ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

has been expe [...] th no success

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -has been expe [...] th no success-, *has been expe [...] th no success*, has been experiencing chronic headaches for the past seven years, has been treated with narcotics, antiseizure medications, antidepressants and antipsychotic medications with no succes

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

has ( HH AE1 Z) been ( B IH1 N) experiencing ( IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S IH0 NG) chronic ( K R AA1 N IH0 K) headaches ( HH EH1 D EY2 K S) for ( F AO1 R) the ( DH AH0) past ( P AE1 S T) seven ( S EH1 V AH0 N) years ( Y IH1 R Z), has ( HH AE1 Z) been ( B IH1 N) treated ( T R IY1 T AH0 D) with ( W IH1 DH) narcotics ( N AA0 R K AA1 T IH0 K S), antiseizure medications ( M EH2 D AH0 K EY1 SH AH0 N Z), antidepressants ( AE2 N T AY2 D IH0 P R EH1 S AH0 N T S) and ( AH0 N D) antipsychotic medications ( M EH2 D AH0 K EY1 SH AH0 N Z) with ( W IH1 DH) no ( N OW1) success ( S AH0 K S EH1 S)

 


  

 
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
been
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • (บีน) pp. ของ be -Conf. gone [Hope]
 • (vt) pp ของ be [Nontri]
 • /B IH1 N/ [CMU]
 • /B AH0 N/ [CMU]
 • (v) /biːn/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
experiencing
 • /IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'ɪksp'ɪəʳrɪəʳnsɪŋ/ [OALD]
  [experience]
 • ประสบการณ์: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์ [Lex2]
 • มีประสบการณ์: ได้รับประสบการณ์, ประสบกับ, พบกับ [Lex2]
 • (อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก. ###S. exposure [Hope]
 • (n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด [Nontri]
 • (vt) รู้สึก,ประสบ,พบเห็น,เคยชิน [Nontri]
 • /IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S/ [CMU]
 • (v) /'ɪksp'ɪəʳrɪəʳns/ [OALD]
chronic
 • ที่ติดเป็นนิสัย: ติด, ทำเป็นประจำ [Lex2]
 • เรื้อรัง: ติดต่อกันเป็นเวลานาน [Lex2]
 • อย่างสุดๆ: อย่างมาก, อย่างรุนแรง [Lex2]
 • (ครอน'นิค) adj. เรื้อรัง,เป็นประจำ ###SW. chronicity n. ดูchronic [Hope]
 • (adj) เป็นมานาน,เรื้อรัง [Nontri]
 • /K R AA1 N IH0 K/ [CMU]
 • (j) /kr'ɒnɪk/ [OALD]
headaches
 • /HH EH1 D EY2 K S/ [CMU]
 • (n) /h'ɛdɛɪks/ [OALD]
  [headache]
 • อาการปวดศีรษะ: อาการปวดหัว [Lex2]
 • (n) อาการปวดหัว [Nontri]
 • /HH EH1 D EY2 K/ [CMU]
 • (n) /h'ɛdɛɪk/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
past
 • อดีต: เวลาที่ผ่านไปแล้ว [Lex2]
 • สิ่งที่เกิดในอดีต: เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว [Lex2]
 • ที่ผ่านไปแล้ว[Lex2]
 • เลยผ่าน: ผ่าน, หลัง [Lex2]
 • (พาสท) adj. อดีต.n. อดีตกาล -adv. เลย,พ้น [Hope]
 • (adj) อดีต,เมื่อก่อน,ผ่านพ้นไป,ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน [Nontri]
 • (n) อดีตกาล,ความหลัง,ประวัติ,เรื่องในอดีต [Nontri]
 • (pre) คล้อย,เลย,พ้นไป,ผ่าน,ล่วง,เมื่ออดีต [Nontri]
 • /P AE1 S T/ [CMU]
 • (v) /paːst/ [OALD]
seven
 • จำนวนเจ็ด: เลขเจ็ด [Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับเจ็ด[Lex2]
 • (เซฟ'เวิน) n. เจ็ด [Hope]
 • (adj) เจ็ด [Nontri]
 • /S EH1 V AH0 N/ [CMU]
 • (n) /s'ɛvn/ [OALD]
years
