Search result for

depart*

(301 entries)
(0.0404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: depart, -depart-, *depart*
English-Thai: Longdo Dictionary
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depart[VT] จากไป, See also: แยกไป, ออกไป, Syn. leave, leave place
depart[VT] ตาย (คำทางการ), See also: เสียชีวิต, มรณภาพ, สิ้นชีวิต, Syn. die, Ant. live, survive, thrive
depart[VI] เบี่ยงเบน, See also: เปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน, Syn. change, vary, deviate, diverge, Ant. concur, agree
depart[VI] ออกเดินทาง, Syn. leave, set off
departed[ADJ] ตาย (คำสุภาพ), See also: หมดอายุ, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีวิต, Syn. deceased, defunct, expired, dead, lifeless, Ant. alive, living, thriving
departure[N] การแตกต่างจากปกติ หรือที่คาดไว้, See also: การเบี่ยงเบน, Syn. deviation
departure[N] การออกจาก (สถานที่), See also: การออกไป, Syn. parting
departure[N] การออกเดินทาง, See also: ทางออก, Syn. exit
department[N] แผนก, See also: ภาค, คณะ, กรม, Syn. agency, branch, division, group
depart from[PHRV] ออกจาก
depart from[PHRV] ละทิ้ง, See also: ทิ้ง, ทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป
departmental[ADJ] เกี่ยวกับแผนก, See also: เกี่ยวกับกรม, เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กร
departmentalize[VT] ทำให้เป็นแผนก, See also: แบ่งเป็นแผนก
department store[N] ห้างสรรพสินค้า, See also: ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, Syn. store, chain store bazaar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. (the departed ผู้ตาย,ผู้ตายที่อ้างถึง)
departee(ดิพาท'ที) n. ผู้จากไป
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
department storen. ร้านสรรพสินค้า
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
quartermaster's departmenn. กรมพลาธิการ
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
depart(vi,vt) จากไป,ตายแล้ว,สิ้นไป,ออกจาก
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
department๑. กรม๒. จังหวัด๓. กระทรวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Department, Stateกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
departureการจากไป, การออกไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
departureการยกประเด็นขึ้นใหม่ (ที่แตกต่างกับประเด็นเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
department storeดีพาร์ตเมนต์สโตร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Department storesห้างสรรพสินค้า [TU Subject Heading]
Departmental chairmen (High schools)ผู้บริหาร (โรงเรียนมัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]
Departure Ceremonyพิธีการส่ง ซึ่งมีลำดับขั้นตอน (procedure) แตกต่างกันออกไปตามระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน [การทูต]
Departure of Diplomatic Agentsการออกไปจากรัฐผู้รับของเจ้าหน้าที่ทางการทูต ข้อ 44 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติได้ว่า ?แม้ในกรณีการขัดกันด้วยอากร รัฐผู้รับต้องอำนวยความสะดวก เพื่อให้บุคคลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน นอกจากคนชาติของรัฐผู้รับและคนในครอบครัวของบุคคลเช่นว่านี้ โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของบุคคลเหล่านั้น ออกไปในขณะที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่จำเป็นโดยเฉพาะ รัฐผู้รับต้องจัดพาหนะเดินทางในการขนส่งสำหรับตัวบุคคลเหล่านั้น และทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นให้ด้วย? [การทูต]
departure reportรายงานก่อนการพ้นหน้าที่ของหัวหน้าสำนักงานทางการทูต [การทูต]
Departures ผู้จากไป
ใช้ในความหมายของผู้ย้ายถิ่นที่ย้ายออกจาก พื้นที่ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Department of Business Development (n ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
department of consular affairs (n) กรมการกงสุล
department of consular affairs (n) กรมการกงสุล
Department of Land Transportation (n name org ) กรมการขนส่งทางบก
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Department.อืม.. ใช่. New Haven Can Wait (2008)
