Search result for

dosé

(71 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dosé-, *dosé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dose[VT] เติมส่วนผสม
dose[N] ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง
dose[VT] ให้ยา, See also: เติมยา, Syn. medicate, treat
dose with[PHRV] ให้ยากับ, See also: รักษาด้วยยาให้กับ
dose of one's own medicine[IDM] การปฏิบัติแบบเดียวกับที่เคยกระทำกับผู้อื่น (มักเป็นสิ่งไม่ดี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dose(โดสฺ) n. ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง,ปริมาณรังสีที่ให้ต่อครั้ง vt. ให้ยาvi. รับยา
aldose(แอล' โดส) chem. น้ำตาลที่มี aldehyde group (a sugar)
frondoseadj. มีใบ,มีใบมาก
maintenance doseขนาดยาที่ใช้ควบคุมอาการ
paradosen. กำแพงหลังกันข้าศึกไม่ให้ยิงหรือเห็นจากข้างหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
dose(n) ยามื้อหนึ่ง
dose(vt) ให้ยา
overdose(n) การใช้ยาเกินขนาด
overdose(vt) ใช้ยาเกินขนาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doseขนาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, dailyขนาดต่อวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, dividedขนาดแบ่งใช้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, effectiveขนาดให้ผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, fatal; dose, lethalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, fractionalขนาดย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, lethal; dose, fatalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, maintenanceขนาดพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, maximumขนาดสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dose, minimal; dose, minimumขนาดเริ่มได้ผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้ 1. ผู้ปฏิบัติงาน -ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยในปีใดปีหนึ่งต้องได้รับปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่เลนส์ตา ไม่เกิน 150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่มือและเท้า หรือที่ผิวหนัง ไม่เกิน 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 2. บุคคลทั่วไป ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยไม่รวมปริมาณรังสีจากธรรมชาติและปริมาณรังสีจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติต้องจำกัดให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด (ดู sievert ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Doseปริมาณรังสี, ปริมาณรังสีที่วัตถุหรือสิ่งมีชีวิตได้รับ
(ดู absorbed dose, committed dose, effective dose, equivalent dose และ exposure dose ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Dose ปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร
ปริมาณของสารที่ใช้ต่อหน่วยของน้ำที่ต้องการ บำบัด, ดู Chemical Dose (Chemical Dose หมายถึง การใส่สารเคมีปริมาณกำหนดลงไปในของเหลวปริมาณ กำหนด เพื่อวัตถุประสงค์กำหนด) [สิ่งแวดล้อม]
Doseขนาดยา,ขนาดใช้ยา,โดส,ขนาดของยา,ขนาด,จำนวนครั้งที่ฉีด [การแพทย์]
Dose Alternate Day, Singleให้วันเว้นวัน [การแพทย์]
Dose Control, Personalการควบคุมรังสีที่บุคคลได้รับ [การแพทย์]
Dose Dependentขึ้นกับขนาดของยา [การแพทย์]
Dose Equivalent Limits for Workers, Recommendedขอบเขตระดับรังสีสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้อง [การแพทย์]
Dose Equivalent Limits, Recommendedระดับรังสีที่ได้รับต้องไม่เกินระดับที่เสนอแนะ [การแพทย์]
Dose Guideขนาดที่ใช้ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนาดยา[N] dose, See also: dosage, Example: แพทย์สั่งให้คนไข้กินยาให้ครบขนาดยา
โด๊ส[CLAS] dose, Example: วัคซีน 1 โด๊ส ประกอบด้วยไวรัสนิวคาสเซิลและ สเตรนลาโซต้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาดยา[n. exp.] (khanāt yā) EN: dose ; dosage   FR: dose [f] ; dosage [m]
กินยาเกินขนาด[v. exp.] (kin yā koēn khanāt) EN: take an overdose   FR: prendre une surdose ; prendre une overdose
เกินขนาด[n.] (koēn khanāt) EN: overdose   FR: surdose [f] ; overdose [f]
ปริมาณยาในมื้อหนึ่ง[n.] (parimān yā nai meū neung) EN: dose   FR: dose [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOSE    D OW1 S
DOSER    D OW1 S ER0
DOSES    D OW1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dose    (v) (d ou1 s)
dosed    (v) (d ou1 s t)
doses    (v) (d ou1 s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Dose(n) |die, pl. Dosen| กระป๋อง, กระปุก เช่น Ich habe eine Dose Cola. ฉันมีโคล่าหนึ่งกระป๋อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
rem[レム, remu] (n) rem (unit of radiation dose) [Add to Longdo]
アルドース[, arudo-su] (n) aldose [Add to Longdo]
エンドセリン[, endoserin] (n) endothelin [Add to Longdo]
クラドセラケ[, kuradoserake] (n) Cladoselache (genus of extinct shark) [Add to Longdo]
グランドセール[, gurandose-ru] (n) grand sale [Add to Longdo]
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P) [Add to Longdo]
コードセット[, ko-dosetto] (n) (1) code set; (2) cord set (electrical) [Add to Longdo]
コードセンシティブ[, ko-dosenshiteibu] (adj-na) {comp} code-sensitive [Add to Longdo]
スレッドセーフ[, sureddose-fu] (n) {comp} thread safe [Add to Longdo]
トレンドセッター[, torendosetta-] (n) trendsetter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一服[yī fú, ㄧ ㄈㄨˊ, ] dose [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] dose [Add to Longdo]
剂量效应[jì liàng xiào yìng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] dose effect [Add to Longdo]
剂量当量[jì liàng dāng liáng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˊ, / ] dose equivalent [Add to Longdo]
冲服剂[chōng fú jì, ㄔㄨㄥ ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] dose of medicine to be taken in solution; infusion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードセット[こーどせっと, ko-dosetto] code set [Add to Longdo]
コードセンシティブ[こーどせんしていぶ, ko-dosenshiteibu] code-sensitive (an) [Add to Longdo]
ハードセクタリング[はーどせくたりんぐ, ha-dosekutaringu] hard sectoring [Add to Longdo]
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk [Add to Longdo]
ハードセクタ方式[ハードセクタほうしき, ha-dosekuta houshiki] hard sectoring [Add to Longdo]
ハンドセット[はんどせっと, handosetto] handset [Add to Longdo]
ロードセットピリオド[ろーどせっとぴりおど, ro-dosettopiriodo] load set period [Add to Longdo]
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
製缶工場[せいかんこうじょう, seikankoujou] Dosenfabrik, Buechsenfabrik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top