หรือคุณหมายถึง dagös?
Search result for

dagoes

(107 entries)
(2.3191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dagoes-, *dagoes*, dagoe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dagoes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dagoes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dago[N] คำที่มีความหมายดูถูกใช้เรียกคนที่มาจากอิตาลี สเปน หรือโปรตุเกส
pedagog[N] อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
pedagogy[N] ครุศาสตร์, Syn. instruction, teaching
pedagogue[N] อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pedagog(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher,educator
pedagogic(เพดดะกอจ'จิค, -คัล) adj. เกี่ยวกับ pedagogueหรือpedagogy (ดู)
pedagogical(เพดดะกอจ'จิค, -คัล) adj. เกี่ยวกับ pedagogueหรือpedagogy (ดู)
pedagogism(เพด'ดะกอกกิสซึม) n. วีธีสอน,ลักษณะพิเศษของครู,การพูดมาก,การอวดภูมิความรู้
pedagogue(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher,educator
pedagoguism(เพด'ดะกอกกิสซึม) n. วีธีสอน,ลักษณะพิเศษของครู,การพูดมาก,การอวดภูมิความรู้
pedagogy(เพด'ดะโกจี,-กอจ'จี) n. หน้าที่หรืองานของครู,การสอน,ศิลปะหรือวิธีการสอน, Syn. paedagogy,teaching,education

English-Thai: Nontri Dictionary
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
pedagogy(n) การสอน,หน้าที่ครู,วิชาครู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No matter how many Dago Guinea greaseballs come out of the woodwork!ไม่ว่ากี่ greaseballs Dago กีนีออกมาจากไม้! The Godfather (1972)
But as a pedagogue and as an educator, you must keep a stiff upper lip.แต่เป็นนักการศึกษา- และในฐานะนักการศึกษา, คุณต้องเก็บริมฝีปากบนแข็ง Idemo dalje (1982)
He seems to think that you work for a pedagogic program... for a reservation with bottoms federal, is that true?เขาคิดว่าคุณ ทำงานให้มูลนิธิ ขององค์กรรัฐ ทำงานอุทิศตน ให้คนพื้นเมือง Next (2007)
Dino the dago.DOUG: All right. All right. The Town (2010)
This is a much better idea than spending the day pretending to like some German pedagogue of art.นี่มันดีกว่าที่จะไปใช้เวลา แกลังทำเป็นชื่นชอบ พวกเยอรมันชอบอวดรู้เรื่องศิลปะ Empire of the Son (2011)
The sheriff's gonna come in to find some dago going through his fucking papers.เขาจะเข้ามาแล้วเห็นว่ามีคนอิตาเลียน กำลังเปิดเอกสารเขาอ่าน Live by Night (2016)
You and your nigger whore girlfriend and your dirty dago friends.นายกับนังเมียโสเภณีนิโกร และเพื่อนอิตาเลียนโสโครก Live by Night (2016)
We are the landed white gentry in this country and we have no plans to carve off a strip of this country, which we have gone to great pains to break and colonize and hand it over to Catholics, Jews, darkies or dagos.เราเป็นชนผิวขาวชั้นสูงซึ่งเป็นเจ้าของ ที่ดินมากมายในประเทศนี้ และไม่มีแผนที่จะแบ่งปันบางส่วนของประเทศนี้ ซึ่งเราต้องผ่านความเจ็บปวดอย่างมาก ที่จะแบ่งและสร้างอาณานิคม Live by Night (2016)
- It's not pedagogically.Aber das ist unpädagogisch. Striped Trip (1961)
Perhaps I was wrong in the attitude that I took about the school play.Na gut. Sicher habe ich den pädagogischen Wert dieser Aufführung unterschätzt. Lolita (1962)
My dear old schoolmarm shall begin- that staunch and intrepid educator that looks so out of place without her severe spectacles covering severe eyes looking out of a severe face and possessing that vast prerogative that comes from the school board,Meine liebe alte Schullehrerin wird den Anfang machen. Diese eiserne und unerschrockene Pädagogin, die so deplatziert aussieht, ohne ihre strenge Brille vor ihren strengen Augen, die aus ihrem strengen Gesicht blicken. Und welche dieses gewaltige Vorrecht besitzt, das von der lokalen Schulbehörde kommt. One More Pallbearer (1962)
