Search result for

espars

(58 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espars-, *espars*, espar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา espars มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *espars*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esparto[N] ต้นหญ้าที่ใบยาวหยาบ ของทวีปยุโรปและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำกระดาษ เชือกหรือเสื่อได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Desparate to build a Republic supply base in the system of Toydaria,ด้วยปรารถนาจะตั้งฐานส่งกำลังบำรุงของสหพันธรัฐ\ ในระบบดวงดาวทอยดาเรีย Ambush (2008)
Is it Raul Esparza?ใช่ Raul Esparza มั้ย? Sadie Hawkins (2013)
I got 85 cents saved up.Ich habe 85 Cent gespart. The Prodigals (1980)
Marvellous!Drei Jahre gespart. Fabelhaft. Big Brother (1980)
Did you know that a northwest Regional Controller has achieved cuts of 32 million pounds in his region alone?Wussten Sie, dass ein Bezirksprüfer im Nordwesten allein in seinem Bezirk 32 Millionen Pfund eingespart hat? The Economy Drive (1980)
And since the cutbacks there's just the two of us.Seit gespart wird, sind nur noch wir beide hier. The Economy Drive (1980)
And even greater economy, we've saved 800 redundancy payments as well.Das ist ja noch eine Einsparung. Wir haben außerdem noch 800 Abfindungen gespart. The Economy Drive (1980)
You saved me money.Sie haben mir Geld gespart. Atlantic City (1980)
I've been saving.Ich hab gespart. Coal Miner's Daughter (1980)
I saved my money, sergeant.Ich habe mein Geld gespart, Sergeant. When Time Ran Out... (1980)
I've been saving them for my vacation.Die habe ich doch für meinen Urlaub gespart. The Move (1981)
The PM's demanding economies, we wast all this moneyDer Premier besteht darauf, dass überall gekürzt wird. Und mich stellt man hin, als würde ich verschwenden, was die anderen gespart haben. A Question of Loyalty (1981)
I'm set on 5% cuts across the board.Ich möchte doch durchsetzen, dass überall 5% vom Etat eingespart werden. Doing the Honours (1981)
I suggest we get rid of all the staff there and use the money to open closed wards in other hospitals.Ja, das habe ich mir gedacht. Ich schlage vor, wir trennen uns von allen, die im Moment im St. Edward's rumsitzen und mit dem gesparten Geld machen wir woanders stillgelegte Stationen wieder auf. The Compassionate Society (1981)
I saved my money.Ich habe gespart. Arthur (1981)
I've been saving these. I want you to have them.Die habe ich gespart. The Road Warrior (1981)
That the wild questionings of her doubt might now be stilled I shall no longer withhold the answer;Zu lohnen ihres Zweifels wildem Fragen, sei nun die Antwort länger nicht gespart; Lohengrin (1982)
I've barely saved enough money to write my novel... for I wanted to be and hoped or dreamed to be a writer.Ich hatte gerade so viel Geld gespart, um meinen Roman zu schreiben, denn ich wollte unbedingt Schriftsteller werden. Sophie's Choice (1982)
This is that rainy day I've saved up a few francs for.Das ist die Notlage, für die ich ein paar Franc gespart habe. Victor Victoria (1982)
But, uh, I got a little lucky, saved some money.Aber ich hatte Glück. Habe etwas Geld angespart. Knight Moves (1983)
It was like a blank spot... A dead zone.Es blieb da etwas ausgespart. The Dead Zone (1983)
I've saved my rations for you.Ich habe meine Rationen für Sie gespart. The Dresser (1983)
We spared no expense.Wir haben an nichts gespart. Dark Habits (1983)
But I've saved money, so if they take me, I can support myself.Ich habe Geld gespart, von dem ich leben kann, falls man mich nimmt. Flashdance (1983)
He saved his rations for six weeks, sir.Sechs Wochen hat er seine Ration gespart. The Meaning of Life (1983)
If the fur fits, wear it."Ein gesparter Pfennig." Vacation (1983)
My favorite credo, oh, ha-ha um, you know, a penny saved, and....Mein Lieblingsmotto ist "Ein gesparter Pfennig" und... Vacation (1983)
Maybe we saved the taxpayers money.So haben wir Steuergelder gespart. Sudden Impact (1983)
