ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

group,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -group,-, *group,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
group, interestกลุ่มผลประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
group, minorityชนกลุ่มน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
group, pressureกลุ่มกดดัน, กลุ่มอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
group, riskกลุ่มเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
group, tribalกลุ่มเผ่าชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
group, vulnerableกลุ่มเสี่ยงสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
group, It was good to feel like one of the group, because my blond hair and 185 cm height already made me stand out.
group, Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
group, That fish travels in a group, don't they?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮเดรนเยีย[haidrēnyīa] (n) EN: Hortensia group, Hydrangea
หมู่[mū] (n) EN: [ classifier : group, collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
して[shite] (prt) (1) (See からして・1, として・1, にして・1, 為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
レスアンカー[resuanka-] (n) { comp } (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
仲間内[なかまうち, nakamauchi] (adj-no) private; informal; among one's people (group, friends) [Add to Longdo]
内(P);中[うち, uchi] (n, adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn, adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn, adj-no) (8) (ksb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set [Add to Longdo]
サンユーザグループ[さにゅーざぐるーぷ, sanyu-zaguru-pu] Sun User Group, SUG [Add to Longdo]
分科会[ぶんかかい, bunkakai] subworking group, SWG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Group \Group\, v. t. [imp. & p. p. {Grouped}; p. pr. & vb. n.
   {Grouping}.] [Cf. F. grouper. See {Group}, n.]
   To form a group of; to arrange or combine in a group or in
   groups, often with reference to mutual relation and the best
   effect; to form an assemblage of.
   [1913 Webster]
 
      The difficulty lies in drawing and disposing, or, as
      the painters term it, in grouping such a multitude of
      different objects.            --Prior.
   [1913 Webster]
 
   {Grouped columns} (Arch.), three or more columns placed upon
    the same pedestal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Group \Group\ (gr[=oo]p), n. [F groupe, It. gruppo, groppo,
   cluster, bunch, packet, group; of G. origin: cf. G. kropf
   craw, crop, tumor, bunch. See {Crop}, n.]
   1. A cluster, crowd, or throng; an assemblage, either of
    persons or things, collected without any regular form or
    arrangement; as, a group of men or of trees; a group of
    isles.
    [1913 Webster]
 
   2. An assemblage of objects in a certain order or relation,
    or having some resemblance or common characteristic; as,
    groups of strata.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) A variously limited assemblage of animals or
    plants, having some resemblance, or common characteristics
    in form or structure. The term has different uses, and may
    be made to include certain species of a genus, or a whole
    genus, or certain genera, or even several orders.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A number of eighth, sixteenth, etc., notes joined
    at the stems; -- sometimes rather indefinitely applied to
    any ornament made up of a few short notes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Residue \Res"i*due\ (r?z"?-d?), n. [F. r['e]sidu, L. residuum,
   fr. residuus that is left behind, remaining, fr. residere to
   remain behind. See {Reside}, and cf. {Residuum}.]
   1. That which remains after a part is taken, separated,
    removed, or designated; remnant; remainder.
    [1913 Webster]
 
       The residue of them will I deliver to the sword.
                          --Jer. xv. 9.
    [1913 Webster]
 
       If church power had then prevailed over its victims,
       not a residue of English liberty would have been
       saved.                --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) That part of a testeator's estate wwhich is not
    disposed of in his will by particular and special legacies
    and devises, and which remains after payment of debts and
    legacies.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) That which remains of a molecule after the removal
    of a portion of its constituents; hence, an atom or group
    regarded as a portion of a molecule; a {moiety} or
    {group}; -- used as nearly equivalent to {radical}, but in
    a more general sense.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The term radical is sometimes restricted to groups
      containing carbon, the term residue and {moiety} being
      applied to the others.
      [1913 Webster]
 
   4. (Theory of Numbers) Any positive or negative number that
    differs from a given number by a multiple of a given
    modulus; thus, if 7 is the modulus, and 9 the given
    number, the numbers -5, 2, 16, 23, etc., are residues.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Rest; remainder; remnant; balance; residuum; remains;
     leavings; relics.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top