Search result for

glitzern

(6 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glitzern-, *glitzern*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glitzern | glitzernd | geglitzert | glitzertto glint | glinting | glinted | glints [Add to Longdo]
glitzern; glänzen | glitzernd | glitzert | glitzerteto glisten | glistening | glistens | glistened [Add to Longdo]
glitzern; funkeln | glitzernd | geglitzert | glitzertto twinkle | twinkling | twinkled | twinkles [Add to Longdo]
glitzerndglittering [Add to Longdo]
glitzernd {adj}glittery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  glitzern [glitsrn]
     to glint; to glisten; to glitter; to twinkle
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top