Search result for

fesche

(51 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fesche-, *fesche*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fesche มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fesche*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's a good-looking guy.Er ist ein fescher Mann. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Some pack of patooties, huh?Das sind ja fesche Bräute, was? Friday the 13th: The Final Chapter (1984)
(Hannah) She was so beautiful at one time, and he was so dashing, both ofthemjust full ofpromise and hopes that never materialised.(Hannah) Sie war früher so schön, und er so ein fescher junger Mann, beide vielversprechend und voller Hoffnungen, die sich nie erfüllen sollten. Hannah and Her Sisters (1986)
Perky.Etwas Fesches. Peggy Sue Got Married (1986)
Three dandy little Schroeders.Drei fesche kleine Skroeders. Und ich möchte, dass sie erwachsen werden und nicht gegrillt! Short Circuit (1986)
L'll find you a lovely man.Ich finde für dich einen feschen Mann. I Love, You Love (1989)
Welfare checks are coming in...Die Sozialhilfeschecks kommen pünktlich. Hardware (1990)
Run your black ass back to the projects and get your government cheque.Lauf du nur und hol dir deinen Sozialhilfescheck. CB4 (1993)
Higher.Zeigt mir Eure nackerte FescheThe Visitors (1993)
Living in some exotic paradise with that dashing young milkman.In einem exotischen Paradies mit ihrem feschen jungen Milchmann. A Little Princess (1995)
Jeff, give me the remote, quick.Wo kann ich Sozialhilfeschecks einlösen? See Jeff Jump, Jump, Jeff, Jump! (1995)
What exactly does she mean, "It was awful"?Das ist eine fesche Lüge. Bud Hits the Books (1996)
Ah, handsome trooper.So ein fescher Soldat! Lautrec (1998)
Well, well, first up for today is this guy.Unser heutiger Favorit ist der fesche Jüngling: Stray Dog Strut (1998)
Such a handsome buck?Diesen feschen Burschen? The Devil Knows Why (2003)
I'm still the outsider that doesn't get invited to the cool parties, and you're still the perky cheerleader who thinks that she can pull the wool over everyone's eyes.Ich bin die Außenseiterin, die man nicht auf Partys einlädt, und du die fesche Cheerleaderin, die glaubt, sie könne einem Sand in die Augen streuen. Every Day a Little Death (2005)
- Lola, Die fesche Lola.- "Lola". "Die fesche Lola"! Black Book (2006)
Ich bin die fesche Lola der Liebling der Saison.- 'Ich bin die fesche Lola, - 'Der Liebling der Saison. Black Book (2006)
Ich bin die fesche Lola mich liebt ein jeder Mann doch an mein Pianola da lass ich keinen 'ran'Ich bin die fesche Lola, Mich liebt ein jeder Mann, 'Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Black Book (2006)
Lola, Lola ich bin die fesche Lola der Liebling der Saison- 'Lola, Lola! - Lola! 'Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison, Black Book (2006)
How about finishing off the evening with some high-dollar sporting gals?Wie wäre es zum Abschluss des Abends mit ein paar feschen Mädels? Broken Trail (2006)
We got ourselves a Southern boy.Ein fescher Südstaatler, ja? Tell Me No Secrets... (2006)
They rent out rooms to old people, kill them, bury them in the yard, cash their Social Security cheques.Die vermieten Zimmer an alte Leute, töten sie, vergraben sie im Hof... und lösen ihre Sozialhilfeschecks ein. No Country for Old Men (2007)
Luise!Das ist fescher für die Zeitung. North Face (2008)
Oh, getting saved by a cutie patootie like that no one could blame you for getting a little crush, you know?- In so einen feschen Rettungshelfer verguckt man sich schnell. New in Town (2009)
It tells me that 50 years from now, you and I will still be wearing dresses too tight and walking in heels too high and going to bars where we'll meet old geezers who'll buy us drinks with the last of their social security checks.Sie sagt, dass wir in 50 Jahren immer noch zu enge Kleider und Stöckelschuhe tragen werden und in Bars gehen werden, wo wir alte Knacker treffen, die uns mit ihrem letzten Sozialhilfescheck Drinks ausgeben. Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
