Search result for

couses

(857 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -couses-, *couses*, couse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา couses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *couses*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
verrucous (adj ) wart-like, ที่มีลักษณะคล้ายหูด

English-Thai: Longdo Dictionary
cough up(vi slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์
of course(adv) อย่างแน่นอน
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, S. non-penetrative sex A. intercourse,
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
court writ(n) หมายศาล
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coup[N] รัฐประหาร, See also: ปฏิวัติ, Syn. revolution, overthrow
couch[N] เก้าอี้ยาว, See also: เก้าอี้นอน, โซฟา, Syn. lounge, sofa
couch[VT] ทำให้นอนลง, See also: ทำให้หมอบลง
couch[VI] นอนลง, See also: หมอบลง
cough[N] การไอ, See also: การกระแอม, Syn. coughing
cough[N] เสียงไอ, See also: เสียงที่คล้ายการไอ
cough[VI] ไอ, See also: กระแอม, ขจัดออกโดยการไอ
could[AUX] กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can, See also: สามารถ
count[N] การนับ, See also: การคำนวณ, การประเมิน
count[N] การหาผลรวม, Syn. total, sum, tally
count[VI] นับ
count[VT] นับ, Syn. number
count[N] ผลรวม, See also: จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด, Syn. total
count[VI] พิจารณา
count[VT] พิจารณา
count[VI] มีความสำคัญ
count[VI] รวมเข้าไปด้วย, See also: พิจารณารวมไปด้วย
count[VT] รวมเข้าไปด้วย, See also: พิจารณารวมไปด้วย, Syn. include
count[N] ตำแหน่งของขุนนางอังกฤษเทียบเท่ากับเอิร์ล, See also: บรรดาศักดิ์ทางยุโรป
court[N] คฤหาสน์
court[VT] จีบ, See also: เกี้ยวพาราสี, Syn. romance, woo
court[N] ถนนสายสั้นๆ
court[N] ที่เปิดโล่ง, Syn. square, courtyard
court[N] ศาล, See also: ศาลยุติธรรม, ที่ตัดสินความ, Syn. courthouse, justice building
court[N] สนาม, See also: สนามสำหรับเล่นกีฬา, Syn. field
court[N] สภา, See also: คณะกรรมการบริหาร
court[VT] เสี่ยง
scour[VT] ขัดให้สะอาด, See also: ขัดเงา, ขัดอย่างแรง, ถูอย่างแรง, ถูให้สะอาด, ล้างออก, ชะออก, ขจัด, กำจัด, Syn. scrub, cleanse, rub
scour[VI] ขัด, See also: ขัดให้สะอาด
scour[N] การขัดให้สะอาด, See also: การขัดเงา, การถูให้สะอาด, การล้างออก
scour[VI] เที่ยวค้นคว้า, See also: เสาะหา, Syn. search, seek
scour[VT] วิ่งไปอย่างรวดเร็ว, See also: ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
scour[VI] วิ่งไปอย่างรวดเร็ว, See also: ผ่านไปอย่างฉับพลัน
Scout[N] ลูกเสือ, See also: เนตรนารี
scout[N] ทหารพราน, See also: หน่วยสอดแนม, หน่วยสังเกตการณ์, Syn. advance guard, explorer, spy
scout[N] ลูกเสือ, See also: เนตรนารี
scout[VT] สอดแนม
scout[VT] ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม (คำโบราณ), See also: เย้ยหยัน
scout[VI] ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม, See also: เย้ยหยัน
cougar[N] เสือภูเขา, Syn. mountain lion, catamount, puma
