หรือคุณหมายถึง deßiné?
Search result for

dessiné

(10 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dessiné-, *dessiné*
Possible hiragana form: でっしん
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การ์ตูน[n.] (kātūn) EN: cartoon ; strip cartoon   FR: bande dessinée [f] ; dessin animé [m]
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนแบบ[v.] (khīenbaēp) EN: draw ; sketch   FR: dessiner ; faire un croquis ; faire une esquisse
เขียนภาพด้วยดินสอ[v. exp.] (khīen phāp dūay dinsø) EN: draw with a pencil   FR: dessiner au crayon ; crayonner
เขียนรูป [v. exp.] (khīen rūp) EN: draw ; draw a picture ; paint a picture   FR: dessiner ; esquisser ; crayonner
นักเขียนการ์ตูน[n. exp.] (nakkhīen kātūn) EN: cartoonist   FR: dessinateur de bande dessinée [m]
หนังสือการ์ตูน[n. exp.] (nangseū kātūn) FR: illustré [m] ; bande dessinée [f] ; bédé [f] (fam.)
ออกแบบ[v. exp.] (økbaēp) EN: design ; lay plans   FR: dessiner un plan ; établir le plan de ; réaliser une esquisse ; présenter un modèle ; concevoir ; établir ; créer
วาด[v.] (wāt) EN: draw ; paint ; sketch ; portrait ; delineate   FR: dessiner ; peindre ; faire un croquis ; esquisser
วาดภาพ[v.] (wātphāp) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; peindre ; faire un tableau

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top