Search result for

fire'

(22 entries)
(2.3496 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fire'-, *fire'*
Possible hiragana form: ふぃれ¥'
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fire's got it under control. How many vics?ควบคุมไฟได้รึยัง มีผู้เคราะห์ร้ายกี่คน Emotional Rescue (2009)
Look! Look! See, the fire's burning.ดูสิ นั่น มีควันไฟ Centurion (2010)
Man, this fire's making me hungry.คน ไฟ นี้ จะ ทำให้ฉัน หิว I Spit on Your Grave (2010)
The fire's out.เพลิงดับแล้ว Founder's Day (2010)
Yeah, but fire's unpredictable.ใช่ แต่เราคาดการอะไรกับไฟไม่ได้ Devil's Night (2010)
Fire's dying.ไฟจะมอดแล้ว Crying Wolf (2011)
The fire's hotter.เปลวไฟมันร้อนขึ้น The Sun Also Rises (2011)
I'll be warmer when the fire's litข้าจะก่อไฟให้เจ้าจะได้อุ่นขึ้น A Chinese Ghost Story (2011)
Fire's gone cold.ไฟดับจนเย็นแล้ว Proof (2011)
Our fire's got nothing to do with the rest of y'all's.เรื่องที่บ้านฉันไฟไหม้ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกนายเลย Turn! Turn! Turn! (2012)
In his last 27 arson investigations, he found the fire's origin point.ลากัวร์ต้ายังตามเรื่อง นักชำแหละแห่งท่าเรือไม่เลิก The Dark... Whatever (2012)
Cease fire's over.โดนไฟครอกไปแล้วซิ Fast Times (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fire'"Probably just a stupid urban legend" "But they do say 'there's no smoke without fire', don't they?"

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRE'S    F AY1 ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Command \Com*mand"\, n.
   1. An authoritative order requiring obedience; a mandate; an
    injunction.
    [1913 Webster]
 
       Awaiting what command their mighty chief
       Had to impose.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The possession or exercise of authority.
    [1913 Webster]
 
       Command and force may often create, but can never
       cure, an aversion.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Authority; power or right of control; leadership; as, the
    forces under his command.
    [1913 Webster]
 
   4. Power to dominate, command, or overlook by means of
    position; scope of vision; survey.
    [1913 Webster]
 
       The steepy stand
       Which overlooks the vale with wide command.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Control; power over something; sway; influence; as, to
    have command over one's temper or voice; the fort has
    command of the bridge.
    [1913 Webster]
 
       He assumed an absolute command over his readers.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. A body of troops, or any naval or military force or post,
    or the whole territory under the authority or control of a
    particular officer.
    [1913 Webster]
 
   {Word of command} (Mil.), a word or phrase of definite and
    established meaning, used in directing the movements of
    soldiers; as, {aim}; {fire}; {shoulder arms}, etc.
 
   Syn: Control; sway; power; authority; rule; dominion;
     sovereignty; mandate; order; injunction; charge; behest.
     See {Direction}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fire \Fire\ (f[imac]r), n. [OE. fir, fyr, fur AS. f[=y]r; akin
   to D. vuur, OS. & OHG. fiur, G. feuer, Icel. f[=y]ri,
   f[=u]rr, Gr. py^r, and perh. to L. purus pure, E. pure Cf.
   {Empyrean}, {Pyre}.]
   1. The evolution of light and heat in the combustion of
    bodies; combustion; state of ignition.
    [1913 Webster]
 
   Note: The form of fire exhibited in the combustion of gases
      in an ascending stream or current is called flame.
      Anciently, fire, air, earth, and water were regarded as
      the four elements of which all things are composed.
      [1913 Webster]
 
   2. Fuel in a state of combustion, as on a hearth, or in a
    stove or a furnace.
    [1913 Webster]
 
   3. The burning of a house or town; a conflagration.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything which destroys or affects like fire.
    [1913 Webster]
 
   5. Ardor of passion, whether love or hate; excessive warmth;
    consuming violence of temper.
    [1913 Webster]
 
       he had fire in his temper.      --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   6. Liveliness of imagination or fancy; intellectual and moral
    enthusiasm; capacity for ardor and zeal.
    [1913 Webster]
 
       And bless their critic with a poet's fire. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Splendor; brilliancy; luster; hence, a star.
    [1913 Webster]
 
       Stars, hide your fires.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As in a zodiac
       representing the heavenly fires.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. Torture by burning; severe trial or affliction.
    [1913 Webster]
 
   9. The discharge of firearms; firing; as, the troops were
    exposed to a heavy fire.
    [1913 Webster]
 
   {Blue fire}, {Red fire}, {Green fire} (Pyrotech.),
    compositions of various combustible substances, as
    sulphur, niter, lampblack, etc., the flames of which are
    colored by various metallic salts, as those of antimony,
    strontium, barium, etc.
 