county[N] เขตปกครอง, Syn. division, admistrative
couple[N] คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน
couple[N] คู่สามีภรรยา
couple[VT] ทำให้เชื่อมต่อ, Syn. unite, join, link
couple[VI] มีเพศสัมพันธ์
couple[N] สองสิ่งที่คล้ายกัน, Syn. pair, twosome
couple[N] สิ่งที่เชื่อมติดกัน, Syn. bond, link
coupon[N] คูปอง, See also: บัตรแลกสินค้าที่ได้จากร้านค้า
coupon[N] แบบฟอร์ม
coupon[SL] หน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
accouchement(อะดูซมาน) fr. ระยะเก็บตัวในวัยเด็ก, การคลอด
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
accoucheuse(อะคู; ซูส) fr. หมอตำแย
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
acoustic(อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
airscout(แอร์' สเคาทฺ) เครื่องบินสอดแนม
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ
au courant(โอคราน') fr. ทันสมัย
aulic councilสภาองคมนตรีของจักรพรรดิ์โรมันสมัยก่อน
autoicous(ออทอย'คัส) adj. มี antheridia & archegonia บนต้นเดียวกัน
avant-courier(อะวาวงคู'เรีย) n., fr. ผู้อยู่ข้างหน้า (dispatched before another person)
backcountryn. เขตทุรกันดาร,เขตที่อยู่ห่างไกล
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bank discountn. ส่วนลดตั๋วแลกเงินธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
cash discountn. ส่วนลดเงินสด
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้
city counciln. สภาเทศบาลเมือง
civil courtn. ศาลแพ่ง
common counciln. สภาเทศบัญญัติ
concourse(คอน'คอร์ส) n. ชุมนุมชน,ทางรถยนต์,ทางเดิน,ถนนขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้สองข้างทาง,บริเวณสำหรับแข่งขัน,ลานกว้างมาก,การรวมกลุ่ม, Syn. assembling,assembly
control accountบัญชีควบคุมบัญชีอื่น
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น
convertible coupen. รถยนต์ชนิดปิดเปิดหลังคาหรือประทุนได้
couch(เคาชฺ) {couched,couching,couches} n. ที่นอน,เก้าอี้นอน,เก้าอี้ยาว,ถ้ำสัตว์. vt. ทำให้นอนลง,เอนลง,ขจัดออก,แสดงด้วยถ้อยคำ,เขียนด้วยคำพูด vi. นอนลง,ก้มลง,หมอบ,กอง, Syn. express
couchant(เคา'เชินทฺ) n. ซึ่งนอนลง,ซึ่งหมอบอยู่
couching(เคา'ชิง) n. การนอนลง,การหมอบลง
cougar(คู'กะ) n. สิงโตภูเขา, Syn. mountain lion
cough(คอฟ) {coughed,coughing,coughs} n. การไอ,เสียงไอ vi.,vt. ไอ,กระแอม. -Phr. (cough up ให้อย่างไม่เต็มใจ)
could(คูด) v. อดีตกาลของ can
couldn't(คูด'เดินทฺ) abbr. could not
couldst(คูดสฺทฺ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 2 ของ could
coulee(คู'ลี) n. ลำธารลึก,หุบเขาเล็ก ๆ ,สายน้ำที่เป็นพัก ๆ ,สายหินละลายจากภูเขาไป
coulisse(คุลิส') n. แผ่นที่มีช่องเลื่อน
coulomb(คู'ลอมบ์) n. หน่วยประจุไฟฟ้า (เมตร-กิโลกรัม-วินาที)
coulometer(คูลอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า
coulter(โคล'เทอะ) n. ใบมีดติดดินของคันไถ
council(เคา'เซิล) n. สภา,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ,กลุ่มคณะที่ปรึกษา,การประชุม,องค์กรร่วม,คณะมนตรี -Conf. counsel
councillor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.

