Search result for

elfes

(779 entries)
(21.6426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elfes-, *elfes*, elfe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elfes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elfes*)
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
selfie[เซลฟฺ-ฟี] (n ) การถ่ายภาพตนเองในอิริยาบทต่างๆด้วยโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แล้วมีการเผยแพร่ภาพไปยังสื่อสังคมออนไลน์

English-Thai: Longdo Dictionary
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elf[N] คนที่มีรูปร่างเล็ก (โดยเฉพาะเด็กที่เกเรหรือซน)
elf[N] เทพยดา, See also: นางไม้, ภูต, Syn. fairy, sprite
pelf[N] เงิน, See also: ทรัพย์สมบัติ, สิ่งที่ปล้นมา, Syn. money, dollars, coin, bank notes
pelf[N] หนังสัตว์
self[N] ลักษณะเฉพาะของบุคคล, See also: ลักษณะนิสัยที่แสดงออก, รูปพรรณ, ลักษณะของบุคคล, คุณสมบัติของคน, เอกลักษณ์ของบุคคล, Syn. identity, character, personality
self[N] ผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง, Syn. ego, subjectivity
self[N] ตนเอง, See also: ความเป็นตัวตน, ตัวของตนเอง, มนุษย์, อัตตา, Syn. identity, individual, oneself, person
self[ADJ] ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน, See also: อย่างเดียวกัน, เหมือนกัน, ซึ่งมีชนิดเดียวกัน, ซึ่งมีเนื้อเดียวกัน, Syn. identical, same
self[PRON] ตนเอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตัวเอง, ตัวฉันเอง, ตัวเขาเอง, Syn. same, identical
elfin[ADJ] มีเสน่ห์, See also: มีเวทมนต์, Syn. charming, magical
elfin[ADJ] เล็กและบอบบาง, Syn. delicate
elfin[ADJ] เหมือนเทพธิดาตัวเล็กๆ, See also: เหมือนเทวดาตัวเล็กๆ, เหมือนภูติตัวเล็กๆ
self-[PRF] ตนเอง, See also: ตัวเอง, อัตโนมัติ
shelf[N] หิ้ง, See also: ชั้น, Syn. ledge
belfry[N] หอระฆัง
itself[PRON] ตัวมันเอง
myself[PRON] ตัวของฉัน, See also: ตัวของฉันเอง
herself[PRON] ตัวเธอเอง, See also: ตัวเธอเอง
himself[PRON] ตัวของเขา (ผู้ชาย) เอง, See also: ตัวเขาเอง, เขาเอง
oneself[PRON] ตนเอง, See also: ตัวเอง, ตัวของตัวเอง, Syn. one's self
ourself[PRON] ตัวเราเอง, See also: ของเราเอง
selfish[ADJ] เห็นแก่ตัว, See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
thyself[PRON] ตัวของท่านเอง
twelfth[ADJ] ที่อยู่ในลำดับที่สิบสอง
twelfth[ADJ] ที่เป็นหนึ่งในจำนวนสิบสองหน่วย
twelfth[N] ลำดับที่สิบสอง
twelfth[N] หนึ่งในสิบสองส่วน
twelfth[ADV] ในลำดับที่สิบสอง
Welfare[N] หน่วยงานสังคมสงเคราะห์, Syn. Welfare
welfare[N] ความสุข, See also: ความสะดวกสบาย, ความมีสุขภาพดี, สวัสดิภาพ, Syn. prosperity, well-being, Ant. destitution
welfare[N] สังคมสงเคราะห์, See also: ประชาสงเคราะห์
selfhood[N] ตัวบุคคล, See also: ความเป็นตัวบุคคล, บุคลิกลักษณะ, Syn. self, personality, identity
selfless[ADJ] ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งคำนึงถึงผู้อื่นก่อน, ซึ่งไม่เห็นแก่ได้, ซึ่งไม่ละโมบ, Syn. generous, altruistic, unselfish
selfness[N] ความเป็นตัวของตัวเอง, See also: ผลประโยชน์ส่วนตัว, เอกลักษณ์เฉพาะตัว, Syn. individual, oneself, person, character
yourself[PRON] ตัวคุณเอง, See also: ตัวคุณ, ตัวท่าน, ตัวเอง, ตัวท่านเอง
bookshelf[N] ชั้นหนังสือ, Syn. bookcase
self-help[N] การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเอง, See also: การพึ่งพาตนเอง, การกระอิสระ, การแก้ปัญหาด้วยตนเอง, Syn. independence
self-made[ADJ] สร้างตัวเอง, See also: ทำด้วยตัวเอง, สำเร็จด้วยตัวเอง, สร้างเนื้อสร้างตัวเอง, Syn. competent, self-reliance, self-taught
self-pity[N] ความเวทนาตัวเอง, See also: ความสงสารตัวเอง, Syn. self-compassion, self-indulgence
self-same[ADJ] เหมือนกัน, See also: อันเดียวกัน, ตรงกัน, Syn. same, equivalent, same, exact
self-will[N] การดื้อดึง, See also: การถือทิฐิ, ความดื้อด้าน, ความดื้อรั้น, Syn. obstinacy, stubbornness
selfishly[ADV] อย่างเห็นแก่ตัว, See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
unselfish[ADJ] ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งมีเมตตา, Syn. selfless, charitable, kind
by oneself[IDM] ตามลำพัง, See also: โดยลำพัง, Syn. apart, isolated, lonely, only
damselfish[N] ปลาทะเลตระกูล Pomacentridae ที่มีสีสันสวยงาม
self-abuse[N] การตำหนิตัวเอง, See also: การใช้ความสามารถในทางที่ผิด, Syn. self-destruction, self-murder
self-study[N] การศึกษาด้วยตนเอง, See also: การเรียนด้วยตัวเอง
shelf life[N] ช่วงเวลาของความทนทานของผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้นานบนหิ้ง
welf state[N] ระบบให้สวัสดิการกับประชาชน
be yourself[IDM] เป็นตัวของตัวเอง, See also: เป็นธรรมชาติ, เป็นปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
belfry(เบล'ฟรี) n. หอระฆัง,โครงไม้สำหรับแขวนระฆัง, See also: belfried adj. มีหอระฆัง
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
continental shelf n.ส่วนของทวีปที่จมอยู่ในทะเลที่ค่อนข้างตื้น
delf(t) ,delftware (เดลฟท, เดลฟท'ฺ แวร์) n. เครื่องเคลือบเป็นมัน
elf(เอลฟฺ) n.,เทพดานางไม้,ภูติหรือเทพดา (ของฝรั่ง) ที่มีรูปร่างเล็กอาศัยอยู่ตามป่าไม้,คนรูปร่างเล็ก,เด็กดื้อ,เด็กซน,คนเลว, See also: elifish adj. ดูelf -pl. elves
elfockn. ผงที่ยุ่งเหยิงเป็นกระเซิง
herself(เฮอร์เซลฟฺ') pron. ตัวเธอเอง
himself(ฮิม'เซลฟฺ) pron. เขาเอง,ตัวเขาเอง
itself(อิทเซลฟฺ') pron. ตัวมันเอง,ตัวของมันเอง,ตัวเอง,ตัวเดียว,คนเดียว,อันเดียว
myself(ไม'เซลฟฺ) pron. ตัวของฉัน,ฉันเอง pl. ourselves
off-the-shelf(ออฟเธอเชลฟ) adj. ซึ่งมีอยู่พร้อม,ซึ่งดัดแปลงได้ง่าย
oneself(วันเซลฟฺ') pron. ตัวเอง,ตนเอง - -Phr. (by oneself ตนเอง,ไม่มีคนอื่นด้วย ด้วยตัวเอง) -Phr. (come to oneself,come to รู้ตัว), Syn. one's self
ourself(อาร์เซลฟฺ') pron. เราเอง,ข้าพเจ้าเอง,ตัวเราเอง,พวกเรา
pelf(เพลฟฺ) n. เงิน,ทรัพย์สมบัติ,เงินทอง,ของที่ปล้นสะดมมา, Syn. wealth
self(เซลฟฺ) n. ตัวเอง,ตนเอง,ธาตุแท้,อาตมา,อัตตะ,เอกลักษณ์ของบุคคล,ผลประโยชน์ส่วนตัว,สภาพปกติ,สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง,ตัวเขาเอง, Syn. ego,psyche,identity
self-Pref.=ตัวเอง,เอง
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่
self-actingadj. อัตโนมัติ., See also: self-action n., Syn. automatic
self-addressedadj. ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง (บนซองจดหมายที่ แนบไปด้วย)
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness
self-centered(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
self-centred(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
self-commandn. การบังคับใจตัวเอง,การควบคุมอารมณ์,การคุมสติ
self-complacent(เซลฟฺ'คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มเอิบใจ,พึงพอใจตัวเอง., See also: self-complacence n. self-complacency n., Syn. self-satisfied
self-composedadj. สุขุม,ใจเย็น,สงบ,หนักแน่น -
self-conceitn. ความหยิ่ง,ความทะนงตัว,ความโอหัง., See also: self-conceited adj. self-conceitedly adv.
