ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

game,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -game,-, *game,*
Possible hiragana form: がめ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
game, managementเกมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, multiple-sum; game, non-zero-sumเกมที่ไม่มีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, non-zero-sum; game, multiple-sumเกมที่ไม่มีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, rule of theกติกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, zero-sumเกมที่ต้องมีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
game, Anyone can participate in the game, no matter what nationality they are.
game, Even if you lose the game, you'll have another chance.
game, In the Greek football game, the players on one team tried to carry a ball across a line in the other team's territory.
game, In this game, players were not allowed to kick the ball.
game, Love isn't a game, so you can't just cherry pick the best bits!
game, The important thing is not to win the game, but to take part in it.
game, The Tigers lost the game, which was a surprise to us.

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャラ[kyara] (n) (abbr) (See キャラクター) character (e.g. in a manga, anime, game, etc.) [Add to Longdo]
シスプリ[shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series) [Add to Longdo]
フォワード[fowa-do] (n) forward (in a ball game, contract, etc.); (P) [Add to Longdo]
リーチ[ri-chi] (n) (1) reach; (2) leech; (3) (See 立直) being one step away from completing a game, esp. mahjong (winning, losing, game over, etc.); (P) [Add to Longdo]
リード[ri-do] (n, vs) (1) lead (in a game, dance, etc.); being in the lead; (n) (2) reed; (3) read; reading; (P) [Add to Longdo]
玉入れ[たまいれ, tamaire] (n) ball-toss game, in which balls are thrown into a basket on a high pole (played at sports festivals) [Add to Longdo]
駆り立てる;駆立てる;狩り立てる;駆りたてる[かりたてる, karitateru] (v1, vt) (1) to flush out (game, etc.); to drive (animals); to beat; to hunt down; (2) (駆り立てる, 駆立てる only) to urge; to spur on; to push on; to impel [Add to Longdo]
見に出かける;見に出掛ける[みにでかける, minidekakeru] (exp, v1) to go to see (something); to attend (e.g. game, performance) [Add to Longdo]
雑魚キャラクター[ざこキャラクター, zako kyarakuta-] (n) inconsequential character in a game, anime, drama or manga; worthless character; mook [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Game \Game\, a. [Cf. W. cam crooked, and E. gambol, n.]
   Crooked; lame; as, a game leg. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Game \Game\, n. [OE. game, gamen, AS. gamen, gomen, play, sport;
   akin to OS., OHG., & Icel. gaman, Dan. gammen mirth,
   merriment, OSw. gamman joy. Cf. {Gammon} a game,
   {Backgammon}, {Gamble} v. i.]
   1. Sport of any kind; jest, frolic.
    [1913 Webster]
 
       We have had pastimes here, and pleasant game.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A contest, physical or mental, according to certain rules,
    for amusement, recreation, or for winning a stake; as, a
    game of chance; games of skill; field games, etc.
    [1913 Webster]
 
       But war's a game, which, were their subject wise,
       Kings would not play at.       --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among the ancients, especially the Greeks and Romans,
      there were regularly recurring public exhibitions of
      strength, agility, and skill under the patronage of the
      government, usually accompanied with religious
      ceremonies. Such were the Olympic, the Pythian, the
      Nemean, and the Isthmian games.
      [1913 Webster]
 
   3. The use or practice of such a game; a single match at
    play; a single contest; as, a game at cards.
    [1913 Webster]
 
       Talk the game o'er between the deal. --Lloyd.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is gained, as the stake in a game; also, the
    number of points necessary to be scored in order to win a
    game; as, in short whist five points are game.
    [1913 Webster]
 
   5. (Card Playing) In some games, a point credited on the
    score to the player whose cards counts up the highest.
    [1913 Webster]
 
   6. A scheme or art employed in the pursuit of an object or
    purpose; method of procedure; projected line of
    operations; plan; project.
    [1913 Webster]
 
       Your murderous game is nearly up.   --Blackw. Mag.
    [1913 Webster]
 
       It was obviously Lord Macaulay's game to blacken the
       greatest literary champion of the cause he had set
       himself to attack.          --Saintsbury.
    [1913 Webster]
 
   7. Animals pursued and taken by sportsmen; wild meats
    designed for, or served at, table.
    [1913 Webster]
 
       Those species of animals . . . distinguished from
       the rest by the well-known appellation of game.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Confidence game}. See under {Confidence}.
 
   {To make game of}, to make sport of; to mock. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Game \Game\ (g[=a]m), v. i. [imp. & p. p. {Gamed} (g[=a]md); p.
   pr. & vb. n. {Gaming}.] [OE. gamen, game?en, to rejoice, AS.
   gamenian to play. See {Game}, n.]
   1. To rejoice; to be pleased; -- often used, in Old English,
    impersonally with dative. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God loved he best with all his whole hearte
       At alle times, though him gamed or smarte.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To play at any sport or diversion.
    [1913 Webster]
 
   3. To play for a stake or prize; to use cards, dice,
    billiards, or other instruments, according to certain
    rules, with a view to win money or some other thing waged
    upon the issue of the contest; to gamble.
    [1913 Webster] gamebag

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Game \Game\, a.
   1. Having a resolute, unyielding spirit, like the gamecock;
    ready to fight to the last; plucky.
    [1913 Webster]
 
       I was game . . . .I felt that I could have fought
       even to the death.          --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to such animals as are hunted for game,
    or to the act or practice of hunting.
    [1913 Webster]
 
   {Game bag}, a sportsman's bag for carrying small game
    captured; also, the whole quantity of game taken.
 
   {Game bird}, any bird commonly shot for food, esp. grouse,
    partridges, quails, pheasants, wild turkeys, and the shore
    or wading birds, such as plovers, snipe, woodcock, curlew,
    and sandpipers. The term is sometimes arbitrarily
    restricted to birds hunted by sportsmen, with dogs and
    guns.
 
   {Game egg}, an egg producing a gamecock.
 
   {Game laws}, laws regulating the seasons and manner of taking
    game for food or for sport.
 
   {Game preserver}, a land owner who regulates the killing of
    game on his estate with a view to its increase. [Eng.]
 
   {To be game}.
    (a) To show a brave, unyielding spirit.
    (b) To be victor in a game. [Colloq.]
 
   {To die game}, to maintain a bold, unyielding spirit to the
    last; to die fighting.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top