Search result for

eigenartig,

(53 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eigenartig,-, *eigenartig,*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eigenartig, มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eigenartig,*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That last spring in school, it was most astonishing how many dreadful thunderstorms there were.Eigenartig, wie viele fürchterliche Gewitter... es in jenem letzten Schuljahr gab. Weißt du noch? Bell Book and Candle (1958)
Strange, that she told about her encounter like a fairytale. Why?Eigenartig, dass es dann seine Begegnung in Form eines Märchens erzählt. It Happened in Broad Daylight (1958)
Strange how things never turn out the way you expect.Eigenartig, dass die Dinge nie so kommen, wie man denkt. The Vikings (1958)
Strange, isn't it?Eigenartig, oder? The Vikings (1958)
If not, there's a strange inconsistency in this man... ... whotriesto killmygovernor, yet saves the life of my consul.Wenn nicht, wäre es eigenartig, dass er versucht meinen Stadthalter umzubringen, meinem Konsul aber das Leben rettet. Ben-Hur (1959)
It's curious the way Frenchmen forget their own adage...Eigenartig, wie die Franzosen ihre eigenen Sprichwörter vergessen... Two Men in Manhattan (1959)
THAT'S REALLY ODD, BUT SU DDEN LY, I SEEM TO--Das ist wirklich eigenartig, aber plötzlich scheine ich mich... The After Hours (1960)
- Is he back yet? - Yes.Eigenartig, diese Reaktion zeigen sonst nur Ehefrauen. That Touch of Mink (1962)
Don't be afraid. I want you, but I won't take you now. Not until you're my wife.Es ist eigenartig, die Zügel, die man sich auferlegt, sind wie ein Fieber, aber ich warte auf den Augenblick. The Leopard (1963)
You know, you remind me of someone. - Yes?Eigenartig, Ihr erinnert mich an jemanden. Old Surehand (1965)
Why should a man walk around with a pistol and then let himself be insulted? It's mighty strange.Eigenartig, da trägt einer einen Colt und wenn er ihn gebrauchen kann, tut er es nicht. For a Few Dollars More (1965)
That is strange... a truck disappearing.Eigenartig, da verschwindet ein ganzer Lkw? Anchors Aweigh, Men of Stalag 13 (1965)
Peculiar thing, Hogan. I can't remember a thing about the cave-in.Ganz eigenartig, ich kann mich an nichts vor dem Einsturz erinnern. The Flight of the Valkyrie (1965)
Odd, you know, Hogan. she's remarkably similar to the girl I saw in my, uh, hallucination.Das ist eigenartig, denn diese Frau... die sieht dem Mädchen in meiner Halluzination sehr ähnlich. The Flight of the Valkyrie (1965)
- The Father made a mistake.Nicht eigenartig, der Vater hat sich ganz einfach geirrt. Dracula: Prince of Darkness (1966)
NEWKIRK: Haven't got a clue. It's funny how coincidences sort of pile up, ain't it?Wirklich eigenartig, wie sich solche Zufälle häufen. How to Cook a German Goose by Radar (1966)
You know, Salim, I don't consider myself an unintelligent man but for the life of me I can't understand why they should go to all this trouble and expenseEigenartig, Salim. Ich hielt mich für einen überaus klugen Menschen. Aber ich versteh nicht, wozu er diese Anstrengungen gemacht hat. Gambit (1966)
Something odd. You said two people.Etwas ist eigenartig, Captain. The Man Trap (1966)
Hm, strange. Wouldn't think a poacher would leave a good rifle behind, would ya? Mm-nh.Eigenartig, ein Wilddieb würde so ein Gewehr nicht einfach liegen lassen, oder? Crime Wave at Wameru (1967)
That's hardly a sign of lameness. I mean, I've been around horses all my life.Eigenartig, ich hatte mein Leben lang mit Pferden zu tun. Judy and the Thoroughbred (1967)
Can you remember walking out on me?Es ist so eigenartig, ich weiß nichts... The Sorcerers (1967)
It's strange. Hank, look at that.Eigenartig, Hank, guck dir das mal an. A Taste of Blood (1967)
Our inability to reach the landing party is strange, and I am concerned.Eigenartig, dass wir den Landetrupp nicht erreichten. Das bereitet mir Sorgen. Friday's Child (1967)
Birds acting strangely... faulty gauges...Ist alles ein bisschen eigenartig, ist ihnen nichts aufgefallen? Goke, Body Snatcher from Hell (1968)