self-confident(เซลฟฺคอน'ฟิเดินทฺ) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,ไว้ใจตัวเอง,มั่นใจ., See also: self-confidence n., Syn. confident
self-consistant(เซลฟฺ'คันซิสเทินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,เข้ากัน,ตรงกัน,คล้องจองกัน., See also: self-consistency n.
self-contained(เซลฟฺ'คันเทนดฺ') adj. ควบคุมสติ,ควบคุมอารมณ์,ไม่สุงสิงกับใคร,พูดน้อย,มีส่วนประกอบในตัวเองพร้อม,เลี้ยงตัวเองได้, See also: self-containedness n. self-containedment n., Syn. impassive
self-control(เซลฟฺคันโทรล') n. การบังคับตนเอง,การควบคุมตนเอง,การควบคุมอารมณ์,การควบคุมจิตใจ., See also: self-controlled adj. self-controlling adj., Syn. self-command,self-discipline,self-restraint
self-defence(เซลฟฺ'ดิเฟนซฺ) n. การป้องกันตัวเอง,การอ้างการใชกำลังเพื่อป้องกันตัวเอง., See also: self-defensive,self-defencive adj.
self-defense(เซลฟฺ'ดิเฟนซฺ) n. การป้องกันตัวเอง,การอ้างการใชกำลังเพื่อป้องกันตัวเอง., See also: self-defensive,self-defencive adj.
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง,การหักห้ามใจ,การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint
self-determinationn. การตัดสินใจ,การตกลงใจด้วย ตนเอง,ลัทธิของประชาชนในการตัดสินใจเองว่าจะให้มีการปกครอง ในรูปใด., See also: self-determined adj. self-determining adj.
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง,การบังคับใจตนเอง,การควบคุมอารมณ์ตัวเอง,การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.
self-educatedadj. เรียนเอง,ศึกษาเอง., See also: self-education n.
self-esteemn. การมีความเคารพในตัวเอง,การหยิ่งในศักดิ์ศร'ของตัวเอง
self-evidentadj. แน่ชัดในตัวของมันเอง,ไม่จำต้องพิสูจน์,ไม่จำต้องแสดงหรืออธิบายก็เข้าใจ., Syn. self-explanatory,obvious
self-explanatoryadj. ชัดแจ้งในตัวของมัน,แน่ชัด, Syn. self-explaining
self-expressionn. การแสดงออกโดยตัวของมันเอง., See also: self-expressive adj.
self-importantadj. ทะนงตัว,สำคัญผิดว่าตัวเองสำคัญ., See also: self-importance n.
self-imposedadj. กระทำต่อตัวเอง,ให้แก่ตัวเอง,บังคับตัวเอง
self-improvement(เซลฟฺอิมพรูฟ'เมินทฺ) n. การปรับปรุงตัวเอง., See also: self-improving adj.
self-induced(เซลฟฺ'อินดิวซฺทฺ) adj. ชักนำเอง,เกิดจากกระแสชักนำในตัวเอง,เหนี่ยวนำเอง
self-indulgence(เซลฟฺ'อินดัลเจินซฺ) n. การปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์,การปล่อยตัว,การตามใจตัว., See also: self-indulgent adj.
self-interest(เซลฟฺอิน'เทอริสทฺ) n. ผลประโยชน์ของตัวเอง,ประโยชน์ส่วน บุคคล,ความเห็นแก่ตัว., See also: self-interested adj. self-interestedness n.
self-knowledge(เซลฟฺนอล'ลิจฺ) n. การรู้จักตัวเอง,ความเข้าใจในตัวเอง
self-loading(เซลฟโล'ดิง) adj. เกี่ยวกับอาวุธหรือปืนอัตโนมัติ,เกี่ยวกับอาวุธ หรือปืนกึ่งอัตโนมัติ
self-pity(เซลฟฺ'พิที) n. การสงสารตัวเอง,การสมเพชตัวเอง., See also: self-pitying adj. self-pityingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
belfry(n) หอระฆัง,หอกลอง
elf(n) เทวดา,เทพยดา,นางไม้,เด็กซน,เด็กดื้อ
elfin(adj) เกี่ยวกับเทวดา,เกี่ยวกับเทพยดา
herself(pro) ตัวเธอเอง,ตัวหล่อนเอง
himself(pro) ตัวเขาเอง
itself(pro) ตัวของมันเอง
myself(pro) ตัวของฉันเอง
oneself(pro) ตัวของตัวเอง,ตนเอง
pelf(n) ทรัพย์สมบัติ,ข้าวของเงินทอง
self(n) ตนเอง,ตัวเอง,อัตตา,อาตมา,ธาตุแท้,สันดาน,ประโยชน์
self(pro) ตัวเอง,ตนเอง
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี
SELF-self-complacent(adj) อิ่มเอมใจ,พอใจในตนเอง
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง
SELF-self-conscious(adj) ประหม่า,สะเทิ้นอาย,ขวยเขิน,ละอายใจ
SELF-self-contained(adj) ควบคุมอารมณ์,ไม่ยุ่งกับใคร,มีอยู่ในตัวเอง
SELF-self-control(n) การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง
SELF-self-defense(n) การป้องกันตัวเอง
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
SELF-self-determination(n) การตัดสินใจเอง
SELF-self-evident(adj) ซึ่งปรากฏชัด
SELF-self-expression(n) การแสดงลักษณะเฉพาะตัว
SELF-self-government(n) การควบคุมตัวเอง,การปกครองตนเอง
SELF-self-interest(n) ความเห็นแก่ตัว,ประโยชน์ส่วนตัว
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น
SELF-self-reliance(n) ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความไว้ใจตัวเอง
SELF-self-respect(n) การหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง,ความนับถือตัวเอง
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง
SELF-self-sacrifice(n) การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง
SELF-self-seeking(adj) เห็นแก่ตัว,เห็นแก่ได้
SELF-self-service(n) การช่วยตนเอง,การบริการตนเอง
SELF-self-sufficient(adj) พึ่งตัวเอง,อิสระ,เลี้ยงตัวเอง
SELF-self-taught(adj) ศึกษาเอง,เรียนด้วยตัวเอง
SELF-self-will(n) ความเอาแต่ใจ,การถือทิฐิมานะ
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว,เห็นแก่ตัว
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
selfsame(adj) อันเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน
shelf(n) ชั้น,หิ้ง,โครง,สันดอน,โขดหิน,สันปันน้ำ
thyself(pro) ตัวของท่านเอง,ตัวของคุณเอง
twelfth(adj) ที่สิบสอง
twelfth(n) คนที่สิบสอง,วันที่สิบสอง
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง
welfare(n) สวัสดิภาพ,สวัสดิการ,ความสุขสบาย
yourself(pro) ตัวท่านเอง,ตัวคุณเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public welfareสวัสดิภาพของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public welfareสวัสดิภาพประชาชน, สวัสดิการประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public welfare recipientผู้รับสวัสดิการจากรัฐ [ดู person receiving public assistance] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
packaged type air conditioner; self-contained air conditionerเครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
local self-governmentการปกครองตนเองของท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-sufficiencyการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ [ดู autarky] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-supporting personผู้พึ่งตนเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-tapping screwสกรูตัดเกลียวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-esteemความภูมิใจแห่งตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-evidentประจักษ์ชัดในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-governing territoryดินแดนที่ปกครองตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-governing territoryดินแดนที่ปกครองตนเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-governmentการปกครองตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-hypnosisการสะกดจิตตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-imageภาพลักษณ์แห่งตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-incompatible-ผสมตัวเองไม่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-incriminationการกระทำที่อาจทำให้ตนต้องรับผิดทางอาญา, คำให้การที่อาจทำให้ตนต้องรับผิดทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-inductionการเหนี่ยวนำตัวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-contained air conditioner; packaged type air conditionerเครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-contradictionความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-curing resin; autopolymerising resinเรซินชนิดบ่มเอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-defenceการป้องกันตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-defenceการป้องกันตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-determinationการกำหนดการปกครองด้วยตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-diagnostic systemระบบแสดงปัญหาขัดข้อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-dischargeการปล่อยประจุเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-energizationการให้แรงเสริมตัวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-enumerationการแจงนับด้วยตนเอง (ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-infection; autoinfectionการติดเชื้อในตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-insuranceการประกันภัยตนเอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-interestอัตประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-limited-จำกัดตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-locking nutแป้นเกลียวล็อกตัวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-ownershipสิทธิแห่งตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-pollinationการถ่ายเรณูในต้นเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-regulating arc-welding transformerหม้อแปลงเชื่อมอาร์กปรับเอง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
self-service refrigeratorตู้เย็นแบบบริการตัวเอง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-servo effectผลการเสริมแรงตัวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
social welfareสวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social welfareสวัสดิการสังคม, สวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social welfare programmeแผนงานสวัสดิการสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
