ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

give off

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give off-, *give off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give off[PHRV] ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น), Syn. fling off, give forth, give out, throw off, throw out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, it's bound to give off emf. So we'll just have to scan everything.อีเอมเอฟ น่าจะบอกได้นะ เราก็แค่สแกนมันทุกอย่างซะก็สิ้นเรื่อง Everybody Loves a Clown (2006)
- Did the bones give off emf?- อีเอ็มเอฟมีปฏิกริยาอะไรกับกระดูกไหม? Everybody Loves a Clown (2006)
Give off electromagnetic frequencies.จะสงสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า The Usual Suspects (2006)
People that are angry give off a different color than people that are sad.คนที่โมโหให้สีที่แตกต่างกันมากกว่าคนที่โศกเศร้า The Happening (2008)
To give off the appearance that I'm involved, known to exist,เพื่อให้ได้ชื่อว่ามีส่วนร่วม ถูกต้องค่ะ Mattress (2009)
Which will give off a steady stream of white noise.ซึ่งจะช่วยป้องกันสัญญาณเสียงซ่าๆ Of Human Action (2009)
Pulsars give off gamma radiation and x-rays As they rotate,พลังงานแม่เหล็กที่ปล่อยคลื่นรังสีแกมม่า และรังสีเอ็กซ์ Incursion: Part 2 (2010)
It's in the briefcase. It's coated with isotopes which give off a unique.. .ภายในกระเป๋าถูกเคลือบด้วย ไอโซโทป ซึ่งให้ลักษณะพิเศษ.. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
I can tell. You give off this aura of untapped potential.ผมมีกลิ่นหอมที่มีศักยภาพ Hop (2011)
She's testing for energy. The right spell might give off heat. I got nothin'.เธอกำลังทดสอบพลังงาน ร่ายมนต์ที่โดนอาจจะทำให้หายร้อนได้ ฉันไม่พบอะไรเลย I'm Alive and on Fire (2011)
It's hard to believe but Ziegevolk give off this sort of scent.มันยากที่จะเชื่อ แต่ซีเกโวล์ค ปล่อยกลิ่นพวกนั้น Lonelyhearts (2011)
We don't want to give off a bad vibe.เราไม่ต้องการทำให้บรรยากาศมันแย่ลงไป This Is the End (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give offHe behaved himself so as not to give offence to others.
give offI suppose that means that, after all, people taken for a sucker give off a 'sucker aura'.
give offPlants give off oxygen as they make food.
give offThe flowers give off a very pleasant perfume.
give offThe flowers give off a very pleasant scent.
give offThese wild flowers give off a nice smell.
give offTrees give off oxygen and absorb carbon dioxide.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็น[V] smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
คาย[V] emit, See also: give off, evolve, secrete, eject, exude, discharge, Example: ภาพนี้ช่วยให้นักออกแบบมองเห็นว่า ส่วนใดของวัตถุรับหรือคายความร้อนได้เร็ว, Thai definition: ปล่อยออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester

Japanese-English: EDICT Dictionary
異臭を放つ[いしゅうをはなつ, ishuuwohanatsu] (exp,v5t) to give off a stench [Add to Longdo]
匂わせる[におわせる, niowaseru] (v1) to smell of; to give off a scent; to hint at; to intimate [Add to Longdo]
放つ[はなつ, hanatsu] (v5t,vt) (1) to fire (e.g. an arrow); to hit (e.g. baseball); to break wind; (2) to free; to release; (3) (See 芳香を放つ) to give off (e.g. a scent); to emit (e.g. light); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give off
   v 1: have as a by-product; "The big cities gave off so many
      wonderful American qualities"
   2: give off, send forth, or discharge; as of light, heat, or
     radiation, vapor, etc.; "The ozone layer blocks some harmful
     rays which the sun emits" [syn: {emit}, {give out}, {give
     off}] [ant: {absorb}, {take in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top