Search result for

frottes

(56 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frottes-, *frottes*, frotte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา frottes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *frottes*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frottagen. การนวดโดยการถูไปถูมา
frotteurn. ผู้กระทำfrottage

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frottageงานภาพถู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frottageการชอบถูไถอวัยวะเพศของตนกับเพศตรงกันข้าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you see any awkward teenage frottage, you perform that citizen's arrest we practiced.ถ้าเธอเห็นเด็กคนไหนเลื่อยตัวไปมา เธอเข้าจับกุมได้ทันทีเลยนะ Britney/Brittany (2010)
Peeping Tom, a stalk, non-consensual frottage, which, BTW, is rubbing your body on, near, or against the vicinity of somebody else's--แอบมองสาวแก้ผ้า ตามรังควาน สัมผัสแบบลวนลาม ซึ่งหมายถึง การลูบไล้ร่างกาย In the Blood (2013)
- OK... It happened early yesterday morning. I was in the bathroom, drying myself with a freshly washed, rough towel... that smelled good.- Es war gestern, früh am Morgen, ich stand im Badezimmer, wusch mich und frottierte die Haut mit dem Handtuch, das frisch gewaschen und hart war und gut roch. From the Life of the Marionettes (1980)
It is time for your rubdown.Zeit zum Abfrottieren. For Your Eyes Only (1981)
l-I don't like this.Haben Sie ein Frottee-Tuch? Down and Out in Beverly Hills (1986)
My mom does gravestone rubbings.Meine Mutter macht Frottagen von Grabsteinen. Sleepwalkers (1992)
I do rubbings, too.Ich mache auch Frottagen. Sleepwalkers (1992)
The towels are also there.Die Frottiertücher sind da. The Diary of Lady M (1993)
Well, I myself prefer a warm hug, but I suppose the slashing sting of wet terry cloth has its place.Ich selbst ziehe eine Umarmung vor, aber ein schmerzhaftes Frotteetuch hat sicher auch Vorteile. Bell Bottom Blues (1993)
Cushioned sole, O.D. Green.Frotteesohle, olivgrün. Forrest Gump (1994)
There's a robe.Da hängt ein Frotteemantel. It Could Happen to You (1994)
- Terry cloth.- Aus Frottee. It Could Happen to You (1994)
Well, I know it's a tad unusual, Jill. But I just love the feel of a nice terry cloth.Ich weiß, das ist ungewöhnlich, Jill, aber ich liebe einfach Frottee auf meiner Haut. Wilson's World (1997)
Just give me a back rub.Frottier mir den Rücken. Love's Labours Lost in Space (1999)
Exactly how many terry-cloth robes do you have?Wie viele Frotteebademäntel hast du eigentlich? Cock-a-Doodle-Do (2000)
I didn't even think he owned terrycloth.Hättet ihr gedacht, dass heute noch irgendjemand Frottee trägt? Fredless (2001)
She had this headful of wet hair and was wearing a soft, cream-coloured terry cloth robe.Ihre Haare waren ganz nass und sie trug diesen weichen, cremefarbenen Frotteebademantel. Romance & Cigarettes (2005)
These white fibres probably come from a towel.Die weißen Fasern stammen wohl von einem Frotteehandtuch. Hemligheten (2006)
If the pedals the sewing machine came, so ... dismatched the rubbing of the thighs with Voluptuous them from Verzueckungszustaende?Wenn Sie die Pedale der Naehmaschine traten, also... loeste das Frottieren der Oberschenkel bei Ihnen wolluestige Verzueckungszustaende aus? Pornorama (2007)
Through the continual rubbing the thigh ... be lively irritation generated at the external genital areas.Durch das fortwährende Frottieren der Oberschenkel... werden lebhafte Irritationen an den aeusseren Genitalbereichen erzeugt. Pornorama (2007)
When I met her she had nothing. Then she designs this pair of terrycloth sweatpants, she puts a "j" on the ass and she's worth $50 million.Dann entwirft sie dieses Paar Frottee Schwitzhosen, sie packt ein "j" auf den Hintern und sie ist 50 Mio. Dollar wert. Manic Monday (2007)