selfอัตตา, ตัวตน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self contradictionข้อขัดแย้งในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self correspondenceการสมนัยในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self dualคู่กันในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self retentionส่วนเก็บไว้เอง(การเสี่ยงภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-actualisation; self-actualizationความตระหนักในศักยภาพตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-actualization; self-actualisationความตระหนักในศักยภาพตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-adjointผูกพันในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
state, welfareรัฐสวัสดิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Adjustable shelfชั้นเลื่อนได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book shelfชั้นหนังสือ , ชั้นหนังสือ
Book shelf หมายถึง ชั้นหนังสือ เป็นอุปกรณ์ใช้จัดเก็บหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นในห้องสมุด ชั้นหนังสืออาจมีทั้งแบบยึดตายตัวและแบบปรับระดับชั้นวางได้ ชั้นหนังสือในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุควรปรับขยายช่วงชั้นได้ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและจัดชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้มีที่ว่างจากขอบบนของชั้นหนังสือห่างจากหนังสือเล่มที่สูงที่สุดบนชั้นอย่างน้อยที่สุด 1 นิ้ว และ ไม่มีขอบหยาบหรือยื่นออกมาที่อาจสร้างความเสียหายให้กับการเย็บเล่มหนังสือในพื้นที่ที่ไม่สกปรก ในพื้นที่ที่มีมลพิษมากชั้นหนังสือควรเป็นแบบมีกระจกปิดด้านหน้า ด้านล่างของชั้นหนังสือควรให้สูง เหนือพื้นอย่างน้อย 6 นิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและป้องกันความเสียหายจากน้ำในกรณีที่เกิดน้ำท่วม ชั้นหนังสือควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนต่างๆ เช่น หม้อน้ำ เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้น การจัดชั้นไม่ควรวางติดกับผนังหรือใต้น้ำหรือท่อไอน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หนังสือถูกรังสีอัลตราไวโอเลต ชั้นหนังสือไม่ควรได้รับแสงแดดโดยตรง ห้องสมุดหลายแห่ง ๆ ใช้ชั้นเหล็กที่ปรับระดับได้และมีสีต่าง ๆ ในการจัดชั้นหนังสือ ส่วนชั้นเอียงใช้ในการจัดแสดงวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Close shelf systemการจัดชั้นหนังสือระบบชั้นปิด, ระบบชั้นปิด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open shelfชั้นเปิด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Shelf list cardบัตรแจ้งหมู่, บัตรแจ้งหมู่หนังสือ
บัตรแจ้งหมู่หนังสือ หรือ บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card หรือ Shelflist card) คือ บัตรมี่ลักษณะเดียวกับบัตรหลักหรือบัตรยืนพื้น กล่าวคือ จะมีข้อมูลหรือรายละเอียดทางบรรณานุกรมเหมือนกันทุกประการ แต่มีการเพิ่มรายการทะเบียนวัสดุสารสนเทศไว้ที่ด้้านล่างซ้ายของบัตร และอาจเพิ่มรายการเกี่ยวกับการไดัรับ และ/หรือ ราคาไว้ที่ด้านหลังบัตร

การเีรียงบัตรแจ้งหมู่ให้เรียงตามเลขเรียกหนังสือ ตู้ของบัตรแจ้งหมู่นี้ มักจะเก็บไว้ภายในส่วนของการดำเนินการจัดหมวดหมู่หนังสือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภายใน

ประโยชน์ของบัตรแจ้งหมู่ คือ

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสำรวจหรือ Inventory ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด โดยการใช้บัตรแจ้งหมู่เที่ยบกับทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการอยู่ที่ชั้นหนังสือ เมื่อตรวจสอบแล้วรายการใดไม่ครบหรือตรงตามจำนวนที่ปรากฏในบัตรแจ้งหมู่ จะมีการทำเครื่องหมายกำกับไว้ หรือข้อความกำกับสถานภาพว่า หาย หรือ ซ่อม หรือตามแต่กรณี

2.เพื่อตรวจสอบจำนวนทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละเรื่องหรือแต่ละหมวดวิชา เพื่อพิจารณาการจัดหาในหมวดวิชานั้นๆ

3. เพื่อตรวจสอบบรรณานุกรมและเรียกในการทำรายการใหม่ โดยใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้เลขเรียกหนังสือ ถ้าพบว่า มีการให้เลขเรียกหนังสือซ้ำกับที่เคยให้แล้ว จะได้มีการกำหนดเลขเรียกหนังสือใหม่ที่ไม่ซ้ำกับรายการเดิม

ทั้งนี้ บัตรแจ้งหมู่ อาจจะไม่มีการดำเนินการแล้ว เนื่องจากปัจจุบันห้องสมุดได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นส่วนมาก ซึ่งช่วยในการลงรายการต่างๆ ได้อย่างสะดวก และสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนได้อย่างรวดเร็ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Shelflisting (Library science)การเรียงหนังสือขึ้นชั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Public welfareสวัสดิภาพของประชาชน [เศรษฐศาสตร์]
Workers self managementการจัดการโดยคนทำงานเอง [เศรษฐศาสตร์]
Animal welfareการสงเคราะห์สัตว์ [TU Subject Heading]
Child welfareการสงเคราะห์เด็ก [TU Subject Heading]
Child welfare workersนักสังคมสงเคราะห์เด็ก [TU Subject Heading]
Community welfare councilsคณะกรรมการสวัสดิการชุมชน [TU Subject Heading]
Continental shelfไหล่ทวีป [TU Subject Heading]
Control self-assessment (Auditing)การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (การตรวจสอบ) [TU Subject Heading]
Do-it-yourself workงานทำเองได้ [TU Subject Heading]
Industrial welfareสวัสดิการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Labor union welfare fundsกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Maternal health services ; Maternal and infant welfare บริการอนามัยแม่และเด็ก [TU Subject Heading]
Maternal health services ; Maternal and infant welfare บริการอนามัยแม่และเด็ก [TU Subject Heading]
Part-time self-employmentอาชีพเสริม [TU Subject Heading]
Public welfareสังคมสงเคราะห์โดยรัฐ [TU Subject Heading]
Public welfare administrationการบริหารงานสังคมสงเคราะห์โดยรัฐ [TU Subject Heading]
Selfตัวตน [TU Subject Heading]
Self (Philosophy)อัตตา (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Self careการดูแลตนเอง [TU Subject Heading]
Self medicationการใช้ยารักษาตนเอง [TU Subject Heading]
Self rating ofการประเมินศักยภาพตนเอง [TU Subject Heading]
Self-acceptanceการยอมรับตนเอง [TU Subject Heading]
Self-actualization (Psychology)การตระหนักตนเอง [TU Subject Heading]
Self-confidenceความเชื่อมั่นในตัวเอง [TU Subject Heading]
Self-controlการควบคุมตนเอง [TU Subject Heading]
Self-control in childrenการควบคุมตนเองในเด็ก [TU Subject Heading]
Self-cultureการเรียนด้วยตนเอง [TU Subject Heading]
Self-deceptionการหลอกตนเอง [TU Subject Heading]
Self-defenseการป้องกันตัว [TU Subject Heading]
Self-defense (International law)การป้องกัน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Self-defense (Law)การป้องกัน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Self-defense for womenการป้องกันตัวสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Self-disclosureการเปิดเผยตนเอง [TU Subject Heading]
Self-efficacyความสามารถในตนเอง [TU Subject Heading]
Self-employedอาชีพอิสระ [TU Subject Heading]
Self-employed womenสตรีที่มีอาชีพอิสระ [TU Subject Heading]
Self-esteemความภาคภูมิใจในตนเอง [TU Subject Heading]
Self-esteem in adolescenceความภาคภูมิใจในตนเองในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Self-esteem in childrenความภาคภูมิใจในตนเองในเด็ก [TU Subject Heading]
Self-esteem in literatureความภาคภูมิใจในตนเองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Self-esteem in womenความภาคภูมิใจในตนเองในสตรี [TU Subject Heading]
Self-evaluationการประเมินผลด้วยตนเอง [TU Subject Heading]
Self-help groupsกลุ่มช่วยเหลือตนเอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elf[เอลฟ] (n ) เอลฟ์ ชนในเทพนิยายนอร์สและยุโรปตะวันตก มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
See also: R. dwarf
elf[เอลฟฺ] (n ) เอลฟ์ ตัวละครในนิยายแฟนตาซีหรือเกมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงโปร่งและงดงามกว่า ผิวและเรือนผมสีอ่อน ใช้ชีวิตได้ยาวนานเป็นพันๆปีจนเหมือนเป็นอมตะ มักสร้างอาณาจักรอยู่ในป่าเขา โดยมากมีเวทมนตร์
See also: S. elven, R. dwarf
hang himself to deathผูกคอตาย
I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my hในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งมายัง ฯพณฯ ท่านด้วย
Irrawaddy-Delfin {m}; Irawadi-Delfin {m} [zool.][อิรวดี] แม่น้ำอิรวดี/อยู่ใน Burma
look yourself ( ) ดูมีสุขภาพดีเหมือนเช่นเคย
lose oneself (aux. verb ) ถูกครอบงำ
lose oneselfหลง, หลงลืมกายใจ
Pull Yourself Together [พูลยัวเซลฟทูเก๊เตอร์] (vt ) สงบจิตสงบใจ, สงบอารมณ์, เตรียมตัวเตรียมใจ
self employedธุรกิจส่วนตัว
Self employed businessธุรกิจส่วนตัว
self esteem (n ) ความภาคภูมิใจในตนเอง
self-actualization (n ) การค้นหาศักยภาพสูงสุดของตัวเอง; การค้นหาตัวตนที่แท้จริง
self-aesthesis (n ) การรับรู้ด้วยตัวเองว่าเหมือนจริงทั้งที่ไม่ใช่ความจริง sensuous perception
self-directed learning[เซลฟฺ ไดเรคทิด เลิร์น'นิง ] (n ) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
self-exile[เซลฟ เอ็กซไซล] (vt) เนรเทศตัวเอง
self-inflicted (adj ) เกิดขึ้นโดยตัวเราเอง อย่างเช่น ความทุกข์ ความเครียด อาการเจ็บป่วย ต.ย. Stress is often self-inflicted.