departmental policy is what I say it is;นโยบายของกรม ก็คือสิ่งที่ฉันสั่ง Changeling (2008)
Departs in ten minutes. Track eleven.ในสิบนาทีนี้ที่ชานชลาที่สิบเอ็ด Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Department of Alien Affairs. My name is Wikus Van De Merwe.แผนกการงานมนุษย์ต่างดาว ผมชื่อ Wikus Van De Merwe District 9 (2009)
Departure at 6 am. Get some rest.ออกเดินทาง 6 โมงเช้า ไปพักผ่อนได้ The Breath (2009)
Departed.ไปกันเถอะ Saw VI (2009)
Departed Narita at 11:05...ออกจากสนามบินนาริตะเมื่อเวลา 11 นาฬิกา 5 นาที... Episode #1.8 (2009)
Department of Genetic Replication Consent to Exhumation and Taking of Tissue Samplesกรมจำลองแบบพันธุกรรม - ยินยอมที่รับเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อ Womb (2010)
Department of sanitation.พนักงานของกรมอนามัย Practically Perfect (2010)
Department Head.หัวหน้าฝ่าย Dae Mul (2010)
Department stores, resorts, and even this spa are all owned by his family.ห้างฯ รีสอร์ท หรือแม้กระทั่งสปานี้ก็เป็นของครอบครัวเขา เธอน่าจะจับเขาไว้นะ Episode #1.11 (2010)
Depart with Oska on a romantic getaway.ทัวร์เลิฟๆ กับออสการ์ ทำไมคนที่ไม่รู้มีแค่ฉันคนเดียว? Episode #1.3 (2010)
Department Chief Kim, didn't you say that child was dead?หัวหน้าแผนกคิม คุณบอกว่าเด็กคนนั้นตายแล้ว? Episode #1.8 (2010)
Department Head Kim.หัวหน้าคิม Episode #1.15 (2010)
Department Head Kim. Where is Shim Gun Wook?หัวหน้าคิม ชิมกอนอุคอยู่ที่ไหน Episode #1.16 (2010)
Department Head Kim, leave.หัวหน้าคิม คุณไปเถอะ Episode #1.16 (2010)
Department of... ]แผนก... Episode #1.17 (2010)
Depart from this place. Leave!ออกจากร่างนี้ซะ.จงออกไป! The Rite (2011)
Department issue?ของแผนกหรือเปล่า Scott Free (2011)
Department's looking for beige sedans.ทั้งโรงพักตามหารถซีดานสีเบจ Audrey Parker's Day Off (2011)
Department of Cardiac Surgery, Dr. Lim, Dr. Jung, please come to...แผนกศัลยกรรมหัวใจ, ดร.ลิม, ดร.จัง, กรุณามาที่... ........ Miss Ripley (2011)
Department Six Constable, official business, clear the road!นี่เป็นการปฏิบัติงานของกองปราบ 6 The Four (2012)
Department Six Constable, official business, clear the road!นี่เป็นการปฏิบัติงานของกองปราบ 6 The Four (2012)
Department Six is the only constabulary with the royal mandate in the capital!มีแต่เพียงคนของกองปราบ 6 เท่านั้น ที่ได้รับมอบอำนาจให้สืบคดี The Four (2012)
Department Six will take over guard duties at the mint.คนของกองปราบจะจัดเวรยาม เพื่อป้องกันโรงกษาปณ์อีกชั้น The Four (2012)
Department Six also has people watching Minister Xu.มันน่าแปลก กองปราบ 6 ส่งคน มาเฝ้าดูใต้เท้าซื่อด้วย The Four (2012)
Department Six is afraid to touch him.ทั้งกองปราบไม่มีใครกล้าแตะเขา The Four (2012)
Department Six has people guarding the mint.กองปราบหูตาเป็นสับปะรด คอยจับตาดูข้าแทบทุกย่างก้าว The Four (2012)
Department Six might be watching Goldblind too.กองปราบ 6 อาจส่งคนติดตามคดีนี้อยู่ The Four (2012)
Department Six is here.คนของกองปราบ 6 มา The Four (2012)
Department Six won't be able to say we're criminals.กองปราบ 6 ก็กล่าวหาเราเป็นอาชญากรแล้ว The Four (2012)
Department Six on official duty, out of the way.มือปราบจากองปราบ 6 หลีกไป The Four (2012)
Department of Family Services.มาจากแผนกบริการครอบครัว Baby Blue (2012)
Department of Corrections.แห่งโอคลาโฮมา Divining Rod (2012)
Department cutbacks.ตำรวจ ใช้รถเช่ากันหรือ Confidence (2012)
Depart!กลับไปเสีย! With All My Heart (2012)
Department of Justice has indicted the top 3 major offshore online poker sites.กรม ยุติธรรมได้ผิด ด้านบน 3 ที่สำคัญในต่างประเทศ เว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์. Runner Runner (2013)
Department of Justice officials announce that Ivan Block has become a major target of federal investigation and continues to operate outside federal jurisdiction in Costa Rica.กรม ยุติธรรมเจ้าหน้าที่ประกาศ ที่อีวานที่ถูกบล็อกได้กลายเป็นที่สำคัญ เป้าหมายของการสืบสวนของรัฐบาลกลาง และยังคง ทำงานนอก Runner Runner (2013)
Department of Wildlife and Fisheries.กรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำครับ The Sun (2013)