In the park, in Rosita, Rosita Beach State Park just south of Dago in Santa Rosita.Im Park in Rosita. Im Rosita Beach State Park. Südlich von Dago in Santa Rosita. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
They should study and be studied. Set up an international board of educators to study them.Wir stellen einen internationalen Pädagogenrat zusammen, Children of the Damned (1964)
Dagon the Phoenician, the most honest banker of Memphis.Der ehrenwerte Dagon, Bankier des Prinzen Ramses, unseres Thronfolgers. Pharaoh (1966)
Alright, my honest Dagon, can you lend me 15 talents?Nun ja, ehrenwerter Dagon, leihst du mir fünfzehn Talente? Pharaoh (1966)
And Dagon, banker of the prince and heir.Der ehrenwerte Dagon, Bankier des Prinzen Ramses, unseres Thronfolgers. Pharaoh (1966)
I greet you, Lord Dagon, and wish you prosperity!Ich, Hiram, grüße dich, Kaufmann und und Bankier Dagon. Ich wünsche dir ein großes Vermögen und geschäftlichen Erfolg. Pharaoh (1966)
I greet you, Lord Hiram and wish you whatever you're wishing me!Ich, Dagon, heiße dich willkommen, Prinz Hiram. Ich wünsche dir dasselbe, was du mir wünschst. Pharaoh (1966)
You have good leverage in this affair, Dagon.Aber du, Dagon, kannst dich um dein Vaterland verdient machen. Pharaoh (1966)
It's necessary that each of his cooks wants war, each of his barbers, of his secretaries, officers, drivers, slaves... that they all want war with Assyria, and that he'll hear talk of nothing else all day long,Da kann ich mich in zehn Teile teilen, kann ich das? Nein, Dagon. Aber sorge du dafür, dass alle, die um ihn sind, für uns arbeiten: Pharaoh (1966)
I'll leave the educational psychology to you.Die pädagogische Psychologie überlasse ich Ihnen. Judy and the Baby Elephant (1967)
By the way, with whom have you studied?Wer war Ihr Pädagoge? Tchaikovsky (1970)
Thanks to Mrs. Doinel.Ihre Frau ist eine gute Pädagogin. Bed & Board (1970)
- Dago Red.- Dago Red. MASH (1970)
- Dago Red!- Dago Red! MASH (1970)
Dago!DagoMASH (1970)
- Dago, I want you to hold this retractor.- Dago, halt mal den Wundsperrer. Schnell. MASH (1970)
- Hi, Dago.- Hi, DagoMASH (1970)
- Is he all right, Dago?- Geht es ihm gut, DagoMASH (1970)
Hey, Dago Reddo!He, Dago Redo! Hi. MASH (1970)
Look, Dago, he is not committing suicide, only intending to.Dago, er bringt sich nicht um, er hat es nur vor. MASH (1970)
- And that's Dago Red.- Und zwar Dago Red. MASH (1970)
Hey, Dago.He, DagoMASH (1970)
Follow Hawkeye, Trapper, Duke, Dago Red, Painless, Radar, Hot Lips, Dish and Staff Sergeant Vollmer as they put our boys back together again.Seht Hawkeye, Trapper, Duke, Dago Red Painless, Radar, Hot Lips, Dish und Feldwebel Vollmer wie sie unsere Jungs zusammenflicken. MASH (1970)
Scrooge exploded.Onkel Dagobert ist geplatzt... Lulu the Tool (1971)
When, for instance, did she last turn down a Dom Perignon in favour of, no offence, mind you, the persuasive charms of Dago Red?Hat sie etwa auf den edlen Dom Perignon verzichtet, ohne Ihnen nahe treten zu wollen zu Gunsten des verführerischen Zaubers eines Dago Red? Sleuth (1972)
