Search result for

erlag

(114 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erlag-, *erlag*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erlag มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erlag*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Defeat.Niederlage. The All Out Fall Out (2008)
GRANDE PREMIO DO BRAZIL INTERLAGOSGP ของบราซิล Interlagos Rush (2013)
Welcome to Säo Paulo, Brazil, and the Interlagos circuit for the first race in the 1976 Formula 1 season, where the main news is James Hunt qualified fastest, beating Niki Lauda's Ferrari to pole position by just 200th of a second.ขอต้อนรับสู่เซาเปาโลประเทศบราซิลและวงจร Interlagos สำหรับการแข่งขันครั้งแรกในปี 1976 Formula 1 ฤดูกาล ที่ข่าวหลักคือเจมส์ล่ามีคุณสมบัติที่เร็วที่สุด Rush (2013)
Caesar? The Senate sends these documents for your signature.- Cäsar, der Senat schickt diese Unterlagen zum unterzeichnen. Caligula (1979)
Give me the documents.Gebt mir Unterlagen und Dokumente. Caligula (1979)
Notung the sword will guard you there should Siegmund die, loving you.Dort schützt dich Notung‚ das Schwert wenn Siegmund dir liebend erlagDie Walküre (1980)
Because of the defeat that he suffered at our hands.Weil er eine Niederlage erlitten hat. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Since the time of our defeat, the Cylons have not been idle.Seit unserer Niederlage, waren die Zylonen nicht untätig. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
I suggest you begin jamming all outbound signals from Earth by sending out enormous high-powered interference on these transmission bands.Ich schlage vor, dass wir die Signale von der Erde mit starken Interferenzen überlagern. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
This logging camp hasn't been used for years.Dieses Holzfällerlager wurde seit Jahren nicht mehr benutzt. The Outrage: Part 2 (1980)
And some personal papers.Und einige persönliche Unterlagen. The Outrage: Part 2 (1980)
Besides, I don't think this old ticker of mine could stand another-- Another failure.Und ich glaube nicht, dass mein Herz noch eine Niederlage vertragen würde. The Outrage: Part 2 (1980)
They lost my records.Sie haben meine Unterlagen verloren. The Outrage: Part 2 (1980)
I had to finish going through this material.Ich musste erst alle Unterlagen durchlesen. The Premonition (1980)
On Walton's Mountain as everywhere else on Earth in the later years of World War II there was a constant feeling of dislocation and change.Auf Walton's Mountain gab es in den späteren Jahren des Zweiten Weltkriegs wie überall auch ein Gefühl der Verlagerung und Veränderung. The Remembrance (1980)
Now, there will be no whispering.... ...and I expect you all to keep your eyes on your own paper.Es wird nicht geflüstert und alle schauen nur auf ihre eigenen Unterlagen. The Valediction (1980)
And you couldn't see any of the previous papers?Hat er dir gesagt, dass er dir meine Unterlagen nicht geben kann? Big Brother (1980)
I want these safeguards made available immediately.Ja, das stimmt, Minister. Umgehend werden diese Unterlagen für die Datenbank zur Verfügung gestellt, Humphrey. Big Brother (1980)
I wonder if there's anything that might persuade you to considerrecasting that sentence and transfering the emphasis from the specific instance to the abstract concept without in any way, impairing the conceptual integrity of the theme.- Es mag vielleicht etwas geben, was den Präsidenten veranlassen könnte, eine Umformulierung zu erwägen und den Akzent etwas zu verlagern. Vom spezifischen Beispiel auf den abstrakten Selbstverständlich ohne dass bei die konzeptionelle Integrität des Gedankens in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden würde. The Official Visit (1980)
"In Defeat, malice. In Victory, revenge".In der Niederlage Bosheit und im Sieg Rache. The Writing on the Wall (1980)
The Spirit Tablet of Li DezongMöge seine Seele Frieden finden. Wir dürfen diese Niederlage nicht hinnehmen. Two Champions of Death (1980)
- We've done worse.Ist auch keine Niederlage. The Conductor (1980)
Experienced player, Alexander made it a rule for the past count moves.An Niederlagen gewöhnt plante Alexandre immer schon weitsichtig im Voraus. Le guignolo (1980)
Your Excellency, everything has been signed.Lhre Exzellenz, alle Unterlagen sind unterschrieben. Oblomov (1980)
