ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

family of curves

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -family of curves-, *family of curves*, family of curve
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
family of curvesวงศ์เส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Family \Fam"i*ly\, n.; pl. {Families}. [L. familia, fr. famulus
   servant; akin to Oscan famel servant, cf. faamat he dwells,
   Skr. dh[=a]man house, fr. dh[=a]to set, make, do: cf. F.
   famille. Cf. {Do}, v. t., {Doom}, {Fact}, {Feat}.]
   1. The collective body of persons who live in one house, and
    under one head or manager; a household, including parents,
    children, and servants, and, as the case may be, lodgers
    or boarders.
    [1913 Webster]
 
   2. The group comprising a husband and wife and their
    dependent children, constituting a fundamental unit in the
    organization of society.
    [1913 Webster]
 
       The welfare of the family underlies the welfare of
       society.               --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   3. Those who descend from one common progenitor; a tribe,
    clan, or race; kindred; house; as, the human family; the
    family of Abraham; the father of a family.
    [1913 Webster]
 
       Go ! and pretend your family is young. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Course of descent; genealogy; line of ancestors; lineage.
    [1913 Webster]
 
   5. Honorable descent; noble or respectable stock; as, a man
    of family.
    [1913 Webster]
 
   6. A group of kindred or closely related individuals; as, a
    family of languages; a family of States; the chlorine
    family.
    [1913 Webster]
 
   7. (Biol.) A group of organisms, either animal or vegetable,
    related by certain points of resemblance in structure or
    development, more comprehensive than a genus, because it
    is usually based on fewer or less pronounced points of
    likeness. In Zoology a family is less comprehesive than an
    order; in botany it is often considered the same thing as
    an order.
    [1913 Webster]
 
   {Family circle}. See under {Circle}.
 
   {Family man}.
    (a) A man who has a family; esp., one who has a wife and
      children living with him and dependent upon him.
    (b) A man of domestic habits. "The Jews are generally,
      when married, most exemplary family men." --Mayhew.
 
   {Family of curves} or {Family of surfaces} (Geom.), a group
    of curves or surfaces derived from a single equation.
 
   {In a family way}, like one belonging to the family. "Why
    don't we ask him and his ladies to come over in a family
    way, and dine with some other plain country gentlefolks?"
    --Thackeray.
 
   {In the family way}, pregnant. [Colloq. euphemism]
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

family ( F AE1 M AH0 L IY0) of ( AH1 V) curves ( K ER1 V Z)

 


  

 
family
 • ครอบครัว: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว [Lex2]
 • (แฟม'มิลี) n. ครอบครัว,ตระกูล,สกุล,พันธ์,วงศ์ญาติ,ลูก,ลูกหลาน ###S. house,class,group,kin [Hope]
 • (n) ครอบครัว,สกุล,ตระกูล,วงศ์ตระกูล [Nontri]
 • /F AE1 M AH0 L IY0/ [CMU]
 • /F AE1 M L IY0/ [CMU]
 • (n) /f'æməliː/ [OALD]
curves
 • /K ER1 V Z/ [CMU]
 • (v) /k'ɜːʴvz/ [OALD]
  [curve]
 • เส้นโค้ง: ทางโค้ง, แนวโค้ง [Lex2]
 • (เคิร์ฟว) n. เส้นโค้ง,ทางโค้ง,แนวโค้ง [Hope]
 • (n) ทางโค้ง,เส้นโค้ง,แนวโค้ง [Nontri]
 • (vt) ทำให้โค้ง,เลี้ยวโค้ง [Nontri]
 • /K ER1 V/ [CMU]
 • (v) /k'ɜːʴv/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top