English-Thai: Nontri Dictionary
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
account(n) บัญชี
account(vi) นับว่า,ถือว่า,เห็นว่า
account(vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
accountancy(n) การทำบัญชี
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
accounting(n) การบัญชี
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
accoutre(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
backcountry(n) เขตทุรกันดาร
BOY boy scout(n) ลูกเสือ
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม
couch(n) ที่นอน,เตียง,เก้าอี้นอน,โซฟา,เก้าอี้ยาว,เบาะรอง
couch(vi) หมอบลง,ก้มลง
couchant(adj) ซึ่งหมอบอยู่,ซึ่งนอนลง
cough(n) การไอ,เสียงไอ,การกระแอม
cough(vi) ไอ,กระแอม
could(vt) pt และ pp ของ can
council(n) สภา,คณะมนตรี,สภาองคมนตรี,คณะกรรมการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ
councillor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
councilor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counsel(vt) ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
COUNT count noun(n) สามานยนาม
count(n) การนับ,การคำนวณ,ตำแหน่งท่านเคานต์
count(vt) นับ,คำนวณ,คิดว่า,หวังว่า,เข้าใจว่า
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
countenance(vt) เห็นด้วย,เออออ,สนับสนุน,อนุญาต,ยอม,ให้กำลังใจ
counter(adv) ในทางตรงกันข้าม,ในทางกลับกัน
counter(n) โต๊ะรับเงิน,เคานต์เตอร์,เครื่องนับ,ผู้ต่อต้าน,ผู้รับเงิน
counter(vt) ตอบโต้,โต้แย้ง,ต่อต้าน,สวน,ฝ่าฝืน,เป็นปรปักษ์
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterbalance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุลกัน,ถ่วง
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
countercheck(vt) ทบทวน,ตรวจทาน,หยุดยั้ง,ยับยั้ง
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง
counterclockwise(adj) ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,ซึ่งหมุนซ้าย
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
counterfeit(vt) ปลอมแปลง,ทำเทียม,ทำให้เหมือน,ลอกเลียนแบบ
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
countermand(vt) เรียกกลับ,ถอนคืน,สั่งสอน,ยกเลิก,บอกเลิก
counterpane(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
counterpart(n) สำเนา,ฉบับเทียบ,ของคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,สิ่งที่คล้ายกัน
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
productive coughไอมีเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Privy Councilคณะองคมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Privy Councilคณะองคมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Privy Councillorองคมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Privy Councillorองคมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pareunia; coitus; copulation; intercourse, sexual; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pertussis; cough, whoopingโรคไอกรน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presence of the courtการกระทำต่อหน้าศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parliamentary counselที่ปรึกษาฝ่ายรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
program counter; instruction counterตัวนับระบุตำแหน่งคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ sequence control register] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
population countการนับจำนวนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pulse, bigeminal; pulse, coupled; pulsus bigeminusชีพจรคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, coupled; pulse, bigeminal; pulsus bigeminusชีพจรคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pruinose; glaucousมีนวล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
police courtศาลตำรวจ, ศาลโปริสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puromucousมูกปนหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, city-manager; plan, council-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, council-manager; plan, city-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parturition; accouchement; childbirth; labor; labour; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partus; accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
payment in due courseการใช้เงินเมื่อถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payment into courtการใช้เงินโดยวางเงินต่อศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
program address counterตัวนับเลขที่อยู่โปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
