ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

findend

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -findend-, *findend*, finden
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
findendencountering [Add to Longdo]
Luft { f } | zu Luft; durch die Luft getragen; sich in der Luft befindend | in der Luftair | airborne | in mid air; in midair [Add to Longdo]
ausdenken; erfinden | ausdenkend; erfindendto invent | inventing [Add to Longdo]
empfinden; fühlen; wahrnehmen; spüren | empfindend; fühlend; wahrnehmend; spürend | empfunden; gefühlt; wahrgenommen; gespürtto sense | sensing | sensed [Add to Longdo]
empfindendsentient [Add to Longdo]
entdecken; herausfinden; aufdecken; feststellen | entdeckend; herausfindend; aufdeckend; feststellend | entdeckt | entdeckt | entdeckteto detect | detecting | detected | detects | detected [Add to Longdo]
erfinden | erfindend | erfunden | er/sie erfindet | ich/er/sie erfand | er/sie hat/hatte erfundento invent | inventing | invented | he/she invents | I/he/she invented | he/she has/had invented [Add to Longdo]
erfinden | erfindendto contrive | contriving [Add to Longdo]
finden; vorfinden; auffinden | findend; vorfindend; auffindend | gefunden; vorgefunden; aufgefunden | er/sie findet | ich/er/sie fand | er/sie hat/hatte gefunden | ich/er/sie fändeto find { found; found } | finding | found | he/she finds | I/he/she found | he/she has/had found | I/he/she would find [Add to Longdo]
fühlen; spüren; verspüren; empfinden | fühlend; spürend; verspürend; empfindend | gefühlt; gespürt; verspürt; empfunden | er/sie fühlt; er/sie spürt | ich/er/sie fühlte; ich/er/sie spürte | er/sie hat/hatte gefühlt; er/sie hat/hatte gespürt | sich bestens fühlento feel { felt; felt } | feeling | felt | he/she feels | I/he/she felt | he/she has/had felt | to feel in the pink [Add to Longdo]
herausfinden | herausfindendto find out | finding out [Add to Longdo]
nachempfinden | nachempfindend | nachempfundento sympathize with | sympathizing with | sympathized with [Add to Longdo]
stattfinden | stattfindend | stattgefundento take place; to happen | taking place; happening | took place; happened [Add to Longdo]
wieder erfinden | wieder erfindend | wieder erfunden | erfindet wieder | erfand wiederto reinvent | reinventing | reinvented | reinvents | reinvented [Add to Longdo]
wiederauffinden; wiedergewinnen | wiederauffindend; wiedergewinnendto retrieve | retrieving [Add to Longdo]
wiederfinden | wiederfindend | wiedergefundento find again | finding again | found again [Add to Longdo]
zurückfinden | zurückfindendto find back | finding back [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And tonight, At my special Get acquai nted, i ntroductory, M i d j u ly hot Summer sale I offer you this Fabu lous th readUnd heute Abend, bei meinem allseits bekannten, und beliebten, mitten im Juli stattfindenden Sonderpreisverkauf, biete ich Ihnen diesen fabelhaften Garn nicht für 20 Dollar pro Rolle, nicht für 10, nicht für 5, sondern für lachhafte, günstige 25 Cent pro Rolle an! One for the Angels (1959)
Was it instinct? Or was it the original sin?Oder war das die Erkenntnis der stattfindenden Erbsünde? Beautiful Girl Hunter (1979)
Haven't we been graced with a beautiful day... here at the Millston Speedway for the first running of what we hope will be an annual event... the Comtron International Demolition Derby.Was für ein wundervoller Tag auf der Millston-Rennbahn für das erste, bald jährlich stattfindende ComTron Crash-Derby. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
You have any idea how much your trick book is worth?Nicht stattfindende Wahlveranstaltungen, belastende Fotos verteilen. Vote of Confidence (1988)
He shot up a club called the Agrippa over on Chestnut to stop a robbery in progress, I believe is the phrase.Er hat einen Club namens Agrippa zusammengeschossen, um einen gerade stattfindenden Raubüberfall zu stoppen. Sunday at the Hotel with George (1993)
