Search result for

go past

(25 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go past-, *go past*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go past[PHRV] ผ่าน, See also: เคลื่อนผ่าน, วิ่งผ่าน, Syn. come along, come by, fly by, get by, get past, go by
go past[PHRV] (เวลา) ผ่านไป, Syn. fly by, go by, pass by
go past[PHRV] (เวลา)ผ่านไป, Syn. come along, come by, fly by, get by
go past[PHRV] ก้าวหน้ากว่า, See also: ไปไกลกว่า, Syn. get beyond, get past, go beyond
go past[PHRV] ยากเกินกว่าจะทำหรือเข้าใจ, Syn. get past
go past a joke[IDM] เอาจริงเอาจังเกินไป, See also: เลิกสนุกสนาน, Syn. be beyond, get beyond, get past
go past caring[IDM] เลิกสนใจ, See also: หยุดสนใจ, Syn. be past, get beyond
go past endurance[IDM] เกินกว่าจะทนได้, See also: เกินกว่าที่คาดไว้, Syn. get beyond, get past

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fuck. I'm sorry. I thought she'd just go past.โทษที ฉันนึกว่าเธอจะขับเลยไป Pineapple Express (2008)
I think its burrow is two blocks down. If you go past...คิดว่าโพรงของมันอยู่แถวๆ นี้แหละ ลองย้อนกลับไปดู Up (2009)
I think we should go past Birmingham to some place warm.ฉันคิดเราควรจะเดินทางผ่าน เมืองเบอร์มิ่งแฮมไปหาสถานที่อบอุ่น Fighting (2009)
And you're just gonna go past the casino with the big arrows in the parking lot.แล้วนายจะขับผ่านคาสิโน ที่มีลูกศรป้ายใหญ่ๆชี้บอกทางจอดรถ 4 Days Out (2009)
Okay, now, go past the testing center down the hallway to the elevator.โอเค, ตอนนี้ เดินผ่านศูนย์ทดสอบไป ลงไปทางห้องโถง ไปยังลิฟต์ Chuck Versus the First Kill (2009)
Jae-pil! go past.เจพิล วิ่งผ่าทั้งสองนะ Cyrano Agency (2010)
Never had to go past six, because this... my little lamb, is coordinates.ไม่ต้องหาเกินหกหลักเลย เพราะนี่ ... ...เจ้าลูกแกะน้อย คือพิกัด Adventures in Babysitting (2012)
Because I have to say, as you go past the pits, the track is not straight, it's a curve, and you daren't lift off, because the crews, they can hear the engine note change, so you have to keep your foot hard down.ขอบอกเลย พอออกมาจากพิท สนามมันไม่ได้ตรง มันโค้ง และคุณไม่กล้ายกคันเร่ง เพราะทีมงาน เขาได้ยินเสียงเครื่อง คุณเลยต้องเหยียบให้มิด Episode #18.1 (2012)
Go past the columns then look for a door on the left, the next one, the next one.เดินผ่านแนวเสามา มองหาประตูทางซ้ายมือ บานถัดไป บานถัดไป Upstream Color (2013)
They don't go past 2000.ขนาดแอปเปลี่ยนคนเป็นซอมบี้ยังมี SubterrFaenean (2013)
We'll go past to the left of these central cases.เราจะไปที่ผ่านมาทางด้าน ซ้ายของกรณีเหล่านี้กลาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Don't go past the edge of the tall weeds.อย่าเดินตัดผ่านขอบทุ่งหญ้า ที่สูงๆออกไปนะ Squeeze (1993)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やり過ごす(P);遣り過す[やりすごす, yarisugosu] (v5s,vt) (1) to let something (or somebody) go past; (2) to do too much; (P) [Add to Longdo]
過ぎ行く;過行く[すぎいく;すぎゆく, sugiiku ; sugiyuku] (v5k-s,vi) to pass; to go past [Add to Longdo]
通り越す[とおりこす, toorikosu] (v5s,vi) to go past (a place or thing); to go beyond [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go past
   v 1: move past; "A black limousine passed by when she looked out
      the window"; "He passed his professor in the hall"; "One
      line of soldiers surpassed the other" [syn: {travel by},
      {pass by}, {surpass}, {go past}, {go by}, {pass}]
   2: be superior or better than some standard; "She exceeded our
     expectations"; "She topped her performance of last year"
     [syn: {exceed}, {transcend}, {overstep}, {pass}, {go past},
     {top}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top