Search result for

frac

(147 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frac-, *frac*
English-Thai: Longdo Dictionary
Fractional distillation(n ) การกลั่นลำดับส่วน
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fracas[N] การทะเลาะที่มีเสียงอึกทึกครึกโครม, Syn. brawl, fight, quarrel
fraction[N] เลขเศษส่วน, See also: จำนวนเล็กน้อย, เศษ, การแตกออกเป็นเศษ
fraction[N] จำนวนเล็กน้อย, See also: ส่วนน้อย, ส่วนปลีกย่อย, จำนวนเล็กน้อย, เศษ, การแตกออกเป็นเศษ
fraction[N] ชิ้นส่วน, See also: ส่วน, Syn. element, part, portion
fraction[N] การตกผลึกเป็นชิ้นเล็กๆ (เคมี)
fracture[N] การแตก (โดยเฉพาะกระดูก), See also: การร้าว (โดยเฉพาะกระดูก)
fracture[N] รอยแตก, See also: รอยร้าว, Syn. break, crack
fracture[VI] แตก, See also: หัก, ร้าว
fracture[VT] ทำให้แตก, See also: ทำให้หัก, ทำให้ร้าว
fractious[ADJ] เจ้าอารมณ์, See also: ขี้โมโห, โกรธง่าย, Syn. cross, irritable, peevish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fraction(แฟรค'เชิน) n. เศษส่วน,ส่วนน้อย,เศษน้อย,เศษ,นิดหนึ่ง vt. หารหรือแบ่งออกเป็นเศษส่วน, Syn. part,-A. whole, See also: fractional adj.
fractious(แฟรค'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,หัวดื้อ,ดื้อรั้น,ขี้โมโห., See also: fractious ly adv. fractiousness n., Syn. cross
fracture(แฟรค'เชอะ) n. การแยก,การแตกร้าว,รอยแตกร้าว,กระดูกหัก,หน้าหัก,ด้านหัก. vt. แตกร้าว,ตก,ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว. -fracturable adj., See also: fractural adj., Syn. rift,crack,break,split
anfractuosity(แอนแฟรคซุออส' ซิที) n. ภาวะวกวน, ทางวกวน (state of being anfractuous)
anfractuous(แอนแฟรค' ซูอัส) adj. วกวน
angle of refractionมุมหักเห
comminuted fracturen. ชิ้นกระดูกแตกหัก
common fractionn. เศษส่วนร่วม
complex fractionn. เศษส่วนร่วม,เศษส่วนประกอบ -Conf. complicated
compound fractionn. เศษซ้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
fraction(n) เศษส่วน,เศษ,ปลีกย่อย,ส่วนหนึ่ง,ส่วนเล็กน้อย
fractional(adj) เป็นเศษส่วน,เป็นเศษ,เป็นส่วนน้อย,ปลีกย่อย
fracture(n) รอยแตก,การแตก,รอยหัก,รอยร้าว,การหัก,การแยก
fracture(vt) ทำหัก,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว
infraction(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน
refract(vt) หักเห(แสง)
refraction(n) การหักเหของแสง
refractory(adj) เกเร,ดื้อดึง,อาละวาด,หัวแข็ง,พยศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fractalแฟร็กทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fractalสาทิสรูป, แฟร็กทัล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fractal geometryเรขาคณิตสาทิสรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fractiflexซิกแซกเป็นระยะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fractionเศษส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fractional doseขนาดย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fractional partภาคเศษส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fractional premiumเบี้ยประกันภัยรายงวด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fractional sterilisation; sterilisation, intermittent; sterilization, fractional; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fractional sterilization; sterilisation, fractional; sterilisation, intermittent; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fractionเศษส่วน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fractionส่วน [การแพทย์]
fractionเศษส่วน, จำนวนที่เขียนอยู่ในรูป a/b โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fraction Collectorsเครื่องเก็บเป็นส่วน [การแพทย์]
Fraction of Drug Boundค่าเศษส่วนของยาที่จับกับโปรตีน [การแพทย์]
Fraction, Commonเลขเศษส่วน [การแพทย์]
Fraction, Relativeค่าคงที่ [การแพทย์]
Fractionalการกลั่นแยกลำดับส่วน [TU Subject Heading]
