Search result for

dors

(81 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dors-, *dors*, dor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dorsal[ADJ] เกี่ยวกับส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ข้างหลัง, Syn. spinal, lumbar, posterior, back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dorsal(ดอร์'เซิล) adj. เกี่ยวกับส่วนหลัง,ซึ่งอยู่บนส่วนหลัง,เกี่ยวกับผิวหน้าที่ไกลจากแกน
dorsi-Pref. หลัง,ส่วนหลัง
dorsum(ดอร์'ซัม) n. ส่วนหลังของร่างกาย,ส่วนหลัง -pl. dorsa
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
endorseen. ผู้รับโอน,ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้
indorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
indorseen. ผู้รับโอน,ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้

English-Thai: Nontri Dictionary
dorsal(adj) ที่หลัง,ตรงหลัง,เกี่ยวกับส่วนหลัง
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค,การลงนามรับรอง,การอนุมัติ,การเซ็นชื่อกำกับ
indorse(adj) ที่สลักหลัง,ที่สนับสนุน,ที่รับรอง
indorsement(n) การสลักหลัง,การรับรอง,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dorsal๑. -หลัง, -ด้านหลัง๒. บน, -ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsalด้านล่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsalด้านหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dorsal exoskeletonกระดองคลุมหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dorsal sutureรอยเชื่อมด้านหลัง [คาร์เพล] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsalgia; dorsodynia; notalgiaอาการปวดหลัง, อาการเจ็บหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsiferousมีสปอร์ด้านล่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsifixedติดด้านหลัง [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsiflexionการงอขึ้น, การกระดกขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsiventralมีด้านบนด้านล่างต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dorsalด้านหลัง,ด้านบน,ส่วนอก [การแพทย์]
Dorsal Columnทางด้านหลังหรือด้านบนของไขสันหลัง [การแพทย์]
Dorsal Convexityโค้งด้านบน [การแพทย์]
Dorsal Hornบริเวณด้านบน [การแพทย์]
dorsal horn (of spinal cord)ดอร์ซัลฮอร์น (ของไขสันหลัง), ส่วนของไขสันหลังที่ต่อกับรากบนของเส้นประสาทไขสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dorsal Recumbentการทำคลอดในท่านอนหงาย [การแพทย์]
dorsal root (of spinal nerve)รากบน (ของเส้นประสาทไขสันหลัง), ส่วนที่ทำหน้าที่รับกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกต่าง ๆ เข้าสู่ไขสันหลังที่ดอร์ซัลฮอร์น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dorsal Sideรูปแสดงก้านสมองด้านบน [การแพทย์]
Dorsiส่วนหลัง,กระดกปลายเท้าขึ้น [การแพทย์]
Dorsiflexผลบวก,เหยียดนิ้วหัวแม่เท้า,เหยียดแขนทั้งสองตรงไปข้างหน้าและงอที่บริเวณข้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the dorsal caudate body.และนี่คือส่วน dorsal caudate body Harbingers in a Fountain (2009)
I'm wondering if someone could point me in the direction of Lieutenant Fred Dorsey.ช่วยบอกทางไปพบ หมวดเฟร็ด ดอร์ซีย์ได้มั๊ย? Out of Time (2009)
Ah,Lieutenant Dorsey.อ่า... Out of Time (2009)
Fred Dorsey's old broom closet?ตู้เก็บไม้กวาดของ เฟร็ด ดอร์ซีย์? Out of Time (2009)
Dorsal fin from a foxface rabbitfish.ครีบส่วนหลังจากปลาสลิดทะเลโฉมงาม The Predator in the Pool (2010)
You know, the bottles at the Dorset are electronically tracked.นายรู้ใช่มั้ย เครื่องดื่มที่ดอร์เซต ถูกติดตามด้วยอิเล็คทรอนิคส์ Sudden Death (2010)
Mr. Ellison, you were at the Dorset last night.คุณเอลลิสัน เมื่อคืน คุณอยู่ที่ดอร์เซต Sudden Death (2010)
Witnesses stated you were wearing a suit at the Dorset.พยานระบุว่า คุณสวมสูทตอนอยู่ดอร์เซต Sudden Death (2010)
The guys who go to the Dorset are very powerful people.พวกคนที่ไปดอร์เซต เป็นพวกมีอิทธิพลทั้งนั้น Sudden Death (2010)
Well, I'm just following up on the murder at the Dorset.ฉันแค่ติดตามเรื่องฆาตกรที่ดอร์เซต Sudden Death (2010)
The Dorset.เดอะ ดอร์เซต Sudden Death (2010)
What time does the confetti drop there at the Dorset every night?มีการโปรยกระดาษสี ที่ดอร์เซตทุกคืนตอนกี่โมง? Sudden Death (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโดง[N] dorsal fin, See also: fish spine, Syn. ครีบ, Example: ปลาบางชนิดมีกระโดง เช่น ปลากัด, Thai definition: ส่วนที่อยู่บนหลังปลาบางชนิด มีลักษณะเป็นแผ่นบางตั้งคล้ายใบเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
เห็นชอบ[v. exp.] (henchøp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse   FR: approuver ; être en faveur de
การสลักหลัง[n.] (kān salaklang) EN: endorsement   
การสลักหลังลอย[n. exp.] (kān salaklang løi) EN: blank endorsement   
การสลักหลังตั๋วแลกเงิน[n. exp.] (kān salaklang tūa laēk ngoen) EN: endorsement   
การเซ็นชื่อสลักหลัง[n. exp.] (kān sen cheū salaklang) EN: endorsement   
การเซ็นลอย[n. exp.] (kān sen løi) EN: blank endorsement   FR: signature en blanc [f]
การเซ็นสลักหลัง[n. exp.] (kān sen salaklang) EN: endorsement   
การเซ็นสลักหลังโดยมีข้อจำกัด[n. exp.] (kān sen salaklang dōi mī khø jamkat) EN: restrictive endorsement   
การเซ็นสลักหลังโดยระบุชื่อ [n. exp.] (kān sen salaklang dōi rabu cheū) EN: full endorsement   