- Is that win or lose, or just win?- Auf Sieg oder Niederlage, oder nur Sieg? Any Which Way You Can (1980)
- The money will be payable, win or lose.- Der Geld wird fällig, Sieg oder Niederlage. Any Which Way You Can (1980)
M. Lecoudray, defeated.Herr Lecoudray unterlagThe Lady Banker (1980)
Thirty-eight years, six months, according to this.- Aber ich. 38 Jahre, sechs Monate, laut den Unterlagen. Brubaker (1980)
You don't play, you lose.Kein Spiel gleich Niederlage. Caddyshack (1980)
More defeat than victory... Do you remember?Bis jetzt sind die Niederlagen aber in der Überzahl, wenn du ehrlich bist. House on the Edge of the Park (1980)
Germany´s defeat is now inevitable.Die Niederlage der Deutschen scheint sicher. The Last Metro (1980)
Well, our computer checked their records with all sale of that size with army records, and we finally have us some suspects.Unser Computer hat alle Unterlagen über den Verkauf an Armeeangehörige überprüft und wir hatten Erfolg. The Exterminator (1980)
He now indexes for a publisher of popular ornithological literature.Er arbeitet jetzt in einem Verlag für ornithologische Populärliteratur. The Falls (1980)
Her ability to combine wit and avian blasphemy made her popular and her publishers printed a second edition of her Haberlein biography.Ihre Begabung, Geist mit orni- thologischer Blasphemie zu mischen, machte sie bekannt, und ihr Verlag stimmte einer zweiten Ausgabe der Häberlein-Biographie zu. The Falls (1980)
A dozen or so major houses. Perhaps 30 or 40 small presses.Etwa 12 große und 40 kleine Verlage! Hopscotch (1980)
All right. I've got friends in some of the publishing firms.Ich habe in vielen Verlagen Freunde. Hopscotch (1980)
- Got any papers?- Haben Sie Unterlagen? The Hunter (1980)
It includes, instead, fragments of a diary which I discoνered among the persοnal papers of a friend an architect and highly respected alchemist by the name οf Varelli.Es enthält vielmehr Fragmente eines Tagebuchs das ich unter den persönlichen Unterlagen eines Freundes entdeckt habe ein Architekt und hochgeachteter Alchemist namens Varelli. Inferno (1980)
This is the nearest Robinson has been to a loss.Noch nie war Robinson einer Niederlage so nah. Raging Bull (1980)
Jake La Motta handing Sugar Ray Robinson his first loss as a professional, and Robinson doesn't like it.Robinson muss seine erste Niederlage einstecken. Robinson passt das gar nicht. Raging Bull (1980)
Row after row after row from the ring, the crowd is standing and cheering, as he just cannonaded Jake La MottaDie Zuschauer sind außer sich. Er hat La Motta eine tödliche Niederlage beigebracht. Raging Bull (1980)
And Danny had scattered some of his school papers all over the room and my husband grabbed his arm to pull him away from them.Danny hat einige seiner Schulunterlagen im ganzen Raum verstreut und mein Mann griff ihn am Arm um ihn wegzuziehen. The Shining (1980)
He realized that the orders he gave his regiment caused its destruction.Es ist ihm klar geworden, dass er seinem Regiment solche Befehle erteilte, die zu seiner Niederlage führten. The Medal (1980)
A file for Mr. Borel, ma'am.- ich hab einige Unterlagen für M. Borel. 3 hommes à abattre (1980)
I have to go to the publisher, I will be back in an hour, we will find something.- Ich muss jetzt zum Verlag, aber in einer Stunde bin ich zurück, dann finden wir eine Lösung. The Party (1980)
But my patients' records are confidential and I'm obligated to keep them that way.Aber meine Patientenunterlagen sind vertraulich, und ich bin verpflichtet, sie auch weiter so zu behandeln. The Carousel (1981)
Throughout the history of the war in the Pacific there have been numerous, isolated instances of Japanese captors killing their prisoners when faced with defeat.Während des gesamten Krieges im Pazifik gab es zahlreiche isolierte Fälle, bei denen Japaner ihre Gefangenen umbrachten, wenn sie vor der Niederlage standen. The Last Ten Days (1981)
I bet there are hundreds of publishers who would love to publish my book.Es gibt bestimmt Hunderte von Verlagen, die mein Buch herausgeben wollten. The Revel (1981)
You wanted the figures reduced?Aber in meinen Unterlagen war kein Hinweis darauf, dass die Zahlen von Ihnen manipuliert sind, so dass ich irreführende Antworten geben musste. - Minister, Sie wollten doch die Zahlen für die Verwaltung reduziert haben, nicht wahr? The Compassionate Society (1981)
