Search result for

ferrées

(194 entries)
(0.0538 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ferrées-, *ferrées*, ferrée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ferrées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ferrées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ferret[N] สัตว์คล้ายพังพอนใช้ไล่ล่าหนูหรือกระต่าย
deferred[ADJ] ยืดเวลา, See also: ยอมผ่อนผัน, ยอมอนุโลม, เลื่อนไปก่อน, Syn. ignore, postpone, waive
ferreous[ADJ] เกี่ยวกับธาตุเหล็ก, See also: ซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล็ก, ของธาตุเหล็ก
referrer[N] ผู้อ้างถึง, See also: ผู้อ้างอิง
preferred[ADJ] ซึ่งชอบมากกว่า
ferret out[PHRV] ค้นพบ
conferrence[N] การสัมมนา, Syn. convention, gathering, conference
ferret about[PHRV] ค้นหา, See also: รื้อค้น
ferret around[PHRV] ค้นหา, See also: รื้อค้น
chutney ferret[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conferree(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
deferred(ดิเฟอร์ดฺ') adj. ซึ่งเลื่อนไป,ซึ่งยึดเวลาออกไป,ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
ferreous(เฟอ'เรียส) adj. เกี่ยวกับธาตุเหล็ก
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
transferrer(แทรนซเฟอ'เรอะ) n. =transferor (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
conferree(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
ferret(vi) ขับไล่,ค้นหา,ขุดคุ้ย,สืบค้น,คุ้ยเขี่ย,สืบหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partially transferred arcอาร์กถ่ายโอนบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pain, referred; pain, heterotopic; telalgiaอาการปวดต่างที่, อาการเจ็บตู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preferred riskการเสี่ยงภัยน้อยกว่าปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferred creditorเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain, heterotopic; pain, referred; telalgiaอาการปวดต่างที่, อาการเจ็บตู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
referred pain; pain, heterotopic; telalgiaอาการปวดต่างที่, อาการเจ็บตู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
referred painอาการปวดต่างที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
referrence axes; axes of referenceแกนอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
child's deferred assuranceการประกันชีวิตผู้เยาว์เลื่อนกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred accountบัญชีผ่อนจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred addressingการกำหนดเลขที่อยู่แบบประวิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
deferred annuityเงินรายปีที่เลื่อนการรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred debtหนี้ชำระลำดับหลัง [ดู preferential debt ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred periodระยะรอรับผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred sentenceการเลื่อนการพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
differrentially permeable membraneเยื่อเลือกซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ferret, taxนักล่าผู้หนีภาษี (เพื่อสินบนนำจับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inferred oreสินแร่อนุมาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
telalgia; pain, heterotopic; pain, referredอาการปวดต่างที่, อาการเจ็บตู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transferred arcอาร์กถ่ายโอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tax ferretนักล่าผู้หนีภาษี (เพื่อสินบนนำจับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterotopic pain; pain, referred; telalgiaอาการปวดต่างที่, อาการเจ็บตู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-transferred arcอาร์กไม่ถ่ายโอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
Convertible preferred stocksหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ [TU Subject Heading]
Deferred taxภาษีรอชำระ [TU Subject Heading]
Preferred stocksหุ้นบุริมสิทธิ [TU Subject Heading]
Deferred chargeรายจ่ายรอการตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred debitค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี, ลูกหนี้รอตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred expenseค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred charge incomeรายได้รอการรับรู้รายได้ [การบัญชี]
Deferred income taxภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred revenueรายได้รอดการตัดบัญชี [การบัญชี]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิ [การบัญชี]
