หรือคุณหมายถึง haïße?
Search result for

haïsse

(5 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haïsse-, *haïsse*
Possible hiragana form: はっせ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา haïsse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *haïsse*)
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発生[はっせい, hassei] การเกิดขึ้น
再発生[さいはっせい, saihassei] (n ) การเกิดซ้ำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
一銭を笑う者は一銭に泣く[いっせんをわらうものはいっせんになく, issenwowaraumonohaissenninaku] (exp) (id) Take care of the penny [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top