ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eignen

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eignen-, *eignen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eignen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eignen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But on the other hand she might be useful for us.Ich melde, dass andererseits kann sie sich eignenEve Wants to Sleep (1958)
You'll always need another guy.Ich kann mich eignenEve Wants to Sleep (1958)
- You may need it.- Es kann sich eignenPigulki dla Aurelii (1958)
It's inconsistent with the philosophy of "every man for himself".Sie eignen sich nun mal nicht dazu, mit Ihrer Philosophie "Jeder für sich". Operation Petticoat (1959)
And as far as I'm concerned, you are executive material.Ich finde, Sie eignen sich als leitender Angestellter. The Apartment (1960)
We're not the marrying kind you and I.Wir eignen uns nicht für die Ehe. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
Maybe we're not the marrying kind.Vielleicht eignen wir uns nicht für die Ehe. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
Much shall happen in these lands and be toldViel wird sich ereignen in diesen Ländern... wovon wir erzählen werden. The Story of Ruth (1960)
Things have been happening... very odd things.Hier ereignen sich Dinge. Sehr seltsame Dinge. A Thing About Machines (1960)
I don't think he has any more than I, but he's clever enough to create them when needed.Aber er ist ohne Zweifel gewand genug, sich welche anzueignen, wenn es sein Vorteil gebietet. The Leopard (1963)
Observe his inclination in yourself.Erforscht mit eignen Augen seinen Wandel! Hamlet (1964)
could force his soul so to his own conceit, that all his visage waned, tears in his eyes, a broken voice, and his whole function suiting with forms to his conceit?nach eignen Vorstellungen so zu zwingen, dass sein Gesicht von ihrer Regung blasste, sein Auge nass, Bestürzung in den Mienen, gebrochne Stimm' und seine Haltung nach seinem Sinn. Hamlet (1964)
Let the doors be shut upon him, that he may play the fool no where but in his own house.Lasst die Türen hinter ihm abschließen, damit er den Narren nirgends anders spielt als in seinem eignen Hause. Hamlet (1964)
Next, your son gone, and he most violent author of his own just remove.Ihr Vater umgebracht, fort Euer Sohn, er selbst der wüste Stifter gerechten eignen Banns in weite Ferne. Hamlet (1964)
Well, they say that Herman didn't qualify.Nun, sie haben gesagt, dass Herman sich nicht eignen würde. Herman, the Master Spy (1965)
Didn't qualify?Sich nicht eignen würde? Herman, the Master Spy (1965)
He qualifies as missing, but when I described him... they said he didn't qualify as a person.Er eignet sich zwar als vermisst, aber als ich ihn beschrieben hab sagten sie, er würde sich nicht als Person eignenHerman, the Master Spy (1965)
This place is gonna work out great.Dieser Ort wird sich wunderbar eignenIs There an Extra Jeannie in the House? (1966)
Otsuka could take the building for eight million!Ich fahre zu ihm. Er will sich für 8 Millionen dieses Haus aneignenTokyo Drifter (1966)
A saloon but no luck. I always lost at poker.Man muss sich dafür eignen, und das tue ich nicht. The Big Gundown (1966)
This is a story out of the past and it may-- Well, it may very well become a legend.Das ist eine uralte Geschichte, die sich gut als Legende eignen würde. Crime Wave at Wameru (1967)
It's lucky I caught this one, but when it happens again...Wenn sich das noch mal ereignet... - Das darf sich nicht mehr ereignenThe Swing Shift (1967)
Impelled by sufficient force, they would make formidable projectiles.Von genug Kraft angetrieben, eignen sie sich sehr gut als Geschosse. Arena (1967)
-The senator tried to take our land away.- Der Senator wollte uns enteignenFinian's Rainbow (1968)