Ferredoxinsเฟอรี่ดอกซิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convertible preferred share (n) หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
deferred goodwill (n) ค่าความนิยมรอตัดบัญชี
deferred royalty (n) ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี
preferred shareหุ้นบุริมสิทธิ
preferred stock (n) หุ้นบุริมสิทธิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
La voïe ferrée.La voie ferrée. Before Sunrise (1995)
It's like in the Leo Ferré song.Wie in dem Lied von Léo FerréMy King (2015)
Because I saw her going in and out of stores...Ich hab sie in der Rue Saint-Ferréol getroffen. Justin de Marseille (1935)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับสมอ้าง[V] be referred, See also: be a willing witness, Example: เขารับสมอ้างจำเลยว่า เขาอยู่กับจำเลยขณะที่เกิดฆาตกรรม
พัลลภ[N] confidant, See also: preferred person, preferred friend, personal attendant, henchmen, Syn. คนสนิท, คนโปรด, Thai definition: บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเป็นที่ชอบพอ
ถึงแก่พิราลัย[V] pass away, See also: die (of a lord), die (used for those of the highest rank of conferred nobility), Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงมรณกรรม, ถึงแก่มรณกรรม, ถึงแก่กรรม, Ant. เกิด, ประสูติ, กำเนิด, Example: สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ถึงแก่พิราลัยในพ.ศ. 2398, Thai definition: ตาย (ใช้แก่สมเด็จเจ้าพระยา เจ้าประเทศราช หรือผู้อื่นที่มีฐานันดรเทียบเท่า)
เจ้าตัว[N] oneself, See also: referred person, person concerned, Example: หมอบอกเขาว่าไม่เป็นโรคอะไรร้ายแรง แต่เจ้าตัวยังรู้สึกไม่สบายอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ตัวของผู้ที่ถูกอ้างถึง
ทักษา[N] name of the angles referred to in Thai astrology, Thai definition: ดาวพระเคราะห์เฉพาะ 8 ดวง คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหูและศุกร์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราชทินนาม[N] title conferred by the king, Example: ตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 4 มีการเพิ่มกรมตำแหน่งเปลี่ยนแปลงราชทินนาม และยศศักดิ์เป็นการใหญ่, Thai definition: นามต่อท้ายบรรดาศักดิ์หรือสมณศักดิ์ชั้นสัญญาบัตรที่พระมหากษัตริย์พระราชทาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmasit) EN: preference shares ; preferred stock   
เล่มโปรด[n. exp.] (lem prōt) EN: preferred book   FR: livre préféré [m] ; livre favori [m] ; livre de chevet [m]
หมาหริ่ง[n.] (māring) EN: Large-toothed Ferret Badger   
รางรถไฟ[n. exp.] (rāng rotfai) EN: railway ; track ; rail ; railroad tracks   FR: rails [mpl] ; voie ferrée [f]
รัตนาภรณ์[n.] (rattanāphøn) EN: jewels ; the Ratanaporn Medal, conferred for personal services to the throne   
สร้างทางรถไฟ[v. exp.] (sāng thāng rot fai) EN: build a railway   FR: construire une voie ferrée
ทรงกรม[v. exp.] (song krom) EN: be titled Krom ; be conferred with the title of Krom   
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทางรถไฟ[n.] (thāng rotfai) EN: railway ; railroad   FR: voie ferrée [f] ; ligne de chemin de fer [f] ; liaison ferroviaire [f]
ยืดขยายทางรถไฟออก[v. exp.] (yeūt khayāi thāng rotfai øk) EN: extend a railway   FR: prolonger une voie ferrée

CMU English Pronouncing Dictionary
FERRE    F EH1 R
FERRER    F EH1 R ER0
FERREN    F EH1 R AH0 N
FERRET    F EH1 R AH0 T
FERREL    F EH0 R EH1 L
FERREE    F ER0 IY1
FERRETS    F EH1 R AH0 T S
FERRELL    F EH1 R EH0 L
FERRERO    F EH0 R EH1 R OW0
FERRERA    F EH0 R EH1 R AH0
FERRERI    F ER0 EH1 R IY0
FERRETED    F EH1 R AH0 T AH0 D
FERRETTI    F ER0 EH1 T IY0
INFERRED    IH2 N F ER1 D
REFERRED    R AH0 F ER1 D
DEFERRED    D AH0 F ER1 D
FERREBEE    F EH1 R AH0 B IY0
FERREIRA    F EH0 R EY1 R AH0
MCFERREN    M AH0 K F EH1 R AH0 N
FERREIRO    F EH0 R EH1 R OW0
FERRELLI    F ER0 EH1 L IY0
FERRENCY    F EH2 R EH1 N S IY0
PREFERRED    P R IY0 F ER1 D
PREFERRED    P R AH0 F ER1 D
FERRETING    F EH1 R AH0 T IH0 NG
CONFERRED    K AH0 N F ER1 D
PREFERREDS    P R IY0 F ER1 AH0 D Z
FERRENTINO    F ER0 EH0 N T IY1 N OW0
TRANSFERRED    T R AE0 N S F ER1 D
TRANSFERRED    T R AE1 N S F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ferret    (v) (f e1 r i t)
ferrets    (v) (f e1 r i t s)
deferred    (v) (d i1 f @@1 d)
ferreted    (v) (f e1 r i t i d)
