หรือคุณหมายถึง floße?
Search result for

flosse

(10 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flosse-, *flosse*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All these years and you haven't flossed.หลายปีมานี่ ฌธอไม่ได้ใช้ไหมขัดฟันเลยชิ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I'm the guy who washes his dishes and serves his meals... and does his laundry and flosses his teeth.ผมคือคนล้างจาน ของเขา และเป็นคนเสริฟอาหาร... และซักผ้า และขัดฟันให้เขาด้วย Happily N'Ever After (2006)
You know what kind of happy ending the royal flosser gets?คุณรู้ใหมว่าอะไรคือ แฮปปี้ เอนดิ้ง ที่คนขัดฟันจะได้รับ? Happily N'Ever After (2006)
He flosses.เขาขัดฟันละ The Ugly Truth (2009)
Then, she flossed her teeth with his tendons.จากนั้นหล่อนก็ขัดฟันด้วยเส้นเอ็นของเขา Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
But of course it was, because we flossed every day, so...แน่นอน ก็ใช้ไหมขัดฟันทุกวัน Break Point (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flossenfäule {f}finrot [Add to Longdo]
Flossenklemme {f}clamped fin [Add to Longdo]
Flosse {f}; Finne {f} [zool.] | Flossen {pl}; Finnen {pl} | mit Flossenfin | fins | finned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Flosse /flɔsə/ 
   fin; flipper

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top