ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endowment insurance

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endowment insurance-, *endowment insurance*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endowment insuranceการประกันชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学資保険[がくしほけん, gakushihoken] (n) educational endowment insurance [Add to Longdo]
教育保険[きょういくほけん, kyouikuhoken] (n) (See 学資保険) educational endowment insurance [Add to Longdo]
生存保険[せいぞんほけん, seizonhoken] (n) pure endowment insurance [Add to Longdo]
養老保険[ようろうほけん, yourouhoken] (n) endowment insurance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insurance \In*sur"ance\, n. [From {Insure}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of insuring, or assuring, against loss or damage
    by a contingent event; a contract whereby, for a
    stipulated consideration, called premium, one party
    undertakes to indemnify or guarantee another against loss
    by certain specified risks. Cf. {Assurance}, n., 6.
    [1913 Webster]
 
   Note: The person who undertakes to pay in case of loss is
      termed the insurer; the danger against which he
      undertakes, the risk; the person protected, the
      insured; the sum which he pays for the protection, the
      premium; and the contract itself, when reduced to form,
      the policy. --Johnson's Cyc.
      [1913 Webster]
 
   2. The premium paid for insuring property or life.
    [1913 Webster]
 
   3. The sum for which life or property is insured.
    [1913 Webster]
 
   4. A guaranty, security, or pledge; assurance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The most acceptable insurance of the divine
       protection.              --Mickle.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence: Any means of assuring against loss; a precaution;
    as, we always use our seat belts as insurance against
    injury.
    [PJC]
 
   {Accident insurance}, insurance against pecuniary loss by
    reason of accident to the person.
 
   {Endowment insurance} or {Endowment assurance}, a combination
    of life insurance and investment such that if the person
    upon whose life a risk is taken dies before a certain
    specified time the insurance becomes due at once, and if
    he survives, it becomes due at the time specified. Also
    called {whole life insurance}.
 
   {Fire insurance}. See under {Fire}.
 
   {Insurance broker}, a broker or agent who effects insurance.
    
 
   {Insurance company}, a company or corporation whose business
    it is to insure against loss, damage, or death.
 
   {Insurance policy}, a certificate of insurance; the document
    containing the contract made by an insurance company with
    a person whose property or life is insured.
 
   {Life insurance}. See under {Life}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endowment insurance
   n 1: life insurance for a specified amount which is payable to
      the insured person at the expiration of a certain period of
      time or to a designated beneficiary immediately upon the
      death of the insured

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top