Department of transportation, computer technician, left his job when she was killed.กรมขนส่ง ช่างคอมพิวเตอร์ เขาออกจากงาน เมื่อเธอถูกฆ่าวันนี้เมื่อหนึ่งปีก่อน Salvation (2013)
Department of Defense.หน่วยงานทางทหาร Ghosts (2013)
Department 3 hit the jackpot.ปัดโธ่ .. แผนก 3 แจ็กพ็อตแตกอีกแล้ว The King (2017)
Department of infrastructure wants jurisdiction over the boat.กรมทางหลวงต้องการยึดเรือ Lost Son (2004)
Department of Transportation?ขนส่ง? Mission: Impossible III (2006)
Departure does not help.การหนีไม่ได้ช่วยอะไร Paranormal Activity (2007)
DEPARTURESDEPARTURES Departures (2008)
Departure?จากไป? Departures (2008)
Department of Homeland Security.กระทรวงความมั่นคง Deal or No Deal (2008)
Department's not a massive fan of office romance. The policy seminar was endless, wasn't it? I kept finding myself staring at you.นายเราไม่นิยมรักในที่ทำงานด้วย งานสัมมนาก็ยืดยาวไม่รู้จบ Pilot (2008)
Departure on schedule.ออกตรงตามตาราง The Arrival (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
departDepartment stores sell numerous things.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์[N] department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count unit: แห่ง
กกจ.[N] Department of Employment, Syn. กรมการจัดหางาน
กทธ.[N] Department of Mineral Resources, Syn. กรมทรัพยากรธรณี
กน.[N] Department of Internal Trade, Syn. กรมการค้าภายใน
กพร.[N] Department of Skill Development, Syn. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการค้าต่างประเทศ[N] Department of Foreign Trade
กรมการผังเมือง[N] Department of Town and Country Planning
กรมคุมประพฤติ[N] Department of Probation
กรมวิชาการเกษตร[N] Department of Agriculture
กรมอาชีวศึกษา[N] Department of Vocational Education
กรอ.[N] Department of Industrial Works, Syn. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กศน.[N] Department of Non-Formal Education, Syn. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กสร.[N] Department of Labour Protection and Welfare, Syn. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กสอ.[N] Department of Industrial Promotion, Syn. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทค.[N] Department of Commercial Registration, See also: DCR, Syn. กรมทะเบียนการค้า
ปส.[N] Department of Public Welfare, See also: DPW, Syn. กรมประชาสงเคราะห์
ออกเดินทาง[V] depart, See also: start the journey, leave, Syn. เริ่มเดินทาง, Example: ยานลำนี้ออกเดินทางไปเมื่อ 4 ปีก่อน แต่เพิ่งจะมาเปิดเผยเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เอง
ห้างสรรพสินค้า[N] department store, See also: shopping mall, Syn. ห้าง, Example: คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า
ออกจาก[V] depart, See also: leave, Syn. จาก, Example: รถไฟเคลื่อนออกจากสถานีได้ 30 นาทีแล้ว
การอพยพ[N] emigration, See also: departure, migration, exodus, Syn. การโยกย้ายถิ่นฐาน, Example: สงครามกลางเมืองทำให้เกิดการอพยพหนีตายไปอยู่ต่างประเทศกันอย่างขนานใหญ่, Thai definition: การย้ายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง, ยกพวกย้ายจากถิ่นเดิมไป
ภาควิชา[N] department, Syn. สาขาวิชา, Example: รายละเอียดการสมัครสามารถสอบถามได้ที่ภาควิชา ทุกวันเวลาทำการ, Count unit: ภาค, Thai definition: ส่วนของแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
ขาออก[N] departure, Ant. ขาเข้า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บริเวณขาออก กำลังดักจับคนร้าย, Thai definition: การเดินทางออกนอกประเทศ
ขาออก[ADJ] export, See also: departure, Ant. ขาเข้า, Example: ประเทศไทยส่งข้าวเป็นสินค้าขาออกไปขายยังต่างประเทศ, Thai definition: ที่ส่งออกนอกประเทศ
แขนง[N] field, See also: department, Syn. สาขา, Example: วิชาสัทศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของภาษาศาสตร์, Thai definition: ส่วนย่อยที่แยกออกจากส่วนใหญ่
