ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enclosure

EH0 N K L OW1 ZH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enclosure-, *enclosure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enclosure(n) การปิด, See also: การล้อมรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enclosure(เอนโคล'เซอะ) n. การปิด, การล้อมรอบ, การสอดใส

English-Thai: Nontri Dictionary
enclosure(n) การปิดล้อม, สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่แนบมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enclosureการกั้นรั้วล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enclosure wallผนังปิดล้อม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enclosureเส้นทะเลสาบ(ของลายนื้วมือ) [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป The Corporation (2003)
Beginning with Tudor England we began to see a phenomenon emerge and that is the enclosure of the great commons by Parliamentary Acts in England and then in Europe.จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษ เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ The Corporation (2003)
With deregulation privatization free trade what we're seeing is yet another enclosure and if you like private taking of the commons.ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การลดข้อบังคับ การแปรรูป การค้าเสรี (เอเลน เบอร์นาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร โครงการสหภาพแรงงาน, ฮาร์วาร์ด) ทั้งหมดนี้คือการล้อมเขตที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า การยึดสมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคล The Corporation (2003)
He built the enclosures that set the standards for modern zoos all across America.เขาสร้างเปลือกที่กำหนดมาตรฐาน สำหรับสวนสัตว์ที่ทันสมัย? ทั่วอเมริกา We Bought a Zoo (2011)
A weak enclosure between the jaguars and the tigers.กรงที่อ่อนแอระหว่างจากัวร์และเสือ We Bought a Zoo (2011)
All right, so Rosie and I'll go to the tiger enclosure and give them some water.BENJAMIN: ทั้งหมดขวาดังนั้น Rosie และฉันจะ ไปที่กรงเสือและให้พวกเขาน้ำบางส่วน We Bought a Zoo (2011)
You know, actually, quite a lot's been written about the innovative design of these enclosures built by Peter MacCready.คุณจะรู้ว่าจริง ค่อนข้างมากที่ถูกเขียนเกี่ยวกับ นวัตกรรมการออกแบบของเปลือกเหล่านี้ We Bought a Zoo (2011)
I want to make his enclosure bigger.ฉันต้องการที่จะทำกรงของเขาใหญ่ We Bought a Zoo (2011)
I'm gonna distract him from the other side of this enclosure and you're gonna not get eaten!ฉัน gonna กวนใจเขาจากด้านอื่น ๆ ของตู้นี้ และคุณ gonna ไม่ได้รับการกิน! We Bought a Zoo (2011)
Just some enclosure on the beach with, ฉันไม่สนหรอกกับ โลมาห้าหกตัว Confession (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enclosureThe point about enclosure is that the configuration of ethnic groups must be clearly described.
enclosureThere are many kinds of animals inside this enclosure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรงขัง(n) cage, See also: enclosure, pen, pound, coop, Syn. กรง, Example: เด็กน้อยจับกระต่ายสีขาวตัวนั้นออกจากกรงขัง แล้วใช้เชือกผูกคอวิ่งไล่จับมันเล่นไปรอบๆ บริเวณสนามหญ้า, Thai Definition: กรงสำหรับใช้ขังสัตว์
สังเวียน(n) pen, See also: enclosure, Syn. คอก, วงล้อม, Example: ไม่รู้ว่าแกแช่อยู่ที่สังเวียนตั้งแต่เช้ายันเย็นได้ยังไง, Count Unit: สังเวียน, Thai Definition: คอกหรือวงล้อมสำหรับชนไก่เป็นต้น
ชะวาก(n) enclosure approached by a tortuous entrance, Example: เรือแล่นเข้าไปใกล้ๆ ที่ชะวากปากทะเล, Thai Definition: ช่องที่เวิ้งว้างเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแนบ[bai naēp] (n, exp) EN: enclosure
เอกสารแนบ[ēkkasān naēp] (n, exp) EN: enclosures
เอกสารแนบประกอบ[ēkkasān naēp prakøp] (n, exp) EN: enclosed documents ; enclosures
คอก[khøk] (n) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [ m ] ; abri [ m ] ; enceinte [ f ] ; étable [ f ] ; porcherie [ f ] ; corral [ m ] ; box [ m ]
ผนัง[phanang] (n) EN: wall (interior ~) ; partition ; screen ; enclosure  FR: mur (intérieur) [ m ] ; cloison [ f ]
รั้ว[rūa] (n) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle  FR: clôture [ f ] ; barrière [ f ] ; palissade [ f ] ; haie [ f ]
สังเวียน[sangwīen] (n) EN: pen ; enclosure ; arena ; field ; ring  FR: cockpit [ m ] ; arène [ f ] ; ring [ m ]
สิ่งที่แนบมาด้วย[sing thī naēp mā dūay] (n, exp) EN: enclosure
ต้อนเข้าคอก[tøn khao khøk] (v, exp) EN: drive into an enclosure
ต้อนวัวเข้าคอก[tøn wūa khao khøk] (v, exp) EN: drive cows into an enclosure

