Search result for

entrissen

(53 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrissen-, *entrissen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entrissen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entrissen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They think that when a person turns around... the world behind him ceases to exist... as if stolen by a thief.Sie meinen, wenn wir bloß den Rücken kehren, höre die Welt ganz plötzlich auf zu sein, als hätte sie ein Dieb uns jäh entrissenMan of Iron (1981)
Every creature that is made strong by magic, should but the smallest part of its body be torn off, will immediately show itself to be powerlessJed' Wesen, das durch Zauber stark, wird ihm des Leibes kleinstes Glied entrissen nur, muß sich alsbald ohnmächtig zeigen, Lohengrin (1982)
If this were so and if I knew it, if I had it within my power, no threats would ever wrest it from me, for you I would go to my death!Wär es so und dürft ich's wissen, dürft ich in meiner Macht es sehn, durch keines Droh'n sei mir's entrissen, für dich wollt ich zum Tode gehn! Lohengrin (1982)
We need to repel that ruthless orthopedist Victor Papadopoulos that has deprived our community of its most precious partsWir müssen ihn abwehren diesen skrupellosen Othopäden Viktor Papadopoulos, der unserer Gemeinde ihre ruhmreichsten Mitglieder entrissen hat! Dracula of Exarcheia (1983)
My purse was stolen last night in the street.Mir wurde gestern Abend meine Tasche entrissenLe bon plaisir (1984)
See you the young girl of 13 weeping. Yes, weeping... as she thinks of the mother from whom she has just been torn.Sehen Sie das 13-jährige Mädchen an, weinend, ja weinend, denn sie denkt an ihre Mutter, der sie gerade entrissen wurde. Episode #1.3 (1985)
Grabbing magazines from kids and chasing them.Hat Kindern Zeitschriften entrissen und sie davongejagt. The Witches of Eastwick (1987)
Because you, through your courage and commitment to the revolution, have freed it and secured it from the tyranny of the Monteyo regime!Weil ihr ihn mit eurer Tapferkeit und eurem Revolutionsgeist befreit habt und der Tyrannei des Monteyo-Regimes entrissen habt! On a Wing and a Prayer (1988)
Wrest from S cotland, from my throne, and from my faith, with her did I seek peaceful asylum, and found my prison.S chottland, dem Throne und meiner Religion entrissen , suchte ich bei ihr ein friedliches Asyl und fand einen Kerker. Maria Stuarda (1988)
Though our dear ones depart, they live on in our hearts and memories until, in the fullness of time, we, too, depart from this world... until we are reunited once again.Auch wenn uns unsere Lieben entrissen werden, so verbleiben sie doch in unseren Herzen und unseren Erinnerung, solange, bis wir, wenn unsere Zeit gekommen ist, ebenfalls diese Welt verlassen, Dead Alive (1992)
Right here in Chicago, young girls plucked from their families are gathered at Harvey Field to see which one of them can be the most masculine.Hier in Chicago werden Mädchen ihren Familien entrissen und... ins Harvey Stadion gebracht... um zu sehen, wer von ihnen das größte Mannsbild ist. A League of Their Own (1992)
Once deprived of purity you will remain my slave!Die Reinheit dir entrissen, bleibst mir du zugewiesen! Parsifal (1992)
Snatching me from my mother's hands, like two monsters in a fairy tale.Ihr habt mich meiner Mutter entrissen wie zwei Ungeheuer aus einem Märchen. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
Majesty, I know that there is no pardoning for what I have done, the secret of the Gate of Time was forcefully taken from me, and for this I have forfeited my life.Majestät, ich weiß, es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe, das Geheimnis des Tores der Zeiten wurde mir mit Gewalt entrissen, und darum habe ich mein Leben verwirkt. Gwicheondo (1996)
And from time to time, they have taken someone out of their time preserved him until he was needed and revived him.Ab und an haben sie jemanden seiner Zeit entrissen, ihn konserviert und wiederbelebt, aIs man ihn brauchte. A Late Delivery from Avalon (1996)
love, lord, ay, husband, friend!Trauter! Bist du mir entrissenEngine and a Haircut, Two Fights (1996)
Iove, lord, aye, husband, friend ?Gatte! Trauter! Bist du mir entrissenShakespeare in Love (1998)
He took you away from your family.Er hat Sie Ihrer Familie entrissenWrongs Darker Than Death or Night (1998)
But we've encountered situations where information was taken from us by force.Aber es wurden uns schon Informationen gewaltsam entrissenThe Omega Directive (1998)
Why didn't you run at them, grab their guns?Warum seid ihr nicht losgestürmt, habt sie ihnen entrissenSunshine (1999)
You have shown skill and cunning in taking Apophis from the hands of Sokar.Ihr habt Können und List bewiesen, als ihr Apophis Sokar entrissen habt. Serpent's Song (1999)
A mystical oasis willed from a desert.Eine mystische Oase... die man der Wüste entrissen hat. Somnambulist (2000)
He has been rípped from the arms of the only mother he has ever known.Er wurde der einzigen Mutter, die er je hatte, entrissenBust-Out (2000)
- Your copy. He fooled me. His lies made the promises I now regret.Er war es nämlich, der mir dieses beweinte Wort entrissen hat. The Revenge (2002)
Five people, each unknown to each other, far from home trapped together at night.Fünf Personen, die sich nicht kennen, der Heimat entrissen... sitzen eines Nachts in der Falle. Spin the Bottle (2002)