With the election only 30 days away both candidates vying for New Mexico's vacant Senate seat argued the merits of the so-called Friendship Ditch.Mit der in 30 Tagen stattfindenden Wahl im Visier argumentierten die Kandidaten zum Für und Wider des so genannten Freundschafts-Grabens. Speechless (1994)
Well, yes, Wix has always had a knack for finding those hard-to-Iocate items.Wix kennt immer Tricks, um so schwer zu findende Dinge aufzuspüren. Fair Trade (1997)
Really? I'm as close to a sentient life- form as any hologram could hope to be.Für ein Hologramm komme ich einer empfindenden Lebensform recht nahe. Message in a Bottle (1998)
Seven, you disobeyed my direct orders and as a result, you condemned a sentient being to its death.Seven, Sie haben meinen direkten Befehl verweigert. Folglich haben Sie ein empfindendes Wesen zum Tode verurteilt. Prey (1998)
For this meeting tomorrow, I have a plan for the public auction there.Ich habe für die morgen stattfindende öffentliche Vergabe einen Plan. Sarariiman Kintarô (1999)
Our case is this. Childers receives orders that a regularly scheduled, I awful protest outside our embassy in Yemen is unruly.Er erhält Nachricht, dass die stattfindende Demonstration vor der Botschaft im Jemen unruhig verläuft. Rules of Engagement (2000)
It's the 75th Annual Miss United States Pageant. ..Hier die 75. jährlich stattfindende Miss-United-States-Wahl! Miss Congeniality (2000)
Governor Devlin refused to comment on the demonstration held outside the capitol building.Gouverneur Devlin lehnte einen Kommentar zu den vor dem Capitol Building stattfindenden Demonstrationen ab. Impotence (2002)
He's best at digging up hard-to-find objects.Seine Spezialität ist, schwer zu findende Gegenstände auszubuddeln. Atlantis: Milo's Return (2003)
Welcome to the 43rd Annual Connecticut Festival of Living Pictures.Willkommen zum jährlich in Connecticut stattfindenden 43. Festival lebender Bilder. The Festival of Living Art (2003)
I still don't know what FC really means. -Any corrections?Die Tickets für die 2006 in Deutschland stattfindende WM. FC Venus (2005)
You're a hard person to find, but if I can do it, so can they.Sie sind eine schwer zufindende Person, aber wenn ich das kann, können die das auch. Prophet Five (2005)
And the retreating convoy which had found women and children... left for dead on the roads... after being attacked by enemy tanks.Der sich auf dem Rückzug befindende Konvoi hatte eine Gruppe von Frauen... und Kindern aufgelesen, die halbtot am Straßenrand lagen, nachdem sie von feindlichen Panzern angegriffen worden waren. Joy Division (2006)
We find the defendant charged of murdering terrence steadman, guilty.MANN: Wir befindenden den Beklagten der Ermordung von Terrence Steadman, schuldig. Flight (2006)
This is a very hard to find piece you ask for.Dies ist ein sehr schwer zu findendes Stück nachdem Sie fragen. Salesman (2006)
Um, yes, I'd like to report a robbery in progress.Äh, ja, ich würde gern einen gerade stattfindenden Einbruch melden. Come to Your Senses (2007)
You're a hard man to find.Ja. Sie sind ein schwer zu findender Mann. Designated Target (2007)
You know, all sentient beings deserve to die surrounded by love.Alle empfindenden Wesen sollten in einer liebevollen Umgebung sterben. Layup (2007)
'Find yourself back where you started.Sich wieder dort vorfindend, wo man angefangen hat. Episode #5.10 (2008)
You're a hard man to find.Sie sind ein schwer zu findender Mann. The Gold Violin (2008)
Difficult man to find.Schwierig zu findender Mann. Bloodless (2008)
You're not the easiest people to find.Ihr seid nicht die am einfachsten zu findenden Leute. The Sounds of Science (2008)
There have been documented cases of repetitive cognizance brought on by extreme psychophobia of a certain upcoming event.Es gibt dokumentierte Fälle sich wieder- holender Erfahrungen, verursacht durch... extreme Angst vor einem sicher stattfindendem Ereignis. I Do Over (2008)