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENCLOSURE EH0 N K L OW1 ZH ER0
ENCLOSURE IH0 N K L OW1 ZH ER0
ENCLOSURES IH0 N K L OW1 ZH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enclosure (n) ˈɪnklˈouʒər (i1 n k l ou1 zh @ r)
enclosures (n) ˈɪnklˈouʒəz (i1 n k l ou1 zh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
附件[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] enclosure; attachment (email); appendix, #10,769 [Add to Longdo]
围墙[wéi qiáng, ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] enclosure, #11,902 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, ] enclosure, #45,945 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, ] enclosure, dike, embankment, #111,961 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlage { f } (im Brief); Briefanlage { f }; Anhang { m }; Beilage { f } | Anlagen { pl }; Briefanlagen { pl }; Anhäge { pl }; Beilagen { pl }enclosure | enclosures [Add to Longdo]
Umzäunung { f } | Umzäunungen { pl }enclosure | enclosures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンクロージャー;エンクロージュア[enkuro-ja-; enkuro-jua] (n) enclosure [Add to Longdo]
キャビネットの筺体[キャビネットのきょうたい, kyabinetto nokyoutai] (n) { comp } cabinet enclosure [Add to Longdo]
キャビネット筺体[キャビネットきょうたい, kyabinetto kyoutai] (n) { comp } cabinet enclosure [Add to Longdo]
囲い[かこい, kakoi] (n) enclosure; paling; storage; (P) [Add to Longdo]
囲いに入れる[かこいにいれる, kakoiniireru] (exp, v1) to place in an enclosure [Add to Longdo]
囲い込み[かこいこみ, kakoikomi] (n) enclosure [Add to Longdo]
囲み[かこみ, kakomi] (n) (1) enclosure; box; (2) (See 囲みを破る) siege; (P) [Add to Longdo]
囲壁[いへき, iheki] (n, adj-no) enclosure; casing; surrounding wall [Add to Longdo]
囲繞;囲にょう[いじょう(囲繞);いにょう, ijou ( i jou ); inyou] (n, vs) surrounding; enclosure [Add to Longdo]
一郭;一廓[いっかく, ikkaku] (n) one block; enclosure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inclosure \In*clo"sure\ (?; 135), n. [See {Inclose},
   {Enclosure}.] [Written also {enclosure}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of inclosing; the state of being inclosed, shut
    up, or encompassed; the separation of land from common
    ground by a fence.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is inclosed or placed within something; a thing
    contained; a space inclosed or fenced up.
    [1913 Webster]
 
       Within the inclosure there was a great store of
       houses.                --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
   3. That which incloses; a barrier or fence.
    [1913 Webster]
 
       Breaking our inclosures every morn.  --W. Browne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enclosure \En*clo"sure\ (?; 135), n.
   Inclosure. See {Inclosure}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The words enclose and enclosure are written
      indiscriminately enclose or inclose and enclosure or
      inclosure.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enclosure
   n 1: a structure consisting of an area that has been enclosed
      for some purpose
   2: the act of enclosing something inside something else [syn:
     {enclosure}, {enclosing}, {envelopment}, {inclosure}]
   3: a naturally enclosed space [syn: {enclosure}, {natural
     enclosure}]
   4: something (usually a supporting document) that is enclosed in
     an envelope with a covering letter [syn: {enclosure},
     {inclosure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top