   {Fire alarm}
    (a) A signal given on the breaking out of a fire.
    (b) An apparatus for giving such an alarm.
 
   {Fire annihilator}, a machine, device, or preparation to be
    kept at hand for extinguishing fire by smothering it with
    some incombustible vapor or gas, as carbonic acid.
 
   {Fire balloon}.
    (a) A balloon raised in the air by the buoyancy of air
      heated by a fire placed in the lower part.
    (b) A balloon sent up at night with fireworks which ignite
      at a regulated height. --Simmonds.
 
   {Fire bar}, a grate bar.
 
   {Fire basket}, a portable grate; a cresset. --Knight.
 
   {Fire beetle}. (Zool.) See in the Vocabulary.
 
   {Fire blast}, a disease of plants which causes them to appear
    as if burnt by fire.
 
   {Fire box}, the chamber of a furnace, steam boiler, etc., for
    the fire.
 
   {Fire brick}, a refractory brick, capable of sustaining
    intense heat without fusion, usually made of fire clay or
    of siliceous material, with some cementing substance, and
    used for lining fire boxes, etc.
 
   {Fire brigade}, an organized body of men for extinguished
    fires.
 
   {Fire bucket}. See under {Bucket}.
 
   {Fire bug}, an incendiary; one who, from malice or through
    mania, persistently sets fire to property; a pyromaniac.
    [U.S.]
 
   {Fire clay}. See under {Clay}.
 
   {Fire company}, a company of men managing an engine in
    extinguishing fires.
 
   {Fire cross}. See {Fiery cross}. [Obs.] --Milton.
 
   {Fire damp}. See under {Damp}.
 
   {Fire dog}. See {Firedog}, in the Vocabulary.
 
   {Fire drill}.
    (a) A series of evolutions performed by fireman for
      practice.
    (b) An apparatus for producing fire by friction, by
      rapidly twirling a wooden pin in a wooden socket; --
      used by the Hindoos during all historic time, and by
      many savage peoples.
 
   {Fire eater}.
    (a) A juggler who pretends to eat fire.
    (b) A quarrelsome person who seeks affrays; a hotspur.
      [Colloq.]
 
   {Fire engine}, a portable forcing pump, usually on wheels,
    for throwing water to extinguish fire.
 
   {Fire escape}, a contrivance for facilitating escape from
    burning buildings.
 
   {Fire gilding} (Fine Arts), a mode of gilding with an amalgam
    of gold and quicksilver, the latter metal being driven off
    afterward by heat.
 
   {Fire gilt} (Fine Arts), gold laid on by the process of fire
    gilding.
 
   {Fire insurance}, the act or system of insuring against fire;
    also, a contract by which an insurance company undertakes,
    in consideration of the payment of a premium or small
    percentage -- usually made periodically -- to indemnify an
    owner of property from loss by fire during a specified
    period.
 
   {Fire irons}, utensils for a fireplace or grate, as tongs,
    poker, and shovel.
 
   {Fire main}, a pipe for water, to be used in putting out
    fire.
 
   {Fire master}
    (Mil), an artillery officer who formerly supervised the
       composition of fireworks.
 
   {Fire office}, an office at which to effect insurance against
    fire.
 
   {Fire opal}, a variety of opal giving firelike reflections.
    
 
   {Fire ordeal}, an ancient mode of trial, in which the test
    was the ability of the accused to handle or tread upon
    red-hot irons. --Abbot.
 
   {Fire pan}, a pan for holding or conveying fire, especially
    the receptacle for the priming of a gun.
 
   {Fire plug}, a plug or hydrant for drawing water from the
    main pipes in a street, building, etc., for extinguishing
    fires.
 
   {Fire policy}, the writing or instrument expressing the
    contract of insurance against loss by fire.
 
   {Fire pot}.
    (a) (Mil.) A small earthen pot filled with combustibles,
      formerly used as a missile in war.
    (b) The cast iron vessel which holds the fuel or fire in a
      furnace.
    (c) A crucible.
    (d) A solderer's furnace.
 
   {Fire raft}, a raft laden with combustibles, used for setting
    fire to an enemy's ships.
 
   {Fire roll}, a peculiar beat of the drum to summon men to
    their quarters in case of fire.
 