แปรพักตร์[V] depart from, See also: defect, desert, be disloyal, go over to the other side, renege, deviate from, turn away fr, Syn. ทรยศ, หักหลัง, ไม่ซื่อตรง, Ant. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Example: ทหารรัฐบาลบางส่วนแปรพักตร์ไปเข้ากับกองทัพแดง, Thai definition: หันไปคบค้ากับผู้อื่น, เอาใจออกห่าง
วิโยค[N] departure, See also: separation, estrangement, bereavement, Syn. การจากไป, การพลัดพราก, ความร้าง, ความห่างเหิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สำนักงานประกันสังคม[N] Department of public Welfare, Example: ปัญหาและอุปสรรคของสำนักงานประกันสังคมในขณะนี้คือ งบประมาณและกำลังอัตราเจ้าหน้าที่มีจำกัด
สำนักผังเมือง[N] Department of Town and Country Planning
บำราศ[V] depart, See also: separate, cause to disappear, Thai definition: หายไป, จากพรากไป
ราชทัณฑ์[N] Department of Corrections, Syn. กรมราชทัณฑ์, Thai definition: กรมที่มีหน้าที่ดำเนินการลงโทษว่า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กรม[N] department, See also: bureau, regiment of soldier, Example: จากผลสำรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือนทหารบางนายไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายการบินฉบับแก้ไขใหม่, Count unit: กรม, Thai definition: แผนกใหญ่ในราชการ ตามลักษณะปกครองในสมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่ากระทรวง
กรมการขนส่งทางบก[N] Department of Land Transport, Example: กรมการขนส่งทางบกได้ออกกฏขึ้นใหม่โดยให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนต้องสวมหมวกกันน็อก, Count unit: กรม
กรมการค้าต่างประเทศ[N] Department of Foreign Trade, Example: ่สาเหตุที่มีผู้เสนอขายข้าวให้กรมการค้าต่างประเทศน้อยมาก เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศให้ราคาข้าวต่ำมาก เมื่อเทียบกับราคาข้าวในขณะนี้, Count unit: กรม
กรมการค้าภายใน[N] Department of Internal Trade, See also: Department of Domestics Trade, Example: กรมการค้าภายในได้จัดส่งเสริมให้มีงานวันผู้ผลิตพบผู้บริโภคขึ้นในวันที่ 12 ก.ย.41, Count unit: กรม
กรมการจัดหางาน[N] Department of Employment, Example: กรมการจัดหางานจัดบู๊ทรับสมัครงาน ณ ท้องสนามหลวง, Count unit: กรม
กรมการบินพาณิชย์[N] Department of Aviation, See also: Department of Commercial Aviation, Example: กรมการบินพาณิชย์มีนโยบายรับพนักงานประจำเพิ่ม, Count unit: กรม
กรมการปกครอง[N] Department of Local Administration, See also: Department of the Interior, Example: กรมการปกครองขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย, Count unit: กรม
กรมการประกันภัย[N] Department of Insurance, Example: กรมการประกันภัยมีนโยบายใหม่ โดยปรับเบี้ยประกันรถยนต์ขึ้นอีก 2 เปอร์เซ็นต์, Count unit: กรม
กรมการฝึกหัดครู[N] Department of Teacher Education, See also: Teacher Training Department, Example: วิทยาลัยครูทั่วทุกแห่งสังกัดกรมการฝึกหัดครู, Count unit: กรม
กรมการพัฒนาชุมชน[N] Community Development Department, See also: Department of Community Development, Example: กรมการพัฒนาชุมชนมีหน้าที่สำคัญคือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชนบท, Count unit: กรม
กรมการแพทย์[N] Department of Medical Services, See also: Medical Department, Example: ในปีนี้โรงพยาบาลโรคจิตได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสังกัดกรมการแพทย์, Count unit: กรม
กรมการศาสนา[N] Religious Affairs Department, See also: Department of Religious Affairs, Example: กรมการศาสนากำลังพัฒนาภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ไทย, Count unit: กรม
กรมการศึกษานอกโรงเรียน[N] Department of Non-Formal Education, Example: การจัดห้องสมุดประชาชนโดยทั่วไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นการศึกษาในรูปอเนกประสงค์, Count unit: กรม
กรมควบคุมความประพฤติ[N] Department of Probation, Count unit: กรม
กรมควบคุมโรคติดต่อ[N] Department of Communicable Disease Control, Example: กรมควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศเตือนประชาชนถึงการแพร่ระบาดของโรคเอดส์, Count unit: กรม
กรมชลประทาน[N] Royal Irrigation Department, See also: Department of Irrigation, Count unit: กรม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์[N] Department of Cooperative Auditing, Count unit: กรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา[N] Department of Intellectual Property, Count unit: กรม
