Search result for

décidées

(147 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -décidées-, *décidées*, décidée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา décidées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *décidées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decide[VT] ตัดสินใจ, See also: ตกลงใจ, ชี้ขาด, Syn. make a decision
decided[ADJ] เห็นชัด, See also: เข้าใจง่าย, เด่นชัด, เด็ดขาด, Syn. clear
decide on[PHRV] ตัดสินให้, See also: ยินยอมให้, Syn. agree on, decide against, determine on, settle on
decidedly[ADV] อย่างไม่ต้องสงสัย, See also: อย่างแจ่มแจ้ง, Syn. unhesitating, determined
undecided[ADJ] ที่ยังไม่ตัดสินใจ, Syn. indecisive, doubtful, Ant. decided
undecided[N] คนที่ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้, See also: คนที่ตัดสินใจไม่เด็ดขาด
decide for[PHRV] ตัดสินสนับสนุน (ทางกฎหมาย), See also: สนับสนุน, Syn. find for, Ant. decide against, find against
decide upon[PHRV] ตัดสินให้, See also: ยินยอมให้, Syn. agree on, decide against, determine on, settle on
undecidedly[ADV] อย่างลังเล, See also: โดยยังไม่ตัดสินใจ, Syn. indecisively, doubtfully, Ant. decidedly
decide against[PHRV] ตัดสินใจไม่ยอมรับ, Syn. decide on
decide between[PHRV] เลือกระหว่าง, See also: ตัดสินใจระหว่าง
undecided case[N] คดีดำ, See also: คดีที่ยังมีปริศนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decide(ดิไซดฺ') vt. ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตัดสิน,ชี้ขาด vi. ตัดสิน,ชี้ขาด, Syn. determine ###A. waver
decided(ดิไซ'ดิด) adj. เด็ดขาด,แน่นอน,ตัดสินใจแล้ว, See also: ness n.
undecided(อันดิไซ'ดิด) adj. ไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน, See also: undecidedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
decide(vi,vt) ตัดสินใจ,ชี้ขาด,ตกลงใจ
decided(adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา
undecided(adj) ยังไม่ตกลงใจ,ลังเล,ไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ratio decidendi (L.)เหตุผลในการวินิจฉัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตัดสินใจ[N] decision-maker, See also: person who decides, Syn. คนตัดสินใจ, Example: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด
ขึ้นอยู่กับ[V] depend on, See also: hinge on, be decided by, rely on, Syn. ขึ้นกับ, Example: การขอประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
คดีแดง[N] decided case, Ant. คดีดำ, Example: คดีนี้เป็นคดีแดงที่รู้ผลแล้วว่า ใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูก, Count unit: คดี, Thai definition: คดีที่ศาลมีคำสั่งหรือพิพากษาแล้ว
คดีดำ[N] undecided case, Ant. คดีแดง, Example: คดีของสมศักดิ์เป็นคดีดำที่ยังไม่รู้เลยว่าจะออกหัวออกก้อย, Count unit: คดี, Thai definition: คดีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
จดๆ จ้องๆ[V] hesitate, See also: waver, be uncertain, be unsure, be undecided, Syn. จดจ้อง, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, ไม่ตัดสินใจ, Ant. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: มัวแต่จดๆ จ้องๆ อยู่นั่นแหล่ะ ไม่ยอมลงมือทำเสียที, Thai definition: จะทำก็ไม่แน่ใจ
พินิศจัย[V] judge, See also: decide, Syn. วินิจฉัย, Thai definition: ตัดสินเด็ดขาด, ชี้ขาดลงไป
พิพากษ์[V] sentence, See also: deliver judgement, decide, judge, Syn. พิพากษา, ตัดสิน, ชี้ขาด, ตัดสินคดี, Example: ศาลได้พิพากษ์ลงโทษเขาแล้วอย่างสาสมกับความผิด, Thai definition: ตัดสินคดีโดยศาล
พิพากษา[V] sentence, See also: deliver judgement, decide, judge, Syn. พิพากษ์, ตัดสิน, ชี้ขาด, ตัดสินคดี, Example: ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ซื้อเสียง แต่ให้ยึดเงินของกลางไว้, Thai definition: ตัดสินคดีโดยศาล
ลงมติ[V] vote, See also: cast one's vote, decide or determine by vote, Syn. โหวต, โหวตเสียง, ลงความเห็น, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบมาตรการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
ลังเลใจ[V] hesitate, See also: waver, falter, vacillate, oscillate, be uncertain, be undecided, Syn. สองจิตสองใจ, โลเล, ลังเล, Example: นักลงทุนต่างประเทศลังเลใจที่จะลงทุนในจีนและไต้หวัน, Thai definition: ไม่แน่ใจ
เด็ด[ADV] absolutely, See also: completely, decidedly, for certain, certainly, unquestionably, Syn. ทีเดียว, เป็นอันขาด, Example: ผมไม่เอาเขาเด็ดๆ