   {Fire setting} (Mining), the process of softening or cracking
    the working face of a lode, to facilitate excavation, by
    exposing it to the action of fire; -- now generally
    superseded by the use of explosives. --Raymond.
 
   {Fire ship}, a vessel filled with combustibles, for setting
    fire to an enemy's ships.
 
   {Fire shovel}, a shovel for taking up coals of fire.
 
   {Fire stink}, the stench from decomposing iron pyrites,
    caused by the formation of hydrogen sulfide. --Raymond.
 
   {Fire surface}, the surfaces of a steam boiler which are
    exposed to the direct heat of the fuel and the products of
    combustion; heating surface.
 
   {Fire swab}, a swab saturated with water, for cooling a gun
    in action and clearing away particles of powder, etc.
    --Farrow.
 
   {Fire teaser}, in England, the fireman of a steam emgine.
 
   {Fire water}, a strong alcoholic beverage; -- so called by
    the American Indians.
 
   {Fire worship}, the worship of fire, which prevails chiefly
    in Persia, among the followers of Zoroaster, called
    Chebers, or Guebers, and among the Parsees of India.
 
   {Greek fire}. See under {Greek}.
 
   {On fire}, burning; hence, ardent; passionate; eager;
    zealous.
 
   {Running fire}, the rapid discharge of firearms in succession
    by a line of troops.
 
   {St. Anthony's fire}, erysipelas; -- an eruptive fever which
    St. Anthony was supposed to cure miraculously. --Hoblyn.
 
   {St. Elmo's fire}. See under {Saint Elmo}.
 
   {To set on fire}, to inflame; to kindle.
 
   {To take fire}, to begin to burn; to fly into a passion.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fire \Fire\, v. t. [imp. & p. p. {Fired}; p. pr. & vb. n.
   {Fring}.]
   1. To set on fire; to kindle; as, to fire a house or chimney;
    to fire a pile.
    [1913 Webster]
 
   2. To subject to intense heat; to bake; to burn in a kiln;
    as, to fire pottery.
    [1913 Webster]
 
   3. To inflame; to irritate, as the passions; as, to fire the
    soul with anger, pride, or revenge.
    [1913 Webster]
 
       Love had fired my mind.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To animate; to give life or spirit to; as, to fire the
    genius of a young man.
    [1913 Webster]
 
   5. To feed or serve the fire of; as, to fire a boiler.
    [1913 Webster]
 
   6. To light up as if by fire; to illuminate.
    [1913 Webster]
 
       [The sun] fires the proud tops of the eastern pines.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To cause to explode; as, to fire a torpedo; to disharge;
    as, to fire a rifle, pistol, or cannon; to fire cannon
    balls, rockets, etc.
    [1913 Webster]
 
   8. To drive by fire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Till my bad angel fire my good one out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. (Far.) To cauterize.
    [1913 Webster]
 
   10. to dismiss from employment, a post, or other job; to
     cause (a person) to cease being an employee; -- of a
     person. The act of firing is usually performed by that
     person's supervisor or employer. "You can't fire me! I
     quit!"
     [PJC]
 
   {To fire up},
 
   1. to light up the fires of, as of an engine; also,
    figuratively, to start up any machine.
 
   2. to render enthusiastic; -- of people.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fire \Fire\, v. i.
   1. To take fire; to be kindled; to kindle.
    [1913 Webster]
 
   2. To be irritated or inflamed with passion.
    [1913 Webster]
 
   3. To discharge artillery or firearms; as, they fired on the
    town.
    [1913 Webster]
 
   {To fire up}, to grow irritated or angry. "He . . . fired up,
    and stood vigorously on his defense." --Macaulay.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FIRE
     Flexible Intelligent Routing Engine (3Com)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 fire
   four
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ullage
 
 1. fıçıdaki boş kalan kısım
 2. çuvaldan zayolan kısım (un), fire.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 waste
 
 1. atılmış, kullanılmaz
 2. bedenden çıkarılmış, ifraz edilmiş
 3. boş, hali, terkedilmiş
 4. çorak
 5. viran, harap
 6. artık, yeterinden fazla
 7. israf, telef, çarçur, heder, savurma
 8. iyi kullanmama, değerlendirmeme
 9. boş arazi
 10. metruk arazi
 11. beyaban
 12. ıssız yer
 13. yıkım, harabiyet
 14. kullanılmadan boşa giden şey, fire
 15. çöp, artık. waste pipe kutlanılmış veya fazla suyu boşaltma borusu. waste steam fazla buhar, çürük buhar. go to waste ziyan olmak, heder olmak, boşa gitmek. lay waste harap etmek, viraneye çevirmek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top