Search result for

gués

(94 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gués-, *gués*, gué
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
guesswork[เกสส์ เวิร์ก] กระบวนการในการสร้างการคาดเดา

English-Thai: Longdo Dictionary
house guest(n) ผู้พักอาศัย เช่น As a house guest, although it is quite proper to use up all the hot water and demand other comforts you are used to, it is not done to blow your nose in the sheets or polish shoes with towels even when invited to do so by the host who says make yourself feel at home.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guess[VT] เดา, See also: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ, Syn. presume, infer, speculate, predict
guess[VT] คิดว่า, See also: เข้าใจว่า, Syn. think, suppose
guess[N] การคาดการณ์, See also: การเดา, การทาย, การคาดคะเน, Syn. supposition, prediction, estimate, Ant. fact, certainty
guest[N] แขก, See also: ผู้มาเยี่ยม, แขกเหรื่อ, Syn. visitor, Ant. insider, native
guess at[PHRV] เดา, See also: คาดเดา, กะประมาณ
guesswork[N] การคำนวณคร่าวๆ, See also: การคาดการณ์อย่างคร่าวๆ, Syn. guess, estimation
guessingly[ADV] อย่างคาดคะเน, See also: อย่างคาดเดา
guest room[N] ห้องพักแขก
guesthouse[N] บ้านรับรอง, See also: บ้านพักเล็กๆ
guesstimate[N] การคาดเดา (คำไม่เป็นทางการ), See also: การเสี่ยงทาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guess(เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า, See also: guesser n. guessingly adv., Syn. believe
guesstimate(เกส'ทิเมท) vt.,n. (การ) ประมาณ,คำนวนอย่างคร่าว ๆ ,เดา
guesswork(เกส'เวิร์ค) n. การเดา
guest(เกสทฺ) n. แขก,ลูกค้า,ผู้มาพักอาศัย vt. ต้อนรับแขก. vi. เป็นแขก, Syn. caller,visitor
guesthouse(เกสทฺ'เฮาซฺ) n. บ้านรับรองแขก
another-guessadj. เกี่ยวกับอีกชนิดหนึ่ง
outguess(เอาทฺ'เกส) vt. เอาชนะด้วยปัญญา
portuguese(พอร์ชะกีซ',โพร์ชะกีซ',-กีซฺ) n. ชาวโปรตุเกส,ภาษาโปรตุเกส. adj. เกี่ยวกับโปรตุเกส