proof of sexual intercourseการพิสูจน์ผลการล่วงประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulsus bigeminus; pulse, bigeminal; pulse, coupledชีพจรคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public account, committee ofคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Law for the Organization of Courts of Justiceกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลยุติธรรม (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labor; accouchement; childbirth; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [ศัพท์ที่มีคำ labor ประกอบ ดูที่ labour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour; accouchement; childbirth; labor; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [ศัพท์ที่มีคำ labor ประกอบ ดูที่ labour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
less developed countryประเทศพัฒนาน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
less developed countryประเทศที่พัฒนาน้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
last resort, court ofศาลชั้นที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
low-income countryประเทศที่มีรายได้ต่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
levant and couchantระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
local courtsศาลท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loyalty discountส่วนลดจูงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislative councilคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislative counselที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislative courtศาลฝ่ายนิติบัญญัติ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislative courtศาลฝ่ายนิติบัญญัติ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave of courtการได้รับอนุญาตจากศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislative councilคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
least developed countryประเทศพัฒนาน้อยที่สุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resort, court of lastศาลชั้นที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve accountบัญชีเงินสำรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recountการนับคะแนนเสียงใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recoupmentการหักกลบลบกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recourseไล่เบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recourse indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rencounterการปะทะ, การเผชิญหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book scoutพ่อค้าหนังสือเก่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Charge-coupled deviceอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioacousticชีวสวนศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Organizing of Petroleum Exporting Countryองค์การระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 ประเทศสมาชิกได้แก่ อัลจีเรีย อินโดนีเซีย อิหร่านอิรัก คูเวต ลิบยา ไนจีเรีย กาต้า ซาอุดิอาราเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสและเวเนซุเอลา [ปิโตรเลี่ยม]
Accountingการบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Accounts payableบัญชีเจ้าหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Accounts receivableบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Administrative economic councilสภาบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Flow of funds accountingการบัญชีกระแสเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Food couponบัตรอาหาร [เศรษฐศาสตร์]
Counterpart fundsเงินสมทบ [เศรษฐศาสตร์]
Countertradeการค้าต่างตอบแทน [เศรษฐศาสตร์]
Countervailing dutyอากรตอบโต้ [เศรษฐศาสตร์]
Country credit riskประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Developed countryประเทศพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Highly indebted countryประเทศที่มีหนี้สินมาก [เศรษฐศาสตร์]
Developing countryประเทศกำลังพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Developing island countryประเทศเกาะกำลังพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Discountส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Discount noteตั๋วเงินขายลด [เศรษฐศาสตร์]
Discount rateอัตราส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Donor countryประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Economic councilสภาเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Petroleum exporting countryประเทศผู้ส่งน้ำมันดิบออก [เศรษฐศาสตร์]
Primary producing countryประเทศผู้ผลิตสินค้าขั้นปฐม [เศรษฐศาสตร์]
Capitalist countryประเทศทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Inflation accountingการบัญชีในภาวะเงินเฟ้อ [เศรษฐศาสตร์]
International courtศาลระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Social accountบัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social accounting matrixเมทริกซ์การบัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Tax courtศาลภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Unit of accountหน่วยวัดมูลค่า (ในการลงบัญชี), หน่วยวัดมูลค่า (ในการลงบัญชี) [เศรษฐศาสตร์]
