Search result for

dandys

(81 entries)
(0.0486 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dandys-, *dandys*, dandy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dandys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dandys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dandy[ADJ] (ผู้ชาย) ซึ่งสำรวย
dandy[ADJ] ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), See also: คุณภาพดี, Syn. excellent
dandy[N] ผู้ชายที่สำรวย, Syn. coxcomb, fop
jim-dandy[N] สิ่งที่ยอดเยี่ยม, See also: สิ่งที่ดีเลิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
jack-a-dandyn. ผู้ชายสำรวย,ผู้ชายที่สนใจในการแต่งตัวมากเกินไป., See also: jack-a-dandyism n. ดูjack-a-dandy, Syn. dandy
jim-dandy(จิม'แดน'ดี) adj. ดีกว่า,ดีเลิศ

English-Thai: Nontri Dictionary
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย
dandy(n) ชายสำรวย,คนเจ้าชู้,คนขี้โอ่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He think he can just show up and everything's supposed to be fine and dandy.เขาคิดว่าเขาแค่แสดงตัว กับเปิดเผยเรื่องต่างเพื่อความสบายใจหรือคำชมเชย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
That pink carnation is very dandy.That pink carnation is very dandyNowhere Boy (2009)
I'M THE DANDY HIGHWAYMAN WHO YOU'RE TOO SCARED TO MENTION- - Valley Girls (2009)
I'M THE DANDY HIGHWAYMAN SO SICK OF EASY FASHIONว้าว คุณ แบบ ดังมากเลยนะแถวนี้อะ Valley Girls (2009)
So, while it's fine and dandy, there're 100,000 fans cheering for you, the bodies, you should be worried about are right underneath the turf.ดังนั้น ขณะที่มันดูดีและสวยหรู มีแฟนคลับ100,000คนคอยให้กำลังเธออยู่ ร่างกายของเธอก็ควรกังวลเกี่ยวกับ ภายใต้สนามฟุตบอลด้านขวา The Blind Side (2009)
He's just a foppish dandy.เขาก็แค่เป็นคนสำรวยขี้โอ่ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
If you're wondering, I'm doing just dandy.เผื่อคุณจะอยากรู้ Chuck Versus First Class (2010)
Well, that’s all fine and dandy but because of my knocking everything galley-west,งั้นมันก็เรียบร้อยดีแล้ว และแดนนี่ แต่เพราะว่าผมถูกยิงน็อค เรื่องเลยพังหมดเลย Blame It on Rio Bravo (2010)
That's Jim Dandy.นั่นไง จิม แดนดี้ Something Wicked This Fae Comes (2011)
That I might fancy a little buggering from a fine young dandy like yourself?іΑh, Ι thіnk yоu ruddy knоw аbоut whеrе Ι аm. /і Cloud Atlas (2012)
"Dandy Michaels, Gerald Nash and..."เจรัลด์ แนชและ Django Unchained (2012)
Dandy Michaels, Gerald Nash, and Crazy Craig Koons.เจอรัล แนสช์ และไอ้บ้าเครก คูนส์ Django Unchained (2012)
Dandy.แดนดี Seven Psychopaths (2012)
His wife's run off with some dandy carpetbagger.เมียก็หนีไปกับพวกฝ่ายเหนือ Episode #1.1 (2012)
God Bless Willie Pete. ♪ I'm a Yankee doodle dandy ♪ ♪ A Yankee doodle do or die ♪พระเจ้าอวยพรวิลลี่ พีท เอลเล่อร์ จัดการมันซะ We'll Meet Again (2012)
Thirty years in the textile industry and then old dandy Don got downsized.สามสิบปีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ แล้วเก่าสำรวยดอนได้ห่ะ Monsters University (2013)
We're just dandy.พวกเราสบายดีหายห่วง The Guilty Girl's Handbook (2013)
I'm just fine. Dandy.ผมสบายดี แดนดี้ Red Listed (2013)
Well if by ok, you mean heavily spiraling into ripper oblivion, then yes, I'm dandy.มันโอเคไหม, ที่คุณหมายถึงมันยิ่งมากขึ้น กลายเป็นนักฆ่าที่สูญเสียความทรงจำ ถ้างั้นก็ใช่ ผมดูดีเยี่ยมเลยล่ะ For Whom the Bell Tolls (2013)
Out well towards the right, Fine 'n' Dandy is racing solo early on.ส่วนทางขวาสุด ไฟน์ เอน แดนดี้นำเดี่ยว ไป T2 Trainspotting (2017)
- [ Man On TV ] Just dandy.- [คนในทีวี] เพียงสำรวย Pulp Fiction (1994)
No, I'm dandy fine.ไม่เป็นไร สบายมากค่ะ Innocent Steps (2005)
You think it will be dandy fine?คิดว่ามันจะไปได้สวยมั้ยคะ? Innocent Steps (2005)
Mista, I'm doing dandy fine.คุณคะ ฉันไปได้สวยเลยล่ะ Innocent Steps (2005)
I'll be dandy fine.ฉันทำได้สบายมาก Innocent Steps (2005)
- He's nothing but a fussy dandy.- เขานี่มันจู้จี้จุกจิกจริง. Pan's Labyrinth (2006)
A fussy dandy!จู้จี้จุกจิก! Pan's Labyrinth (2006)
Just dandy.ก็ดีมั้ง Good Fences (2007)
I just can't stand the sight of dandies who think money can buy everything.Aber ich kann sie nicht ertragen ... diese Dandys, die glauben, daß man mit Geld alles kaufen kann. Fitzcarraldo (1982)
You mean I've been humming a Communist song?Die russische Version von Yankee Doodle DandyProof Through the Night (1984)
- By "Yankee Doodle Dandy"? - Mmm.- Von "Yankee Doodle Dandy"? Steele at It (1984)
That's a Dandy d'Or. It's a work of art.Das ist der Goldene Dandy, Alter, das ist Kunst. Nuit d'ivresse (1986)
Jacques Belin, the TV presenter, has won the "Dandy d'Or" for courtesy.Jacques Belin, Star-Moderator von Die Sache ist im Sack, erhielt heute den Goldenen DandyNuit d'ivresse (1986)
The Dandy d'Or offers you his humblest apologies.Der Goldene Dandy bittet vielmals um Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Nuit d'ivresse (1986)
- Well done, for the Dandy.- Gratuliere zum DandyNuit d'ivresse (1986)
Thanks for the Dandy.Danke für den Dandy. Danke für den DandyNuit d'ivresse (1986)
Well done for the Dandy.- Guten Abend. - Glückwunsch zum DandyNuit d'ivresse (1986)
I'm happy about that. Let's go.Ich freue mich sehr über den DandyNuit d'ivresse (1986)
- The Dandy d'Or.- Der Goldene DandyNuit d'ivresse (1986)
That sounds funny.Der Goldene Dandy legt keine Eier. Nuit d'ivresse (1986)
Yes, it does.Der Goldene Dandy legt keine Eier. Nuit d'ivresse (1986)
I see the Dandy's true to form.Der Dandy wird seinem Ruf gerecht, wie ich sehe. Nuit d'ivresse (1986)
Maybe some underwear, at least.Vielleicht könnte der Dandy eine Shorts anziehen. Nuit d'ivresse (1986)
Oh, and congratulations on your Dandy d'Or.Ich wollte Ihnen noch zum Goldenen Dandy gratulieren. Nuit d'ivresse (1986)
It could be a funny angle on things.Das wäre doch was: Was hält die Putzfrau vom Goldenen DandyNuit d'ivresse (1986)
There's the Dandy d'Or!Da ist ja der Goldene DandyNuit d'ivresse (1986)
Give me that!Geben Sie den Dandy her. Nuit d'ivresse (1986)
You've broken my Dandy!Der Dandy ist kaputt. Nuit d'ivresse (1986)
Well, Harry Fenerman, Andy Flynn had a couple of good lines. But they burned themselves out too fast.Harry Fennerman, Dandy Flynn waren gut, aber schnell verbraucht. Tin Men (1987)
Number five, Dandy Don, leading by a head.Nummer fünf, Dandy Don, führt mit einer Kopflänge. The Mephisto Ring (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dandyIn contrast to his "Not bad looks but seems a bit of a dandy" appearance he didn't have a girlfriend and he wasn't particularly fast with the ladies.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อขี้โอ่ลายแถบ[n. exp.] (phīseūa khī-ō lāi thaēp) EN: Banded Dandy   

