ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goblin

G AA1 B L IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goblin-, *goblin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goblin(n) ปีศาจ, See also: ผี, ภูต, Syn. nymph, sprite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hobgoblinn. สิ่ง (ผี) ที่ทำให้เกิดความกลัว

English-Thai: Nontri Dictionary
goblin(n) ผี
hobgoblin(n) ผี, ของหลอกเด็ก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have fought my way to the castle beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen.ข้าต่อสู้หาหนทาง มุ่งสู่ดินแดนแห่งปิศาจ เพื่อตามหาเด็กน้อยที่ท่านพรากจากไป Labyrinth (1986)
I have fought my way here to the castle... beyond the Goblin City... to take back the child... that you have stolen.ฉันได้ต่อสู้มาตลอดทาง จนถึงปราสาทแห่งนี้ ผ่านปีศาจทั้งหลาย เพื่อมารับเด็ก Labyrinth (1986)
But what no one knew... was that the king of the goblins had fallen in love with the girl... and he had given her certain powers.แต่สิ่งหนึ่งที่ใครไม่รู้คือ... ราชาแห่งปิศาจ กำลังตกหลุมรักเธออยู่ และเขา ได้มอบอำนาจแก่เธอ Labyrinth (1986)
So one night... when the baby had been particularly cruel to her... she called on the goblins for help.กระทั่งคืนหนึ่ง... เด็กนั่น ได้กระทำโหดร้ายต่อเธอ... เธอจึงขอความช่วยเหลือจากเหล่าปิศาจ Labyrinth (1986)
"Say your right words," the goblins said."พูดคำๆนั้นออกมาสิ" เหล่าปิศาจเอ่ย Labyrinth (1986)
"And we'll take the baby to the Goblin City... and you will be free.""แล้วพวกเราจะพาเด็กทารก ไปยังเมืองแห่งปิศาจ... จากนั้น เจ้าก็จะได้เป็นอิสระ" Labyrinth (1986)
Goblin King, Goblin King, wherever you may be... take this child of mine far away from me!ราชาแห่งปิศาจ ราชาแห่งปิศาจ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน... โปรดนำตัวเด็กคนนี้ ไปจากฉันที! Labyrinth (1986)
I wish I did know what to say to make the goblins take you away.ฉันอยากจะรู้จัง / วิธีที่จะขอให้ปิศาจมานำตัวเธอไป Labyrinth (1986)
"I wish the goblins would come and take you away right now.""ฉันขอให้เหล่าปิศาจมานำตัวเธอไปเดี๋ยวนี้เลย" Labyrinth (1986)
I wish the goblins would come and take you away.ฉันขอให้เหล่าปิศาจมานำตัวเธอไป Labyrinth (1986)
You're the goblin king.ราชาแห่งปีศาจ? Labyrinth (1986)
Is that the castle beyond the Goblin City?ปราสาทนั่น ตั้งอยู่ในเมืองแห่งปีศาจใช่มั๊ย? Labyrinth (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goblinHe gave his sudden, goblin like grin.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูต[phūt] (n) EN: spirit ; demon ; monster ; goblin ; ghost ; jinn ; genie  FR: démon [ m ] ; monstre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GOBLIN G AA1 B L IH0 N
GOBLINS G AA1 B L IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goblin (n) gˈɒblɪn (g o1 b l i n)
goblins (n) gˈɒblɪnz (g o1 b l i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, ] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon #4,341 [Add to Longdo]
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest [Add to Longdo]
小妖精[xiǎo yāo jīng, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄠ ㄐㄧㄥ, ] goblin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変化[へんげ, henge] (n, vs) goblin; ghost; apparition; bugbear #1,435 [Add to Longdo]
妖怪[ようかい, youkai] (n) ghost; apparition; phantom; spectre; specter; demon; monster; goblin; (P) #3,667 [Add to Longdo]
天狗[てんぐ, tengu] (n) (1) long-nosed goblin; (2) bragging; braggart #9,690 [Add to Longdo]
魔物[まもの, mamono] (n) goblin; apparition #9,717 [Add to Longdo]
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) #19,265 [Add to Longdo]
ゴブリン[goburin] (n) goblin [Add to Longdo]
ミツクリザメ科[ミツクリザメか, mitsukurizame ka] (n) Mitsukurinidae (family of goblin sharks with one a living species and two extinct genera) [Add to Longdo]
ミツクリザメ属[ミツクリザメぞく, mitsukurizame zoku] (n) Mitsukurina (genus of only living species of goblin shark in the family Mitsukurinidae) [Add to Longdo]
異類異形[いるいいぎょう, iruiigyou] (n) strange-looking creatures; spirits and goblins [Add to Longdo]
一つ目小僧[ひとつめこぞう, hitotsumekozou] (n) one-eyed goblin; one-eyed monster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goblin \Gob"lin\, n. [OE. gobelin, F. gobelin, LL. gobelinus,
   fr. Gr. ? knave, a mischievous goblin; or cf. G. kobold, E.
   kobold, cobalt, Armor. gobilin an ignis fatuus, goblin.]
   An evil or mischievous spirit; a playful or malicious elf; a
   frightful phantom; a gnome.
   [1913 Webster]
 
      To whom the goblin, full of wrath, replied. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goblin
   n 1: (folklore) a small grotesque supernatural creature that
      makes trouble for human beings [syn: {goblin}, {hob},
      {hobgoblin}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top