Search result for

erinnern

(69 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erinnern-, *erinnern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erinnern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erinnern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You recall my explanation of the law of gravity and how that theory is applied to orbiting objects.Sie erinnern sich an meine Erklärung der Schwerkraft und wie sie sich auf Umlaufbahnen auswirkt. Unidentified Flying Oddball (1979)
- Yes, yes, we all recall Madame Curie... .. and Fulton's steamboat... and that imbecile who flew kites in the rain!Wir erinnern uns. Madame Curie, Fultons Dampfschiff... Der Schwachkopf, der bei Regen Drachen steigen ließ. Unidentified Flying Oddball (1979)
Do you remember when I told you about Columbus... Wait, wait, wait.Erinnern Sie sich an meine Geschichte von Kolumbus? Unidentified Flying Oddball (1979)
Both of you? Have you seen this man?Mister, erinnern Sie sich an diese Männer? Knockabout (1979)
- I remember.- Ich kann mich erinnernThe Kinfolk (1979)
I don't know how you can even remember.Wie kannst du dich daran erinnernThe Kinfolk (1979)
NARRATOR: And now, Galactica 1980, Part 2:Erinnern wir uns, was im ersten Teil dieser Geschichte geschah. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
NARRATOR: In a moment, Galactica 1980, Part 3:Erinnern wir uns daran, was in der vorigen Folge geschah. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
We follow your scientific ranks quite closely. I don't recall ever seeing a Dr. Xavier mentioned as a part of the British rocket program.Wir verfolgen ihre wissenschaftlichen Fortschritte wirklich aufmerksam, aber ich kann mich nicht erinnern, den Namen Xaviar in dem Zusammenhang gehört zu haben. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
You remember Billy Eheres, the former National League bonus baby?Erinnern Sie sich an Billy Eheres, der ehemalige Baseballspieler? Spaceball (1980)
Surely you remember me?Sicher erinnern Sie sich? Spaceball (1980)
You remembered what happened to Starbuck because you were there.Sie erinnern sich daran, was mit Starbuck passierte weil Sie dort waren. The Return of Starbuck (1980)
I'll remind you of what happened to this town the last time we had to shut down over some wild-eyed nature group:Darf ich dich daran erinnern, was letztes Mal los war, als Naturschütz hier waren und wir die Fabrik schließen mussten. The Super Scouts: Part 1 (1980)
If you can't remember your old girlfriends, don't expect us to.Erwarte nicht von uns, dass wir uns an deine Freundinnen erinnernThe Furlough (1980)
If you can't remember your old girlfriends, don't expect us to.Erwarte nicht von uns, dass wir uns an deine Freundinnen erinnernThe Furlough (1980)
All I wanna do is remember.Und ich will mich nur erinnernThe Furlough (1980)
Do you remember his ever mentioning a girl named Katey Anne?Erinnern Sie sich daran, ob er jemals eine Frau namens Katey Anne erwähnte? The Furlough (1980)
You must remember some of it.Sie müssen sich doch an irgendetwas erinnernThe Furlough (1980)
You know that perfume you helped me pick out for my girlfriend?Erinnern Sie sich an das Parfüm, das wir für meine Freundin ausgesucht haben? The Pledge (1980)
Remember me?Erinnern Sie sich? The Pledge (1980)
You remember Hattie Hargreaves?Erinnern Sie sich an Hattie Hargreaves? The Travelling Man (1980)
When I think of my graduation, I don't wanna remember that I walked through a trellis covered with fake flowers.Wenn ich an meine Abschlussfeier zurückdenke, will ich mich nicht an ein Spalier mit Kunstblumen erinnernThe Valediction (1980)
Although I have played only a small part in the final act of their schooling when the curtain comes down, I will remember these days.Obwohl ich dabei nur einen geringen Anteil gegen Ende ihrer Schulzeit leistete, so werde ich mich dennoch immer an diese Tage erinnernThe Valediction (1980)
Before you go Minister may I remind you we meet tomorrowmorning at Paddington at 8?- Ich komme mit. Darf ich Sie noch daran erinnern, dass wir uns morgen früh um acht in Paddington treffen. Big Brother (1980)
Perhaps you could remind them, Minister, that Rome wasn't built in a day?Tja, das Beste wäre, wenn Sie daran erinnern: Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Big Brother (1980)