self-possessed (adj) ซึ่งควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ
Sell oneself short (Idiom ) ประมาณว่ามีความสามารถเพียงแค่นั้น ปรามาสว่าก็เพียงแค่นั้น
solely or of itselfโดยลำพังหรือเกิดขึ้นได้เอง
suit my selfเรื่องของกู
suit my selfเรื่องของกู, เรื่องของผม, เรื่องของฉัน
threlfce[ธเรลซฺ] (adv ) สิบสามครั้ง
threlfce[ธเรลซฺ] (adv ) สิบสามครั้ง
threlfth[ธเรลธฺ] (adj ) ที่สิบสาม
twelfce[ทเวลซฺ] (adv ) สิบสองครั้ง
twelfth[ทเวลธฺ] (adj ) ที่สิบสอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She can even make herself invisible.เธอยังสามารถทำให้ตัวเองมอง ไม่เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm a little sleepy myself.ฉันง่วงนอนน้อยตัวเอง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Pull yourself together.จงเชื่อมั่นในตัวเอง The Great Dictator (1940)
Did you hurt yourself?คุณไม่ทำร้ายตัวเอง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I could kick myself in the shins, I could...ผมต้องเตะก้นตัวเองซะแล้ว The Great Dictator (1940)
I'll give it to her. You sit here and enjoy yourself.ฉันเอามันให้หล่อนเอง เธออยู่นี่แหละและขอให้สนุก The Great Dictator (1940)
You make me afraid of myself.คุณทำให้ผมกลัวตัวเองนะ The Great Dictator (1940)
You should try it on yourself.คุณควรแต่งตัวเองบ้าง The Great Dictator (1940)
Did you hurt yourself?คุณบาดเจ็บตรงไหนไหม The Great Dictator (1940)
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ The Great Dictator (1940)
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด Rebecca (1940)
Here, read it for yourself.นี่ไง แหกตาดูสิ The Great Dictator (1940)
Make a jackass out of yourself.ทำให้คนโง่ของตัวเองออก ฉันผ่าน! Pinocchio (1940)
I feel as though I'd... I'd collected a whole shelf full of bottles.ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองสะสมขวดไว้เต็มหิ้ง Rebecca (1940)
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
Well, well, well, what have you been doing with yourself?เเล้วคุณทําอะไรไปบ้างล่ะ Rebecca (1940)
Clear this shelf.เคลียห้องนี้ The Great Dictator (1940)
Perhaps you could make yourself useful to Mr. De Winter if he wants anything done.ฉันว่าเธอควรทําตัวให้เป็นประโยชน์ เเล้วไปช่วยคุณเดอ วินเทอร์ดีกว่า Rebecca (1940)
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า Rebecca (1940)
What on Earth have you done to yourself?นี่คุณไปทําอะไรกับตัวเองมาน่ะ Rebecca (1940)
I can do it myself.ฉันทําเองได้ค่ะ Rebecca (1940)
No, I won't tell you. I'll design a costume all by myself and give you the surprise of your life.ไม่บอกหรอกค่ะ ฉันจะออกแบบชุดเอง จะเอาให้คุณประหลาดใจสุดๆ ไปเลย Rebecca (1940)
As I despise myself.ผมก็รังเกียจตัวเอง คุณไม่เข้าใจว่า ความรู้สึกของผมเป็นยังไงใช่มั้ย Rebecca (1940)
Give a bad boy enough rope and he'll soon make a jackass of himself.ให้เด็กไม่ดีพอเชือก และเขาเร็ว ๆ นี้จะทำให้คนโง่ ของตัวเอง Pinocchio (1940)
Look at yourself. Smoking, playing pool! Ow!มองตัวเอง สูบบุหรี่เล่นสระว่าย น้ำ! Pinocchio (1940)
Save... yourself.ดูแลตัวเอง. Pinocchio (1940)
Pinocchio, save yourself.ปิโนคีโอ, ดูแลตัวเอง. Pinocchio (1940)
Save yourself, Pinocchio.ช่วยตัวเอง, ปิโนคีโอ Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
It's all a mistake, Mrs. Danvers. Apparently, Mrs. De Winter broke the cupid herself and forgot to say anything about it.เป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะ คุณนายแดนเวอร์ส คุณผู้หญิงเป็นคนทำตุ๊กตาแตกแต่ลืมบอกไป Rebecca (1940)
Good. Well, you see, Max, I find myself in a rather awkward position.ฉันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก Rebecca (1940)
- Prove yourself brave, truthful and unselfish,พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
I'll go after him myself.ฉันจะไปหลังจากที่เขาตัวเอง Pinocchio (1940)
Go ahead, make a fool of yourself.ไปข้างหน้าให้คนโง่ของตัวเอง Pinocchio (1940)
You haven't flattered yourself that he's in love with you?คงไม่ได้หลงตัวเอง จนคิดว่าเขารักเธอหรอกนะ Rebecca (1940)
Just be yourself, and they'll all adore you.เป็นตัวของตัวเอง เเล้วพวกเขาก็จะชื่นชอบคุณ Rebecca (1940)
How can I answer you when I don't know the answer myself?ผมจะตอบคุณได้อย่างไร ในเมื่อผมเองก็ไม่รู้คำตอบ Rebecca (1940)
But I can assure you that it is not the note of a woman who intends to drown herself that same night.มันไม่ใช่จดหมายจากผู้หญิง ที่พยายามจมน้ำตายในคืนเดียวกันแน่ Rebecca (1940)
You know what I mean. You want to own the car yourself.นายก็รู้ว่าฉันหมายความว่ายังไง นายก็อยากมีรถเป็นของตัวเอง Rebecca (1940)
The woman who called herself Mrs. Danvers was very seriously ill.ผู้หญิงคนที่เรียกตัวเองว่า คุณนายแดนเวอร์สนั้นป่วยหนักมาก Rebecca (1940)
You opened it yourself, didn't you?คุณเปิดมันเองใช่มั้ยล่ะคะ Rebecca (1940)
That's Jasper. There must be something wrong. - Perhaps he's hurt himself.นั่นแจสเปอร์นี่ ต้องเกิดอะไรขึ้นเเน่มันดูบาดเจ็บ Rebecca (1940)
I'd told you once that I'd done a selfish thing in marrying you.ผมเคยบอกคุณไปแล้ว ว่าผมเห็นแก่ตัวนักที่แต่งงานกับคุณ Rebecca (1940)
Well, since she went sailing alone, are we to believe that she drove those holes herself?เนื่องจากคุณนายเดอ วินเทอร์ออกเรือไปคนเดียว เราจะเชื่อได้หรือว่าหล่อนเป็นคนเจาะรูนั่นเอง Rebecca (1940)
And how does the bride find herself today?วันนี้เจ้าสาวรู้สึกเป็นยังไงบ้าง Rebecca (1940)
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน Night and Fog (1956)
But perhaps he made himself believe he heard those words and recognised the boy's face.แต่บางทีเขาอาจจะทำให้ตัวเองเชื่อว่าเขาได้ยินคำพูดเหล่านั้น และได้รับการยอมรับใบหน้าของเด็ก 12 Angry Men (1957)
Soon as I saw there was no one about, I made myself at home.เร็วที่สุดเท่าที่ฉันเห็นไม่มีใคร เกี่ยวกับ ฉันทำเองที่บ้าน Pinocchio (1940)
myself, I took a look around.ฉันเอาดูรอบ ๆ Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elfA baby is incapable of taking care of itself.