Extraordinary order of filming.Die Abfolge der Bilder ist eigenartig, oder? Living in Harmony (1967)
It was odd to see people in the street.Es war eigenartig, die Leute in den Straßen zu sehen. Wheel of Ashes (1968)
I mean, how could you no longer play at all? I think that's very strange.Ich finde es sehr eigenartig, dass Sie überhaupt nicht mehr spielen. Five Easy Pieces (1970)
A car? The wild things they tell you flyers will work as escape plots.Schon eigenartig, dass die Ihnen weis- machen, dass das zum Fliehen reicht. The Meister Spy (1971)
The sensation that something that is flowing from me naturally to somebody else without it's being prettied up or...Es ist eigenartig, dass etwas da ist dass irgendwie von mir aus ganz natürlich zu ihm fließt. Ohne, dass etwas verniedlicht wird. Er hat mich schrecklich erlebt. Klute (1971)
It is all very peculiar, given the flight ban.Sehr eigenartig, nach dem Flugverbot. Eolomea (1972)
It is odd that only the men are affected, Captain.Es ist eigenartig, dass nur Männer betroffen sind, Captain. The Lorelei Signal (1973)
That's very odd if it's true.Das ist eigenartig, wenn es stimmt. The Spy Who Loved Me (1977)
- It's funny you know...Eigenartig, nicht? Dear Inspector (1977)
It's funny, ...there was something about him, very private, very intense, a little menacing.Es ist merwürdig. Er war irgendwie seltsam... Sehr eigenartig, etwas bedrohlich. The Medusa Touch (1978)
- Strange, isn't it?Aber gern. -Eigenartig, nicht? On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Have you seen?Eigenartig, nicht? 3 hommes à abattre (1980)
Isn't it strange having that guy running around inside your head? Oh!Ist es nicht eigenartig, dass er immer in deinem Kopf rumspukt? The Cannonball Run (1981)
That's odd, isn't it?Eigenartig, oder? Gorky Park (1983)
How strange to feel such concern for the enemies of your country.Es ist eigenartig, dass Sie sich solchen Gefahren aussetzen. The Scarlet and the Black (1983)
It's unusual finding a good-Iooking girl like you alone like this.Eigenartig, dass so ein gut aussehendes Mädchen wie du so allein ist. Superman III (1983)
He's strange, but as long as he can fly, what do we care, right?Er ist eigenartig, aber wen kümmerts, wenn er fliegen kann, stimmts? In Plane Sight (1984)
All this... this hot sand and yet you can... you can see the blue waters of the Mediterranean just a few miles away.Eigenartig, nicht wahr? Um uns herum nichts als heißer Sand, und doch sieht man das blaue Wasser... des Mittelmeers, nur wenige Meilen entfernt. Shadow of the Hawke (1984)
It's going to be strange starting over after I testify. The new identity and everything.Es wird eigenartig, nach meiner Aussage von vorn anzufangen. A Good Knight's Work (1984)
Romain's a funny guy.Eigenartig, dieser Romain. Year of the Jellyfish (1984)
It's strange. Sometimes I even find her ugly.Es ist eigenartig, bisweilen finde ich sie sogar hässlich. Swann in Love (1984)
It was a stupid picture anyway. But there`s five more, right? No, l`m afraid not.Findet er es nicht auch eigenartig, dass... jeder Auftrag für Straßenbau, den er im Stadtrat durchgeboxt hat, wie zufällig immer nur an seine eigene Firma, die Tricorp, gegangen ist? The Banker and the Bum (1985)
He seems intent on acquiring my services in perpetuity and...Eigenartig, nicht? K.I.T.T.! Buy Out (1985)
I don't like the fact that he's in there with Tanika.Eigenartig, dass er bei Tanika im Haus ist. Knight of the Rising Sun (1986)
My old lady may be crude but in the kitchen...Meine Frau ist eigenartig, aber kochen kann sie... Year of Enlightment (1986)
It's odd, but when I hired Vizzini to have her murdered on our engagement day, I thought that was clever.Es ist eigenartig, aber als ich Vizzini angeheuert habe, um sie am Tag der Verlobung zu ermorden, dachte ich, das sei schlau. The Princess Bride (1987)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
独特[どくとく, dokutoku] eigenartig, originell, individuell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  eigenartig /aigənaːrtiç/
   peculiar; weird

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top