So Scrooge McDuck won't think we're joking.Dann denkt Dagobert Duck nicht, dass wir scherzen. Almost Human (1974)
Bruno, give them something.Dagobert, gib ihnen doch was. Going Places (1974)
Wallet, Bruno...Die Brieftasche, Dagobertchen. Going Places (1974)
- It's an educational exercise.Das ist pädagogisch interessant. The Best Way to Walk (1976)
I'm here for the money, I'm not into educational activities.Für mich ist das hier bezahlter Urlaub. Von Pädagogik verstehe ich nichts. The Best Way to Walk (1976)
But it's unpedagogical.Und doch ist das unpädagogisch. Aty-baty, shli soldaty... (1977)
Do you understand? Unpedagogical.Verstehen Sie, das ist unpädagogisch. Aty-baty, shli soldaty... (1977)
Old man, you want to buy four poor kids breakfast?Hey, alter Dagobert Duck. Würden Sie vier armen Neffen das Frühstück spendieren? Hitch-Hike (1977)
Instead of using the intended route, which takes us centons out of our way, I suggest we take the direct path, here, through the Nova of Madagon.Anstatt die angestrebte Route zu benutzen... die uns Zentonen von unserem Weg wegführt... schlage ich vor, wir nehmen den direkten Weg, hier... durch die Nova von Madagon. Saga of a Star World (1978)
The Nova of Madagon is not a nova at all but a star field so bright our cockpits will be sealed to prevent blindness.Die Nova von Madagon ist überhaupt keine Nova, sondern... ein Sternenfeld, so hell, dass unsere Cockpits versiegelt werden, um Erblinden zu verhindern. Saga of a Star World (1978)
At a celebration to decorate those three brave young men who led us to safety through the perilous straits of Madagon.Bei einer Feier, um diese drei mutigen jungen Männer auszuzeichnen... die uns in Sicherheit gebracht haben durch die gefahrvollen Engpässe von Madagon. Saga of a Star World (1978)
Instead of using the intended route... which takes us centons out of our way... I suggest we take the direct path here... through the Nova of Madagon.Statt die beabsichtigte Route zu nehmen... die uns Zentonen von unserem Weg abbringt... schlage ich vor, dass wir den direkten Weg nehmen... durch die Nova von Madagon. Battlestar Galactica (1978)
The Nova of Madagon is not a nova at all... but a star field so bright our cockpits will be sealed to prevent blindness.Die Nova von Madagon ist definitiv keine Nova... sondern ein so helles Sternenfeld, dass die Cockpits versiegelt werden müssen. Battlestar Galactica (1978)
At a celebration... to decorate those three brave young men... who led us to safety through the perilous straits of Madagon.Bei einer Feier... um die drei tapferen jungen Männer auszuzeichnen... die uns durch die gefährliche Enge von Madagon in Sicherheit brachten. Battlestar Galactica (1978)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครุศาสตร์[N] Science of Education, See also: pedagogy, Example: ปัจจุบันได้มีการสอนวิชาสุขภาพจิตในแขนงวิชาต่างๆ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ ครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น, Thai definition: วิชาว่าด้วยการสร้างพื้นฐานและความรู้ของการเป็นครู ประกอบด้วยวิชาการศึกษาเป็นต้น
นักการศึกษา[N] educator, See also: pedagogue, instructor, principal, educationist, Example: ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAGON    D EY1 G AH0 N
PEDAGOGY    P EH1 D AH0 G OW2 JH IY0
DAGOSTINO    D AA0 G OW0 S T IY1 N OW0
