Search result for

doués

(106 entries)
(1.2448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doués-, *doués*, doué
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา doués มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *doués*)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ช่าง[v.] (chang) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to   FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
เชี่ยว[v.] (chīo) EN: be good at ; be expert at   FR: être un expert ; être doué
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted   FR: doué ; habile ; expérimenté
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)   FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
โคลน[n.] (khlōn) EN: mud ; mire ; slush   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; fange [f] ; bourbe [m] ; vase [f]
เลน[n.] (lēn) EN: mud ; mire ; slush ; muck   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; bourbier [m] ; bourbe [f]
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous   FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
莢豌豆[さやえんどう, sayaendou] (n adj) ถั่ว,ที่ใช้ถั่ว , See also: S. bead,pill,
労働許可証[ろうどうきょかしょう, roudoukyokashou] (n) Work permit
寸動[すんどう, sundou] (n) inching , See also: S. インチング, R. インチング
工藤[くどう, kudou] (name) ชื่อคน อ่านว่า คุโด
どうも有難う[どうもありがとう, doumoarigatou] (n vi vt phrase) thank you
[どう, dou] (n) ลำตัว
駆動[くどう, kudou] (n vt) การขับเคลื่อน, ขับเคลื่อน
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (org) คณะกรรมมาธิการยุโรป (EC)
感動[かんどう, kandou] (n) ความตื้นตันใจ,ความซาบซึ้ง
横断歩道[おうだんほどう, oudanhodou] (n) ทางม้าลาย,ทางคนข้าม
流動[りゅうどう, ryuudou] ไม่หยุดนิ่ง ,ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
流動[りゅうどう, ryuudou] ไม่หยุดนิ่ง ,ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
流動[りゅうどう, ryuudou] ไม่หยุดนิ่ง ,ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
自由行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] เวลาว่าง ฟรีไทม์
鉄道[てつどう, tetsudou] ทางรถไฟ
同行[どうこう, doukou] การไปด้วย
移動[いどう, idou] 1.การเคลื่อนย้าย 2.การเคลื่อนที่
どうぞ宜しく[どうぞよろしく, douzoyoroshiku] ยินดีที่ได้รู้จัก
動乱[どうらん, douran] ความวุ่นวาย โกลาหล
同期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de^tarinku seigyo] (n) stand for Self-Directed Learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง
軌道[きどう, kidou] วงโคจร
補導[ほどう, hodou] ผู้นำทาง ผู้คุ้มครอง
自動詞[じどうし, jidoushi] (n) อกรรมกริยา , See also: A. 他動詞(たどうし),
運動靴[うんどうぐつ, undougutsu] (n) รองเท้าผ้าใบ
高速道路[こうそくどうろ, kousokudouro] (n) ทางด่วน
現金流動[げんきんりゅうどう, genkinryuudou] (n) กระแสเงินสด
同棲[どうせい, dousei] (n ) ใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่แต่งงาน
市民民主化同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n ) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy , See also: S. PAD,
市民民主化同盟[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n ) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy) , See also: S. PAD,
同盟[どうめい, doumei] (n ) พันธมิตร
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
食道[しょくどう, shokudou] (n ) หลอดอาหาร
鼓動[こどう, kodou] (n ) จังหวะ, เต้นเป็นจังหวะ
暴動[ぼうどう, boudou] (n ) การจลาจล
自動車[じどうしゃ, jidousha] (n ) รถยนตร์
自動車[じどうしゃ, jodosha, jidousha , jodosha] (n ) รถยนตร์ , See also: S. 車,
食堂[しょくどう, shokudou, shokudou , shokudou] (n ) โรงอาหาร, ร้านขายอาหารในโรงเรียน/บริษัท
合同コンパ[ごうどうこんぱ, goudoukonpa] (n ) ปาร์ตี้จับคู่
面倒臭い[めんどうくさい, mendoukusai] (n vi vt modal ver) ยุ่งยากมาก รำคาญ
流動資産[りゅうどうしさん, ryuudoushisan] สินทรัพย์หมุนเวียน
流動負債[りゅうどうふさい, ryuudoufusai] หนี้สินหมุนเวียน
導電性[どうでんせい, doudensei] n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,
北海道[ほっかいどう, hokkaidou] (n name ) ฮอกไกโด(ชื่อจังหวัด เป็นจังหวัดที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญีุ่ปุ่น และเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น มีเนื้อที่22เปอร์ของเป็นเทศญี่ปุ่น)