ตัดสิน[V] judge, See also: pass judgement on, render a decision, determine, decide, Syn. ลงความเห็น, ชี้ขาด, วินิจฉัย, Example: คณะกรรมการตัดสินให้ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะอย่างเป็นเอกฉันท์
ตัดสินโทษ[V] judge, See also: decide, sentence, condemn, adjudge, adjudicate, give verdict, doom, written judgment, cour, Syn. พิพากษา, ตัดสินลงโทษ, Example: ศาลตัดสินโทษให้ยิงเป้าผู้ต้องหาคดีขายความลับทางราชการแก่ชาวต่างชาติ
ตัดสินใจ[V] determine, See also: resolve, believe on firmly, make up one's mind, have decided, Syn. ตกลงใจ, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาเอกโดยไม่ฟังคำทัดทานจากคนรอบข้าง
นิยม[N] decree, See also: order, decide, appoint, Syn. การกำหนด, การตั้งกฎเกณฑ์, แบบ
รีๆ รอๆ[V] hesitate, See also: be undecided (as regarding action), be uncertain, Syn. รีรอ, Thai definition: แสดงอาการลังเลใจออกมา, ไม่แน่ใจที่จะทำลงไป
ปลงใจ[V] make up one's mind, See also: make a decision, decide, come to the conclusion, Syn. ตกลงใจ, ตัดสินใจ, Example: เธอปลงใจว่าจะหย่ากับเขา
ชี้ขาด[V] judge, See also: arbitrate, make a final decision, decide, rule, Syn. ตัดสิน, พิจารณา, พิพากษา, วินิจฉัย, Example: คำตัดสินของศาลชี้ขาดว่าจำเลยสมควรถูกประหารชีวิต
กำหนด[V] decide, See also: determine, assign, fix, set, settle, Syn. หมายไว้, ตราไว้, ปลงใจ, ตัดสินใจ, พิจารณา, Example: พรรคประชากรไทยกำหนดตัวบุคคลที่จะลงสมัครเรียบร้อยแล้ว
ตกลงปลงใจ[V] be voluntary, See also: decide, Syn. ตกลง, ยินยอม, , Example: การสมรสคือการที่ชายหญิงได้ตกลงปลงใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างฉันสามีภริยา, Thai definition: ยอมให้เป็นไปเช่นนั้น
วินิจฉัย[V] judge, See also: make a final decision, decide, contemplate, consider, Syn. ตัดสิน, Example: แพทย์ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าคนไข้เป็นอะไร, Thai definition: พิจารณาเพื่อตัดสิน
หันรีหันขวาง[V] turn around undecidedly, Syn. เก้ๆ กังๆ, Example: เขายืนหันรีหันขวางอยู่พักหนึ่งแล้วนอนหมอบลงเช่นเดิม, Thai definition: อาการที่หันเหไปมาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไร
หันรีหันขวาง[V] to turn around undecidedly, Syn. เก้ๆ กังๆ, Example: แมวขยับร่างหันรีหันขวางอยู่พักหนึ่งแล้วนอนหมอบลงเช่นเดิม
ฟันธง[V] decide for sure, See also: decide absolutely, Example: สมัชชาคนจนฟันธงหมดเวลาเจรจาได้เวลาชุมนุมแล้ว, Thai definition: ตัดสินลงไปอย่างเด็ดขาด
ฟันธง[V] decide for sure, See also: decide absolutely, Example: สมัชชาคนจนฟันธงหมดเวลาเจรจาได้เวลาชุมนุมแล้ว, Thai definition: ตัดสินลงไปอย่างเด็ดขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite   FR: persuader ; décider
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge   
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule   FR: arbitrer ; juger
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite   FR: persuader ; influencer ; décider
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved   FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded   FR: décidé ; déterminé ; résolu
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely   FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
กำหนดเลือกตั้ง[v. exp.] (kamnot leūaktang) EN: call an election ; set an election   FR: appeler à une élection ; décider une élection ; fixer une élection
คดีแดง[n. exp.] (khadī daēng) EN: adjudged case ; decided case ; settled case   
คดีดำ[n. exp.] (khadī dam) EN: pending case ; undecided case ; cases pending   
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū kap) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on   FR: dépendre de ; reposer sur
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลงมติ[v.] (longmati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision   FR: approuver une résolution
มั่นหมาย[v.] (manmāi) EN: intend to ; determine ; mean to ; have an intention of   FR: être décidé à ; être résolu à
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict   FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
พิพากษาให้จำเลยชนะ[v. exp.] (phiphāksā hai jamloēi chana) EN: decide in favour of the defendant   
ผู้ตัดสินใจ[n.] (phūtatsinjai) EN: decision-maker ; person who decides ; decider (Am.)   FR: décideur [m]
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide   FR: conclure
