Search result for

fondas

(79 entries)
(0.0776 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fondas-, *fondas*, fonda
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fondas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fondas*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a lovely 4-Tier cake with pink fondant.เค้ก 4 ชั้นกับฟองดองท์สีชมพู The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Fondamenta San Giacomo 23, pleaseFondamenta San Giacomo 23 ค่ะ The Tourist (2010)
Henry Fonda?เฮนรี่ ฟอนด้า ? Cinema Paradiso (1988)
Peter, I do my Jane Fonda workout tape three times a week.ปีเตอร์ ฉันออกกำลังกายกับวีดีโอ Jane Fonda อาทิตย์ละ 3 ครั้ง Death Has a Shadow (1999)
The fondant's too soft.ครีมมันเหลวเกินไปค่ะ The Perfect Man (2005)
Henry Fonda. On Golden Pond.เฮนรี่ ฟอนดา ในเรื่อง Golden Pond Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Of the La Fonda list on channel three...ของ ลา ฟอนด้า ทางช่อง 3 The Ten (2007)
It's not like Peter Fonda riding around on a chopped Harley... with a heart of gold underneath two days' growth of beard.Das ist nicht Peter Fonda auf einer Harley-Chopper... mit einem Herz aus Gold unter dem Dreitagebart. Short Notice (1983)
She ran five miles a day on the beach. She did theJane Fonda workout tape.Sie ging jeden Tag laufen und trainierte mit den Jane-Fonda-Kassetten. Cast in Steele (1984)
If she's a private detective, I'm Jane Fonda.Wenn die Detektivin ist, bin ich Jane FondaHigh Flying Steele (1984)
Hey, Jane Fonda.Hey, Jane FondaTough Guys (1986)
I am telling you, you have a future in this town.- Oh, nein. - Der Körper... - Jane FondaFatal Beauty (1987)
Humphrey bogart was a gimmick?Gary Cooper seicht? Humphrey Bogart seicht? FondaMemories of Me (1988)
Fonda, lowerton boyay, Robinson, Stewart. See.Fonda, Laughton, Boyer, Robinson, Stewart. Memories of Me (1988)
James Stewart? Henry Fonda?Gary Cooper, James Stewart oder Henry FondaCinema Paradiso (1988)
You think it was Henry Fonda?Du denkst, es war Henry FondaAlways (1989)
Henry Fonda.Henry FondaAlways (1989)
But Henry Fonda?Aber Henry FondaAlways (1989)
- It's Jane Fonda on the VCR.- Ein Jane-Fonda-Video. When Harry Met Sally... (1989)
Jane Fonda was right.Jane Fonda hatte Recht. Men at Work (1990)
Twenty million women, and I had to marry Jane Fonda.Nein! Da gibt es 20 Millionen Frauen, und ich gerate an eine Jane FondaItchy and Scratchy and Marge (1990)
- Jane Fonda, sir.- Mit Jane Fonda, Sir. Flight of the Intruder (1991)
Be in Santa Fe day after tomorrow at the Hotel La Fonda bar, 6 p.m.Seien Sie übermorgen in Santa Fe. Um 18 Uhr in der Hotelbar vom La FondaWhite Sands (1992)
You were looking for Spenser at La Fonda hotel.Sie suchten Spenser im La Fonda Hotel. White Sands (1992)
I'm the one who successfully deprogrammed Jane Fonda, you know.Ich habe schließlich Jane Fonda erfolgreich umprogrammiert. Burns' Heir (1994)
- What about Peter Fonda?- Und was ist mit Peter FondaBurns' Heir (1994)
Might I play your pianoforte?- Fondant? Dürfte ich auf Ihrem Pianoforte spielen? Sense and Sensibility (1995)
Seven layers of Jimbalian fudge, and the icing is made from pureed I'maki nuts...Sieben Schichten jimbalianischer Fondant und die Glasur besteht aus pürierten L'maki Twisted (1995)
Of course, Paris did replicate that locket, whereas I baked the Jimbalian fudge cake from scratch.Paris hat dieses Medaillon natürlich repliziert. Ich aber habe den jimbalianischen Fondantkuchen selbst gebacken. Twisted (1995)
Do you know "TELEKURA" (phone sex business)?Kennen Sie diese Telefondateclubs? Swallowtail Butterfly (1996)
Or how about shrimp with fettran sauce, fIamb? noodles... and fudge ripple pudding.Oder wie wär's mit Shrimps in Fettran-Sauce, flambierten Nudeln und Fondantwellenpudding. The Chute (1996)
What about the fudge ripple pudding? Ah!Was ist mit dem Fondantwellenpudding? The Chute (1996)
JimbaIian fudge-- your favorite.Jimbalianischer Fondantkuchen. Before and After (1997)
Fondamenta?Fondamenta? Isabella (1999)
Fondamenta.Fondamenta. Isabella (1999)
Dig in, Machello, before the hot fudge melts all the ice cream.Hau rein, Machello, bevor der heiße Fondant das ganze Eis schmilzt. Holiday (1999)
Also Jane Fonda was there.Jane Fonda war auch da Raging Bender (2000)
Other than the fact that you dig looking like Jane Fonda in Klute why don't you cut the wig now?Wenn du nicht rumlaufen willst wie Jane Fonda in Klute... warum lässt du den Mob nicht schneiden? Joe Dirt (2001)
Oh, here. Simone has the voice of a young Jane Fonda, the body of Sophia Loren, the grace of well, Grace Kelly-- ha-ha-- and the face... of Audrey Hepburn combined with an angel."Simone hat die Stimme der jungen Jane Fonda, den Körper der jungen Sophia Loren, die Grazie von Grace Kelly. S1m0ne (2002)