English-Thai: Nontri Dictionary
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
guess(vi,vt) เดา,คาดคะเน,สุ่ม,ทาย,เข้าใจว่า,คิดว่า
guesswork(n) การเดา,การเดาสุ่ม
guest(n) แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ,ผู้รับเชิญ,ลูกค้า
Portuguese(adj) เกี่ยวกับโปรตุเกส
Portuguese(n) ชาวโปรตุเกส,ภาษาโปรตุเกส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guestแร่เยือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guest Speakersวิทยากร [การแพทย์]
guest(s) of honourแขกเกียรติยศในการจัดเลี้ยง หมายถึง แขกที่ได้รับการจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติ [การทูต]
Guesthousesเกสต์เฮ้าส์ [TU Subject Heading]
Guestsสารเข้าอาศัย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมาณการณ์[V] expect, See also: guess, anticipate, predict, forecast, Syn. คาดการณ์, คาดหมาย, Example: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม, Thai definition: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป
ผู้มาเยือน[N] visitor, See also: guest, caller, Syn. แขก, Example: คนถิ่นนี้ให้ความสำคัญต่อผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลต่างถิ่นที่มาหาหรือมาเยี่ยม
เก็ง[V] estimate, See also: guess, assume, conjecture, predict, speculate, Syn. กะ, คาด, คะเน, คาดหมาย, เดา, คาดเดา, Example: ผมเก็งการจราจรกรุงเทพฯ ผิดไปนิดเลยมาก่อนเวลา, Thai definition: คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
แขกเหรื่อ[N] guest, See also: visitor, Syn. แขก, Example: บรรดาแขกเหรื่อกำลังทะยอยเข้ามาในงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มาร่วมในงาน
แขก[N] guest, See also: visitor, Example: ลูกเอาน้ำไปต้อนรับแขกหรือยัง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มาหาหรือมาเยี่ยมเยือน
คาดเดา[V] guess, See also: predict, anticipate, speculate, presume, conjecture, Syn. เดา, Example: ทุกคนก็อยากมีความสามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจกันทั้งนั้นว่าจะดีขึ้นหรือเลวลง
คาดหมาย[V] expect, See also: guess, anticipate, Syn. คาดหวัง, คาดเดา, คาดการณ์, Example: สังคมไทยคาดหมายให้ผู้ชายเป็นผู้นำ และเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นผู้ชายจึงต้องรับภาระหนัก, Thai definition: นึกไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นเช่นนั้น
คาด[V] estimate, See also: guess, approximate, conjecture, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, กะ, คะเน, เดา, Example: แหล่งข่าวแจ้งให้ทราบว่าบริเวณนี้มีพม่าอาศัยอยู่มากที่สุด โดยคาดว่าไม่ต่ำกว่า 500 - 1,000 คน, Thai definition: กะไว้คร่าวๆ
เดา[V] guess, See also: estimate, surmise, conjecture, reckon, Syn. คาด, คะเน, คาดเดา, เก็ง, เดาสุ่ม, ทึกทัก, Example: ผู้แต่งตั้งใจให้ผู้อ่านเดาเรื่องตอนจบเอาเอง, Thai definition: คิดคาดเอาเองโดยไม่มีหลักหรือเหตุผล
เดาสวด[V] guess blindly, See also: make a wild guess, Syn. เดามั่ว, เดา, เหมาเอา, คาดเดา, Example: เขาตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้จึงเดาสวดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านรับรอง[n.] (bānraprøng) EN: guesthouse   FR: pension de famille [f]
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เดาผิด[v. exp.] (dao phit) EN: guess wrong   FR: mal estimer
เดาถูก[v. exp.] (dao thūk) EN: guess wright   FR: évaluer correctement
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กรรมของกู[xp] (kam khøng kū) EN: my own tough luck ; I guess I desserved it   
การสอนภาษา[n. exp.] (kān søn phāsā) EN: language teachning   FR: enseignement des langues [m]
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก็งกำไร[v. exp.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble   FR: boursicoter ; spéculer
เกสต์เฮ้าส์[n.] (kēt-hāo) EN: guesthouse   FR: pension de famille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUESS    G EH1 S
GUEST    G EH1 S T
GUESTS    G EH1 S T S
GUESTS    G EH1 S S
GUESTS    G EH1 S
GUESSES    G EH1 S AH0 Z
GUESTS'    G EH1 S S
GUESSER    G EH1 S ER0
GUESTED    G EH1 S T AH0 D
GUEST'S    G EH1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guess    (v) (g e1 s)
guest    (n) (g e1 s t)
guests    (n) (g e1 s t s)
guessed    (v) (g e1 s t)
guesses    (v) (g e1 s i z)
guessing    (v) (g e1 s i ng)
guesswork    (n) (g e1 s w @@ k)
guestroom    (n) (g e1 s t r uu m)
guesthouse    (n) (g e1 s t h au s)
guestrooms    (n) (g e1 s t r uu m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master [Add to Longdo]
お客さま;お客様;御客様[おきゃくさま, okyakusama] (n) (hon) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お客さん;御客さん[おきゃくさん, okyakusan] (n) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests [Add to Longdo]
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
もしかしなくても[, moshikashinakutemo] (exp,adv) (col) (See もしかし) no need to guess; certainly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来客[lái kè, ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ, / ] guest [Add to Longdo]
来宾[lái bīn, ㄌㄞˊ ㄅㄧㄣ, / ] guest; visitor [Add to Longdo]
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, / ] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾) [Add to Longdo]
客人[kè rén, ㄎㄜˋ ㄖㄣˊ, ] guest [Add to Longdo]
客房[kè fáng, ㄎㄜˋ ㄈㄤˊ, ] guest room [Add to Longdo]
招待所[zhāo dài suǒ, ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄙㄨㄛˇ, ] guest house; small hotel [Add to Longdo]
揣测[chuǎi cè, ㄔㄨㄞˇ ㄘㄜˋ, / ] guess; guessing [Add to Longdo]
猜想[cāi xiǎng, ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ, ] guess; conjecture; suppose; suspect [Add to Longdo]
猜测[cāi cè, ㄘㄞ ㄘㄜˋ, / ] guess; conjecture; surmise [Add to Longdo]
猜谜儿[cāi mí er, ㄘㄞ ㄇㄧˊ ㄦ˙, / ] guess a riddle; guess [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゲストコンピュータ[げすとこんぴゅーた, gesutokonpyu-ta] guest computer [Add to Longdo]
推察[すいさつ, suisatsu] guess [Add to Longdo]
ゲスト[げすと, gesuto] guest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top