Search result for

hardé

(61 entries)
(0.0563 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardé-, *hardé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harden[VT] ทำให้แข็ง, Syn. firm, rigidify, stiffen, Ant. soften
harden[VT] ทำให้ใจแข็ง, See also: ทำให้ดุดัน, ทำให้ไร้ความรู้สึกสงสาร, ทำให้อำมหิต
hardened[ADJ] ซึ่งแข็งขึ้น, See also: ซึ่งแน่นขึ้น
hardened[ADJ] ซึ่งไม่มีความรู้สึก, See also: ซึ่งไร้ความรู้สึกสงสาร, Syn. callous, hardhearted, insensitive, Ant. sensitive
harden in[PHRV] ดึงเชือกไว้ (การแล่นเรือ), See also: ควบคุมเชือก, Syn. flatten in, round in
harden to[PHRV] ทนทานต่อ
harden up[PHRV] ดึงเชือกไว้ (การแล่นเรือ), See also: ควบคุมเชือก, Syn. harden in
hardening[N] การแข็งตัว
harden off[PHRV] (ต้นไม้) โตพอที่จะปลูกไว้ข้างนอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardenvt. ทำให้แข็ง,ทำให้จิตใจด้าน,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแกร่งขึ้น vt. แข็งขึ้น, (จิตใจ) ด้านหรือเหี้ยมขึ้น,มั่งคงขึ้น, Syn. fortify,solidity
hardenedadj. แข็งขึ้น,ด้านขึ้น,ไม่มีความรู้สึก,ด้านขึ้น,มั่งคง,แข็งกล้า
casehardenvt. แข็งที่เปลือกนอก,ทำให้จิตใจแข็งกล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
harden(vt) ทำให้ยาก,ทำให้แข็งแกร่ง,ทำให้แข็ง,ทำให้มั่นคงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hardening การทำให้แข็ง
กระบวนการทางเคมี เพื่อผสมของเสียและทำให้เป็นของแข็ง [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกร็ง[V] contract, See also: harden, tense, shorten, reduce, shrink, Ant. คลาย, Example: เราต่างนั่งซึม ศีรษะหลุบต่ำ เกร็งมือทั้งสองข้างจนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Thai definition: ทำกล้ามเนื้อให้แข็ง
แข็งตัว[V] harden, See also: become stiff, Syn. แข็ง, Ant. อ่อนตัว, Example: ถ้าเลือดแข็งตัวเร็วเกินไปจะทำให้น้ำไหลไปเลี้ยงสมองไม่ทัน, Thai definition: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
กล้า[ADJ] hardened, See also: strong, stiff, Syn. แข็ง, แข็งกล้า, มั่นคง, Example: ที่สหภาพโซเวียดมีการทำอุตสาหกรรมเหล็กกล้ามาก
ดินเผา[N] baked clay, See also: hardened clay, Example: เครื่องดินเผานั้นมีอยู่สองลักษณะคือเครื่องดินเผาชนิดไม่เคลือบและเคลือบ, Thai definition: วัสดุทำจากดินเหนียวและผ่านความร้อนสูงเพื่อทำให้แข็ง
การแข็งตัว[N] hardening, Ant. การอ่อนตัว, Example: เขากำลังศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติการแข็งตัวของเลือด
ด้าน[ADJ] rough, See also: hardened, Syn. หยาบ, กระด้าง, สาก, แข็ง, Ant. นุ่ม, Example: คนใช้หัวเข่าด้านเพราะเธอต้องคุกเข่าถูพื้น
แข็ง[V] solidify, See also: harden, be set, Ant. เหลว, นิ่ม, Example: คุณต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้, Thai definition: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[v.] (dān) EN: be hardened ; be callous ; be inured   
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused   
ด้านไม้[adj.] (dānmāi) EN: case-hardened ; inured to the rod   
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay   FR: terre cuite [f]
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูงสัตว์[n. exp.] (fūng sat) EN: herd   FR: troupe [f] ; harde [f] ; troupeau [m]
แข็ง[v.] (khaeng) EN: stiffen ; harden   FR: rigidifier ; affermir
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink   FR: contracter
พรรดึก[n.] (phanradeuk) EN: hardened feces   FR: constipation [f]
เสี้ยน[n.] (sīen) EN: splinter ; thorn   FR: esquille [f] ; écharde [f] ; éclat de bois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HARDER    HH AA1 R D ER0
HARDEY    HH AA1 R D IY0
HARDEN    HH AA1 R D AH0 N
HARDEE    HH AA1 R D IY1
HARDERS    HH AA1 R D ER0 Z
HARDENS    HH AA1 R D AH0 N Z
HARDEST    HH AA1 R D AH0 S T
HARDEMAN    HH AA1 R D M AH0 N
HARDEE'S    HH AA1 R D IY1 Z
HARDEN'S    HH AA1 R D AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harden    (v) (h aa1 d n)
harder    (j) (h aa1 d @ r)
hardens    (v) (h aa1 d n z)
hardest    (j) (h aa1 d i s t)
hardened    (v) (h aa1 d n d)
hardening    (v) (h aa1 d n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
懐が深い[ふところがふかい, futokorogafukai] (exp,adj-i) (1) (See 懐の深い) broad-minded; (2) (of a rikishi) tall, with long reach, making it harder for their opponent to get a grip on their mawashi [Add to Longdo]
乾固[かんこ, kanko] (n,vs) dry and harden [Add to Longdo]
乾固まる[ひかたまる, hikatamaru] (v5r) to dry and harden [Add to Longdo]
鬼の目にも涙[おにのめにもなみだ, oninomenimonamida] (exp) even the hardest of hearts can be moved to tears [Add to Longdo]
興し;興;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.) [Add to Longdo]
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling [Add to Longdo]
凝る;痼る[しこる, shikoru] (v5r,vi) to stiffen; to harden [Add to Longdo]
凝固点[ぎょうこてん, gyoukoten] (n) hardening point; freezing point; congealing point [Add to Longdo]
固まる[かたまる, katamaru] (v5r,vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动脉硬化[dòng mài yìng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ ˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] hardening of the arteries; arteriosclerosis, #26,227 [Add to Longdo]
板结[bǎn jié, ㄅㄢˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] harden, #55,080 [Add to Longdo]
使硬化[shǐ yìng huà, ㄕˇ ˋ ㄏㄨㄚˋ, 使] harden [Add to Longdo]
鼻牛儿[bí niú er, ㄅㄧˊ ㄋㄧㄡˊ ㄦ˙, / ] hardened mucus in nostrils [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top