If he was first. If Goodwin was first, then Halliwell was killed trying to get it.falls Goodwin ihn erst hatte, wurde HaIIiweII beim Versuch, ihn sich anzueignen, getötet. Ice Station Zebra (1968)
There, with his own tears made drunk.Am Boden dort, von eignen Tränen trunken. Romeo and Juliet (1968)
He dares to suggest that I adopt the servile manners of his people.Er wagt es, anzudeuten, dass ich mir sein serviles Benehmen aneignen soll. Elaan of Troyius (1968)
Forget it. There are many places to hide a laboratory here.Hier eignen sich viele Orte für ein Labor. At Last - Schultz Knows Something (1969)
I love Paris, and I believe that Russia must catch up to France, but... what is good for France, is no good for Russia.Paris schätze ich sogar sehr und meine, dass man sich von den Franzosen einiges aneignen kann, aber... was für Frankreich gut ist, ist für Russland ungeeignet. A Nest of Gentry (1969)
YES, POLICEMEN MAKE WONDERFUL FRIENDS.Ja, Polizisten eignen sich sehr gut als Freunde. The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
REMEMBER, POLICEMEN MAKE WONDERFUL FRIENDSIch wiederhole: Polizisten eignen sich als Freunde. The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
You will make excellent cannon fodder, Klink, for the Russian front.Klink, Sie werden sich vorzüglich als Kanonenfutter für die russische Front eignenLady Chitterly's Lover: Part 1 (1970)
I think a bracelet would be best... for a very young woman.Ich glaube, Armbänder eignen sich doch besser. Sie ist eine sehr eifersüchtige Frau. Le Cercle Rouge (1970)
My God, it's enough to make a man deny his birthright.Mein Gott, man sollte sie alle enteignenCromwell (1970)
Mr. Anchovy, you asked us to advise you... which job in life you were best suited for.Sie haben unseren Rat erbeten, - für welchen Job Sie sich am besten eignen. - Korrekt. And Now for Something Completely Different (1971)
All these wedge-shaped compartments, they'd serve to separate biochemical functions very well.Diese kegelförmigen Abschnitte eignen sich gut zum Trennen der biologischen Funktionen. The Andromeda Strain (1971)
I'd take every hungry person and feed them, and take away every rich person's money.Jedem Hungernden zu essen geben und jeden Reichen enteignenPunishment Park (1971)
- I'm kissing my own arm!- Ich küss den eignen Arm! Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
The Yagyu set up a trap to become Kaishakunin instead of you.Ich weiß, daß Zwietracht zwischen Euch herrscht. Um sich den Titel des Kaishakunin anzueignen, stellte der Ura-Yagyu-Klan Euch eine Falle. Kozure ôkami (1973)
You think we don't know that you want to hand Milan over to the pope, Pious IX?ist es nicht so, dass ihr Mailand Stück für Stück dem Papst übereignen wollt? The Five Days (1973)
I think I'm gonna adopt that formula for myself,Ich glaub, den Spruch werd ich mir aneignenThe Mack (1973)
- You'd be great on a camping trip.- Sie eignen sich gut fürs Camping. Sleeper (1973)
Eating the flesh which she herself hath bred.Verzehrend, was dem eignen Blut entsprossen. Theater of Blood (1973)
Animals are fine, but their acceptability is limited.Tiere sind gut, aber sie eignen sich nur in begrenztem Maße. The Wicker Man (1973)
It is a form of primal energy, and it can utilise the electronic control systems of a starship like the mind of a man uses the neural control systems of the human body.Es ist eine Form ursprünglicher Energie, sie kann sich die Steuerung eines Raumschiffes aneignen, so wie das Bewusstsein eines Menschen die neuronalen Kontrollsysteme seines Körpers nutzt. Beyond the Farthest Star (1973)
To wrest the position of Official Executioner from you, the Shadow Yagyu arranged to entrap you.Um sich den Titel des Kaishakunin anzueignen, stellte der Ura-Yagyu-Klan Euch eine Falle. Lone Wolf and Cub: White Heaven in Hell (1974)
If you qualify, and we think that you can, we're prepared to offer you the most lucrative and rewarding work.Wenn Sie sich eignen, und das denken wir, können wir Ihnen eine höchst lukrative und lohnende Arbeit bieten. The Parallax View (1974)
