ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get up-, *get up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get up(phrv) ทำให้สูงขึ้น, Syn. go up, go up to, send up, take up
get up(phrv) ยืนขึ้น, See also: ลุกขึ้น
get up(phrv) ดึงขึ้น, Syn. pull up
get up(phrv) สร้าง
get up(phrv) ตื่นนอน (มักเป็นตอนเช้า), Syn. be up, get upto
get up(phrv) ลุกขึ้น (หลังจากเจ็บป่วย), See also: หายดีขึ้น
get up(phrv) เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. go down
get up(phrv) ทำให้ (ความรู้สึกบางอย่าง) มากขึ้น, Syn. work up
get up(phrv) ศึกษา, See also: เตรียมตัว, Syn. work up
get up(phrv) สร้าง, See also: จัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're here! Get up on the roof.พวกมันมาแล้ว ไปบนหลังคา The Great Dictator (1940)
Like, some account exec will get up and he'll say:เช่น exec บัญชีบางส่วนจะได้รับการขึ้นและเขาจะกล่าวว่า 12 Angry Men (1957)
I told you once but if I ever get you down you're gonna need a lot of help to get up again.จะบอกให้ฟังครั้งเดียวนะเพื่อน ถ้าฉันล้มนายได้เมื่อไหร่... ...ต้องใช้คนเยอะเลย ถึงช่วยนายลุกขึ้นได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Claire, get up and turn those stage lights on and get these boys going.เคล เปิดไฟเวทีเหล่านั้นให้พวกเขาเหล่านี้เริ่ม The Blues Brothers (1980)
So get up on that wagon.ดังนั้นขึ้นไปบนรถโกดัง The Blues Brothers (1980)
I just want to get up to my shack and get drunk.Can't burn the find of the century. The Thing (1982)
for once, I'm in complete agreement. we should get up and leave immediately.ภารกิจของเราเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราแค่รอการส่งกลับ Spies Like Us (1985)
All right, but get up in time for lunch.ได้เลย, แต่อย่าลืมทานอะไรซักหน่อยด้วยล่ะ Mannequin (1987)
You don't just get up and leave and... and walk out like that.ไม่ใช่แค่ลุกขึ้นและ เดินจากไปอย่างนั้น Big (1988)
You realize you must get up at five?เธอตื่นตีห้าไหวมั้ยล่ะ? A Short Film About Love (1988)
I get up early, anyway.ไม่มีปัญหา ปกติผมตื่นเช้าอยู่แล้วครับ A Short Film About Love (1988)
¶ Then I get up in the morningแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้า Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get upAs a rule I get up at six o'clock, but yesterday morning I got up at eight.
get upAs a rule, I get up late, but this morning was different.
get upCertainly she wouldn't have dreamt that I would get up promptly without grumbling.
get upCome on, get up.
get upDid you have to get up very early this morning?
get upDid you have to get up very early this morning.
get upDo get up. It's very late.
get upDon't get upset about small things. Try to think of things like a rich person who can afford not to argue.
get upDon't wanna get up early to work hard.
get upDo they get up early in the morning?
get upDo we have to get up early tomorrow morning?
get upDo you get up at six?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุก(v) get up, See also: rise, stand up, get to one's feet, arise, Syn. ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตั้งขึ้น, Example: พอท่านเดินเข้ามา ทุกคนก็ลุกขึ้นแสดงความเคารพพินอบพิเทา, Thai Definition: เคลื่อนขึ้นจากท่านั่งหรือนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้นหนัก[konnak] (adj) EN: unwilling to get up from seat ; lazy
ลุก[luk] (v) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed  FR: se lever ; se relever
ลุกขึ้น[lukkheun] (v) EN: get up ; rise ; stand up ; arise  FR: se lever ; se relever
ผลุดลุกผลุดนั่ง[phlut luk phlut nang] (v, exp) EN: get up and sit down repeatedly
ตื่นนอน[teūnnøn] (v) EN: wake up ; be awake ; get up  FR: se réveiller ; se lever ; sortir du lit
ยงโย่[yongyō] (v) EN: squat ; crouch ; to get up from a squatting position ; be halfway between sitting and standing

Japanese-English: EDICT Dictionary
起きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P) [Add to Longdo]
起き上がる(P);起きあがる;起き上る;起上がる;起上る[おきあがる, okiagaru] (v5r,vi) to rise; to erect; to get up; (P) [Add to Longdo]
起き返る[おきかえる, okikaeru] (v5r) (See 起き上がる) to rise; to erect; to get up [Add to Longdo]
腰を上げる[こしをあげる, koshiwoageru] (exp,v1) (1) (See 腰を下ろす) to get up (from sitting); (2) to finally start to do something; to get off one's arse (ass) [Add to Longdo]
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy [Add to Longdo]
身を起こす[みをおこす, miwookosu] (exp,v5s) (1) to get up (e.g. from bed); (2) to make one's way in the world; to achieve in life [Add to Longdo]
調子に乗る[ちょうしにのる, choushininoru] (exp,v5r) (1) to be elated; to be excited; to be caught up in the moment; to be carried away; to get cocky; (2) to get up to speed; to move into gear [Add to Longdo]
鼻につく;鼻に付く[はなにつく, hananitsuku] (exp,v5k) (1) to be cloying; to be sick and tired with; to be disgusted with; to get up someone's nose; (2) to stink [Add to Longdo]
立ち上がる(P);立上がる;起ち上がる;立ちあがる[たちあがる, tachiagaru] (v5r,vi) (1) to stand up; to get up; (2) to rise; (3) to recover; (4) to take action; to start; (5) to make the initial charge (in sumo); (6) {comp} to start up; to boot up; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get up
   v 1: rise to one's feet; "The audience got up and applauded"
      [syn: {arise}, {rise}, {uprise}, {get up}, {stand up}]
      [ant: {lie}, {lie down}, {sit}, {sit down}]
   2: get up and out of bed; "I get up at 7 A.M. every day"; "They
     rose early"; "He uprose at night" [syn: {get up}, {turn out},
     {arise}, {uprise}, {rise}] [ant: {bed}, {crawl in}, {go to
     bed}, {go to sleep}, {hit the hay}, {hit the sack}, {kip
     down}, {retire}, {sack out}, {turn in}]
   3: raise from a lower to a higher position; "Raise your hands";
     "Lift a load" [syn: {raise}, {lift}, {elevate}, {get up},
     {bring up}] [ant: {bring down}, {get down}, {let down},
     {lower}, {take down}]
   4: cause to rise; "The sergeant got us up at 2 A.M."
   5: develop; "we worked up an as of an appetite" [syn: {work up},
     {get up}]
   6: put on special clothes to appear particularly appealing and
     attractive; "She never dresses up, even when she goes to the
     opera"; "The young girls were all fancied up for the party"
     [syn: {overdress}, {dress up}, {fig out}, {fig up}, {deck
     up}, {gussy up}, {fancy up}, {trick up}, {deck out}, {trick
     out}, {prink}, {attire}, {get up}, {rig out}, {tog up}, {tog
     out}] [ant: {dress down}, {underdress}]
   7: arrange by systematic planning and united effort; "machinate
     a plot"; "organize a strike"; "devise a plan to take over the
     director's office" [syn: {organize}, {organise}, {prepare},
     {devise}, {get up}, {machinate}]
   8: study intensively, as before an exam; "I had to bone up on my
     Latin verbs before the final exam" [syn: {cram}, {grind
     away}, {drum}, {bone up}, {swot}, {get up}, {mug up}, {swot
     up}, {bone}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top