ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaslight

G AE1 S L AY0 T   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaslight-, *gaslight*
English-Thai: Longdo Dictionary
gaslight(vt ) จัดฉากให้คนหนึ่งๆ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นผิด, ปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดๆ จนทำให้เขาตั้งคำถามกับเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaslight[N] ตะเกียงแก๊ซ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't try to gaslight me, humphrey.อย่ายั่วโมโหฉันฮัมฟรีย์ The Age of Dissonance (2009)
A gaslighting like this, and that is retribution.เชื้อไฟแบบนี้ และนั่นก็คือการแก้แค้น The Townie (2010)
That's the thing about a good gaslight... with enough smoke, who cares if there's really a fire?นั่นเป็นสิ่งที่ดี สำหรับแก๊ซ แค่มีควันมากพอ ใครจะไปสนใจว่ามีไฟจริงหรือเปล่า Goodbye, Columbia (2010)
You have to believe me. They're gaslighting me.หวังว่าคุณจะว่างเร็วๆนี้นะคะ No Ordinary Sidekick (2010)
And gaslighting.และการล้างสมอง Dorado Falls (2011)
You're gaslighting me 'cause of the mission.แกกำลังล้างสมองฉัน เพราะภารกิจนั่น Dorado Falls (2011)
He talked about gaslighting.เขาพูดถึงการล้างสมอง Dorado Falls (2011)
Did you plan to gaslight me?นี่คุณจัดฉากฉันเหรอ ไม่นะ.. Rubber Man (2011)
Duh, we are. I'm still gonna gaslight her every chance I get.แน่นอนเราเป็น ฉันพยายามจะมอมยาเธอทุกครั้งที่มีโอกาส Sadie Hawkins (2013)
I should've known that when you weirdly said you'd support me, it was just some classic backstabby, gaslighty Kitty mind game.ตั้งแต่ตอนที่เธอพูดแปลกๆ ว่าจะช่วยฉันแล้ว มันก็แค่ แทงข้างหลังหรรษา เกมแสนสนุกของคิตตี้นี่เอง Tina in the Sky with Diamonds (2013)
Remember, it's 1878, this is a world lit mostly by gaslight.จำไว้ว่า 1878 นี่คือโลกโดยส่วนใหญ่ไฟตะเกียง รถยนต์ยังคงเป็นปีออกไป The World Set Free (2014)
So, you want us to gaslight your boss?คุณจะให้เรา "แก๊ส ไลท์" เจ้านายคุณเหรอ Collateral Beauty (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
GASLIGHT    G AE1 S L AY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaslight    (n) gˈæslaɪt (g a1 s l ai t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gaslicht {n} | Gaslichter {pl}gaslight | gaslights [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaslight \Gas"light`\, n.
   1. The light yielded by the combustion of illuminating gas.
    [1913 Webster]
 
   2. A gas jet or burner.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaslight
   n 1: light yielded by the combustion of illuminating gas

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top