inferred    (v) (i1 n f @@1 d)
referred    (v) (r i1 f @@1 d)
conferred    (v) (k @1 n f @@1 d)
ferreting    (v) (f e1 r i t i ng)
preferred    (v) (p r i1 f @@1 d)
transferred    (v) (t r a1 n s f @@1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言われる[といわれる, toiwareru] (exp,v1) to be called ...; to be referred to as ... [Add to Longdo]
フェレット[, feretto] (n) (See 白鼬) ferret; (P) [Add to Longdo]
ブラックアロワナ;ブラック・アロワナ[, burakkuarowana ; burakku . arowana] (n) black arowana (Osteoglossum ferreirai) [Add to Longdo]
延べ払い;延払い[のべばらい, nobebarai] (n) deferred payment [Add to Longdo]
延べ払い輸出[のべばらいゆしゅつ, nobebaraiyushutsu] (n) exporting on a deferred-payment basis [Add to Longdo]
延納[えんのう, ennou] (n,vs) deferred payment [Add to Longdo]
関連痛[かんれんつう, kanrentsuu] (n) referred pain [Add to Longdo]
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P) [Add to Longdo]
繰り越し;繰越[くりこし, kurikoshi] (n) balance brought forward; a transferred amount (of money) [Add to Longdo]
繰り入れ金;繰入れ金;繰入金[くりいれきん, kuriirekin] (n) money transferred [Add to Longdo]
繰延税金[くりのべぜいきん, kurinobezeikin] (n) deferred tax; deferred taxation [Add to Longdo]
繰延税金資産[くりのべぜいきんしさん, kurinobezeikinshisan] (n) deferred tax asset; DTA [Add to Longdo]
呼ばれる[よばれる, yobareru] (v1,vi) (1) (passive of 呼ぶ) to be called (a name); to be referred to (as); (2) to be treated to something (e.g. a meal); to be invited to [Add to Longdo]
後納[こうのう, kounou] (n) deferred payment [Add to Longdo]
後配株[こうはいかぶ, kouhaikabu] (n) deferred stock [Add to Longdo]
後払い[あとばらい, atobarai] (n,vs) (See 前払い) deferred payment [Add to Longdo]
行き付け;行きつけ;行付け[いきつけ;ゆきつけ, ikitsuke ; yukitsuke] (adj-no) favourite; favorite; preferred; regular; usual [Add to Longdo]
式年遷宮祭[しきねんせんぐうさい, shikinensenguusai] (n) fixed-interval transfer ceremony (wherein a shrine's sacred object is transferred to a newly constructed main hall) [Add to Longdo]
若宮[わかみや, wakamiya] (n) (1) young imperial prince; (2) child of the imperial family; (3) (See 本宮) shrine dedicated to a child of the god of the main shrine; (4) (See 勧請) newly built shrine (to which a divided tutelary deity has just been transferred) [Add to Longdo]
出向[しゅっこう, shukkou] (n,vs) being transferred; secondment; proceeding; leaving for; (P) [Add to Longdo]
小笠原猿子[おがさわらましこ;オガサワラマシコ, ogasawaramashiko ; ogasawaramashiko] (n) (uk) Bonin grosbeak (Chaunoproctus ferreorostris, extinct) [Add to Longdo]
据え置き貯金[すえおきちょきん, sueokichokin] (n) deferred savings [Add to Longdo]
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] (v1,vt) (1) to examine closely; to check up on; to ferret out; (2) to wash carefully [Add to Longdo]
前受収益[まえうけしゅうえき, maeukeshuueki] (n) deferred income [Add to Longdo]
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] (n) {comp} transinformation (content); transferred information; transmitted information; mutual information [Add to Longdo]
俗に言う[ぞくにいう, zokuniiu] (exp,v5u) commonly referred to as ... [Add to Longdo]
待期者[たいきしゃ, taikisha] (n) deferred pensioner; retired person who is not yet old enough to receive their pension [Add to Longdo]
誰かさん[だれかさん, darekasan] (n) (col) (See 誰か) a certain somebody (usu. obvious who is being referred to) [Add to Longdo]
探し出す[さがしだす, sagashidasu] (v5s,vt) to find out; to smoke out; to ferret out; to chase up [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] (n) {comp} deferred update [Add to Longdo]
遅延配信[ちえんはいしん, chienhaishin] (n) {comp} deferred delivery [Add to Longdo]
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] (n) {comp} deferred delivery cancellation [Add to Longdo]
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] (n) {comp} transinformation (content); transferred information; transmitted information; mutual information [Add to Longdo]
頭書;頭書き[とうしょ(頭書);かしらがき, tousho ( tousho ); kashiragaki] (n) (1) headnote; heading; superscription; recitals; (adj-no) (2) above-mentioned; referred to above [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P) [Add to Longdo]
日本現報善悪霊異記[にほんげんほうぜんあくりょういき, nihongenhouzen'akuryouiki] (n) set of three books of Buddhist stories, written in the late 8th and early 9th century, usually referred to as the Nihon Ryouiki [Add to Longdo]