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide   FR: envisager
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: decide ; render a decision   FR: décider ; statuer ; juger ; porter un jugement ; trancher
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided   FR: décider de ; se décider à ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision
ตกลงใจ[v.] (toklongjai) EN: decide to ; make up one's mind ; have decided (to)   FR: décider de ; se décider à
ตกลงใจที่จะไป[v. exp.] (toklongjai thī ja pai) EN: be decided on going   
ตกลงปลงใจ[v. exp.] (toklong plongjai) EN: be voluntary ; decide ; make up one's mind   
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider   FR: juger ; décider
ยังไม่ตัดสินใจ[adj.] (yang mai tatsinjai) EN: undecided   

CMU English Pronouncing Dictionary
DECIDE    D AH0 S AY1 D
DECIDED    D AH0 S AY1 D AH0 D
DECIDES    D AH0 S AY1 D Z
DECIDEDLY    D AH0 S AY1 D AH0 D L IY0
UNDECIDED    AH2 N D AH0 S AY1 D AH0 D
UNDECIDEDS    AH2 N D AH0 S AY1 D AH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decide    (v) (d i1 s ai1 d)
decided    (v) (d i1 s ai1 d i d)
decides    (v) (d i1 s ai1 d z)
decidedly    (a) (d i1 s ai1 d i d l ii)
undecided    (j) (uh2 n d i s ai1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
一回勝負[いっかいしょうぶ, ikkaishoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game [Add to Longdo]
一発勝負[いっぱつしょうぶ, ippatsushoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game [Add to Longdo]
一番勝負[いちばんしょうぶ, ichibanshoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game [Add to Longdo]
決して[けっして(P);けして(ik), kesshite (P); keshite (ik)] (adv) never; by no means; decidedly; indisputably; (P) [Add to Longdo]
決す[けっす, kessu] (v5s) (See 決する) to decide; to determine [Add to Longdo]
決する[けっする, kessuru] (vs-s) to decide; to determine; (P) [Add to Longdo]
決まる(P);決る(io);極る[きまる, kimaru] (v5r,vi) (1) to be decided; to be settled; (2) to look good in (clothes); (P) [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
決め手(P);極め手[きめて, kimete] (n) (1) (See 決める・きめる・1) decider; person who decides; (2) (See 決める・きめる・2) deciding factor; clincher; trump card; winning move; (P) [Add to Longdo]
決め付ける(P);決めつける[きめつける, kimetsukeru] (v1,vt) (1) to fix upon (one-sidedly); to (ignore somebody's position and) arbitrarily decide something is the case; (2) to scold; to take (a person) to task; (P) [Add to Longdo]
決定づける[けっていづける, ketteidukeru] (v1,vt) to decide (e.g. an outcome); to dictate; to determine [Add to Longdo]
決定権[けっていけん, ketteiken] (n) right to decide; having say (in a decision) [Add to Longdo]
狐疑逡巡[こぎしゅんじゅん, kogishunjun] (exp) being in doubt and unable to decide; hesitation and indecision [Add to Longdo]
思い迷う[おもいまよう, omoimayou] (v5u) to be unable to make up one's mind; to be undecided [Add to Longdo]
事とする[こととする, kototosuru] (exp,vs-i) (1) to devote oneself; to do one thing exclusively; to make a job of; (2) (uk) (See 事にする・1) to decide to [Add to Longdo]
事と成る[こととなる, kototonaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that [Add to Longdo]
事にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) to decide to; (2) (uk) (after the past tense form of a verb) to pretend that; (3) (uk) (as 〜ことにしている) to make a practice of doing; to make it a rule to [Add to Longdo]
事になる[ことになる, kotoninaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that [Add to Longdo]
自分で決める[じぶんできめる, jibundekimeru] (v1) to decide by oneself [Add to Longdo]
取り決める(P);取り極める;取決める;取極める[とりきめる, torikimeru] (v1,vt) to agree; to decide upon; to enter into (a contract); (P) [Add to Longdo]
取り直し;取直し[とりなおし, torinaoshi] (n) rematch (e.g. in sumo when the match is too close to decide) [Add to Longdo]
消化試合[しょうかしあい, shoukashiai] (n) throwaway match (i.e. one played after a tournament has already been decided); dead rubber [Add to Longdo]
親裁[しんさい, shinsai] (n,vs) matter personally decided by the emperor [Add to Longdo]
断じて[だんじて, danjite] (adv) absolutely; positively; decidedly; (P) [Add to Longdo]
定める[さだめる, sadameru] (v1,vt) to decide; to establish; to determine; (P) [Add to Longdo]