Zero coupon bondพันธบัตรที่ไม่มีดอกเบี้ย [เศรษฐศาสตร์]
Course wareโปรแกรมบทเรียน
โปรแกรมที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้สอนเนื้อหาบทเรียนและเพื่อการฝึกอบรม [คอมพิวเตอร์]
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Counterเครื่องนับรังสี, อุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสี หรือเครื่องสำรวจรังสี ซึ่งตรวจหาและวัดการแผ่รังสี จากการแตกตัวเป็นไอออน โดยแสดงเป็นผลรวมสะสม หรืออัตราการแผ่รังสี [นิวเคลียร์]
Whole body counterเครื่องวัดรังสีทั่วร่างกาย, เครื่องมือที่ใช้วัดรังสีภายในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ เครื่องมือนี้ใช้เครื่องกำบังที่หนา เพื่อกำบังรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ [นิวเคลียร์]
Scintillation counterเครื่องนับรังสีจากแสงวับ, อุปกรณ์ตรวจวัดรังสีชนิดก่อไอออน ประกอบด้วยวัสดุที่เปล่งแสงวับเมื่อถูกกระทำโดยรังสี หลอดทวีคูณแสง และเครื่องบันทึกสัญญาณ ที่แสดงปริมาณและพลังงานของรังสีที่ตรวจวัด [นิวเคลียร์]
Coursewareซอฟต์แวร์ช่วยสอน [คอมพิวเตอร์]
Inventor's Country Codeรหัสสัญชาติผู้ประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Applicant's Country Codeรหัสประเทศสัญชาติผู้ขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Information Country Codeรหัสประเทศที่เคยยื่นสิทธิบัตรไว้ก่อน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Date of return from other countryวันที่ได้รับรายงานการตรวจค้นจากต่างประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Date of transmission of other countryวันที่ได้รับผลการตรวจค้นจากต่างประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Proportional counterเครื่องนับรังสีแบบสัดส่วน, เครื่องวัดรังสีที่ใช้หลักการนับจำนวนสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนของไอออนที่เกิดขึ้นเมื่อมีรังสีชนิดก่อไอออนผ่านเข้าไปในหัววัดชนิดบรรจุแก๊ส [นิวเคลียร์]
Thermocoupleเทอร์โมคัปเปิล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
countนับ, การนับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Country fundกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมที่เสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดแก่บุคคลซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย [ตลาดทุน]
Over-the-counterการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นนอกตลาด โดยทั่วไปจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าน้อย มีสภาพคล่องต่ำ และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีทางการกำกับดูแล [ตลาดทุน]
Over the counter marketตลาดรองตราสารทุน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ เช่น การซื้อขายนอกตลาดโดยปกติจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าจำนวนน้อยกว่า มีสภาพคล่องน้อยกว่า และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าตลาดที่เป็นทางการ ในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดทำระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับการซื้อขายนอกตลาดขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติกันเอง โดยสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งชาติ (The National Association of Securities Dealer : NASD) สำหรับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งตลาดรองตราสารทุนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่เป็นสถาบันเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
European Council (name ) คณะกรรมการยุโรป
a couple of days ( ) สองวัน
See also: S. 2 days,
account receivable (n) ลูกหนี้การค้า
accountability (n) ตรวจสอบได้
accountability (n) ความรับผิดชอบ
accountability (n ) สามัญสำนึกในหน้าที่
acoustic trademark (n ) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)
Backdoor account (n ) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
cougar (slang ) ผู้หญิงมีอายุที่ชอบควงหนุ่มเอ๊าะๆ
cough drops (slang ) ถุงยาง, ติดยา ( * w *m iiiita)
cough mixture (n ) ยาแก้ไอ
could be certainแน่ใจได้, เชื่อมั่นได้,ประจักษ์แจ้ง, รู้แน่ชัด
Council of Ministers"คณะมนตรีบริหาร" เป็นชื่อเรียกรัฐบาลระดับแคว้น รัฐ หรือภูมิภาค คำนี้ปรากฎในบางประเทศที่ใช้ระบอบการปกครองแบบสหพันธรัฐ หัวหน้าคณะมนตรีบริหารมักมีชื่อตำแหน่งว่า "มุขมนตรี"
counterintuitive (n ) การโต้ตอบตามสัญชาตญาณ
counterpart (n ) คู่ฉบับ
counterparty (n ) คู่ค้า
counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj ) ไม่สร้างสรรค์
counterstate (n ) รัฐบาลเงา A counterstate [or shadow government] is a competing structure that a movement sets up to replace the government. It includes the administrative and bureaucratic trappings of political power and performs the normal functions of a government.