กรมทรัพยากรธรณี[N] Department of Mineral Resources, See also: Department of Underground Resources, Example: ผู้ใดจะสำรวจแร่จะต้องได้รับอาชญาบัตรสำรวจแร่จากกรมทรัพยากรธรณี, Count unit: กรม
กรมทะเบียนการค้า[N] Department of Commercial Registration, See also: Department of Trade Registration, Example: เจ้าของสิทธิบัตรยาต้องส่งข้อมูลการผลิตการจำหน่ายราคาให้กรมทะเบียนการค้าตรวจสอบตลอดเวลา, Count unit: กรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรขาออก[n. exp.] (bat khā-øk) EN: (immigration) departure card   FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์[n.] (dīphātmēn-satō) EN: department store   
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly   FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service   FR: division [f]
ฝ่ายการเงิน[n. exp.] (fāi kānngoen) EN: finance department   
ฝ่ายขาย[n.] (fāi khāi) EN: sales ; sales department   FR: ventes [fpl]
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphasinkhā) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall   FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[v. exp.] (jaēng yāi sammanōkhrūa øk) EN: give notice of departure from present address   
จาก[v.] (jāk) EN: depart ; leave ; go away from   FR: quitter ; se séparer de
จาก[X] (jāk) EN: from ; away ; off   FR: de ; depuis ; à partir de ; au départ de
จากไป[v.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon   FR: partir ; quitter
จังหวัดโพ้นทะเล[n. exp.] (jangwat phōnthalē) FR: départements d'outre-mer (DOM) [mpl]
เจ้ากรม[n. exp.] (jaokrom) EN: director-general ; director of a department   FR: directeur général [m]
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin   FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start   FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jut roēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point   FR: point de départ [m] ; point initial [m]
กลาโหม[org.] (Kalāhōm) EN: Ministry of Defence ; Defence Department   
การแบ่งแผนก[n. exp.] (kān baeng phanaēk) EN: departmentalization   
การเดินทางออก[n. exp.] (kān doēnthāng øk) EN: departure   
การออกเดินทาง[n.] (kān øk doēnthāng) EN: departure   FR: départ [m]
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department   FR: faculté (universitaire) [f] ; département universitaire [m]
คณะวิชา [n.] (khanawicha) EN: department   
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāthikān) EN: publication department ; editorial department   
กองบ.ก.[n. exp.] (køng bø kø) EN: editorial department   FR: rédaction éditoriale (presse)
กองปราบ[n. exp.] (køng prāp) EN: Crime Suppression Department   
กระทรวง[n.] (krasūang) EN: ministry ; government department   FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กระทรวงการต่างประเทศ[org.] (Krasūang Kān Tāngprathēt) EN: Ministry of Foreign Affairs ; Foreign Office ; State Department   FR: ministère des Affaires étrangères [m]
กรม[n.] (krom) EN: department ; bureau   FR: département [m] ; division [f] ; direction [f]
กรมอาชีวศึกษา[org.] (Krom Āchīwaseuksā) EN: Vocational Education Department   
กรมอัยการ[org.] (Krom Aiyakān) EN: Public Prosecution Department   
กรมอนามัย[org.] (Krom Anāmai) EN: Department of Health   FR: ministère de la Santé publique [m]
กรมชลประทาน[org.] (Krom Chonprathān = Krom Chonlaprathān) EN: Irrigation Department   
กรมเจ้าท่า[org.] (Krom Jaothā) EN: Harbour Department   
กรมจเร[org.] (Kromjarē) EN: Inspector General Department   
กรมการค้าภายใน[org.] (Krom Kān Khā Phāinai) EN: Department of Internal Trade   
กรมการค้าต่างประเทศ[org.] (Krom Kān Khā Tāngprathēt) EN: Foreign Trade Department ; Department of Foreign Trade   
กรมการขนส่ง[org.] (Krom Kān Khonsong) EN: Department of Transport   
กรมการเงินกลาโหม[org.] (Krom Kān Ngoen Kalāhōm) EN: Finance Department ; Ministry of Defence   
กรมการแพทย์[org.] (Krom Kān Phaēt) EN: Medical Department   
