ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doubt,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doubt,-, *doubt,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doubt, reasonableความสงสัยที่สมเหตุผล, ข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doubt,A steamship is, without doubt, a city in itself.
doubt,He is clever, no doubt, but he is cold, too.
doubt,He will, no doubt, tell the boss on me.
doubt,It is hot, no doubt, but then the heat is dry.
doubt,No doubt, regardless of the time, she was planning to go to the net cafe without me if I hadn't arrived first.
doubt,You have, no doubt, heard of our company.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubt \Doubt\ (dout), v. i. [imp. & p. p. {Doubted}; p. pr. &
   vb. n. {Doubting}.] [OE. duten, douten, OF. duter, doter,
   douter, F. douter, fr. L. dubitare; akin to dubius doubtful.
   See {Dubious}.]
   1. To waver in opinion or judgment; to be in uncertainty as
    to belief respecting anything; to hesitate in belief; to
    be undecided as to the truth of the negative or the
    affirmative proposition; to b e undetermined.
    [1913 Webster]
 
       Even in matters divine, concerning some things, we
       may lawfully doubt, and suspend our judgment.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       To try your love and make you doubt of mine.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To suspect; to fear; to be apprehensive. [Obs.]
 
   Syn: To waver; vacillate; fluctuate; hesitate; demur;
     scruple; question.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubt \Doubt\, v. t.
   1. To question or hold questionable; to withhold assent to;
    to hesitate to believe, or to be inclined not to believe;
    to withhold confidence from; to distrust; as, I have heard
    the story, but I doubt the truth of it.
    [1913 Webster]
 
       To admire superior sense, and doubt their own!
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       I doubt not that however changed, you keep
       So much of what is graceful.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To doubt not but}.
 
       I do not doubt but I have been to blame. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       We doubt not now
       But every rub is smoothed on our way. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: That is, we have no doubt to prevent us from believing,
      etc. (or notwithstanding all that may be said to the
      contrary) -- but having a preventive sense, after verbs
      of "doubting" and "denying" that convey a notion of
      hindrance. --E. A. Abbott.
      [1913 Webster]
 
   2. To suspect; to fear; to be apprehensive of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Edmond [was a] good man and doubted God. --R. of
                          Gloucester.
    [1913 Webster]
 
       I doubt some foul play.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That I of doubted danger had no fear. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill with fear; to affright. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The virtues of the valiant Caratach
       More doubt me than all Britain.    --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubt \Doubt\, n. [OE. dute, doute, F. doute, fr. douter to
   doubt. See {Doubt}, v. i.]
   1. A fluctuation of mind arising from defect of knowledge or
    evidence; uncertainty of judgment or mind; unsettled state
    of opinion concerning the reality of an event, or the
    truth of an assertion, etc.; hesitation.
    [1913 Webster]
 
       Doubt is the beginning and the end of our efforts to
       know.                 --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       Doubt, in order to be operative in requiring an
       acquittal, is not the want of perfect certainty
       (which can never exist in any question of fact) but
       a defect of proof preventing a reasonable assurance
       of quilt.               --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   2. Uncertainty of condition.
    [1913 Webster]
 
       Thy life shall hang in doubt before thee. --Deut.
                          xxviii. 66.
    [1913 Webster]
 
   3. Suspicion; fear; apprehension; dread. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I stand in doubt of you.       --Gal. iv. 20.
    [1913 Webster]
 
       Nor slack her threatful hand for danger's doubt.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. Difficulty expressed or urged for solution; point
    unsettled; objection.
    [1913 Webster]
 
       To every doubt your answer is the same. --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   {No doubt}, undoubtedly; without doubt.
 
   {Out of doubt}, beyond doubt. [Obs.] --Spenser.
 
   Syn: Uncertainty; hesitation; suspense; indecision;
     irresolution; distrust; suspicion; scruple; perplexity;
     ambiguity; skepticism.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top