 • นาน: นานมาก [Lex2]
 • อายุ: ช่วงระยะเวลา [Lex2]
 • เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต[Lex2]
 • ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต[Lex2]
 • /Y IH1 R Z/ [CMU]
 • (n) /j'ɜːʳz/ [OALD]
  [year]
 • เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 365.5 วัน[Lex2]
 • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม[Lex2]
 • ระยะเวลาหนึ่งปี: รอบปี [Lex2]
 • ระยะเวลาของกิจกรรมในหนึ่งปีเช่น ปีการศึกษา, ปีงบประมาณ[Lex2]
 • อายุ: ขวบ, ปี [Lex2]
 • (เยียร์) n. ปี,อายุ,ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี) [Hope]
 • (n) ปี,อายุ,เวลา,ขวบ,ปีการศึกษา [Nontri]
 • /Y IH1 R/ [CMU]
 • (n) /j'ɜːʳr/ [OALD]
treated
 • /T R IY1 T AH0 D/ [CMU]
 • /T R IY1 T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /tr'iːtɪd/ [OALD]
  [treat]
 • ปฏิบัติ: ปฏิบัติ(ต่อ), จัดการ [Lex2]
 • รักษา: บำบัดรักษา [Lex2]
 • เลี้ยง: ซื้อให้ [Lex2]
 • ให้ความเพลิดเพลิน: รับรอง [Lex2]
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • ทำตามกระบวนการ[Lex2]
 • อาหารที่น่ารับประทาน: ของน่าทาน [Lex2]
 • (ทรีท) vt.,vi.,n. (การ) กระทำกับ,ปฎิบัติกับ,รักษา,เยียวยา,จัดการ,พิจารณา,ใส่กับ,เลี้ยง,ต้อนรับ,จัดหาอาหารให้. vi. จัดการ,เลี้ยง,เจรจา. ###SW. treatable adj. treater n. treatment n. ###S. behave,medicate,entertainment [Hope]
 • (n) การเลี้ยงดู,การปฎิบัติ,การรักษา,การสัญญา [Nontri]
 • (vt) กระทำกิจ,รักษา,บรรยาย,เลี้ยงดู,ทำสัญญา [Nontri]
 • /T R IY1 T/ [CMU]
 • (v) /tr'iːt/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
narcotics
 • /N AA0 R K AA1 T IH0 K S/ [CMU]
 • (n) /n'aːk'ɒtɪks/ [OALD]
  [narcotic]
 • ยาเสพย์ติด[Lex2]
 • ซึ่งทำให้เสพย์ติด[Lex2]
 • เกี่ยวกับยาหรือสารเสพย์ติด[Lex2]
 • (นาร์คอท'ทิค) n. สารที่ทำให้เกิดอาการง่วงหลับหรือใกล้หมดความรู้สึก,สารเสพติด adj. เกี่ยวกับสารหรือยาดังกล่าว. [Hope]
 • (adj) ทำให้มึนเมา,ทำให้หมดความรู้สึก,ง่วงนอน [Nontri]
 • (n) ยานอนหลับ [Nontri]
 • /N AA0 R K AA1 T IH0 K/ [CMU]
 • (n) /n'aːk'ɒtɪk/ [OALD]
medications
 • /M EH2 D AH0 K EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /mˌɛdɪk'ɛɪʃənz/ [OALD]
  [medication]
 • การรักษาด้วยยา[Lex2]
 • (เมดดะเค'เชิน) n. การใช้ยา,การใช้ยาให้เป็นประโยชน์,ยา,สารหรือสิ่งที่ใช้บำบัดโรค ###S. medicine,therapeutic [Hope]
 • /M EH2 D AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /mˌɛdɪk'ɛɪʃən/ [OALD]
antidepressants
 • /AE2 N T AY2 D IH0 P R EH1 S AH0 N T S/ [CMU]
 • /AE2 N T IY2 D IH0 P R EH1 S AH0 N T S/ [CMU]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
no
 • ไม่มี[Lex2]
 • ไม่: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้ [Lex2]
 • (โน) adv. adv. ไม่,ไม่มี -n. การปฏิเสธ,คำปฏิเสธ pl. noes,nos [Hope]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (n) /n'ʌmbər/ [OALD]
 • (n) /n'ɒu/ [OALD]
success
 • ความสำเร็จ: การประสบผลสำเร็จ [Lex2]
 • ผู้ประสบผลสำเร็จ: ผู้ได้รับความสำเร็จ [Lex2]
 • (ซัคเซส') n. ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ,ชัยชนะ,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ. ###S. accomplishment,achievement ###A. loss [Hope]
 • (n) ชัยชนะ,ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ [Nontri]
 • /S AH0 K S EH1 S/ [CMU]
 • (n) /s'əks'ɛs/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top