May I remind you, you are seeing a deputation from the TUC in 15 minutes, from the CBI afterthat, and from the NEB at 12 noon.Darf ich Sie erinnern, Minister? Sie treffen sich in 15 Minuten mit einer Abordnung der TUC, danach mit einer der CBI und mit einer der NEB um 12. Was wollen die alle? The Official Visit (1980)
Always remember, Minister, you wanted him here, not me.Sie erinnern sich bestimmt, Minister, Sie wollten diesen Besuch. Niemand sonst. The Official Visit (1980)
He may not even rememberme...Er wird sich wohl kaum an mich erinnernThe Official Visit (1980)
I can't recallIch kann mich dessen nicht erinnernTwo Champions of Death (1980)
You can't recall?Du kannst dich nicht erinnernTwo Champions of Death (1980)
I'm glad you remember Poland.Es ist schön, daß Sie sich an Polen erinnernThe Conductor (1980)
But if you come to our country ... let me think. You cut off the eggs.Aber wenn Sie irgendwann einmal in mein Land kommen, erinnern Sie mich daran, Le guignolo (1980)
Don't you dare to mention the flat to me. I have forbidden you already.Du sollst mich nicht an die Wohnung erinnern, das habe ich dir verboten. Oblomov (1980)
"There has been no rain for 5 weeks. Old men don't remember such a drought.Die Alten können sich an solche Dürre nicht erinnernOblomov (1980)
I have forbidden you to talk to me about it.Ich habe dir verboten, mich daran zu erinnernOblomov (1980)
It's obvious you remember me.Es ist offensichtlich, dass Sie sich an mich erinnernAirplane! (1980)
- She wanted to remind of your date.- Sie wollte Sie an das Treffen erinnernFrom the Life of the Marionettes (1980)
Remember the Electric Urban affair?Erinnern Sie sich an die Elektrischen Stadtwerke. The Lady Banker (1980)
- I can't remember.Ich kann mich nicht genau erinnernThe Taming of the Scoundrel (1980)
But let me point out that in the show I am rarely dressed like a man.Ich möchte dich daran erinnern, dass ich in der Show höchst selten wie ein Mann aussehe. La Cage aux Folles II (1980)
I may be wrong, but I think I've never seen you before.Ich kann mich nicht erinnern, dich hier schon mal auf einem anderen Fest gesehen zu haben, oder? House on the Edge of the Park (1980)
Even if I have to remind him he ain't nothin' but a damn tax deduction.Selbst wenn ich ihn daran erinnern muss, dass er nur eine Abschreibung ist. Coal Miner's Daughter (1980)
So was I, if you remember.Das war ich auch, wie du dich erinnern wirst. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Menenome remembered one word of English which she taught her sister, though Olivine may have remembered it.Menenome erinnerte sich an ein Wort in Englisch, das sie ihrer Schwester beibrachte, die sich daran erinnern mochte. The Falls (1980)
Let your senses remember this feeling of heaviness.Lasst eure Sinne sich erinnern an dieses Gefühl der Schwere. Fame (1980)
Remember us?Erinnern Sie sich an uns? Flash Gordon (1980)
Remind you of Article 17 of Ming's Law:Dich an Artikel 17 von Mings Gesetz erinnernFlash Gordon (1980)
Do you remember very much?Können Sie sich an irgendetwas erinnernFriday the 13th (1980)
Do they remind you of anything?Erinnern dich die an etwas? Gloria (1980)
You can't even remember that book.Und dich nicht an das Buch erinnernGloria (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdn. an etw. erinnern | erinnernd; mahnendto remind sb. of sth. | reminding [Add to Longdo]
sich erinnern; sich entsinnen | erinnernd; sich erinnerndto remember | remembering [Add to Longdo]
sich erinnern an etw. | sich erinnernd anto recollect sth. | recollecting [Add to Longdo]
an etw. erinnernto be reminiscent of sth. [Add to Longdo]
erinnernd; nostalgischreminiscent [Add to Longdo]
erwähnen, dass ...; daran erinnern, dass ...to point out that ... [Add to Longdo]
etw. heraufbeschwören; an etw. erinnernto be evocative of sth. [Add to Longdo]
Erinnern Sie sich an mich?Do you remember me? [Add to Longdo]
Soweit ich mich erinnern kann ...As far as I can remember ... [Add to Longdo]
Soweit ich mich erinnern kann ...To the best of my recollection ... [Add to Longdo]
Soweit ich mich erinnern kann ...To the best of my remembrance ... [Add to Longdo]
Ich glaube, mich zu erinnernISTR : I seem to recall. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
思い出す[おもいだす, omoidasu] sich_erinnern [Add to Longdo]
思い浮かぶ[おもいうかぶ, omoiukabu] einfallen, sich_erinnern [Add to Longdo]
[おく, oku] sich_erinnern, denken [Add to Longdo]
覚える[おぼえる, oboeru] sich_erinnern, sich_merken, lernen, fuehlen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  erinnern [ɛrinrn]
     to remember; to remind
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top