Search result for

fine art

(33 entries)
(0.0426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fine art-, *fine art*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fine arts[N] วิจิตรศิลป์, See also: งานศิลปะที่มุ่งเรื่องความสวยงาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fine artsวิจิตรศิลป์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fine artวิจิตรศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was offered a fellowship in fine arts to this school I admired in Idaho.ฉันได้รับการเสนอการเป็นสมาชิกในงานศิลปะ... กับโรงเรียนที่ฉันชื่นชมในไอดาโฮ The Joy Luck Club (1993)
It turns out that Mr. Dawson is quite a fine artist.คุณดอว์สันเป็นจิตรกรมือดีด้วยล่ะ Titanic (1997)
Rose and I differ somewhat in our definition of fine art.โรสกับผม เห็นแตกต่างกันในเรื่องงานศิลป์ Titanic (1997)
I'm sorry to bother you but you look like a person who appreciates fine art so I wanted your opinion.แต่คุณดูเหมือนจะเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะ ดังนั้นผมเลยอยากได้ความเห็นของคุณ 50 First Dates (2004)
And before you know it... fine art.ลองทำแบบนี้สิ วิจิตรศิลป์ชัดๆ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
We are now going through Boston University... which includes a School of Law, a School of Political Science... a School of Philosophy, a School of Accounting... a School of Nursing, a School of Business Administration... a School of Fine Arts, and many others.ตอนนี้เรากำลังจะผ่านมหาวิทยาลัยบอสตัน ซึ่งรวมถึงโรงเรียนกฎหมายโรงเรียนรัฐศาสตร์ โรงเรียนปรัชญาโรงเรียนบัญชี Sex Trek: Charly XXX (2007)
Paul, please exhibit to the audience the fine artifact.พอล โชว์ศิลปะชั้นงามให้ผู้ชมดูหน่อยซิ RocknRolla (2008)
- I'm majoring in fine art.- แน่นอน - ฉันเรียนเอกวิจิตรศิลป์ Made of Honor (2008)
The Fine Arts Building.นั่นคือตึกพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 500 Days of Summer (2009)
It's supposed to be spray-painted. It's not meant to be fine art.ก็น่าจะฉีดสเปรย์ลงด้วย มันไม่ได้หมายถึงศิลปะ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Well, I'm the fine arts administrator or something.ฉันเป็นหัวหน้าวิชาศิลปะ.. Hairography (2009)
27 years old in the masters program for Fine Arts at B.U.อายุ 27 ปี กำลังเรียนปริญญาโท ด้านวิจิตรศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยบอสตัน August (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fine artIn this paper I would like to examine the notion of "dyad style" and its influence on fine arts.
fine artThe fine arts flourished in Italy in the 15th century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตรศิลป์[N] fine arts, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นตำราวรรณคดีเล่มแรกที่ทำให้แนวการศึกษาวรรณคดีอยู่ในฐานะที่เป็นวิจิตรศิลป์, Thai definition: งานช่างศิลป์
กรมศิลปากร[N] Fine Arts Department, Example: เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรได้สำรวจและขุดค้นกำแพงเมืองชั้นในของเมืองสุโขทัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมศิลปากร[org.] (Krom Sinlapākøn) EN: Department of Fine Arts ; Fine Arts Department   
ประณีตศิลปกรรม[n. exp.] (pranīt sinlapakam) EN: fine artwork   
ศิลปบัณฑิต[n.] (sinlapabandit) EN: bachelor of Fine arts ; B. F. A.   
วิจิตรศิลป์[n.] (wijitsin) EN: fine arts   FR: beaux-arts [mpl]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファインアート[, fain'a-to] (n) fine art [Add to Longdo]
工芸美術[こうげいびじゅつ, kougeibijutsu] (n) applied fine arts [Add to Longdo]
修道[しゅうどう, shuudou] (n) learning; studying the fine arts; (P) [Add to Longdo]
日展[にってん, nitten] (n) (abbr) (See 日本美術展覧会・にほんびじゅつてんらんかい) Japan Fine Arts Exhibition; JFAE; Nitten Exhibition [Add to Longdo]
日本美術展覧会[にほんびじゅつてんらんかい, nihonbijutsutenrankai] (n) (See 日展) Japan Fine Arts Exhibition [Add to Longdo]
美術[びじゅつ, bijutsu] (n,adj-no) art; fine arts; (P) [Add to Longdo]
美術商[びじゅつしょう, bijutsushou] (n) art dealer; fine art(s) shop [Add to Longdo]
文系[ぶんけい, bunkei] (n,adj-no) humanities, social sciences, and fine arts; liberal arts; (P) [Add to Longdo]
目が肥える[めがこえる, megakoeru] (exp,v1) (See 肥える・3) to have a good eye (from having seen fine art, etc.); to be a connoisseur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fine art
   n 1: the products of human creativity; works of art
      collectively; "an art exhibition"; "a fine collection of
      art" [syn: {art}, {fine art}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top