日本国現報善悪霊異記[にほんこくげんほうぜんあくりょういき, nihonkokugenhouzen'akuryouiki] (n) set of three books of Buddhist stories, written in the late 8th and early 9th century, usually referred to as the Nihon Ryouiki [Add to Longdo]
日本霊異記[にほんりょういき, nihonryouiki] (n) set of three books of Buddhist stories, written in the late 8th and early 9th century, usually referred to as the Nihon Ryouiki [Add to Longdo]
白鼬;白イタチ[しろいたち(白鼬);しろイタチ(白イタチ), shiroitachi ( shiro itachi ); shiro itachi ( shiro itachi )] (n) (See 鼬) ferret; fitch [Add to Longdo]
非優先語[ひゆうせんご, hiyuusengo] (n) {comp} non-preferred term [Add to Longdo]
本来受信者[ほんらいじゅしんしゃ, honraijushinsha] (n) {comp} preferred recipient [Add to Longdo]
優先外貨[ゆうせんがいか, yuusengaika] (n) preferred foreign currency [Add to Longdo]
優先株[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] (n) preferred stock; preference shares [Add to Longdo]
優先株主[ゆうせんかぶぬし, yuusenkabunushi] (n) holder of preferred stock [Add to Longdo]
優先語[ゆうせんご, yuusengo] (n) {comp} preferred term [Add to Longdo]
優先使用語[ゆうせんしようご, yuusenshiyougo] (n) {comp} preferred term [Add to Longdo]
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] (exp) {comp} thesaurus without preferred terms [Add to Longdo]
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] (exp) {comp} thesaurus with preferred terms [Add to Longdo]
要求配信方法[ようきゅうはいしんほうほう, youkyuuhaishinhouhou] (n) {comp} requested preferred delivery method [Add to Longdo]
要望クラス[ようぼうクラス, youbou kurasu] (n) {comp} preferred class [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俗称[sú chēng, ㄙㄨˊ ㄔㄥ, / ] commonly referred to as; common term [Add to Longdo]
优先股[yōu xiān gǔ, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄍㄨˇ, / ] preferred stock [Add to Longdo]
定向[dìng xiàng, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, ] to determine the direction; directed (breeding, enrolment etc having a preferred direction) [Add to Longdo]
揭露[jiē lù, ㄐㄧㄝ ㄌㄨˋ, ] to expose; to unmask; to ferret out [Add to Longdo]
查获[chá huò, ㄔㄚˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] to investigate and capture (a criminal); to ferret out; to hunt down and arrest [Add to Longdo]
查看[chá kàn, ㄔㄚˊ ㄎㄢˋ, ] to look over; to examine; check up; ferret out [Add to Longdo]
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, ] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements) [Add to Longdo]
状元[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, / ] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field) [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] used for ferret, badger or mongoose; variant of 獴 mongoose [Add to Longdo]
独龙江[Dú lóng jiāng, ㄉㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Dulong river in northwest Yunnan on border with Myanmar, tributary of Salween or Nujiang 怒江, sometimes referred to as number four of Three parallel rivers 三江並流|三江并流, wildlife protection unit [Add to Longdo]
玛窦[Mǎ dòu, ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ, / ] Matthew; St Matthew the evangelist; less common variant of 馬太|马太 (preferred by the Catholic church) [Add to Longdo]
若望[Ruò wàng, ㄖㄨㄛˋ ㄨㄤˋ, ] John; Saint John; less common variant of 約翰|约翰 preferred by the Catholic church [Add to Longdo]
转义[zhuǎn yì, ㄓㄨㄢˇ ㄧˋ, / ] transferred meaning [Add to Longdo]
雪貂[xuě diāo, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄧㄠ, ] ferret [Add to Longdo]
马尔谷[Mǎ ér gǔ, ㄇㄚˇ ㄦˊ ㄍㄨˇ, / ] Mark; St Mark the evangelist; less common variant of 馬克|马克 preferred by the Catholic church [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update [Add to Longdo]
遅延配信[ちえんはいしん, chienhaishin] deferred delivery [Add to Longdo]
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation [Add to Longdo]
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
非優先語[ひゆうせんご, hiyuusengo] non-preferred term [Add to Longdo]
本来受信者[ほんらいじゅしんしゃ, honraijushinsha] preferred recipient [Add to Longdo]
優先語[ゆうせんご, yuusengo] preferred term [Add to Longdo]
優先使用語[ゆうせんしようご, yuusenshiyougo] preferred term [Add to Longdo]
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms [Add to Longdo]
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms [Add to Longdo]
要求配信方法[ようきゅうはいしんほうほう, youkyuuhaishinhouhou] requested preferred delivery method [Add to Longdo]
要望クラス[ようぼうクラス, youbou kurasu] preferred class [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top