fractional distillationการกลั่นลำดับส่วน, กระบวนการแยกของผสมที่เป็นของเหลวหลายชนิดออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสาร  เมื่อทำให้ของผสมมีอุณหภูมิสูงขึ้น ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำจะระเหยออกมาก่อน ส่วนของเหลวที่มีจุดเดือดสูงกว่าก็จะระเหยออกมาตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fractional polynomialsเศษส่วนของพหุนาม, เศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นพหุนาม เช่น 3x - 1 ≠ 0 ,                                                                                                                  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fracture (n ) กระดูกหัก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fractured cheek, broken nose, left nut swinging solo.แก้มแตก จมูกหัก เหลือไข่โตงเตงไปมาอยู่ข้างเดียว Pilot (2008)
I hear your man Frank's still in the infirmary with 15 unhealed fracturesก็ไหนได้ยินว่าแฟรงก์ของแกน่ะ นอนโรง'บาลอยู่ กระดูกหัก15ท่อน Death Race (2008)
Temperature goes up a fraction of a degree, makes them disoriented?อุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อย จะทำให้มันสับสนงั้นหรอ The Happening (2008)
Now, if you were interested in science, you would know facts like the human nose and ears grow a fraction of an inch each year.ถ้าเธอสนใจวิทยาศาสตร์ล่ะก็ เธอจะรู้ข้อเท็จจริงที่ว่า จมูกและหูของมนุษย์ เติบโตขึ้นหนึ่งส่วนของหนึ่งนิ้วทุกๆ ปี The Happening (2008)
- And? The drill bit fractured.- สว่านพังครับ The Day the Earth Stood Still (2008)
It's fractured.มันแตก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
We're not seeing soil liquefaction we'd expect or any evidence of fracture propagation within the tectonic plates.เรายังไม่พบการทรุดตัวของดินดังที่คาดไว้ หรือแม้แต่ร่องรอยการ ร้าวอย่างต่อเนื่อง บนแผ่นธรณีภาค 2012 (2009)
I understand it'll be a fraction of what we brought in before, but still, what choice do we have?ฉันเข้าใจมันเป็นส่วนหนึ่ง ก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้กัน แต่ยังต้อง แล้วมีทางเลือกไหนล่ะที่เราเลือกได้ Breakage (2009)
We're dividing fractions.เราเรียนเรื่องเศษส่วนอยู่นะคะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
If he's off by even a millimeter, for even a fraction of a second.ถ้าเขาพลาดแม้เพียงมิลลิเมตรเดียว หรือเพียงเสี้ยววินาที Today Is the Day: Part 1 (2009)
It could be a hairline fracture.ปลอดภัยไว้ดีกว่ามานั่งเสียใจทีหลัง Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
We're only occupying a fraction of the ship right now.ตอนนี้เราเพิ่งสำรวจยานได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง Air: Part 1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fracThe pain from the compound fracture was almost intolerable.
fracI fractured my arm.
fracHe did it in only a fraction of a second.
fracCount as one fractions of half a yen and over, but ignore those of less.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนย่อย[N] fraction, See also: component
ร้าว[V] crack, See also: fracture, split, break, Example: ตึกนี้สร้างไม่ทันไรก็ร้าวเสียแล้ว, Thai definition: แตกเพียงเป็นรอย
เศษ[N] fraction, Syn. เศษส่วน, Example: นกพื้นเมืองของคิวบามีลำตัวยาวประมาณสองนิ้ว หนักเพียงเศษหนึ่งส่วนสิบออนซ์, Count unit: จำนวน, Thai definition: ส่วนที่เหลือจากการหาร, Notes: (สันสกฤต)
เศษสตางค์[N] fractional currency, Example: หนุ่มน้อยกำลังควานหาเศษสตางค์ในกระเป๋า, Thai definition: เหรียญราคาน้อย
เศษส่วน[N] fraction, Example: เทปจะค่อยๆ หยุดการอ่านลงทีละน้อย โดยใช้เพียงเศษส่วนของวินาทีที่จะหยุดการอ่านลง, Count unit: จำนวน, Thai definition: จำนวน 2 จำนวน หรือนิพจน์ 2 นิพจน์ที่เขียนในรูปของผลหารโดยไม่ต้องหารต่อไป, Notes: (คณิตศาสตร์)
เดาะ[ADJ] fractural, See also: cracked, splintered, Syn. ร้าว, หัก, Example: พ่อเดินหาบทรายพลาดลื่นลงไปในตลิ่งหลังเดาะ, Thai definition: ร้าวจวนจะหัก
รอยแตก[N] crack, See also: fracture, fissure, rift, Example: ลมฝนที่ชอนเข้ามาตามรอยแตกของฝากระดานหอบเอากลิ่นโชยมาบางเบา, Count unit: รอย
ส่วน[N] fraction, Syn. เศษย่อย, Example: อาหารจานแค่นี้ ใส่น้ำตาลแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนก็พอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
แบ่งเป็นงวด[v. exp.] (baeng pen ngūat) FR: échelonner ; fractionner
ดรรชนีหักเห[n. exp.] (datchanī hakhē) EN: refractive index   
เดาะ[n.] (dǿ) EN: crack ; fracture   FR: fracture [f]
เดาะ[v.] (dǿ) EN: fracture ; splinter   
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock   FR: briser ; se briser ; se fracturer