elfA book dropped from the shelf.
elfAbout all, take care of yourself.
elfAbove all, be true to yourself.
elfAbove all, take care of yourself.
elfAbove all things, we must not be selfish.
elfAbove all, you must take good care of yourself.
elfA cafeteria is a self-service style restaurant.
elfA car in itself is neither good nor bad; it depends on the driver.
elfAccessories were laid out on the shelf for sale.
elfA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
elfA crowd gathered of itself.
elfAfter graduation he will engage himself in study.
elfAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
elfAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
elfAfter her husband's death she reared four children by herself.
elfAfter her sickness, she's only a shadow of her former self.
elfAfter his father died, he had to study by himself.
elfAfter my mother died suddenly, my father looked after me all by himself.
elfAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
elfAfter supper I always find myself falling asleep.
elfAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
elfA good idea presented itself.
elfA great idea presented itself in my mind.
elfA house divided against itself can't stand.
elfAim very proud of the job I chose myself.
elfA jaywalker exposes himself to great danger.
elfAll he can do is support himself.
elfAll he can do is to support himself.
elfAllow me to introduce myself.
elfAll that he can do is to support himself.
elfAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
elfAll you have to do is to take care of yourself.
elfAlthough he was in such circumstances, he made his way by himself.
elfAlthough it is not thing bad in itself, many men are watching television in many cases too much.
elfAlthough it's "Mac OS X" that doesn't mean that the Mac OS code itself has been upgraded to a new version.
elfAlthough it was a wonderful talk, the door opened of itself.
elfAlthough there was no wind blowing, the door opened of itself.
elfAlways be true to yourself.
elfA magnificent sight presented itself before us.
elfA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.
elfAmerica will solve her problems for herself.
elfAm I making myself clear?
elfAnd he calls himself a sailor.
elfAnd sat down himself.
elfA new difficulty presented itself.
elfAn inner defect never fails to express itself outwardly.
elfAny offence against himself he forgave readily.
elfAny political party is conservative in itself.
elfAny virtuous idea can be vicious in itself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ตั้งเนื้อตั้งตัว[V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งเนื้อตัวตัว[V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
ถือตน[V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ประกาศตัว[V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ประคองตัว[V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ประพฤติชอบ[V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ประพฤติตน[V] behave oneself, See also: perform, act, Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน, Example: รัฐสภามีข้อบังคับควบคุมจรรยาบรรณของประธานสภาไว้ด้วยไม่ให้ประพฤติตนจนขาดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง
ผู้ประกอบอาชีพ[N] one who earns his/her living, See also: one who supports himself/herself, Example: การทำโครงการของเรานั้น เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพนั้นด้วยตนเอง, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ
พึ่งตัวเอง[V] rely on oneself, See also: be self-reliant, Ant. พึ่งคนอื่น, พึ่งผู้อื่น, Example: หากประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติในส่วนรวมได้, Thai definition: ทำอะไรด้วยตัวเอง ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
รักษาตัว[V] take care of oneself, See also: care for oneself, Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว, Example: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด
เคลิ้มฝัน[V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
ใช้กำลัง[V] use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง
ทอดกาย[V] stretch oneself on, Thai definition: เอนตัวลงนอน
ประจบสอพลอ[V] fawn upon/on, See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter, Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น, สรรเสริญเยินยอ, Example: ลูกน้องประจบสอพลอเจ้านายเพื่อหวังความก้าวหน้าในการทำงาน, Thai definition: ทำให้เขาชอบโดยการสอพลอเพื่อหวังผลประโยชน์
หลงตัวเอง[V] be proud of oneself, See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one's bearing, Example: คนเราบางครั้งมักจะหลงตัวเอง, Thai definition: ถือมั่นว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นจนหลงใหลว่าไม่มีใครเทียบ
หลบลี้หนีหน้า[V] make oneself scarce, See also: avoid, keep away from, slink, take to one's heels, make one's gateway, show a clean pair o, Syn. หลบหน้า, หนีหน้า, Ant. เผชิญหน้า, Example: เด็กต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้เข้า มักจะพยายามหลบลี้หนี้หน้าผู้คนและเก็บตัวตามลำพัง, Thai definition: หนีหายไปเลย, ไม่ยอมมาพบปะ
หลอกตัวเอง[V] deceive oneself, See also: fool oneself, delude oneself, Syn. ไม่ยอมรับความจริง, Example: แม้ลูกเต้าเขาร้องไห้กันแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงหลอกตัวเองต่อไปว่าท่านจะยังไม่ตาย, Thai definition: ทำตรงข้ามกับความรู้สึกและสถานะของตน จนตัวเองก็พลอยนึกว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆ, ไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร
กสร.[N] Department of Labour Protection and Welfare, Syn. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปส.[N] Department of Public Welfare, See also: DPW, Syn. กรมประชาสงเคราะห์
รส[N] Ministry of Labour and Social Welfare, Syn. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ชั้นวางของ[N] shelf
ชั้นวางหนังสือ[N] bookshelf
นาฬิกาไขลาน[N] self-winding watch
ช่วยตัวเอง[V] help oneself, See also: do it yourself, Example: พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักช่วยตนเองเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยของเขา, Thai definition: กระทำกิจใดๆ ด้วยตนเอง
เตรียมใจ[V] prepare oneself, See also: ready oneself, Syn. เตรียมตัวเตรียมใจ, Example: ขอให้ทุกคนที่จะเข้าประจำการต่อไปจงเตรียมใจให้พร้อม, Thai definition: เตรียมตนและจิตใจให้พร้อม
ถอยห่าง[V] move far from, See also: distance oneself from, Syn. เขยิบออก, Ant. ชิดใกล้, Example: เจ้าเสือน้อยดูดนมแม่จนหายอยากแล้วจึงถอยห่างออกมา, Thai definition: เคลื่อนออกมาไกลจากที่เดิม
ประทังชีวิต[V] support oneself, one's family, See also: feed and clothe, Example: พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องทำงานเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิต, Thai definition: ทำให้พอดำรงชีวิตอยู่ได้
รักษาสุขภาพ[V] maintain one's health, See also: keep healthy, look after oneself, Ant. ทำลายสุขภาพ, Example: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง
ลดตัวลงมา[V] lower oneself, See also: stoop to hanging around with, Ant. ถีบตัวสูงขึ้น, Example: คนอย่างเธอคงไม่ยอมลดตัวลงมาคบหากับผมหรอก, Thai definition: ยอมสมาคมกับผู้ที่ต้อยต่ำกว่าตนโดยไม่ถือตัว
อุทิศตัว[V] devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
เอาแต่ใจตัวเอง[ADJ] self-willed, Syn. เอาแต่ใจ, Example: ลูกเขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง เพราะพ่อแม่เลี้ยงแบบตามใจมากเกินไป, Thai definition: ที่มีนิสัยถือเอาความต้องการของตนเป็นใหญ่โดยไม่ยินยอมผู้อื่น
บริการตัวเอง[ADJ] self-service, Example: เขาเปิดบุฟเฟ่คาราโอเกะแบบบริการตัวเองแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย, Thai definition: แบบที่ทำด้วยตัวลูกค้าเองโดยไม่มีพนักงานของร้านคอยปฏิบัติรับใช้
มั่นใจตัวเอง[ADJ] self-confident, Syn. มั่นใจในตัวเอง, Example: หล่อนมีนิสัยมั่นใจตัวเองมากเกินไป จนใครๆ เห็นว่ามันกลายเป็นความหัวดื้อ, Thai definition: ที่แน่ใจหรือเชื่อมั่นในความคิดและการกระทำของตนเอง
บริการตัวเอง[ADJ] self-service
สถานสงเคราะห์[N] welfare
ปฏิบัติตน[V] behave, See also: conduct oneself, Syn. ประพฤติตน, กระทำตน, Example: บ้านเมืองจะมีความเรียบร้อย ความมั่นคง ก็ต่อเมื่อประชาชนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง
เอง[ADV] alone, See also: by oneself, without company, on one's tod, Example: พ่อแม่มักจะไม่ค่อยปล่อยให้ลูกๆ อยู่บ้านกันเองตามลำพัง, Thai definition: ตามลำพัง, เฉพาะตน
สวัสดิภาพสังคม[N] public welfare, Example: นักการเมืองพวกนี้ทำได้แค่เล่นลิ้นว่าเป็นห่วงสวัสดิภาพสังคมของประชาชนแล้วก็ไม่ทำอะไรเลย
ชกหัว[V] hit oneself with anger, See also: vent, repress, Syn. ตีอกชกหัว, Example: วันๆ เขาไม่คิดจะทำอะไรนอกจากตีอกชกหัวอย่างนี้, Thai definition: เขกหรือโขกศีรษะด้วยกำปั้นเพราะเจ็บใจตัวเอง
กราบกราน[V] prostrate oneself, See also: kowtow, Syn. หมอบกราบ, Thai definition: เคารพนบนอบ ก้มหัวลง
ขดตัว[V] curl oneself up, See also: snuggle up to someone, huddle up, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กทารกขดตัวอยู่อย่างอบอุ่นในท้องแม่
ครองชีวิต[V] live, See also: make a living, support oneself, earn one's livelihood, Syn. ครองชีพ, ดำเนินชีวิต, ดำรงชีวิต, ดำรงชีพ, Example: หากเขาเห็นใครต่อใครครองชีวิตอย่างสงบสุข ราบรื่น ปราศจากคนจ้องทำร้าย เขาจะกลัดกลุ้มและทรมานใจมาก
ปรากฏ[V] appear, See also: show oneself, emerge, turn up, be visible, Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย, แสดงตัว, Example: เป็นที่รู้กันดีว่า ไม่ว่าจะงานไหนๆ เขาก็จะไม่ไปปรากฏตัว, Thai definition: แสดงตัวให้เห็น, ให้เห็นเป็นรูปร่าง
แย้งกันอยู่ในตัว[V] be self-contradictory, Syn. ขัดแย้ง, ขัดกัน, Example: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว
รถเช่า[N] rented car, See also: hired car, self-drive car, drive-yourself car, taxi, Example: เขาซื้อรถตู้มาไว้สำหรับเป็นรถเช่า, Count unit: คัน
รับจ้าง[V] work as employee, See also: work for wages/money, work for hire, make a living, hire oneself out, Example: ลุงไม่ใช่คนมั่งมีอะไรจึงไปรับจ้างเลี้ยงแกะหารายได้, Thai definition: สัญญาว่าจะทำงานให้เพื่อสินจ้าง
วางตน[V] behave, See also: conduct oneself, deport, Syn. วางตัว, ปฏิบัติตน, ปฏิบัติตัว, ทำตน, ทำตัว, Example: คุณเป็นถึงผู้บริหารแล้วนะ ต้องวางตนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกรงขามหน่อยสิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
บริการตนเอง[n. exp.] (børikān ton-ēng) EN: self-service   FR: self-service [m] ; self [m] (abrév.)