CMU English Pronouncing Dictionary
DORSA    D AO1 R S AH0
DORSI    D AO1 R S IY0
DORST    D AO1 R S T
DORSAL    D AO1 R S AH0 L
DORSCH    D AO1 R SH
DORSET    D AO1 R S EH0 T
DORSEY    D AO1 R S IY0
DORSETT    D AO1 R S EH0 T
DORSALLY    D AO1 R S AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dorset    (n) (d oo1 s i t)
dorsal    (j) (d oo1 s l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dorsal {adv}dorsally [Add to Longdo]
dorsal {adj}; den Rücken betreffend [med.]dorsal [Add to Longdo]
Dorsch {m} [zool.]cod; codfish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のか[, noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
スジベラ[, sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula) [Add to Longdo]
稲妻横這[いなずまよこばい;イナズマヨコバイ, inazumayokobai ; inazumayokobai] (n) (uk) zig-zag rice leafhopper (Recilia dorsalis) [Add to Longdo]
広背筋[こうはいきん, kouhaikin] (n) latissimus dorsi muscle [Add to Longdo]
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud [Add to Longdo]
賛同[さんどう, sandou] (n,vs) approval; endorsement; (P) [Add to Longdo]
支持[しじ, shiji] (n,vs,adj-no) (1) support; holding up; propping; (2) support; backing; endorsing; (P) [Add to Longdo]
哨吶[チャルメラ;チャルメル, charumera ; charumeru] (n) shawm-like instrument played by street vendors (sometimes called a flute) (por [Add to Longdo]
推奨[すいしょう, suishou] (n,vs) recommendation; endorsement; (P) [Add to Longdo]
推薦[すいせん, suisen] (n,vs,adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] dorsal fins; horse's mane [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top