See also: S. shadow government,
Coupledคู่
course of dealing (n ) การเจรจาทำความตกลงกัน
Court Execution Officer (n ) เจ้าหน้าที่บังคับคดี
court jester (n ) ตัวตลกวังหลวง
Court of Justice of the European Union (name ) ศาลแห่งสหภาพยุโรป
Court Officer เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
courtship[คอร์ท-ชิพ] การหาคู่
couscous (n ) คูสคูส (เมล็ดธัญพืชที่ได้จาก ข้าวสาลีที่หักเป็นเม็ดเล็กๆ สีน้ำตาลอ่อน ทำให้สุกโดยการหุงต้ม หรือแช่ในน้ำเดือดสัก 10-15 นาที คูสคูสจะพองตัวออก และนำมาปรุงอาหารได้)
crash course[แครชคอร์ส] หลักสูตรเร่งรัด
Dacoupage (adj adv name) การตัดปะ
discourse (n) วาทกรรม - ชุดความคิดที่มีลักษณะเป็นระบบและสืบทอดต่อเนื่อง
European Council (org ) คณะกรรมการยุโรป
European Council (name ) ที่ประชุมยุโรป เป็นการประชุมของผู้นำในสหภาพยุโรป
European Court of Justice (name ) ศาลยุติธรรมยุโรป
first cousin once removed (n ) ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
first cousin twice removed (n ) หลาน (ปู่,ย่า,ตา,ยาย) ของลูกพี่ลูกน้อง
forensic accountant (n ) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี
See also: S. auditor,
Fountain Court ลานน้ำพุ
heavily indebted poor countries (uniq ) ประเทศยากจนที่มีหนี้สูง
House of Councillors (org ) ราชมนตรีสภา
in the course of time (adv phrase) ในที่สุด
See also: S. eventually,
Minister Counsellorอัครราชทูตที่ปรึกษา
Minister Counsellorอัครราชทูตที่ปรึกษา
non-exclusive jurisdiction of court (n ) ศาลที่่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่่วไป
notional accountingบัญชีที่คลุมเคลือไม่สมบูรณ์
open account[โอเพิ่น อะเค้านทฺ] (n ) ซื้อขายแบบเงินเชื่อ
partner country (n ) เจ้าภาพร่วม
pending accountกำลังอยู่ในการพิจารณา
recoupmentการชดใช้ การชดเชย
rehabilitation courtศาลฟื้นฟูกิจการ
scouse (n adj ) คนที่มาจากพื้นที่แถบเมือง Liverpool
See also: S. scouser,
second circuit court ศาลสัญจรชั้น2

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's, you know, a... cousin of James.Er ist ein... Cousin von James. Men at Work (1990)
You're Harry Redleaf. and you're Dicky Thorson.Sie sind Harry Redleaf und Sie Dicky Thorson aus Vancouver. My Blue Heaven (1990)
Needless to say, this office will do anything to assist you and your cousins.Aber wir werden doch alles tun... um Ihnen und Ihren Cousins zu helfen. Miller's Crossing (1990)
Your uncle's a plumber, your cousin's a dent...Dein Onkel ist Klempner, dein Cousin ist Zahna... Mo' Better Blues (1990)
Yo! Hey, guys! Come on back.(Mann auf Couch) Kommt zurück. Miami Blues (1990)
From Vancouver.- Aus Vancouver. My Blue Heaven (1990)
Did I tell you they were from Vancouver or not?- Sagte ich, sie sind aus Vancouver? - Oder sagte ich, aus Vancouver? My Blue Heaven (1990)
A type appeared, under pretext of being second cousin of Evie.Ein Kerl tauchte auf und behauptete, Evies Großcousin zu sein. The Mysterious Affair at Styles (1990)
Maybe he's sick of the couch.Vielleicht hat er die Couch satt. Miller's Crossing (1990)
My first cousin, he's top shelf.Mein Cousin ist Spitzenklasse. Mo' Better Blues (1990)
I trust him, which is more than I can say for your cousin...Ich vertraue ihm, im Gegensatz zu eurem Cousin. Mo' Better Blues (1990)
The Shadow Henderson Quartet, featuring Miss Clarke Bentancourt.Das Shadow Henderson Quartet, featuring Miss Clarke Bentancourt. Mo' Better Blues (1990)
A cousin of mine is a nurse. It looks to spend the time completely to escape of the Sister.Meine Cousine ist Pflegerin und muss vor allem die Schwester beschwichtigen. The Mysterious Affair at Styles (1990)
- Styles Court is even glorious!Styles Court ist wirklich ein prächtiger, alter Ort. The Mysterious Affair at Styles (1990)
You go to the parking at Porte de Clignancourt.Du gehst zum Parkplatz, Porte de Clignancourt. My New Partner at the Races (1990)