EVERY DAY, CRUEL AND APPARENTLY INEXPLICABLE THINGS HAPPEN.Jeden Tag ereignen sich schreckliche und scheinbar unerklärliche Dinge. What Have They Done to Your Daughters? (1974)
Doctor, your lack of scientific interest is amazing.Solche Voraussetzungen eignen sich besser für intelligente Lebensformen. The Eye of the Beholder (1974)
We tried to train a group of policemen... using the advanced methods of foreign police forces...Wir haben nur versucht, einige unserer Polizisten gezielt auszubilden, um sich fortschrittlichere Ermittlungsmethoden ausländischer Polizeikräfte anzueignenColt 38 Special Squad (1976)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich ereignen(vt) |ereignete sich, hat sich ereignet| เกิดขึ้น (โดยฉับพลันไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า) เช่น Ein Unglück hat sich auf der Straße ereignet. บนถนนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
sich eignen(vt) |eignete sich, hat sich geeignet, für +A| เหมาะสมกับ เช่น Sie eignet sich bestimmt für diesen Beruf.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich etw. aneignen; sich bemächtigento appropriate [Add to Longdo]
widerrechtlich aneignen; usurpierento usurp [Add to Longdo]
sich aneignen; annehmento acquire [Add to Longdo]
sich aneignento batten onto [Add to Longdo]
sich aneignen; in Beschlag nehmen; sich schnappen; unter den Nagel reißen [ugs.] | alle Aufmerksamkeit für sich beanspruchento hog [coll.] | to hog the limelight [Add to Longdo]
aneignendappropriative [Add to Longdo]
sich eignen (für) | sich eignend | geeignet | du eignest dich | er/sie eignet sich | ich/er/sie eignete sich | wir/sie eigneten | er/sie ist/war geeignetto be qualified (for) | being qualified | been qualified | you are qualified | he/she is qualified | I/he/she was qualified | we/they were qualified | he/she has/had been qualified [Add to Longdo]
sich eignen fürto be proper for [Add to Longdo]
sich eignen fürto be suited for [Add to Longdo]
sich für etw. eignen; für etw. geeignet seinto be suitable for sth. [Add to Longdo]
enteignen | enteignend | enteignet | enteignet | enteigneteto expropriate | expropriating | expropriated | expropriates | expropriated [Add to Longdo]
enteignen | enteignend | enteignet | enteignet | enteigneteto dispossess | dispossessing | dispossessed | dispossesses | dispossessed [Add to Longdo]
enteignento forjudge [Add to Longdo]
enteignen | enteignend | enteignet | enteignet | enteigneteto oust | ousting | ousted | ousts | ousted [Add to Longdo]
sich ereignen; vorfallen; eintreten; auftreten; unterlaufen | sich ereignend; vorfallend; eintretend; auftretend; unterlaufend | ereignet; vorgefallen; eingetreten; aufgetreten; unterlaufento occur | occurring | occurred [Add to Longdo]
ereignento befall [Add to Longdo]
erfolgen; sich ereignen; geschehen | erfolgend; sich ereignend; geschehend | erfolgt; ereignet; geschehen | es erfolgt; es ereignet sich; es geschieht | es erfolgte; es ereignete sich; es geschah | es ist/war erfolgt; es hat/hatte sich ereignet; es ist/war geschehento take place; to happen | takeing place; happening | happened | it happens | it happened | it happened [Add to Longdo]
erringen; erwerben; aneignento get [Add to Longdo]
gehören; betreffen; eignen | gehörend | es gehört | es gehörteto appertain | appertaining | it appertains | it appertained [Add to Longdo]
lernen; sich aneignen; aufschnappento pick up [Add to Longdo]
passen (zu); sich eignen fürto suit [Add to Longdo]
übereignen | übereignend | übereignet | übereignet | übereigneteto assign transfer | assigning transfer | assigned transfer | assigns transfer | assigned transfer [Add to Longdo]
übernehmen; sich aneignen | übernehmend; sich aneignend | übernommen; angeeignet | eine Regel übernehmento adopt | adopting | adopted | to adopt a rule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top