ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foin

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foin-, *foin*
Possible hiragana form: ふぉいん
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอมฟาง[n.] (løm fāng) EN: haystack   FR: meule de paille [f] ; meule de foin [f] ; pailler [m]
ทำเป็นเรื่องใหญ่[v. exp.] (tham pen reūang yai) EN: make a big issue (of)   FR: faire toute une histoire (de) ; faire du foin (inf.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸白貂[むなじろてん;ムナジロテン, munajiroten ; munajiroten] (n) (uk) stone marten; beech marten (Martes foina) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foin \Foin\ (foin), n. [F. fouine a marten.]
   1. (Zool.) The beech marten ({Mustela foina}). See {Marten}.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of fur, black at the top on a whitish ground, taken
    from the ferret or weasel of the same name.[Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He came to the stake in a fair black gown furred and
       faced with foins.           --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foin \Foin\, v. i. [OE. foinen, foignen; of uncertain origin;
   cf. dial. F. fouiner to push for eels with a spear, fr. F.
   fouine an eelspear, perh. fr. L. fodere to dig, thrust.]
   To thrust with a sword or spear; to lunge. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      He stroke, he soused, he foynd, he hewed, he lashed.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      They lash, they foin, they pass, they strive to bore
      Their corselets, and the thinnest parts explore.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foin \Foin\, v. t.
   To prick; to st?ng. [Obs.] --Huloet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foin \Foin\, n.
   A pass in fencing; a lunge. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 foin /fwɛ̃/ 
  hay

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top