児童[じどう, jidou] (n ) 児童 [じどう, jidou] (n) children, juvenile, (P
助動詞[じょどうし, jodoushi] (n ) คำกริยานุเคราะห์ , See also: R. auxiliary verb
同義語[どうぎご, dougigo] (n ) คำพ้องความหมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドウェア[, adouea] (n) {comp} adware [Add to Longdo]
ウォッシュアンドウエア;ウォッシュアンドウェア;ウオッシュアンドウエア[, uosshuandouea ; uosshuandouea ; uosshuandouea] (n) wash-and-wear [Add to Longdo]
オフオフブロードウェー[, ofuofuburo-doue-] (n) off-off-Broadway [Add to Longdo]
オフブロードウェー[, ofuburo-doue-] (n) off Broadway [Add to Longdo]
カントリーアンドウェスタン[, kantori-andouesutan] (n) country and western [Add to Longdo]
カントリーアンドウエスタン[, kantori-andouesutan] (n) country and western [Add to Longdo]
コールドウェーブ[, ko-rudoue-bu] (n) cold wave [Add to Longdo]
コールドウエーブ[, ko-rudoue-bu] (n) cold wave [Add to Longdo]
サンドウェッジ[, sandouejji] (n) sand wedge [Add to Longdo]
サンドウエッジ[, sandouejji] (n) sand wedge [Add to Longdo]
スピードウェイ(P);スピードウエー(P);スピードウエイ;スピードウェー[, supi-douei (P); supi-doue-(P); supi-douei ; supi-doue-] (n) speedway; (P) [Add to Longdo]
トレッドウエアインジケーター[, toreddoueainjike-ta-] (n) tread wear indicator [Add to Longdo]
ドゥエリング[, doueringu] (n) dwelling [Add to Longdo]
ハードウェア(P);ハードウエア[, ha-douea (P); ha-douea] (n) {comp} hardware (esp. computer); (P) [Add to Longdo]
ハードウェアT&L[ハードウェアティーアンドエル, ha-doueatei-andoeru] (n) {comp} hardware transform and lighting; hardware T&L [Add to Longdo]
ハードウェアエラー[, ha-doueaera-] (n) {comp} hardware error [Add to Longdo]
ハードウェアフロー制御[ハードウェアフローせいぎょ, ha-doueafuro-seigyo] (n) {comp} hardware flow control [Add to Longdo]
ハードウェアプラットフォーム[, ha-doueapurattofo-mu] (n) {comp} hardware platform [Add to Longdo]
ハードウェアベース[, ha-doueabe-su] (n) {comp} hardware based [Add to Longdo]
ハードウェア割り込み[ハードウェアわりこみ, ha-douea warikomi] (n) {comp} hardware interrupt [Add to Longdo]
ハードウェア構成[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] (n) {comp} hardware configuration [Add to Longdo]
バッドウェア[, baddouea] (n) {comp} badware [Add to Longdo]
ブロードウェー[, buro-doue-] (n) Broadway; (P) [Add to Longdo]
ミッドウェー海戦[ミッドウェーかいせん, middoue-kaisen] (n) Battle of Midway (June 1942) [Add to Longdo]
ワールドワイドウェッブ[, wa-rudowaidouebbu] (n) world wide web [Add to Longdo]
ワールドワイドウェブ[, wa-rudowaidouebu] (n) {comp} World Wide Web; WWW [Add to Longdo]
機動演習[きどうえんしゅう, kidouenshuu] (n) maneuvers; manoeuvres [Add to Longdo]
逆流性食道炎[ぎゃくりゅうせいしょくどうえん, gyakuryuuseishokudouen] (n) reflux esophagitis [Add to Longdo]
食道炎[しょくどうえん, shokudouen] (n) esophagitis [Add to Longdo]
成道会[じょうどうえ, joudoue] (n) Bodhi Day; Buddhist holiday on December 8 to celebrate Shakyamuni's enlightenment [Add to Longdo]
大道演説[だいどうえんぜつ, daidouenzetsu] (n) street (soapbox) oratory; stump oratory [Add to Longdo]
鉄道駅[てつどうえき, tetsudoueki] (n) rail station; train station [Add to Longdo]
尿道炎[にょうどうえん, nyoudouen] (n) urethritis; inflammation of the urethra [Add to Longdo]
能動衛星[のうどうえいせい, noudoueisei] (n) active satellite [Add to Longdo]
葡萄園[ぶどうえん, budouen] (n) vineyard [Add to Longdo]
万灯会[まんどうえ, mandoue] (n) Buddhist lantern festival [Add to Longdo]
遊動円木[ゆうどうえんぼく, yuudouenboku] (n) swinging log; horizontal bar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハードウェア[はーどうえあ, ha-douea] computer hardware [Add to Longdo]
ハードウェアエラー[はーどうえあえらー, ha-doueaera-] hardware error [Add to Longdo]
ハードウェアプラットフォーム[はーどうえあぷらっとふぉーむ, ha-doueapurattofo-mu] hardware platform [Add to Longdo]
ハードウェアベース[はーどうえあべーす, ha-doueabe-su] hardware based [Add to Longdo]
ハードウェア構成[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] hardware configuration [Add to Longdo]
ハードウエア[はーどうえあ, ha-douea] computer hardware [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top