ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

f.o.b

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -f.o.b-, *f.o.b*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
f.o.b.abbr. free on board ไม่คิดค่าส่งสินค้าลงเรือ (ขึ้นรถหรือเครื่องบิน) ,ส่งถึงท่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
f.o.b. (free on board)ส่งลงเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a food service worker at F.O.B. Anaconda, employed by Crestin, Roland and Thomas.ฉันเป็นคนงานด้านอาหารที่เอฟ โอ บีอนาคอนด้า ถูกว่าจ้างโดยบริษัทเครสติน โรแลนด์แอนด์โธมัส Buried (2010)
I'm a food service worker at F.O.B. Anaconda, employed by Crestin, Roland and Thomas.ฉันเป็นคนงานด้านอาหารที่เอฟ โอ บีอนาคอนด้า ถูกว่าจ้างโดยบริษัทเครสติน โรแลนด์แอนด์โธมัส Buried (2010)
We gotta get to that F.O.B.เราต้องช่วยคนเหล่านี้ \ ปลอดภัย Battle Los Angeles (2011)
Officials are now saying any civilian within 10 miles of the coast should try to make their way to a military forward operating base or F.O.B.งั้นเราจะไปฐานบัญชาการย่อย มันคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด Battle Los Angeles (2011)
It should be about six miles to the F.O.B.จากตรงถนนตรงนี้ Battle Los Angeles (2011)
I should've followed directions and gone to the F.O.B.ฉันไม่น่าออกมาจากสถานนีตำรวจ บ้าเอ้ย Battle Los Angeles (2011)
We get to the F.O.B. after these bombs drop, get some ammo.รถถัง Battle Los Angeles (2011)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fob \Fob\ (f[o^]b), n. [Cf. Prov. G. fuppe pocket.]
   1. A little pocket for a watch; -- callled also a {watch
    pocket}.
    [1913 Webster]
 
   2. a short chain or ribbon attached to a pocket watch,
    usually worn hanging out of the watch pocket, and used to
    conveniently remove the watch from the watch pocket.
    [PJC]
 
   {Fob chain}, a short watch chain worn with a watch carried in
    the fob; a fob[2].
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fob \Fob\, v. t. [imp. & p. p. {Fobbed}; p. pr. & vb. n.
   {Fobbing}.] [Cf.Fop.]
   [1913 Webster]
   1. To beat; to maul. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To cheat; to trick; to impose on. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To fob off}, to shift off by an artifice; to put aside; to
    delude with a trick."A conspiracy of bishops could
    prostrate and fob off the right of the people." --Milton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top