หักเห[v.] (hakhē) EN: refract   FR:fracter
หักขา[v. exp.] (hak khā) EN: fracture one's leg ; break one's lmeg   FR: se fracturer la jambe
หาง[n.] (hāng) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRACE    F R EY1 S
FRACAS    F R EY1 K AH0 S
FRACTAL    F R AE1 K T AH0 L
FRACTURE    F R AE1 K SH ER0
FRACTURE    F R AE1 K CH ER0
FRACTION    F R AE1 K SH AH0 N
FRACTURES    F R AE1 K CH ER0 Z
FRACTIONS    F R AE1 K SH AH0 N Z
FRACTIOUS    F R AE1 K SH AH0 S
FRACTURED    F R AE1 K CH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fracas    (n) (f r a1 k aa)
fracas    (n) (f r a1 k aa z)
fraction    (n) (f r a1 k sh @ n)
fracture    (v) (f r a1 k ch @ r)
fractions    (n) (f r a1 k sh @ n z)
fractious    (j) (f r a1 k sh @ s)
fractured    (v) (f r a1 k ch @ d)
fractures    (v) (f r a1 k ch @ z)
fractional    (j) (f r a1 k sh @ n @ l)
fracturing    (v) (f r a1 k ch @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fracht {f}; Schiffsfracht {f}; Schiffsladung {f}; Kargo {m}cargo [Add to Longdo]
Fracht {f}; Frachtgut {n} | Frachten {pl}; Frachtgüter {pl}freight | freights [Add to Longdo]
Frachtbrief {m} | Frachtbriefe {pl}waybill [Am.] | waybills [Add to Longdo]
Frachtbrief {m}consignment note [Add to Longdo]
Frachtbriefdoppel {m}duplicate consignment note [Add to Longdo]
Frachter {m} | Frachter {pl}freighter | freighters [Add to Longdo]
Frachtflugzeug {n}air freighter [Add to Longdo]
Frachtführer {m}carrier [Add to Longdo]
Frachtkahn {m}freight barge [Add to Longdo]
Frachtkosten {pl}freight charges; freight costs [Add to Longdo]
Frachtraum {m}cargo compartment; cargo hold; freight capacity [Add to Longdo]
Frachtsätze {pl}freight rates [Add to Longdo]
Frachtschiff {n}cargo ship; freighter [Add to Longdo]
Frachtumschlagkapazität {f}; Güterumschlagkapazität {f}freight handling capacity [Add to Longdo]
Frachtverkehr {m}freight traffic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
ごく一部;極一部[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion [Add to Longdo]
ジオプトリー;ジオプタ[, jioputori-; jioputa] (n) diopter (optical unit of refraction in lenses) (ger [Add to Longdo]
フラクショナル[, furakushonaru] (n) {comp} fractional [Add to Longdo]
フラクション[, furakushon] (n) fraction [Add to Longdo]
フラクション活動[フラクションかつどう, furakushon katsudou] (n) fraction activity [Add to Longdo]
フラクタル[, furakutaru] (n) fractal [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] (n) {comp} fractal compression [Add to Longdo]
フラクタル理論[フラクタルりろん, furakutaru riron] (n) fractal theory [Add to Longdo]
モル分率[モルぶんりつ, moru bunritsu] (n) molar fraction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分形几何[fēn xíng jǐ hé, ㄈㄣ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] fractal geometry [Add to Longdo]
分形几何学[fēn xíng jǐ hé xué, ㄈㄣ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] fractal geometry [Add to Longdo]
分数[fēn shù, ㄈㄣ ㄕㄨˋ, / ] fraction; score [Add to Longdo]
分馏[fēn liú, ㄈㄣ ㄌㄧㄡˊ, / ] fractional distillation [Add to Longdo]
断裂[duàn liè, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] fracture; rupture [Add to Longdo]
畸零[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, ] fractional part of a real number; odd fractional remnant; lone person; solitary [Add to Longdo]
辅币[fǔ bì, ㄈㄨˇ ㄅㄧˋ, / ] fractional currency [Add to Longdo]
馏分[liú fèn, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄣˋ, / ] fraction (of a distillate); key (one component part of a distillate) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
フラクショナル[ふらくしょなる, furakushonaru] fractional [Add to Longdo]
フラクタル[ふらくたる, furakutaru] fractal [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression [Add to Longdo]
自己相似図形[じこそうじずけい, jikosoujizukei] fractal [Add to Longdo]
小数[しょうすう, shousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
連分数[れんぶんすう, renbunsuu] continued fraction [Add to Longdo]
回折[かいせつ, kaisetsu] diffraction [Add to Longdo]
分数[ぶんすう, bunsuu] fraction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top