PEDAGOGICAL    P EH2 D AH0 G AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dago    (n) (d ei1 g ou)
dagos    (n) (d ei1 g ou z)
pedagogy    (n) (p e1 d @ g o jh ii)
pedagogic    (j) (p e2 d @ g o1 jh i k)
pedagogue    (n) (p e1 d @ g o g)
pedagogues    (n) (p e1 d @ g o g z)
pedagogical    (j) (p e2 d @ g o1 jh i k @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungswissenschaft {f}pedagogy [Am.]; paedagogy [Br.] [Add to Longdo]
dagoge {m}; Pädagogin {f}teacher; educationist; educationalist [Add to Longdo]
dagoge {m}pedagogue; pedagog [Am.] [Add to Longdo]
dagogik {f}pedagogy [Am.]; paedagogy [Br.]; education [Add to Longdo]
Sozialpädagogik {f}social education [Add to Longdo]
dagogischpedagogic [Add to Longdo]
dagogischpedagogical [Add to Longdo]
dagogisch {adv}pedagogically [Add to Longdo]
unpädagogischunpedagogical [Add to Longdo]
UIE : UNESCO-Institut für PädagogikUIE : UNESCO Institute for Education [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ただごと歌;徒言歌;直言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka) [Add to Longdo]
ただ事;只事;徒事;あだ事;唯事[ただごと(ただ事;只事;徒事;唯事);あだごと(徒事;あだ事), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter [Add to Longdo]
教育学[きょういくがく, kyouikugaku] (n,adj-no) pedagogy; pedagogics; education (esp. in the context of the study of education) [Add to Longdo]
教授法[きょうじゅほう, kyoujuhou] (n) teaching methodology; pedagogy [Add to Longdo]
卒都婆;卒塔婆;率塔婆[そとば;そとうば(卒塔婆;率塔婆), sotoba ; sotouba ( sotoba ; ritsu tou baa )] (n) (1) (See 塔・2) stupa; dagoba; (2) (See 板塔婆) wooden grave tablet [Add to Longdo]
村夫子[そんぷうし, sonpuushi] (n) rural scholar or pedagogue; pedant [Add to Longdo]
堕獄[だごく, dagoku] (n) going to hell; falling into hell [Add to Longdo]
徒言;只言;直言[ただごと;ただこと, tadagoto ; tadakoto] (n) (arch) plain speech; direct speech [Add to Longdo]
徒心;他心[あだごころ, adagokoro] (n) (arch) (See 浮気心,あだしごころ) cheating heart; fleeting heart; fickle heart [Add to Longdo]
[とう, tou] (n,n-suf) (1) tower; steeple; spire; (n) (2) (abbr) (original meaning) (See 卒塔婆・1,塔婆・1) stupa; pagoda; dagoba; (P) [Add to Longdo]
背高泡立草[せいたかあわだちそう;セイタカアワダチソウ, seitakaawadachisou ; seitakaawadachisou] (n) (uk) Canada goldenrod (Solidago canadensis var. scabra) [Add to Longdo]
半田鏝;半田ごて;ハンダ鏝[はんだごて(半田鏝;半田ごて);ハンダごて(ハンダ鏝), handagote ( handa kote ; handa gote ); handa gote ( handa kote )] (n) soldering iron [Add to Longdo]
涙声[なみだごえ, namidagoe] (n) tearful voice; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等师范学校[zhōng děng shī fàn xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄕ ㄈㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] normal (i.e. pedagogical) middle school [Add to Longdo]
大公报[Dà Gōng Bào, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] Dagong Bao, popular newspaper name; Ta Kung Pao, founded 1902 in Beijing, now published in Hong Kong [Add to Longdo]
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, / ] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University) [Add to Longdo]
教育学[jiào yù xué, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] pedagogy [Add to Longdo]
训育[xùn yù, ㄒㄩㄣˋ ㄩˋ, / ] pedagogy; to instruct and guide [Add to Longdo]
训迪[xùn dí, ㄒㄩㄣˋ ㄉㄧˊ, / ] guidance; to instruct; pedagogy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
涙声[なみだごえ, namidagoe] traenenerstickte_Stimme, weinerliche_Stimme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top