The general meeting must accept the mysterious heir or leave the door open to a takeover by Korsk Inc.stattfindenden Hauptversammlung als neuen Vorstandschef zu benennen, oder die Winch-Gruppe hat der feindlichen Übernahme durch die Korsk-Corporation wenig entgegenzusetzen. The Heir Apparent: Largo Winch (2008)
Erik Luna, you are a hard man to find.Erik Luna, Sie sind ein schwer zu findender Mann. Shot in the Dark (2009)
You're a hard man to find.Du bist ein schwer zu findender Mann. Perro Insano (2009)
The thing is though, we've got the national conference coming up.Das Problem ist der in Kürze stattfindende landesweite Kongress. Made in Dagenham (2010)
Look who we found. Yes, how foolish of me to hide In my regularly scheduled study group.Ja, wie dumm von mir, mich in meiner... normal stattfindenden Kursgruppe zu verstecken. The Science of Illusion (2010)
The only challenging ingredient to find is a blasting cap.Der einzige nicht so leicht zu findende Bestandteil ist die Sprengkapsel. Enemies Domestic (2010)
My bad. I really needed to talk to you. - You're a hard man to track down.Ich musste dringend mit Ihnen reden und Sie sind ein sehr schwer zu findender Mann. Red Hot (2010)
Ron is in Barbados snorkeling for the ever-elusiveRon ist auf Barbados und schnorchelt dort nach dem extrem schwer zu findenden The Innkeepers (2011)
Others say it was used by alchemists... As a kind of antenna to the unconscious, finding everything buried deep down in a man's soul and bringing it to the surface.Andere sagen, es wurde von Alchemisten benutzt, ... als eine Art Antenne für das Unbewusste, ... alles tief in der menschlichen Seele Vergrabene findend, um es an die Oberfläche zu bringen. Kozmo (2011)
A box in plain view, Malcolm the cryptographer.Eine so leicht zu findende Box, Malcolm, der Kryptograf. Betrayals (2011)
(sighs) My life is disappearing and I don't wanna wake up and find myself 60Mein Leben schwindet dahin, und ich will nicht aufwachen, mich 60 Jahre alt vorfindend The End (2011)
And the real hard-to-find quality and embarrassingly sketchy past of a shameful addiction to Japanese anime.Und der schwer zu findenden Hingabe zu einer wunderbaren und wohl wirklich einzigartigen Kultur: Der japanischen Kultur! Mancation (2012)
I've heard you've been looking for something, and as luck would have it, I'm a man who trades in hard-to-find objects.Ich hörte, Ihr sucht nach etwas, und zufälligerweise bin ich ein Mann, der mit schwer zu findenden Dingen handelt. The Crocodile (2012)
what do you want from me? I'm just a man who procures hard-to-find objects.Ich bin einer, der schwer zu findende Dinge besorgt. The Crocodile (2012)
By the force of the blast in the middle of the crowd were even further away are residing persons legs ripped off.Durch die Wucht der Detonation inmitten der Menschenmenge wurden auch noch weiter entfernt sich befindenden Personen die Beine abgerissen. Der blinde Fleck (2013)
I am simply a shop owner, and procurer... of difficult-to-find objects.Ich bin ein einfacher Ladenbesitzer, und Vermittler... von schwer zu findenden Objekten. Lacey (2013)
I want to report a robbery in progress at the Capital Diamond warehouse.Ich möchte einen gerade stattfindenden Einbruch melden, am Capital-Diamond-Lagerhaus. Bullets and Tears (2014)
You are a hard man to track down.Du bist ein schwer zu findender Mann. Yellow Ledbetter (2014)
It thinks it knows what's good for you.Quasi-empfindend. Glaubt zu wissen, was gut für dich ist. Sleep No More (2015)
Sleep is essential to every sentient being in the universe.Schlaf ist für alle empfindenden Wesen im Universum essentiell. Sleep No More (2015)
I found a shop in Tacoma that carries our elusive costume.Ich hab ein Geschäft in Tacoma gefunden, das unser schwer zu findendes Kostüm führt. Zombie Bro (2015)
But first he discovers an opportunity to capture some rehearsals taking place in an old palace nearby.Aber zuerst entdeckt er die Möglichkeit, einige der stattfindenden Proben in einem nahen, alten Palast festzuhalten. Himalaya (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  findend /findənt/
   encountering

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top