- Willow, what are you... - It was me who took you out of the earth.Ich habe dich der Erde entrissenGrave (2002)
- but I got it away from him.- habe ihm den Dolch entrissenThe Three Faces of Phoebe (2002)
You got it away from a demon.Du hast ihn einem Dämon entrissenThe Three Faces of Phoebe (2002)
Men pressed from their homes, confined for months aboard a wooden prison... I respect your right to disagree with me, but I can only afford one rebel on this ship.Man wird Heim und Arbeit entrissen, in ein hölzernes Gefängnis gepfercht... lch respektiere deinen Widerspruch, aber ein Rebell ist genug auf diesem Schiff. Master and Commander: The Far Side of the World (2003)
That's gotta be rough. Getting pulled out of your home, being told you're a potential slayer and not to bring anything.Es muss schlimm sein seiner Heimat entrissen zu werden, ohne was mitnehmen zu dürfen. First Date (2003)
Plucked from an ordinary life, handed a destiny...Seinem Leben entrissen, dem Schicksal... Potential (2003)
She's not gonna do that unless you cast a spell to eject Paige's spirit from her body.Das wird sie nicht tun, bevor Paiges Geist aus ihrem Körper entrissen wurde. Y Tu Mummy También (2003)
! - You wanted the information taken from him.- Sie wollten, dass ihm sein Wissen entrissen werde. We're So Screwed: Part 2: Hot to Katratzi (2003)
To her, he's like a glass of water in the desert torn from her hand before she could take a sip.Für sie ist er das ersehnte Glas Wasser in der Wüste... dass ihren Händen entrissen wurde, bevor sie es trinken konnte. Night Watch (2004)
So he grabs the guy's suitcase... and starts tearing through all of his stuff, which, of course, went over really well.Da hat er dann dem Mann den Koffer entrissen und alle seine Sachen durchwühlt, was natürlich nicht gut ankam. Emily Says Hello (2004)
The five-year-old Julia K., played in the garden colony Bachtaler Street on the south side of the city with an eight-week-old Jack Russell, as two previously unknown boys snatched the animal and ran off.Die fünfjährige Julia K, spielte in der Gartenkolonie Bachtalerstraße in der Südstadt mit einem achtwöchigen Jack-Russel, als zwei bisher unbekannte Jungen ihr das Tier entrissen und davonliefen, Escalator Down (2005)
Now you are delivered from death.Schon sind sie beide dem Tod entrissenCosi Fan Tutte (2005)
I respect the humble and respectful tribute was yet inconsolable is happy to receive his beloved father Whom disease has so cruelly torn apartbeachten Sie die demütige und respektvolle Huldigung der immer noch untröstlich ist. welchen ihn die Krankheit so grausam entrissen hatte. Le roi soleil (2006)
At age 7, as is customary in Sparta the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence. Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known.Mit 7 Jahren wurde er, wie es der Brauch in Sparta will, seiner Mutter entrissen und in eine Welt der Gewalt gestoßen, geschaffen von der 300-jährigen spartanischen Kriegergesellschaft, um die besten Soldaten der Welt hervorzubringen. 300 (2006)
I had stolen this machine from humans and finished all the preparations. When I realized your father had forged it so that only his son can set the Sampo in motion.Als ich den Schatz den Menschen entrissen und alle Vorbereitungen abgeschlossen hatte, bemerkte ich, dass dein Vater beim Schmieden eine Vorsichtsmaßnahme getroffen hatte. Jade Warrior (2006)
The carapace is torn away, mon ami.Wir haben ihm den Schutzpanzer entrissen, mon ami. Taken at the Flood (2006)
This land was carved from virgin bush by my great-great grandfather more than... 100 years ago.Dieses Land hier wurde dem unwirtlichen Busch von meinem Ur-Urgrossvater entrissen, vor... Vor mehr als hundert Jahren. Black Sheep (2006)
I just feel like everything always gets taken away from me.Es fühlt sich einfach so an als wenn mir immer alles entrissen wird. Tracy Does Conan (2006)
Twice I've been pulled back from the brink of death, and both times it was by a member of the Kent family.2-mal bin ich den Armen des Todes wieder entrissen worden. Und beide Male durch jemanden aus der Familie Clark. Fierce (2007)
You haven't had your son cleaved from you.Aber dir wurde der Sohn auch nicht entrissenResurrecting the Champ (2007)
Since he himself is reft ...Das Blümchen, da ihn selbst der Tod entrissen. Eva! Jakob (2007)
A purple flower sprung up, chequer'd with white ...Das Blümchen, da ihn selbst der Tod entrissenTanja (2007)
He has taken Tunis from the Turks.Er hat den Türken Tunis entrissenLady in Waiting (2008)
He kept faithful to his first love even after she'd been torn away from him.Er ist seiner ersten Liebe treu geblieben, selbst nachdem sie ihm entrissen worden war. Episode #1.3 (2008)
The healing effect of the sun brought you back from death.Die heilende Wirkung der Sonne hat dich den Fängen des Todes entrissenOdyssey (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdm. etw. entreißen | entreißend | entrissen | entreißtto snatch sth. from sb. | snatching from | snatched from | snatches from [Add to Longdo]
entreißen | entreißend | entrissen | entreißt | entrissto wrest | wresting | wrested | wrests | wrested [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  entrissen [ɛntrisən]
     snatched from; wrested
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top