Well, I'm pretty sure that Henry Fonda's dead, sweetie.Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Henry Fonda tot ist, Süße. Ja. Life of the Party (2003)
I got to talk to her about Henry Fonda's comeback.Ich muss mit ihr über... - Henry Fondas Come-back reden. Life of the Party (2003)
Look what Jane Fonda hath wrought.Ich sag's ja, das haben wir nur Jane Fonda zu verdanken. A House Is Not a Home (2005)
Oh, when I found this topper, your whole cake came to me, like in a vision-- white and sparkly with beautiful daisies made of fondant on the top.Als ich die 2 hier in der Hand hielt, hatte ich eine Vision eurer Torte. Weiß, wunderschön glitzernd und ganz viele Fondant-Gänseblümchen oben drauf. Always a Godmother, Never a God (2005)
The bathrooms have Jane Fonda urinal targets.Die Toiletten haben Jane Fonda Zielscheiben im Urinal. Long Away (2005)
I peed on Jane Fonda.Ich pinkelte auf Jane FondaLong Away (2005)
You're gonna be looking at my people going through their bank statements, their phone calls and medical records.Sie werden meine Leute überprüfen. Sich ihre Bankauszüge, Telefondaten und Krankenakten ansehen. The Departed (2006)
Audrey Raines' phone log has been erased.Audrey Raines' Telefondateien wurde gelöscht. Day 5: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2006)
Hmm. Well, I pulled Andre's phone history trying to find Marlo's organization, cross-referencing DNRs to other cells.Ich habe mir Andres Telefondaten angesehen und geschaut, ob Marlos Leute da auftauchen,... indem ich die gewählten Rufnummern verglichen habe. Home Rooms (2006)
Henry Fonda.Henry Fonda. "Am goldenen See. " Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Double fudge with chocolate frosting.Doppelter Fondant mit Schokoglasur. In Which Addison Finds the Magic (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
การเรียนพื้นฐาน[n. exp.] (kān rīenrū pheūnthān) FR: apprentissage fondamental [m]
การวิจัยขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai khanpheūnthān) EN: basic research   FR: recherche fondamentale [f]
ขั้นพื้นฐาน[adj.] (khanpheūnthān) EN: primary ; basic   FR: fondamental ; élémentaire
หลัก[adj.] (lak) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief   FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
มูลนิธิ[n.] (mūlanithi = mūnlanithi) EN: philanthropic foundation ; foundation   FR: oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
มูลนิธิ[n.] (mūnlanithi) EN: philanthropic foundation ; foundation   FR: fondation charitable [f] ; oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
มูลนิธิสัตว์[n. exp.] (mūnlanithi sat) EN: animal charity   FR: fondation animale [f]
มูลฐาน[adj.] (mūnlathān = mūnthān) EN: elemental ; elementary ; fundamental ; main ; essential   FR: fondamental ; essentiel
แนวคิดพื้นฐาน[n. exp.] (naēokhit pheūnthān) EN: basic concepts   FR: concept fondamental [m]
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally   FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
พื้นฐาน[n.] (pheūnthān) EN: base ; bottom ; foundation ; basis   FR: base [f] ; assise [f] ; fondement [m] ; fondation [f] ; soubassement [m]
พื้นฐาน[adj.] (pheūnthān) EN: fundamental ; primary ; basic   FR: fondamental ; essentiel ; basique ; élémentaire
ผู้วางรากฐาน[n. exp.] (phū wāng rākthān) EN: founder   FR: fondateur [m]
ราก[n.] (rāk) EN: root ; foundation   FR: fondation [f] ; base [f]
รากตึก[n. exp.] (rāk teuk) EN: building foundation   FR: fondations (d'un immeuble) [fpl]
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; special   FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif
ศาสดา[n.] (sātsadā) EN: prophet ; founder of a religion ; religious prophet   FR: prophète [m] ; fondateur d'une religion [m]
สิทธิขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (sitthi khanpheūnthān) EN: basic right ; fundamental right   FR: droit fondamental [m] ; droit élémentaire [m]
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (sitthi lae sēriphāp khanpheūnthān) EN: fundamental rights and freedoms   FR: droits et libertés fondamentaux [mpl]
สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน[n. exp.] (sitthi manutsayachon pheūnthān) EN: fundamental human rights   FR: droits humains fondamentaux [mpl]
ทฤษฎีบทที่สำคัญ[n. exp.] (thritsadībot thī samkhan) FR: théorème fondamental [m]
วางรากฐาน[v. exp.] (wāng rākthān) EN: lay the foundation ; lay the basis (for)   FR: poser les fondations ; poser les jalons ; jeter les bases

CMU English Pronouncing Dictionary
FONDA    F AA1 N D AH0
FONDA'S    F AA1 N D AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fondant    (n) (f o1 n d @ n t)
fondants    (n) (f o1 n d @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fondant {m}; aromatisierte Zuckermasse {f} [cook.]fudge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォンダン[, fondan] (n) fondant (fre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top