ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cut back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut back-, *cut back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut back(phrv) ตัดให้สั้น
cut back(phrv) ย้อนเวลากลับ, See also: ย้อนกลับ, Syn. flash back, flash forward
cut back(phrv) เปลี่ยนทิศทางทันทีขณะวิ่ง
cut back(phrv) ประหยัดเงิน, Syn. cut down, cut down on
cut back(phrv) ตัดทอนคำพูด, See also: ตัดคำพูดออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want these trees cut back so the lights can shine onto the property.ตัดต้นไม้พวกนี้ให้แสงลอดลงมาได้ The Bodyguard (1992)
Look, I don't want to cut back the hormones altogether.ฟังนะ ฉันไม่อยากตัดฮอร์โมนทั้งหมด Junior (1994)
- We have to cut back all expenses.- เราตองตัดรายจ่ายลงบ้าง As Good as It Gets (1997)
You will cut back on your workload.ฉันจะลดงานนายลง ต่อไปนายไม่ต้อง Bicentennial Man (1999)
Cut back on the steak.คราวน่าพ่อควรสั่งให้ตัวเองด้วย Twilight (2008)
Cut Back My Father's Hours Recently.เธอเพิ่งตัดชั่วโมงทำงานของพ่อฉัน The Manhattan Project (2008)
Well, I was hoping you could cut back on your hours at work.ฉันหวังว่าคุณอาจจะลดชั่วโมงทำงานลงได้ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Everybody in America is having to cut back a little bit.ทุกคนในอเมริกาก็กำลังมี เรื่องติดขัดกันทั้งนั้น Do It, Monkey (2009)
If people cut back on the beer, you could get out the bathroom and satisfy your women without pharmaceutical help.แค่บอกว่าถ้าดื่มเบียร์น้อยลง นายอาจไม่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อย และทำให้ผู้หญิงพึงพอใจ โดยไม่ต้องใช้ยาช่วย The Cornhusker Vortex (2009)
I might have cut back on the F-words a little.ฉันอาจจะ ตัด F ออกไปบ้าง MacGruber (2010)
Cut in promos of the drivers as soon as the light hits green, cut back to me, crane up, chase out after Frankenstein.คัทในโปรโมชั่นของผู้ขับขี่ as ทันทีที่แสงนิยมสีเขียว ตัดกลับมาให้ฉัน, เครนขึ้น ออก chase หลังจาก Frankenstein, Got มันได้หรือไม่ Death Race 2 (2010)
- Well, you don't cut back at Christmas.-ไม่ต้องประหยัดหรอก A Simple Christmas (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut backGeorge was laid off when his company cut back production last year.
cut backIf you want to become thin, you should cut back on the between-meal snacks.
cut backThe factory had to cut back its production.
cut backWe have cut back production by 20%.
cut backYou smoke far too much. You should cut back.

Japanese-English: EDICT Dictionary
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1, vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note [Add to Longdo]
蹴出す[けだす, kedasu] (v5s, vt) to kick out; to cut back (on spending) [Add to Longdo]
切戻し[きりもどし, kirimodoshi] (n) { comp } cut back; revert [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切戻し[きりもどし, kirimodoshi] cut back, revert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cut back
   v 1: return in time; "the film cut back to an earlier event in
      the story" [syn: {cut back}, {flash back}]
   2: cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat
     intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
     [syn: {reduce}, {cut down}, {cut back}, {trim}, {trim down},
     {trim back}, {cut}, {bring down}]
   3: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
     plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
     {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]
   4: place restrictions on; "curtail drinking in school" [syn:
     {restrict}, {curtail}, {curb}, {cut back}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top