Search result for

foren

(73 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foren-, *foren*
Possible hiragana form: ふぉれん
English-Thai: Longdo Dictionary
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forename[N] ชื่อตัว, See also: ชื่อแรก, Syn. first name
forenoon[N] เวลาก่อนเที่ยง, See also: เวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเที่ยง, Syn. morn, morning
forensic[ADJ] เกี่ยวกับการโต้แย้งถกเถียง, See also: เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการอภิปราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forename(ฟอร์'เนม) n. ชื่อตัว (first-name)
forenamed(ฟอร์'เนมดฺ) adj. ซึ่งตั้งชื่อมาก่อน,ซึ่งได้กล่าวมาแล้ว
forenoon(ฟอร์'นูน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ระยะเวลาตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงเที่ยง,ก่อนเที่ยง
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
forensic medicinen. นิติเวชศาสตร์., Syn. medical jurisprudence

English-Thai: Nontri Dictionary
forenoon(n) เวลาก่อนเที่ยง
forensic(adj) ทางวาทศิลป์,ทางกฎหมาย,เกี่ยวกับการเล่นสำนวนโวหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [ดู legal medicine และ medical jurisprudence] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [ดู legal medicine และ medical jurisprudence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forensic medicine; medicine, legalนิติเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forencephalyฟอร์เอนเซฟาลี [การแพทย์]
Forensic accountingการบัญชีนิติเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Forensic Chemistryนิติเคมี [การแพทย์]
Forensic dentistryนิติทันตวิทยา [TU Subject Heading]
Forensic Dentistryนิติทันตแพทย์ศาสตร์,นิติทันตศาสตร์ [การแพทย์]
Forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Forensic Medicineนิติเวชศาสตร์วิทยา,นิติเวชศาสตร์,การชันสูตรพลิกศพ [การแพทย์]
Forensic pathologyนิติพยาธิวิทยา [TU Subject Heading]
Forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forensic accountant (n ) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี
See also: S. auditor,
forensic anthropologyนิติมานุษยวิทยา
forensic archaeologyนิติโบราณคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forensics found three sets of DNA.ฉันพบ ดีเอนเอ The Dark Knight (2008)
We have done a complete forensic analysis of every note and its traceable history.ขอโทษครับมาดาม เราวิเคราะห์ธนบัตรทุกใบและร่องรอยที่พบได้แล้วครับ Quantum of Solace (2008)
The chief of forensic want to see it.The chief of forensic want to see it. Quantum of Solace (2008)
But it is in that particular branch of pathology known as forensics that we will delve into what it means to be inhuman.แต่ว่าภายในนั้น ก็มีสาขาของการชันสูตร ที่เรียกว่านิติเวชวิทยา ซึ่งเราได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า การทารุณโหดร้าย Pathology (2008)
Forensics are depicting the content as we speak.ฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน กำลังตามแกะรอยมัน Nอย่างละเอียดทีเดียว.. Gamer (2009)
Forensic researcher.นักวิเคราะห์พยานหลักฐาน Ninja Assassin (2009)
I'm just a forensic researcher.ฉันเป็นแค่นักวิเคราะห์หลักฐานเท่านั้น . Ninja Assassin (2009)
What about the rest of the forensic evidence?เกี่ยว กับ การ พักผ่อน \ Nof หลักฐาน เวช? Law Abiding Citizen (2009)
Forensics recovered a charred body matching a description at the Eastern body plant.การโต้แย้ง เก็บชิ้นส่วนร่างกายที่ดำเป็นตอตะโก เหมือนกับลักษณะ ลายเพ้นท์บนตัวแบบตะวันออก The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
I'm gonna call computer forensics.เดี๋ยวฉันจะเรียกฝ่ายพิสูจน์หลักฐานด้านคอมพิวเตอร์ The No-Brainer (2009)
Well,we have forensics on it as we speak.อืม เราให้กองพิสูจน์หลักฐานจัดการอยู่ The No-Brainer (2009)
IN FORENSIC SCIENCE AND CRIMINOLOGY FROM AN OUT-OF-STATE SCHOOL.นิติเวชวิยาและอาชญวิทยา จากโรงเรียนนนอกรัฐ Zoe's Reprise (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิติเวช[N] forensic laboratory, Example: เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของจ่าฤทธิ์ไปยังนิติเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เช้า[N] morning, See also: forenoon, Syn. เช้าตรู่, อรุณรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า, Ant. ค่ำ, Example: เช้าของทุกวันเด็กบ้านนี้จะตักบาตรก่อนไปโรงเรียน
ยามเช้า[N] morning, See also: forenoon, dawn, daybreak, daylight, morn, sun-up, sunrise, Syn. เช้า, ตอนเช้า, รุ่งเช้า, รุ่งแจ้ง, Ant. ค่ำ, พลบค่ำ, Example: แดดอ่อนยามเช้าสาดแสงสีสวย เช่นเดียวกับจิตใจของเธอ
รุ่งเช้า[N] morning, See also: forenoon, dawn, daybreak, sunrise, sun-up, daylight, morn, Syn. แจ้ง, เช้า, รุ่งแจ้ง, รุ่งอรุณ, Ant. ค่ำ, Thai definition: เวลาพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น
อรุณรุ่ง[N] morning, See also: forenoon, dawn, sunrise, daybreak, sun-up, morn, Syn. เช้า, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า, Ant. ค่ำ, Example: มีแสงประหลาดล่วงหน้ามาก่อนอรุณรุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
เช้า[n.] (chāo) EN: morning ; forenoon   FR: matin [m]
ก่อนเที่ยง [X] (køn thīeng) EN: ante meridian ; a.m. ; forenoon   FR: avant-midi
นิติเวชศาสตร์ [n. exp.] (nitiwētchasāt) EN: forensic medicine   FR: médecine légale [f]
นิติวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nitiwitthayāsāt) EN: forensic science   
รุ่งเช้า[n. exp.] (rung chāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORENSIC    F ER0 EH1 N S IH0 K
FORENSIC    F AO2 R EH1 N S IH0 K
FORENSICS    F ER0 EH1 N S IH0 K S
FORENSICS    F AO2 R EH1 N S IH0 K S
FORENSICALLY    F ER0 EH1 N S IH0 K L IY0
FORENSICALLY    F ER0 EH1 N S IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forename    (n) (f oo1 n ei m)
forenoon    (n) (f oo1 n uu n)
forensic    (j) (f @1 r e1 n s i k)
forenames    (n) (f oo1 n ei m z)
forenoons    (n) (f oo1 n uu n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法医[fǎ yī, ㄈㄚˇ ㄧ, / ] forensic investigator; forensic detective, #16,655 [Add to Longdo]
法医学[fǎ yī xué, ㄈㄚˇ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] forensics, #61,327 [Add to Longdo]
上半晌[shàng bàn shǎng, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, ] forenoon; morning; a.m., #433,147 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
科学捜査[かがくそうさ, kagakusousa] (n) scientific crime detection; forensic investigation [Add to Longdo]
科学捜査研究[かがくそうさけんきゅう, kagakusousakenkyuu] (n) forensic research [Add to Longdo]
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator [Add to Longdo]
鑑識;鑒識[かんしき, kanshiki] (n,vs) (1) judgement; judgment; discernment; discrimination; having eye for; (n) (2) forensics; crime lab [Add to Longdo]
昼前[ひるまえ, hirumae] (n-adv,n-t) forenoon; just before noon; (P) [Add to Longdo]
法医学[ほういがく, houigaku] (n) (1) forensic medicine; forensic pathology; forensics; (2) medical jurisprudence; legal medicine; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Foren /foːrən/ 
   forums

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top