บริการตัวเอง[n. exp.] (børikān tūa-ēng) EN: self-service   FR: self-service [m] ; self [m] (abrév.)
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ชั้น [n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f]
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même
ฉันเอง[X] (chan ēng) EN: myself   FR: moi-même ; personnellement
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
ชั้นวางของ [n.] (chan wāng khøng) EN: shelf ; set of shelves   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; rayonnage [m]
เชื่อมั่นในตัวเอง[adj.] (cheūaman nai tūa-ēng) EN: self-confident   FR: confiant en soi
ชกหัว[v. exp.] (chok hūa) EN: hit oneself with anger ; vent ; repress   
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with   FR: flatter ; enjôler
ช่วยตนเอง[v. exp.] (chūay ton-ēng) EN: help oneself   FR: s'aider soi-même
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ēng) EN: help oneself ; do it yourself   FR: se débrouiller tout seul
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
โดยลำพัง[adv.] (dōi lamphang) EN: alone ; by oneself   FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
เอง[pr.] (ēng) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod   FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
ฝรั่งกังไส[n. prop.] (Farang Kangsai) EN: delftware   FR: faïence de Delft [f]
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will   FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling   FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
หาทุกข์เอง[v. exp.] (hā thuk ēng) EN: torment oneself   FR: se tourmenter
เห็นแก่ตัว[adj.] (henkaētūa) EN: selfish   FR: égoïste ; égocentrique
หิ้ง[n.] (hing) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; tablette [f]
หิ้งติดฝา[n. exp.] (hing tit fā) EN: wall shelf   FR: étagère murale [f]
หอระฆัง[n.] (hørakhang) EN: belfry ; bell tower   FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
อิ่มอกอิ่มใจ[v. exp.] (im ǿk imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself   
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean   FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste
จงระวังตัวให้ดี[X] (jong rawang tūa hai dī) EN: Take good care of yourself   FR: prenez bien soin de vous !
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเอง[n. exp.] (kān banlu paomāi sūngsut khøng ton-ēng) EN: self-actualization   
การผลิตแบบยังชีพ[n. exp.] (kān phalit baēp yangchīp) EN: self-sufficiency   
การพัฒนาตน[n. exp.] (kān phatthanā ton) EN: self-development   
การป้องกันตัวเอง[n. exp.] (kān pǿngkan tūa-ēng) EN: self-defence   
การประเมินตนเอง[n. exp.] (kān pramoēn ton-ēng) EN: self-assessment   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELF    EH1 L F
HELF    HH EH1 L F
RELF    R EH1 L F
SELF    S EH1 L F
DELFS    D EH1 L F S
DELFT    D EH1 L F T
ELF'S    EH1 L F S
ELFIE    EH1 L F IY0
ELFIN    EH1 L F IH2 N
SHELF    SH EH1 L F
MELFI    M EH1 L F IY0
SELFS    S EH1 L F S
CHELF    CH EH1 L F
TELFOR    T EH1 L F ER0
ITSELF    AH0 T S EH1 L F
BELFER    B EH1 L F ER0
HELFER    HH EH1 L F ER0
ELFMAN    EH1 L F M AH0 N
TELFER    T EH1 L F ER0
SELF'S    S EH1 L F S
DELFIN    D EH1 L F IH2 N
ELFERS    EH1 L F ER0 Z
ELFORD    EH1 L F ER0 D
BELFRY    B EH1 L F R IY0
MYSELF    M AY2 S EH1 L F
OURSELF    AA0 R S EH1 L F
HELFAND    HH EH1 L F AH0 N D
HELFMAN    HH EH1 L F M AH0 N
HISSELF    HH IH2 S EH1 L F
TELFORD    T EH1 L F ER0 D
HERSELF    HH ER0 S EH1 L F
HIMSELF    HH IH2 M S EH1 L F
ONESELF    W AH2 N S EH1 L F
OURSELF    AW0 ER0 S EH1 L F
PELFREY    P EH1 L F R IY0
TELFOUR    T EH1 L F ER0
RELFORD    R EH1 L F ER0 D
SELFISH    S EH1 L F IH2 SH
DELFINA    D EH2 L F IY1 N AH0
DELFINE    D EH0 L F IY1 N IY0
DELFINO    D EH2 L F IY1 N OW0
TELFAIR    T EH1 L F AY0 R
BELFORD    B EH1 L F ER0 D
ELFREDA    EH0 L F R EH1 D AH0
ELFRIDA    EH0 L F R IY1 D AH0
TWELFTH    T W EH1 L F TH
ELFRINK    EH1 L F R IH0 NG K
WELFARE    W EH1 L F EH2 R
GELFAND    G EH1 L F AH0 N D
BELFAST    B EH1 L F AE2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elf    (n) (e1 l f)
delf    (n) (d e1 l f)
pelf    (n) (p e1 l f)
self    (n) (s e1 l f)
delft    (n) (d e1 l f t)
elfin    (j) (e1 l f i n)
self-    (j) - (s e l f -)
shelf    (n) (sh e1 l f)
belfry    (n) (b e1 l f r ii)
elfish    (j) (e1 l f i sh)
itself    (prp) (i1 t s e1 l f)
myself    (prp) (m ai1 s e1 l f)
telfer    (n) (t e1 l f @ r)
Belfast    (n) (b e1 l f aa s t)
Telford    (n) (t e1 l f @ d)
herself    (prp) (h @@1 s e1 l f)
himself    (prp) (h i1 m s e1 l f)
oneself    (prp) (w uh1 n s e1 l f)
selfish    (j) (s e1 l f i sh)
telfers    (n) (t e1 l f @ z)
thyself    (prp) (dh ai1 s e1 l f)
twelfth    (n) (t w e1 l f th)
welfare    (n) (w e1 l f e@ r)
Shelford    (n) (sh e1 l f @ d)
belfries    (n) (b e1 l f r i z)
twelfths    (n) (t w e1 l f th s)
yourself    (prp) (y oo1 s e1 l f)
self-help    (n) - (s e1 l f - h e1 l p)
self-made    (j) - (s e1 l f - m ei d)
self-pity    (n) - (s e1 l f - p i1 t ii)
self-rule    (n) - (s e1 l f - r uu1 l)
self-same    (j) - (s e1 l f - s ei m)
self-sown    (j) - (s e1 l f - s ou1 n)
self-will    (n) - (s e1 l f - w i1 l)
selfishly    (a) (s e1 l f i sh l ii)
shovelful    (n) (sh uh1 v @ l f u l)
unselfish    (j) (uh1 n s e1 l f i sh)
shovelfuls    (n) (sh uh1 v @ l f u l z)
self-acting    (j) - (s e1 l f - a1 k t i ng)
self-denial    (n) - (s e1 l f - d i n ai1 @ l)
self-esteem    (n) - (s e1 l f - i s t ii1 m)
self-seeker    (n) - (s e1 l f - s ii1 k @ r)
self-styled    (j) - (s e1 l f - s t ai l d)
self-willed    (j) - (s e1 l f - w i1 l d)
selfishness    (n) (s e1 l f i sh n @ s)
unselfishly    (a) (uh1 n s e1 l f i sh l ii)
self-assured    (j) - (s e2 l f - @ sh u@1 d)
self-centred    (j) - (s e1 l f - s e1 n t @ d)
self-command    (n) - (s e1 l f - k @ m aa1 n d)
self-control    (n) - (s e1 l f - k @ n t r ou1 l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
福祉[ふくし, fukushi] Thai: สวัสดิการ English: welfare
名乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)
自分[じぶん, jibun] Thai: ตัวเอง English: myself
自分[じぶん, jibun] Thai: ตนเอง English: oneself
努める[つとめる, tsutomeru] Thai: ทำหน้าที่ English: to exert oneself
打ち込む[うちこむ, uchikomu] Thai: ทุ่มเท English: to devote oneself to
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ควบคุมตนเอง English: to govern oneself
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี English: to conduct oneself well

German-Thai: Longdo Dictionary
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
elf(adj) สิบเอ็ด
Elf(n) |die, pl. Elfen| หมายเลขสิบเอ็ด หรือถ้าเป็นเอกพจน์หมายถึงทีมฟุตบอล หรือนักฟุตบอลหมายเลขสิบเอ็ด
Elfenbein(n) |das, nur Sg.| งาช้าง
schwindelfrei(adj adv) ไม่วิงเวียนหรือปวดศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: A. schwindelig,
Bügelfalte(n) รอยรีดเป็นกลีบ, See also: Related: Falte

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
selbstyourself [Add to Longdo]
Abhilfe {f}; Rechtsmittel {n}; Rechtsbehelf {m}remedy [Add to Longdo]
Abraum {m}overlay shelf [Add to Longdo]
Abwechslung {f}; Vielfalt {f}; Veränderung {f}diversification [Add to Longdo]
Adhäsionsverschluss {m}self adhesive seal [Add to Longdo]
Altenhilfe {f}old people's welfare [Add to Longdo]