As she was crying. she lashed me softly with her bathrobe."Und während sie weinte, schlug sie mich sanft mit ihrem Frotteebademantel. Phantom Pain (2009)
a wire mesh one with milk and the other covered in terrycloth.eine aus Draht mit Milch... und eine mit Frottee überzogene. The Origins of Monstrosity (2012)
Every monkey preferred the terrycloth-covered mother, even if it didn't have milk.Jeder Affe bevorzugte die Frottee-Mutter... obwohl sie keine Milch hatte. The Origins of Monstrosity (2012)
Eventually, I wore out all the terry cloth on his snout, but it was actually okay, 'cause by that time, I changed over to real boys, which, turns out a couple of them were pigs, too.Irgendwann war ich das Frottee an seiner Schnauze leid, es war zwar okay, aber mit der Zeit bin ich zu echten Jungs übergegangen, die, wie sich herausstellte zum Teil auch Schweine waren. You Do Know What the Lollipop Is For (2012)
That is high-quality terry cloth from the west.Das ist hochwertiger Frottee aus 'm NSW, Mensch! Sushi in Suhl (2012)
The big guy with the velvet suits...Dem Lulatsch mit seinen Frottee-Anzügen. Longwave (2013)
I just thought I'd throw on one of their robes.Du lässt den Kerl drei Monate warten, bis er das Geschenk auspacken darf... und dann packst du es in Frottee ein? Big Sur and Strawberry Lube (2013)
And he said you was in yesterday, ordering wedding invitations. Yes. And today, I've come to you to order two dozen nappy pins, two dozen terry squares, six pairs of plastic pants, a heavy-duty sanitary belt and a packet of maternity towels.Und von Ihnen brauche ich heute 20 Sicherheitsnadeln, 20 Frotteetücher, sechs Gummihöschen, einen strapazierfähigen Bindengürtel und Wochenbetteinlagen. Episode #5.8 (2016)
Couldn't get far in a Turkish towel.In einem Frottiertuch käme ich nicht weit. Dark Passage (1947)
Towel's a bit wet.Es ist noch ein Frottiertuch da. Bhowani Junction (1956)
Dr. Federico Frotta, attorney.Dr. Federico Frotta, Rechtsanwalt. What a Woman! (1956)
- Federico Frotta, attorney.- Anwalt Federico Frotta. What a Woman! (1956)
glass, plastic, terry cloth.Glas, Plastik, Frottee. La Jetée (1962)
Dlake has sighted the spanish freet, youl majesty.Dlake hat die spanische Frotte gesichtet, Eule Majestät. The Money Programme (1972)
He has oldeled the whore freet into the blitish channer.El hat die komprette Frotte in den Blitischen Kanar geoldelt. The Money Programme (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub   FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
ขยี้[v.] (khayī) EN: rub ; scrub   FR: frotter
ขยี้ตา[v. exp.] (khayī tā) EN: rub one's eyes   FR: se frotter les yeux
ครูด[v.] (khrūt) EN: scrape ; rub over ; scratch   FR: gratter ; frotter
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
สี[v.] (sī) EN: rub ; scrape ; graze   FR: frotter
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: graze ; rub against   FR: égratigner ; frotter contre
ถู[v.] (thū) EN: scrub ; rub ; wipe ; polish ; clean   FR: frotter ; récurer ; frictionner
ถูมือ[v. exp.] (thū meū) EN: rub one's hands together with pleasure   FR: se frotter les mains

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frottiertuch {n} | Frottiertücher {pl}turkish towel | turkish towels [Add to Longdo]
abfrottierento rub down [Add to Longdo]
frottierento rub down [Add to Longdo]
frottierendrubbing down [Add to Longdo]
frottiertrubs down [Add to Longdo]
frottierterubbed down [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フロッタージュ[, furotta-ju] (n) frottage (art technique) (fre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top