CMU English Pronouncing Dictionary
DANDY    D AE1 N D IY0
DANDYISM    D AE1 N D IY0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dandy    (n) (d a1 n d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dandy {m}; feiner Pinkel; eitler Manndandy [Add to Longdo]
Geck {m}; Dandy {m} | Gecken {pl}dude | dudes [Add to Longdo]
Städter {m}; feiner Stadtmenschdandy [Add to Longdo]
Stutzer {m} | Stutzer {pl}dandy | dandies [Add to Longdo]
stutzerhaft {adj}dandyish; spiffy [Add to Longdo]
stutzerhaft {adv}like a dandy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダンディ;ダンディー[, dandei ; dandei-] (n) (1) dandy; fop; esthete; (2) Dundee; D'Indy [Add to Longdo]
ダンディズム[, dandeizumu] (n) dandyism [Add to Longdo]
ダンディマン[, dandeiman] (n) dandy; fop; esthete; metrosexual [Add to Longdo]
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P) [Add to Longdo]
伊達者[だてしゃ, datesha] (n) dandy; dude [Add to Longdo]
伊達衆[だてしゅう, dateshuu] (n) dandy; gallant; chivalrous person [Add to Longdo]
伊達男[だておとこ, dateotoko] (n) dandy; dude [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
粋が身を食う[すいがみをくう, suigamiwokuu] (exp) (id) Playing the dandy ruins a man [Add to Longdo]
洒落者[しゃれもの, sharemono] (n) a dandy or fop [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唐璜[táng huáng, ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, ] a dandy; a fop; Don Juan; a ladies man [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top