กรมการศาสนา[org.] (Krom Kān Sātsanā) EN: Department of Religious Affairs   
กรมควบคุมมลพิษ[n. exp.] (krom khūapkhum monlaphit) EN: Pollution Control Department   
กรมท่า[org.] (Krommathā ) EN: former Department of Financial and Foreign Affairs   
กรมป่าไม้[org.] (Krom Pāmai) EN: Forest Department   
กรมประชาสัมพันธ์[org.] (Krom Prachāsamphan) EN: Public Relations Department   
กรมประชาสงคราะห์[org.] (Krom Prachāsongkhrǿ) EN: Public Welfare Department   FR: service social [m]
กรมไปรษณีย์โทรเลข[org.] (Krom Praisanī Thōralėk) EN: Post and Telegraph Department   
กรมแรงงาน [n. exp.] (krom raēng ngān) FR: département du travail [m] ; service du travail [m]
กรมราชทัณฑ์[org.] (Krom Rātchathan) EN: Department of Corrections   
กรมสามัญศึกษา[org.] (Krom Sāmanseuksā) EN: Department of General Education   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPART    D AH0 P AA1 R T
DEPARTS    D AH0 P AA1 R T S
DEPARTED    D AH0 P AA1 R T AH0 D
DEPARTING    D AH0 P AA1 R T IH0 NG
DEPARTURE    D AH0 P AA1 R CH ER0
DEPARTURES    D AH0 P AA1 R CH ER0 Z
DEPARTMENT    D AH0 P AA1 R T M AH0 N T
DEPARTMENTS    D AH0 P AA1 R T M AH0 N T S
DEPARTMENTAL    D AH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L
DEPARTMENTAL    D AH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L
DEPARTMENT'S    D AH0 P AA1 R T M AH0 N T S
DEPARTMENTALIZE    D AH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L AY2 Z
DEPARTMENTALIZE    D AH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z
DEPARTMENTALIZED    D AH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z D
DEPARTMENTALIZED    D AH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depart    (v) (d i1 p aa1 t)
departs    (v) (d i1 p aa1 t s)
departed    (v) (d i1 p aa1 t i d)
departing    (v) (d i1 p aa1 t i ng)
departure    (n) (d i1 p aa1 ch @ r)
department    (n) (d i1 p aa1 t m @ n t)
departures    (n) (d i1 p aa1 ch @ z)
departments    (n) (d i1 p aa1 t m @ n t s)
departmental    (j) (d ii2 p aa t m e1 n t l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[か, ka] Thai: แผนก English: department

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfahrt {f}; Abflug {m}; Start {m} | Abfahrten {pl} | zur Abfahrt bereitstehendeparture | departures | to be ready to depart [Add to Longdo]
Abfahrtsplan {m}; Abfahrtsfahrplan {m}departure schedule [Add to Longdo]
Abfahrtstafel {f}departure board [Add to Longdo]
Abflugdatum {n}departure date; date of departure [Add to Longdo]
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave [Add to Longdo]
Abreisedatum {n}departure date [Add to Longdo]
Abreisen {n}depart [Add to Longdo]
Abreisetag {m}departure day [Add to Longdo]
Abteilung {f}; Ressort {n}; Gebiet {n}; Referat {n}; Sektion {f} | Abteilungen {pl} | ausführende Abteilung | beratende Abteilungdepartment | departments | responsible department | advisory department [Add to Longdo]
Abteilungs...departmental [Add to Longdo]
Ausreise {f} | bei der Ausreisedeparture; outbound passage; outward voyage; voyage out | on leaving the country [Add to Longdo]
Dezernat {n}department [Add to Longdo]
Grundlagen-Fachbereich {m}department of basic sciences [Add to Longdo]
Start {m}departure [Add to Longdo]
Warenhaus {n} | Warenhäuser {pl}department store | department stores [Add to Longdo]
Weggang {m}departure [Add to Longdo]
fährt abdeparts [Add to Longdo]
reist abdeparts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
デパーチャー[, depa-cha-] (n) departure [Add to Longdo]
デパート[, depa-to] (n) (abbr) department store; (P) [Add to Longdo]
デパートメント[, depa-tomento] (n) department [Add to Longdo]
デパートメントストア[, depa-tomentosutoa] (n) department store [Add to Longdo]
デパレス[, deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store [Add to Longdo]
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]
