Search result for

enteras

(51 entries)
(2.4578 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enteras-, *enteras*, entera
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enteras มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enteras*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coelenteraten. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่นปลาดาว หินปะการัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parenteral๑. ไม่ผ่านทางเดินอาหาร๒. -ฉีด, โดยฉีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenteral absorptionการดูดซึมนอกลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenteral feeding; nutrition, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenteral nutrition; feeding, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorption, parenteralการดูดซึมนอกลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coelenterateซีเลนเทอเรต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gastroenteralgiaอาการปวดกระเพาะและลำไส้เล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, enteral; nutrition, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, parenteral; nutrition, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exenterationศัลยกรรมถอนรากถอนโคน (อวัยวะภายใน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enteral feeding; nutrition, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enteral nutrition; feeding, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrition, enteral; feeding, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrition, parenteral; feeding, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enteral feedingการให้อาหารทางสาย [TU Subject Heading]
Parenteral nutritionการให้อาหารทางหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Parenteral solutionsสารละลายที่ให้ทางสาย [TU Subject Heading]
Coelenterataแมงกะพรุน [การแพทย์]
Emulsions, Parenteralยาฉีด [การแพทย์]
Enteral Nutritionการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Exenterationการตัดอวัยวะภายในออก,การผ่าตัดเอาลูกตาและเนื้อเยื่อรอบดวงตาออก [การแพทย์]
coelenterateซีเลนเทอเรต, สัตว์ในไฟลัมซีเลนเทอราตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infusions, Parenteralการให้ยาทางสาย [การแพทย์]
Iron Therapy, Parenteralให้เหล็กในรูปยาฉีด [การแพทย์]
Liquid Parenteral Productsยาฉีด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Put him on parenteral steroids and sodium bicarbonate.ให้พาเรนเธอรัล สเตอรอย กับโซเดียมไบคาบอเนท The Itch (2008)
Now, meanwhile outside, the other guys were blocked the enterance and exit to the carpark with a quick setting cement pool.ตอนนี้ ขณะเดียวกันข้างนอก พวกคนอื่นๆน่ะ - ก็ถูกบล๊อคไม่ให้เข้าร่วม และถูกตั้งค่าเตะออกอย่างรวดเร็ว Womb (2010)
You ordered An orbital exenteration.คำสั่งคุณวนไปวนมา 97 Seconds (2007)
She's the receptionist at the place where I buy all that gym equipment.Sie ist an der Rezeption, wo ich meine Centerausrüstung kaufe. Edtv (1999)
Mr. Neema, a prominent community leader on the city's east side, was at one time involved in the Black Panthers.Mr. Neema, ein prominenterAnführer der East Side Gemeinde war einst mit den Black Panther in Verbindung. A Failure to Communicate (2003)
Switch Mom to IV nutrition. It's gluten-free. That'll spruce her villi right up.Geben Sie ihr parenterale Ernährung, um ihre Zotten wieder flottzumachen. Forever (2006)
Put him on parenteral steroids and sodium bicarbonate.Geben Sie ihm parenterale Steroide und Natriumkarbonat. The Itch (2008)
We're feeding him parenterally and he'll need a blood transfusion to recover.Wir ernähren ihn parenteral. Er braucht Blut zur Erholung. Broken Embraces (2009)
We're starting him on a parenteral antifungal regimen.Wir verabreichen ihm parenterale Anti-Pilz-Kur. Recession Proof (2011)
Start her on parenteral nutrition.Fangen Sie mit parenteraler Ernährung an. White Wedding (2011)
Maybe a boat to Formentera?Vielleicht eine Yacht nach FormenteraVerliefd op Ibiza (2013)
I have a good friend in Formentera, he's like a brother.Ich habe einen Freund auf Formentera, er ist wie ein Bruder. Human Capital (2013)
The plan about Formentera sound nice, you never told me.Du hast mir nichts von Formentera erzählt. Human Capital (2013)
- I don't want to go to Formentera.Ich will nicht mehr nach FormenteraHuman Capital (2013)
Prepare to repel boarders!Enterabwehr vorbereiten! V. (2014)
Folks, we are on holiday on Formentera!Leute, wir machen Urlaub auf FormenteraLa cueva (2014)
She's on TPN for now, and I'm also concerned about sepsis, so we've started her on broad-spectrum antibiotics.Sie hängt jetzt an der totalen parenteralen Ernährung, und ich bin auch wegen einer Sepsis besorgt, also haben wir ihr Breitbandantibiotika gegeben. Be Still, My Soul (2017)
I mean, one path will lead you to some delicious paella, juicy lobster, from the island of Formentera, right?Eine führt dich zu Paella, Hummer von der Insel FormenteraBuona Notte (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wieder einsprungsfähigreentrant; reenterable [Add to Longdo]
parenteral {adj}; unter Umgehung des Verdauungstraktes [med.]parenteral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海鰓[うみえら;ウミエラ, umiera ; umiera] (n) (uk) sea pen (any coelenterate of the family Pennatulidae or related families); sea feather [Add to Longdo]
腔腸動物[こうちょうどうぶつ;くうちょうどうぶつ, kouchoudoubutsu ; kuuchoudoubutsu] (n,adj-no) coelenterate [Add to Longdo]
高カロリー輸液[こうカロリーゆえき, kou karori-yueki] (n) high-calorie infusion; total parenteral nutrition [Add to Longdo]
非経口栄養[ひけいこうえいよう, hikeikoueiyou] (n) parenteral nutrition; parenteral alimentation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腔肠动物[qiāng cháng dòng wù, ㄑㄧㄤ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] Coelenterata (such as jellyfish) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top