纏める[まとめる, matomeru] (v1,vt) (1) to collect; to put (it all) together; to integrate; to consolidate; to unify; (2) to summarize; to aggregate; (3) to bring to a conclusion; to finalize; to settle; to put in order; (4) to establish; to decide; (P) [Add to Longdo]
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]
不決定[ふけってい, fukettei] (n) pending; unsettled; undecided [Add to Longdo]
不定[ふじょう(P);ふてい, fujou (P); futei] (adj-na,n,adj-no) uncertainty; insecurity; inconstancy; indefinite; undecided; (P) [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) [Add to Longdo]
腹を決める[はらをきめる, harawokimeru] (exp,v1) to (resolve oneself and) decide [Add to Longdo]
未決定[みけってい, mikettei] (n) undecided [Add to Longdo]
明暗を分ける[めいあんをわける, meianwowakeru] (exp,v1) (1) to decide the outcome (e.g. game); (2) to be very different; to be sharply contrasted [Add to Longdo]
有耶無耶[うやむや, uyamuya] (adj-na,n) (uk) indefinite; hazy; vague; unsettled; undecided; (P) [Add to Longdo]
預かり(P);預り[あずかり, azukari] (n) (1) under custody; under supervision; (2) undecided match; draw; tie; (P) [Add to Longdo]
預かる[あずかる, azukaru] (v5r,vt) (1) (See 預ける) to look after; to take care of; to keep; to hold on to; to keep in custody; (2) to take charge of; to be entrusted with; to receive on deposit; (3) to reserve (judgment); to leave undecided; (P) [Add to Longdo]
律する[りっする, rissuru] (vs-s) (1) to judge (on the basis of); (2) to regulate; to decide [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上天入地[shàng tiān rù dì, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄖㄨˋ ㄉㄧˋ, ] lit. to go up to heaven or down to Hades; fig. whichever way, I don't care; to decide to go ahead without foreboding [Add to Longdo]
作主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, ] to decide; to make decisions; to back up sb; support [Add to Longdo]
公民表决[gōng mín biǎo jué, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] referendum; decided by public vote [Add to Longdo]
判定[pàn dìng, ㄆㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, ] judge; decide; judgment; determination [Add to Longdo]
判断[pàn duàn, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] to decide; to determine [Add to Longdo]
去取之间[qù qǔ zhī jiān, ㄑㄩˋ ㄑㄩˇ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] undecided between taking and leaving [Add to Longdo]
商定[shāng dìng, ㄕㄤ ㄉㄧㄥˋ, ] to agree; to decide after consultation; to come to a compromise [Add to Longdo]
[ān, , ] undecided [Add to Longdo]
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, ] to set; to fix; to determine; to decide; to order [Add to Longdo]
审处[shěn chǔ, ㄕㄣˇ ㄔㄨˇ, / ] to deliberate and decide; to try and punish; trial and execution [Add to Longdo]
摇摆不定的[yáo bǎi bù dìng de, ㄧㄠˊ ㄅㄞˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄜ˙, / ] undecided [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge [Add to Longdo]
未定[wèi dìng, ㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, ] undecided; indeterminate; still in doubt [Add to Longdo]
模棱[mó léng, ㄇㄛˊ ㄌㄥˊ, / ] ambiguous; undecided and unclear [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] breach (a dike); to decide; to determine [Add to Longdo]
决定[jué dìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] to decide (to do something); to determine; to resolve [Add to Longdo]
研定[yán dìng, ㄧㄢˊ ㄉㄧㄥˋ, ] to consider and decide; to decide after investigating [Add to Longdo]
表决[biǎo jué, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] decide by vote; vote [Add to Longdo]
裁夺[cái duó, ㄘㄞˊ ㄉㄨㄛˊ, / ] consider and decide [Add to Longdo]
裁断[cái duàn, ㄘㄞˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] consider and decide [Add to Longdo]
核定[hé dìng, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] to audit and determine; to check and ratify; to appraise and decide; determination; on a deemed basis (taxation); to deem [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] decide judicially [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] hesitating; undecided; hesitant [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, / ] irresolute; undecided [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top