Following last night's defeat...Nach der schweren Niederlage am gestrigen Abend... The Greasy Pole (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
VERLAG    V ER1 L AE0 G

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerlage {f}row of anchor [Add to Longdo]
Anmeldeunterlagen {pl}registration documents [Add to Longdo]
Antragsunterlagen {pl}application papers [Add to Longdo]
Ausführungsunterlagen {pl}final planning documents [Add to Longdo]
Ausschreibungsunterlagen {pl}tender documents [Add to Longdo]
Basis {f}; Unterlage {f}; Stützpunkt {m}; Grundzahl {f} | Basen {pl}; Unterbauten {pl}base | bases [Add to Longdo]
Bewerbungsunterlagen {pl}application papers; application credentials [Add to Longdo]
Blechunterlage {f}metal support [Add to Longdo]
Buchungsunterlage {f}accounting document [Add to Longdo]
Daten {pl}; Angaben {pl}; Einzelheiten {pl}; Unterlagen {pl}data [Add to Longdo]
Dichtungsunterlage {f}seal support [Add to Longdo]
Dokumentationsunterlagen {pl}documentation components [Add to Longdo]
Fahrerlager {n}paddock [Add to Longdo]
Kontounterlagen {pl}account files [Add to Longdo]
Lektor {m} (Verlag)reader [Add to Longdo]
Mausunterlage {f}; Mauspad {n} [comp.]mouse pad [Add to Longdo]
Niederlage {f}defeat [Add to Longdo]
Niederlage {f}; Pleite {f}whipping [Add to Longdo]
Niederlage {f}discomfiture [Add to Longdo]
Niederlagen {n}discomfitures [Add to Longdo]
Polsterlage {f}sacrificial layer [Add to Longdo]
Reiseunterlage {f}; Reisedokument {n} | Reiseunterlagen {pl}; Reisedokumente {pl}travel document | travel documents [Add to Longdo]
Schreibtischunterlage {f}desk set [Add to Longdo]
Schreibunterlage {f}blotting pad [Add to Longdo]
Schulterlager {n} [techn.]separable bearing [Add to Longdo]
Schwebungsüberlagerer {m} (Telegrafie)beat frequency oscillator (BFO) [Add to Longdo]
Seitenüberlagerung {f}paging [Add to Longdo]
Selbstverlag {m}author's edition [Add to Longdo]
Startnummernunterlage {f}number panel [Add to Longdo]
Stützpfeiler {m}; Widerlager {n}; Balkenkopf {m}abutment [Add to Longdo]
Tassenunterlage {f} | Tassenunterlagen {pl}doily | doilies [Add to Longdo]
Überlagerung {f}overlay [Add to Longdo]
Überlagerung {f}heterodyn [Add to Longdo]
Überlagerung {f} | Überlagerungen {pl}superimposition | superimpositions [Add to Longdo]
Überlagerung {f}; Wechselwirkung {f} | Überlagerungen {pl}; Wechselwirkungen {pl}interaction | interactions [Add to Longdo]
Überlagerung {f}superposition [Add to Longdo]
Überlagerungsdauer {f}swap time [Add to Longdo]
Überlagerungsempfänger {m} | Überlagerungsempfänger {pl}superhet | superhets [Add to Longdo]
Überschneidung {f}; Überlagerung {f}; gegenseitige Beeinflussung {f}crosstalk [Add to Longdo]
Unterlage {f}pad [Add to Longdo]
Unterlage {f} | Unterlagen {pl}substratum | substratums [Add to Longdo]
Unterlage {f}; Dokument {n}; Beleg {m}document [Add to Longdo]
Verlag {m}publisher; publishers [Add to Longdo]
Verlag {m}; Verlagshaus {n}publishing house [Add to Longdo]
Verlagerung {f}shift; shifting; transfer; removal [Add to Longdo]
Verlagsangabe {f}publisher's imprint [Add to Longdo]
Verlagsbuchhandel {m}publishing trade [Add to Longdo]
Verlagsbuchhändler {m}; Verleger {m}publisher [Add to Longdo]
Verlagskatalog {m}publisher's list [Add to Longdo]
Verlagsort {m}publishing place [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出版社[しゅっぱんしゃ, shuppansha] Verlag [Add to Longdo]
勝敗[しょうはい, shouhai] Sieg_oder_Niederlage, Ausgang (eines_Kampfes) [Add to Longdo]
勝負[しょうぶ, shoubu] Sieg_oder_Niederlage, Spiel [Add to Longdo]
完敗[かんぱい, kanpai] vollstaendige_Niederlage [Add to Longdo]
惜敗[せきはい, sekihai] knappe_Niederlage (nach hartem Kampf) [Add to Longdo]
惨敗[ざんぱい, zanpai] schwere_Niederlage, vernichtende_Niederlage [Add to Longdo]
惨敗[ざんぱい, zanpai] schwere_Niederlage, vernichtende_Niederlage [Add to Longdo]
敗北[はいぼく, haiboku] Niederlage [Add to Longdo]
敗戦[はいせん, haisen] verlorener_Krieg, Niederlage [Add to Longdo]
版権[はんけん, hanken] Verlagsrecht, Copyright [Add to Longdo]
負け惜しみ[まけおしみ, makeoshimi] widerwilliges_Eingestaendnis, der_eigenen_Niederlage [Add to Longdo]
雌雄[しゆう, shiyuu] Maennchen_und_Weibchen, Sieg_oder_Niederlage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  erlag [ɛrlaːk]
     succumbed; succumbed to
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top