ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

h.e

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -h.e-, *h.e*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
h.e.ดูhigh explosive,His (Her) Eminence

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
H.e comes in, he does hisjob and then he goes home.เขามาแล้วก็ได้งาน จากนั้นเขาไปกลับบ้าน Underworld (2003)
H.E. On the building on your right front!ทิ้งดิ่งลงที่ตึกด้านขวาหน้า! Peleliu Airfield (2010)
You nail 'em with flare and h.E. As fast as you can.รีบจุดปืนพลุ.. แล้วยิงระเบิดใส่มันทันที เข้าใจมั้ย Peleliu Airfield (2010)
Get me some h.E. On those sons of bitches!ช่วยยิงไอ้พวกห่านั่นซักทีสองทีซิ! Peleliu Landing (2010)
250... three rounds, h.E.!250 ... กระสุนสามลูก! Peleliu Landing (2010)
250... three rounds, h.E.!250 ... กระสุนสามลูก! Peleliu Landing (2010)
I'd hate to have to drop a report on the H.E.'s desk that you were getting in the way.ผมเกลียดการที่จะต้องวาง การรายงานบนโต๊ะของเอจี เรื่องที่พวกคุณกำลังเข้ามาขวาง The Corpse on the Canopy (2013)
Tommy, I have a solution, a way to start again after the H.E.L.E.ทอมมี่ ฉันมีทางแก้ วิธีเริ่มต้นใหม่หลังเกิดฮีลี Project Reborn (2016)
The future we're standing in exists only because the H.E.L.E. happened.อนาคต ณ เวลานี้ มีตัวตนเพราะเกิดฮีลี Project Reborn (2016)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 He \He\ (h[=e]), pron. [nom. {He}; poss. {His} (h[i^]z); obj.
   {Him} (h[i^]m); pl. nom. {They} ([th][=a]); poss. {Their} or
   {Theirs} ([th][^a]rz or [th][=a]rz); obj. {Them}
   ([th][e^]m).] [AS. h[=e], masc., he['o], fem., hit, neut.;
   pl. h[imac], or hie, hig; akin to OFries. hi, D. hij, OS. he,
   hi, G. heute to-day, Goth. himma, dat. masc., this, hina,
   accus. masc., and hita, accus. neut., and prob. to L. his
   this. [root]183. Cf. {It}.]
   1. The man or male being (or object personified to which the
    masculine gender is assigned), previously designated; a
    pronoun of the masculine gender, usually referring to a
    specified subject already indicated.
    [1913 Webster]
 
       Thy desire shall be to thy husband, and he shall
       rule over thee.            --Gen. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt fear the Lord thy God; him shalt thou
       serve.                --Deut. x. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one; the man or person; -- used indefinitely, and
    usually followed by a relative pronoun.
    [1913 Webster]
 
       He that walketh with wise men shall be wise. --Prov.
                          xiii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Man; a male; any male person; -- in this sense used
    substantively. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I stand to answer thee,
       Or any he, the proudest of thy sort. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: When a collective noun or a class is referred to, he is
      of common gender. In early English, he referred to a
      feminine or neuter noun, or to one in the plural, as
      well as to noun in the masculine singular. In
      composition, he denotes a male animal; as, a he-goat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 He \He\, (Chem.)
   The chemical symbol for {helium}.
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HE
     HoehenEinheit [1HE = 19"]
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 he /heː/
  hey

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top