He was the smartest person I knew.Er war die fescheste Person die ich kannte. Dog Gone (2009)
that I was telling you about. Yep!Juchz! "Das ist ein fescher Kerl!" Lactose Intolerant (2009)
Could they hold A petulant catholic school girl And, say, and her very strict- Könnten sie ein launisches Mädchen von der katholischen Schule tragen und sagen wir, ihren strengen sogar feschen hübschen Schulleiter? And Away They Go! (2009)
This handsome Staff Sergeant just became a father today.Dieser fesche Oberfeldwebel ist heute glücklicher Vater geworden. Inglourious Basterds (2009)
So, who are your three handsome escorts?Wer sind denn Ihre drei feschen Begleiter? Inglourious Basterds (2009)
You little frisky thing, aren't you?Du bist ein ganz Fescher, oder? My Name Is Khan (2010)
It's patented by this whiz-bang tech company out of Manhattan.Wurde von diesem feschen Technologiekonzern aus Manhattan patentiert. Brown Betty (2010)
Put the knife away kid or I'll use it to cut welfare cheques from your rotten skin.Leg das Messer weg, Kind... oder ich werde damit Sozialhilfeschecks aus deiner verfaulen Haut schneiden. Hobo with a Shotgun (2011)
Think to yourself, "What would my life be like in such an amazing home with the most dashing man I've ever met?" Okay.Denke zu dir: "Wie wäre mein Leben in so einem tollen Haus... mit dem feschesten Mann, den ich je kennengelernt habe?" Chuck Versus the Baby (2011)
Dana, you fetching minx!Du fesches Biest! The Cabin in the Woods (2011)
That I might fancy a little buggering from a fine young dandy like yourself?Dass ich mich von einem feschen jungen Dandy bespringen lasse? Cloud Atlas (2012)
Guy from Detroit, sharp-looking little ginzo?Der aus Detroit? So ein fescher Itaker? Killing Them Softly (2012)
Yeah, like they're on my sister's welfare checks that keep getting stolen out of her mailbox?Genau so wie bei den Sozialhilfeschecks meiner Schwester, die ständig aus ihrem Postkasten gestohlen werden? A Bottle of Jean Nate (2012)
The Plus Belles Girls:Die Feschen Girls... La victoire au bout du bâton (2012)
I thought I had seen everything, but The Plus Belles Girls takes the cake.Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Die Feschen Girls... Das ist die Höhe! La victoire au bout du bâton (2012)
The Plus Belles Girls entered a competition.Die Feschen Girls wollen beim Turnier teilnehmen. La victoire au bout du bâton (2012)
The Plus Belles Girls?Die Feschen Girls? La victoire au bout du bâton (2012)
What, for two weeks? That's when he gets his next social security check.Dann kommt erst sein nächster Sozialhilfescheck. Home Town Glory (2012)
- Thank you, and Mr. Pelley asked me to pick up his welfare cheque.Mr. Pelley hat mich gebeten, seinen Sozialhilfescheck abzuholen. The Grand Seduction (2013)
- You sell the salmon you catch in your herring nets and you're still cashing that second illegal welfare cheque every month.Du verkaufst den Lachs, den du in deinen Heringsnetzen fängst und löst immer noch jeden Monat den zweiten, illegalen Sozialhilfescheck ein. The Grand Seduction (2013)
It is my duty and moral obligation to pick up and to deposit Mr. Pelley's welfare cheque.Es ist meine moralische Pflicht, Mr. Pelleys Sozialhilfescheck abzuholen und zu verwahren. The Grand Seduction (2013)
Who wants to shove the welfare cheque right up the government's arse?Der Regierung den Sozialhilfescheck in den Arsch schieben? The Grand Seduction (2013)
- Henry, your job is to cash welfare cheques once a month. It's simple.Henry, Ihr Job ist es, Sozialhilfeschecks auszuzahlen, ganz einfach. The Grand Seduction (2013)
You ever collect welfare, Paul?Wir stehen jeden Monat für unsere Sozial- hilfeschecks an. Haben Sie das schon mal? The Grand Seduction (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schick; flott; fesch {adj} | schicker; flotter; fescher | am schicksten; am flottesten; am feschestensmart | smarter | smartest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top