ドイツ語学科[ドイツごがっか, doitsu gogakka] (n) German department (e.g. in a university) [Add to Longdo]
ロス市警[ロスしけい, rosu shikei] (n) (See 市警) Los Angeles police department; LAPD [Add to Longdo]
伊勢丹[いせたん, isetan] (n) Isetan (department store); (P) [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]
遺墨[いぼく, iboku] (n) autographs (brushwork) of departed person [Add to Longdo]
医科[いか, ika] (n) medical science; medical department; (P) [Add to Longdo]
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.) [Add to Longdo]
逸脱[いつだつ, itsudatsu] (n,vs) (1) deviation; departure; (2) omission; (P) [Add to Longdo]
運動部[うんどうぶ, undoubu] (n) (See 文芸部) sports club (e.g. at school); sports department (e.g. in a newspaper) [Add to Longdo]
営業部[えいぎょうぶ, eigyoubu] (n) sales department [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
英語学科[えいごがっか, eigogakka] (n) English department (e.g. in a university) [Add to Longdo]
英魂[えいこん, eikon] (n) departed spirit [Add to Longdo]
英文科[えいぶんか, eibunka] (n) department of English literature [Add to Longdo]
厭離[おんり, onri] (n) Buddhism depart from (in disdain) [Add to Longdo]
延発[えんぱつ, enpatsu] (n,vs) postponement of departure; delayed departure [Add to Longdo]
[か, ka] (n,n-suf) (1) department; section; (2) (taxonomical) family; (P) [Add to Longdo]
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P) [Add to Longdo]
[か, ka] (n,n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P) [Add to Longdo]
霞ヶ関;霞が関;霞ケ関[かすみがせき, kasumigaseki] (n) (1) area in Tokyo; (2) Japanese government departments (euph) [Add to Longdo]
海軍省[かいぐんしょう, kaigunshou] (n) Department of the Navy [Add to Longdo]
開発部[かいはつぶ, kaihatsubu] (n) Development Department; (P) [Add to Longdo]
外科[げか, geka] (n,adj-no) surgical department; (P) [Add to Longdo]
外商部[がいしょうぶ, gaishoubu] (n) out-of-store sales department [Add to Longdo]
各部[かくぶ, kakubu] (n) all parts; various parts; every department [Add to Longdo]
学部[がくぶ, gakubu] (n,adj-no) (1) department of a university; (adj-f) (2) undergraduate (course, program, etc.); (P) [Add to Longdo]
楽部[がくぶ, gakubu] (n) Music Department (part of the Board of Ceremonies of the Imperial Household Agency) [Add to Longdo]
官幣社[かんぺいしゃ, kanpeisha] (n) (obs) shrine receiving offerings from the Bureau of Divinities (pre-Meiji) or the Imperial Household Department (post-Meiji) [Add to Longdo]
企画部[きかくぶ, kikakubu] (n) planning department [Add to Longdo]
企業法務部[きぎょうほうむぶ, kigyouhoumubu] (n) corporate legal office; corporate law office; corporate legal department [Add to Longdo]
宮内官[くないかん, kunaikan] (n) court officer (from the Imperial Household Department) [Add to Longdo]
宮内省[くないしょう, kunaishou] (n) (obs) (See 宮内庁) the Imperial Household Department [Add to Longdo]
教育学部[きょういくがくぶ, kyouikugakubu] (n) department of education [Add to Longdo]
教育省[きょういくしょう, kyouikushou] (n) Department of Education [Add to Longdo]
業務課長[ぎょうむかちょう, gyoumukachou] (n) head of business department [Add to Longdo]
業務部[ぎょうむぶ, gyoumubu] (n,suf) general affairs department (e.g. in a company); operations department [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n,n-suf) (1) channel (i.e. TV or radio); station; department; (2) affair; situation; (P) [Add to Longdo]
曲げる[まげる, mageru] (v1,vt) to bend; to crook; to lean; to yield (a point); to depart (from a principle); (P) [Add to Longdo]
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department [Add to Longdo]
苦情処理機関[くじょうしょりきかん, kujoushorikikan] (n) grievance machinery; complaints department [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] department; branch; section; division, #238 [Add to Longdo]
商务部[shāng wù bù, ㄕㄤ ˋ ㄅㄨˋ, / ] Department of Trade; Department of Commerce, #6,216 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] depart; die, #8,171 [Add to Longdo]
农业部[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, / ] department of agriculture, #8,508 [Add to Longdo]