Angriffspunkt {m} | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack [Add to Longdo]
sich ein Armutszeugnis ausstellento shame oneself [Add to Longdo]
Artenvielfalt {f} [biol.]diversity of species [Add to Longdo]
Artenvielfalt {f}; Artenreichtum {m}; Biodiversität {f}; biologische Vielfalt {f} [biol.]biodiversity [Add to Longdo]
Arzthelferin {f}; Arzthelfer {m}; Notarzthelfer {m}doctor's assistant; doctor's receptionist; practice nurse; medical secretary [Add to Longdo]
Arzthelferin {f}doctor's receptionist [Add to Longdo]
Aufgeblasenheit {f}self-importance [Add to Longdo]
Aufopferungsbereitschaft {f}self-sacrifice [Add to Longdo]
etw. wie seinen Augapfel hütento cherish sth. like life itself [Add to Longdo]
Autodidakt {m}; Autodidaktin {f} | ein Autodidaktself-educated person | a self man [Add to Longdo]
Automatikuhr {f}self-winding clock; self-winding watch [Add to Longdo]
Autonomie {f}; Selbstverwaltung {f}self-government [Add to Longdo]
seinen Bankrott erklärento declare oneself bankrupt [Add to Longdo]
Bart {m} | Bärte {pl} | etw. in den Bart nuscheln | in den Bart brummen; vor sich hin murmelmbeard | beards | to mumble (mutter) sth. into one's beard | to mumble (away) to oneself [Add to Longdo]
Bausatz {m}construction kit; self-assembly kit [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
Befangenheit {f}; Gehemmtheit {f}self-consciousness [Add to Longdo]
Behelfsbau {m}temporary building [Add to Longdo]
Behelfsbrücke {f}makeshift bridge [Add to Longdo]
Behelfsunterkunft {f}makeshift shelter [Add to Longdo]
Beutelfilter {m}bag filter [Add to Longdo]
Bewährungshelfer {m}; Bewährungshelferin {f}probation officer [Add to Longdo]
Bewusstheit {f}self-consciousness [Add to Longdo]
Bitte {f}; Gesuch {n}; Ersuchen {n}; Antrag {m}; Nachfrage {f}; Wunsch {m}; Anliegen {pl} | auf Bitten von; auf Antrag von | auf vielfachen Wunschrequest | at request of | by popular request [Add to Longdo]
Blechschraube {f} [techn.]self-tapping screw; tapping screw [Add to Longdo]
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach [Add to Longdo]
Brett {n}; Bord {n} | Bretter {pl} | ein Brett vor dem Kopf habenshelf | shelves | to be a blockhead [Add to Longdo]
Briefumschlag {m}; Umschlag {m}; Briefkuvert {n}; Kuvert {n} | Briefumschläge {pl}; Umschläge {pl}; Briefkuverts {pl}; Kuverts {pl} | Umschlag mit eigener Adresse | freigemachter Umschlag mit eigener Adresse | frankierter Rückumschlag | gepolsterter Umschlag; wattierter Umschlag | gummierter Briefumschlagenvelope | envelopes | self-addressed envelope | self-addressed and stamped envelope | self-addressed stamped envelope [Am.] | padded envelope | adhesive envelope [Add to Longdo]
sich einen Bruch zuziehen; sich verhebento rupture oneself [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen; sich einen genehmigen [ugs.]to get one down oneself [Add to Longdo]
Bücherregal {n}; Bücherbrett {n}; Bücherbord {n} | Bücherregale {pl}; Bücherbretter {pl}; Bücherborde {pl}; Büchergestelle {pl}bookshelf | bookshelves [Add to Longdo]
Bügelfalte {f}; Falte {f} | Bügelfalten {pl}; Falten {pl}crease | creases [Add to Longdo]
Christi Himmelfahrtthe Ascension [Add to Longdo]
Datenpaar im Wechselformatalternating data pair [Add to Longdo]
Dauer {f}shelf life [Add to Longdo]
Delfinarium {n}; Delphinarium {n}dolphinarium [Add to Longdo]
Delfinfleisch {n}dolphin meat [Add to Longdo]
Delfinsaga {f}; Delfinlegende {f}; Delfinmythologie {f}dolphin legend; dolphin folklore; dolphin mythology [Add to Longdo]
Delfinschwimmen {n}; Delfin {n}; Delphinschwimmen {n} [sport]butterfly [Add to Longdo]
Delfinshow {f}; Delphinshow {f}dolphin show [Add to Longdo]
Delfintherapie {f}; Delfin-Kur {f}dolphin therapy [Add to Longdo]
Ding {n}; Sache {f} | Dinge {pl}; Sachen {pl}; Krempel {m} | Dinge für sich behalten | die Dinge laufen lassen | den Dingen auf den Grund gehen | das Ding an sichthing | things | to keep things to oneself | to let things slide | to get to the bottom of things | the thing-in-itself [Add to Longdo]
Distelfink {m} [ornith.]goldfinch [Add to Longdo]
Diversifikation {f}; Diversifizierung {f}; Vervielfältigung {f} des Angebotes [econ.]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
こっちの話[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの話) talking to oneself [Add to Longdo]
こと自体;事自体[ことじたい, kotojitai] (exp) (the thing) itself [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down [Add to Longdo]
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]
したり顔[したりがお, shitarigao] (n,adj-no) self-satisfied look; triumphant expression [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
その物(P);其の物[そのもの, sonomono] (n) the very thing; itself; (P) [Add to Longdo]
それ自身;其れ自身[それじしん, sorejishin] (pn) (See 彼女自身・かのじょじしん) itself; himself; herself [Add to Longdo]
それ自体;其れ自体[それじたい, sorejitai] (n) in itself; the thing itself; this itself; for its own sake; per se [Add to Longdo]
たくる[, takuru] (v5r) to pull in; to take for oneself; to tuck up (one's sleeves) [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ちびる[, chibiru] (v5r,vt) (1) (col) to wet oneself; to shit oneself; (2) to be miserly [Add to Longdo]
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
どや顔[どやがお, doyagao] (n) self-satisfied look; triumphant look [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
ほくほく[, hokuhoku] (adv,n,vs) (1) (on-mim) not soggy; (2) pleased with oneself; chuckling to oneself [Add to Longdo]
ぽつねんと[, potsunento] (adv) (on-mim) all alone; by oneself [Add to Longdo]
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
アズファーエンジェル[, azufa-enjieru] (n) (See アラビアンエンジェルフィッシュ) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
アデヤッコ[, adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish [Add to Longdo]
アラビアンエンジェルフィッシュ;アラビアン・エンジェルフィッシュ[, arabian'enjierufisshu ; arabian . enjierufisshu] (n) (See アズファーエンジェル) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
アンザイレン[, anzairen] (n,vs) roping oneself up (ger [Add to Longdo]
アンジッヒ[, anjihhi] (n) (See 即自) thing in itself (philosophy) (ger [Add to Longdo]
イエローイアーエンジェルフィッシュ[, iero-ia-enjierufisshu] (n) yellow-ear angelfish (Apolemichthys xanthotis); Red Sea angelfish [Add to Longdo]
イエローテールエンジェルフィッシュ[, iero-te-ruenjierufisshu] (n) yellowtail angelfish (Apolemichthys xanthurus); Indian yellowtail angelfish [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[, inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一手[yī shǒu, ㄧ ㄕㄡˇ, ] a skill; mastery of a trade; by oneself; without outside help [Add to Longdo]
一般见识[yī bān jiàn shi, ㄧ ㄅㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] to lower oneself to sb's level; to argue with someone less well-informed [Add to Longdo]
一较高下[yī jiào gāo xià, ㄧ ㄐㄧㄠˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, / ] to compete against; to measure oneself against; to go head to head (see who is best) [Add to Longdo]
不力[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] not do one's best; not exert oneself [Add to Longdo]
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, ] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant [Add to Longdo]
