หรือคุณหมายถึง gütter?
Search result for

guetter

(7 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guetter-, *guetter*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าดู[v.] (faodū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view   FR: observer ; surveiller ; guetter
จับตาดู[v.] (japtādū) EN: keep an eye on   FR: guetter
จ้อง[v.] (jøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องหาโอกาส[v. exp.] (jøng hā ōkāt) FR: être à l'affût ; guetter l'occasion
คอย[v.] (khøi) EN: wait (for) ; await ; expect ; lie in wait   FR: attendre ; patienter ; poireauter (fam.) ; guetter
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for   FR: guetter ; être à l'affût ; attendre

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  guetter [gɛte]
     keep an eye on; spy on
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top