I've saved 42 grand and it's in T-Bills earning interest.Ich habe 42 Riesen gespart, die in Form von Schatzanweisungen Zinsen sammeln. Trading Places (1983)
Do you realize how much money he just saved us?Ist dir klar, wie viel wir seinetwegen gespart haben? Trading Places (1983)
All right, keep your eyes open, just in case. Certainly, Michael.Er hat ungefähr Ihr Alter und er hatte für sein 1. Auto gespart und ich wusste einfach, dieses hier hat er sich verdient. A Good Knight's Work (1984)
It was placed from the offices of Rambeaux and Sons in Geneva, Switzerland.Aber das macht keinen Sinn. Rachel und Chris haben jeden Pfennig gespart, um eine Farm in Ohio zu kaufen. Diamonds Aren't a Girl's Best Friend (1984)
If I'd known the lure of the circus was gonna turn your head around completely... I wouldn't have spent a small fortune on champagne and flowers.Hätte ich geahnt, dass der Zirkus Ihnen den Kopf verdreht, hätte ich mir Sekt und Blumen gespart. High Flying Steele (1984)
When I come back, I shall bring 200 pounds.Hab ich für Notzeiten gespart. The Jigsaw Man (1983)
Blood on the sand.Im Liebesparadies. Bolero (1984)
I got a little put away, Ma.- Ich hab was gespart, Mama. The Pope of Greenwich Village (1984)
It sounds like an excellent investment.Ich habe Geld gespart. Episode #1.3 (1985)
Did he say I was, you know, crazy?Ich redete es ihr aus. Habe euch Geld gespart. Out Where the Buses Don't Run (1985)
Cuts through a lot of red tape. And the savings on freight is unbelievable.Spart einen Haufen Papierkram und die gesparten Frachtkosten sind unglaublich. Coffee, Tea or Steele (1985)
For the past 35 years, we have been building up a nice little nest egg... which he is now throwing away on some harebrained investment scheme.In den letzten 35 Jahren haben wir einiges angespart. Das verschleudert er jetzt für eine schwachsinnige Investition. Have I Got a Steele for You (1985)
Except for a few suits that I bought, I saved almost every penny you gave me. Now, I got an idea.Von dem Geld, das du mir gezahlt hast, habe ich nur ein paar Anzüge gekauft, sonst habe ich alles gespart. Brewster's Millions (1985)
I have a $500 savings bond.Ich habe $500 gespart. Fright Night (1985)
I gave Mama the money I'd saved for a football.Ich gab Mama das Geld Ich hatte für einen Fußball gespart. When Father Was Away on Business (1985)
So near our goal after this long voyage this trick was saved up for me!So nah dem Ziel nach langer Fahrt, war mir der Streich noch aufgespart! Der fliegende Holländer (1986)
I was saving it as a surprise.Das habe ich in den Jahren gespart... Three for the Road (1986)
All those years of scrimping and saving,Ich hab all die Jahre gespart. Twice Stung (1986)
We got a lot of work to do.Ich habe mich aufgespart für sie. Little Miss Dangerous (1986)
Spend the? 5 billion you save on conventional forces.Geben Sie die gesparten 15 Milliarden Pfund für die konventionelle Streitmacht aus. The Grand Design (1986)
- If it reduces unemployment...Aber wenn dadurch Geld gespart und die Arbeitslosigkeit verringert... The Ministerial Broadcast (1986)
I saved every nickel to bring her here because I love her so much.Ich habe alles gespart, um sie zu holen, weil ich sie liebe. Big Trouble in Little China (1986)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPARZA    EH0 S P AA1 R Z AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
gespartes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินสะสม, เงินออมทรัพย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufsparen; sparen | aufsparend; sparend | aufgespart; gespartto save | saving | saved [Add to Longdo]
knausern (mit); sparen (an) | knausernd; sparend | geknausert; gespart | knausert; spart | knauserte; sparteto skimp (on) | skimping | skimped | skimps | skimped [Add to Longdo]
Ein ausgegebener Pfennig ist oft nützlicher als ein gesparter.A penny is sometimes better spent than spared. [Add to Longdo]
Wahnesparadiesvogel {m} [ornith.]Wahnes' Parotia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top