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, ] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be [Add to Longdo]
不拘[bù jū, ㄅㄨˋ ㄐㄩ, ] not stick to; not confine oneself to; whatever [Add to Longdo]
不攻自破[bù gōng zì pò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄆㄛˋ, ] collapse of itself [Add to Longdo]
不敢自专[bù gǎn zì zhuān, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄗˋ ㄓㄨㄢ, / ] not daring to act for oneself (成语 saw) [Add to Longdo]
不自量[bù zì liàng, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄌㄧㄤˋ, ] not take a proper measure of oneself; to overrate one's own abilities [Add to Longdo]
不言而喻[bù yán ér yù, ㄅㄨˋ ㄧㄢˊ ㄦˊ ㄩˋ, ] it goes without saying; it is self-evident [Add to Longdo]
世界性古老问题[shì jiè xìng gǔ lǎo wèn tí, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨˇ ㄌㄠˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] a problem as old as the world itself [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to ride; to mount; to make use of; to avail oneself of; to take advantage of; to multiply; Buddhist teaching [Add to Longdo]
乙亥[yǐ hài, ㄧˇ ㄏㄞˋ, ] twelfth year B12 of the 60 year cycle, e.g. 1995 or 2055 [Add to Longdo]
五体投地[wǔ tǐ tóu dì, ˇ ㄊㄧˇ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] (set phrase) to prostrate oneself on the ground (in admiration); to deeply admire [Add to Longdo]
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, / ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]
人家[rén jia, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ˙, ] other people; sb else; he, she or they; I, me, myself (as "one" or "people") [Add to Longdo]
介之推[Jiè Zhī tuī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨㄟ, ] Jie Zhitui (7th century BC), legendary selfless subject of Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, in whose honor the Qingming festival 清明 (Pure brightness or tomb-sweeping festival) is said to have been initiated [Add to Longdo]
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively [Add to Longdo]
他自己[tā zì jǐ, ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] himself [Add to Longdo]
仙童[xiān tóng, ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥˊ, ] elf; leprechaun [Add to Longdo]
以卵击石[yǐ luǎn jī shí, ㄧˇ ㄌㄨㄢˇ ㄐㄧ ㄕˊ, / ] lit. to strike a stone with egg (成语 saw); to attempt the impossible; to invite disaster by overreaching oneself [Add to Longdo]
任情[rèn qíng, ㄖㄣˋ ㄑㄧㄥˊ, ] to let oneself go; to do as much as one pleases [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu [Add to Longdo]
伏惟[fú wéi, ㄈㄨˊ ㄨㄟˊ, ] to lie prostrate; to prostrate oneself (in veneration) [Add to Longdo]
伸懒腰[shēn lǎn yāo, ㄕㄣ ㄌㄢˇ ㄧㄠ, / ] to stretch oneself [Add to Longdo]
作人[zuò rén, ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] to conduct oneself; same as 做人 [Add to Longdo]
作对[zuò duì, ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] set oneself against; oppose; make a pair [Add to Longdo]
作茧自缚[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, / ] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard [Add to Longdo]
你自己[nǐ zì jǐ, ㄋㄧˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] yourself [Add to Longdo]
侏儒[zhū rú, ㄓㄨ ㄖㄨˊ, ] dwarf; pygmy; small person; elf; goblin [Add to Longdo]
依附[yī fù, ㄧ ㄈㄨˋ, ] to adhere; to attach oneself to; to append [Add to Longdo]
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself [Add to Longdo]
保育[bǎo yù, ㄅㄠˇ ㄩˋ, ] child care; child welfare [Add to Longdo]
保重[bǎo zhòng, ㄅㄠˇ ㄓㄨㄥˋ, ] take care of oneself [Add to Longdo]
信笔[xìn bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄧˇ, / ] to write freely; to express oneself as one pleases [Add to Longdo]
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation [Add to Longdo]
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] accomplishment; training; self-cultivation [Add to Longdo]
个人[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] individual; personal; oneself [Add to Longdo]
个体户[gè tǐ hù, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, / ] self-employed; a private firm (PRC usage) [Add to Longdo]
个体经济[gè tǐ jīng jì, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] economics of a self-employed individual or private firm [Add to Longdo]
假扮[jiǎ bàn, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄢˋ, ] to impersonate; to act the part of sb; to diguise oneself as sb else [Add to Longdo]
做人[zuò rén, ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] to conduct oneself; to behave with integrity [Add to Longdo]
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, / ] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively [Add to Longdo]
克制[kè zhì, ㄎㄜˋ ㄓˋ, ] restraint; self-control [Add to Longdo]
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations) [Add to Longdo]
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, / ] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed [Add to Longdo]
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, ] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth [Add to Longdo]
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility [Add to Longdo]
公益金[gōng yì jīn, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄣ, ] public welfare funds; community chest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェルフ[しえるふ, shierufu] shelf [Add to Longdo]
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
既製[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
自己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主将[しゅしょう, shushou] Mannschaftskapitaen, Spielfuehrer [Add to Longdo]
二重窓[にじゅうまど, nijuumado] Doppelfenster [Add to Longdo]
仙女[せんにょ, sennyo] -Fee, -Elfe, Nymphe [Add to Longdo]
[さ, sa] HELFEN [Add to Longdo]
前半[ぜんはん, zenhan] die_erste_Haelfte [Add to Longdo]
助ける[たすける, tasukeru] helfen, retten [Add to Longdo]
助け合う[たすけあう, tasukeau] einander_helfen, sich_gegenseitig_helfen [Add to Longdo]
助産婦[じょさんぷ, josanpu] Hebamme, Geburtshelferin [Add to Longdo]
半ば[なかば, nakaba] Haelfte, Mitte [Add to Longdo]
半分[はんぶん, hanbun] Haelfte, halb [Add to Longdo]
半減[はんげん, hangen] Reduzierung_auf_die_Haelfte [Add to Longdo]
回数券[かいすうけん, kaisuuken] Sammelfahrkarte [Add to Longdo]
多彩[たさい, tasai] vielfarbig, bunt [Add to Longdo]
後押し[あとおし, atooshi] schieben, helfen, unterstuetzen [Add to Longdo]
[ふ, fu] HELFEN [Add to Longdo]
擁立[ようりつ, youritsu] unterstuetzen, -helfen [Add to Longdo]
救う[すくう, sukuu] retten, helfen [Add to Longdo]
朱肉[しゅにく, shuniku] rote_Stempelfarbe [Add to Longdo]
栄枯[えいこ, eiko] Wechselfaelle_des_Lebens, Auf_und_Ab_des_Lebens [Add to Longdo]
油田[ゆでん, yuden] Oelfeld [Add to Longdo]
浅黒い[あさぐろい, asaguroi] dunkelfarbig, braeunlich [Add to Longdo]
済ます[すます, sumasu] beenden, bezahlen, sich_behelfen (mit) [Add to Longdo]
約半分[やくはんぶん, yakuhanbun] etwa_die_Haelfte [Add to Longdo]
羊肉[ようにく, youniku] Hammelfleisch [Add to Longdo]
[ふく, fuku] DOPPELT, VIELFACH, ZUSAMMENGESETZT, WIEDER(UM) [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]
象牙[ぞうげ, zouge] Elfenbein [Add to Longdo]
象牙の塔[ぞうげのとう, zougenotou] Elfenbeinturm [Add to Longdo]
錘状[すいじょう, suijou] spindelfoermig [Add to Longdo]
鼓膜[こまく, komaku] Trommelfell [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top