ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

h.n

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -h.n-, *h.n*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา h.n มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *h.n*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
h.n.abbr. hospital number

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh.No,thanks.-โอ้ ไม่ล่ะค่ะ ขอบคุณ The Game (2007)
Yeah.Not today.ใช่,แต่ไม่ใช่วันนี้ A Change Is Gonna Come (2007)
You found another patient with an S.H.N. Then you switched his blood to John Doe.คุณพบคนไข้อีกคน ที่มีลักษณะคล้ายกันแล้วสลับกับจอห์นโด Pathology (2008)
Europeangoldfinch.net.ยูโรเปี้ยนโกลด์ฟินช์ ดอทเน็ท Scylla (2008)
and then I went... v-tach.No pulse.และฉันก็ วี-เทค I Saw What I Saw (2009)
F.A.S.T.S.C.H.N.E.L.L. Quadrophenia (1979)
C-H-O-N-P-S.C.H.N.P.O.S. Les passagers (1999)
- And there's me! No, there's plankton, there's single celominas. - Then there's me.Also ich.Nein. Zuerst kommen Plankton, Amöben, Korallen,.. Shark Tale (2004)
Sucre down the road, if you're in trouble, Europeangoldfinch.net.Sucre... nebenbei, wenn du in Schwierigkeiten bist, europeangoldfinch.Net. Subdivision (2006)
-Europeangoldfinch.net.Europeangoldfinch.Net. Subdivision (2006)
- Europeangoldfinch.netEuropeangoldfinch.net Bad Blood (2007)
I'm a world-class surgeon, Double boarded in plastics and e.N.T.Ich bin ein weltklasse Chirurg, doppelt ausgebildet in Plastischer und H.N.O. There's No 'I' in Team (2008)
Or like you forgot to pull the drain on my post-op s.B.O.?Oder wie du vergessen hast den Ablauf bei meiner post-H.N.O. - OP zu ziehenThere's No 'I' in Team (2008)
Europeangoldfinch.net.- EuropeanGoldfinch.net. Scylla (2008)
Said it several times.Doch.Nein. Er sagte es mehrmals. Silver Linings Playbook (2012)
WHNZ news time 8 o'clock.W.H.N.Z.-News. Es ist zwanzig Uhr. Night of the Living Dead 3D: Re-Animation (2012)
- Yes, we do. - No, you ain't.Doch, natürlich.Nein. The Sweeney (2012)
We needed help. And no surprise, first entry on howtostayawake.net... Coffee.Und keine Überraschung, der erste Eintrag auf wiebleibeichwach.net... Express Yourself (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 HN \HN\ n.
   a colorless explosive liquid that is volatile, poisonous, and
   foul-smelling.
 
   Syn: hydrazoic acid, azoimide.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top