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] department of gynecology and obstetrics; birth clinic, #16,879 [Add to Longdo]
百货公司[bǎi huò gōng sī, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] department store, #27,633 [Add to Longdo]
律政司[Lǜ zhèng sī, ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ ㄙ, ] Department of Justice (Hong Kong), #74,580 [Add to Longdo]
交通管理局[jiāo tōng guǎn lǐ jú, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄩˊ, ] department of transport [Add to Longdo]
出港大厅[chū gǎng dà tīng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] departure lounge [Add to Longdo]
外文系[wài wén xì, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, / ] department of foreign languages; modern languages (college department) [Add to Longdo]
科系[kē xì, ㄎㄜ ㄒㄧˋ, ] department [Add to Longdo]
离港大厅[lí gǎng dà tīng, ㄌㄧˊ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] departure lounge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depart \De*part"\, v. i. [imp. & p. p. {Departed}; p. pr. & vb.
   n. {Departing}.] [OE. departen to divide, part, depart, F.
   d['e]partir to divide, distribute, se d['e]partir to separate
   one's self, depart; pref. d['e]- (L. de) + partir to part,
   depart, fr. L. partire, partiri, to divide, fr. pars part.
   See {Part}.]
   1. To part; to divide; to separate. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To go forth or away; to quit, leave, or separate, as from
    a place or a person; to withdraw; -- opposed to arrive; --
    often with from before the place, person, or thing left,
    and for or to before the destination.
    [1913 Webster]
 
       I will depart to mine own land.    --Num. x. 30.
    [1913 Webster]
 
       Ere thou from hence depart.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He which hath no stomach to this fight,
       Let him depart.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To forsake; to abandon; to desist or deviate (from); not
    to adhere to; -- with from; as, we can not depart from our
    rules; to depart from a title or defense in legal
    pleading.
    [1913 Webster]
 
       If the plan of the convention be found to depart
       from republican principles.      --Madison.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass away; to perish.
    [1913 Webster]
 
       The glory is departed from Israel.  --1 Sam. iv.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   5. To quit this world; to die.
    [1913 Webster]
 
       Lord, now lettest thou thy servant depart in peace.
                          --Luke ii. 29.
    [1913 Webster]
 
   {To depart with}, to resign; to part with. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depart \De*part"\, v. t.
   1. To part thoroughly; to dispart; to divide; to separate.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Till death departed them, this life they lead.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide in order to share; to apportion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And here is gold, and that full great plentee,
       That shall departed been among us three. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To leave; to depart from. "He departed this life."
    --Addison. "Ere I depart his house." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depart \De*part"\, n. [Cf. F. d['e]part, fr. d['e]partir.]
   1. Division; separation, as of compound substances into their
    ingredients. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The chymists have a liquor called water of depart.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A going away; departure; hence, death. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       At my depart for France.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Your loss and his depart.       --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top