The accused and his woman were living with some luxury at his home of the mother, Styles Court, totally supported by her.Der Angeklagte und seine Frau lebten in Luxus im Hause seiner Mutter, Styles Court, und wurden von ihr versorgt. The Mysterious Affair at Styles (1990)
They sent Alex and a private investigator back to my Newport cottage, Clarendon Court, to search for drugs.Sie schickten Alex mit einem Privatdetektiv zu meinem Haus in Newport, Clarendon Court, um nach Medikamenten zu suchen. Reversal of Fortune (1990)
We're heading west towards Vancouver. We'll be there at 1 0:00 a.m.Wir kommen um 10 Uhr in Vancouver an. Narrow Margin (1990)
There was a cousin called Caroline.Sie hatte eine Cousine, die Caroline. La Femme Nikita (1990)
I was wondering if you leased a black Cadillac Coupe DeVille... with the license plate number 2PET764... to a man named Drake Goodman.Ich würde gerne wissen, ob Sie einen schwarzen Cadillac Coupe De Ville mit dem Nummernschild 2PET764 an einen Mann namens Drake Goodman vermietet haben. Pacific Heights (1990)
- He's my cousin, Ignacio.- Das ist mein Cousin Ignacio. Revenge (1990)
My cousin picks me up every morning.Mein Cousin holt mich jeden Morgen ab. My New Partner at the Races (1990)
West, of course. Vancouver's as big as you get.Nach Westen, nach Vancouver. Narrow Margin (1990)
Inspector Japp, in the course of the investigations, it reviewed the quarter of the culprit in Styles Court.Inspector Japp. Als Sie im Verlauf Ihrer Untersuchungen das Schlafzimmer des Angeklagten auf Styles Court durchsuchten The Mysterious Affair at Styles (1990)
I'm calling you from a farmhouse. I'm about 100 miles from Vancouver. The woman is safe.Ich rufe von einer Farm 100 Meilen von Vancouver entfernt an. Narrow Margin (1990)
Alan, a rather unsavory character called David Marriott contacted me, claiming to have information about a drug delivery at Clarendon Court.Alan, ein unangenehmer Zeitgenosse namens David Marriott trat an mich heran. Er hat angeblich Medikamente nach Clarendon Court geliefert. Reversal of Fortune (1990)
- Dr. Lucus Lupardus, chief forensic toxicologist, Suffolk County, says people who take lots of aspirin every day never reach that level.- Laut Dr. Lucus Lupardus, Toxikologe am Suffolk County Krankenhaus, wird selbst bei ständigem Missbrauch kein so hoher Spiegel im Blut erreicht. Reversal of Fortune (1990)
We have no dog in Styles Court.Es gibt auf Styles Court keinen Hund. The Mysterious Affair at Styles (1990)
Inglethorp it had to be very rich, with this lovely house and Styles Court.Mrs. Inglethorp muss sehr wohlhabend gewesen sein. Dieses schöne Haus und Styles Court. The Mysterious Affair at Styles (1990)
Neither of you can get off the train.Der Zug fährt nonstop bis Vancouver. Sie und die Frau kommen nicht raus. Narrow Margin (1990)
LA County. Stat!County-Krankenhaus, los! Predator 2 (1990)
Yes, a little on the couch.- Ein bisschen. Auf der Couch. Pretty Woman (1990)
Then we'll call Cesarini from the strip joint. We'll tell him we're at 18 Rue Dancourt.Dann rufen wir Cesarini vom Striplokal an, sagen, wir sind in der Rue Dancourt 18. My New Partner at the Races (1990)
Sit on the couch.Setz dich mal auf die Couch. The Nasty Girl (1990)
(1st man) She visited the British Council's audio fair in Moscow exactly a week ago.(1. Mann) Sie war letzte Woche bei der Audiomesse des British Council in Moskau. The Russia House (1990)
I always seem to come up smalltime.Mir ist nie ein großer Coup gelungen. The Rookie (1990)
Just at the right moment, n'est-ce pas? But does she leave everything to Mrs Rice? Monsieur Vyse was too correct to say anything about the contents of.Monsieur Charles Vyse ließ mich wissen, dass er am Morgen per Post das Testament seiner Cousine erhielt. Peril at End House (1990)
[Detective] It was his cousin.Sie war seine Cousine. Two Evil Eyes (1990)
Yeah. You have Ring Dings under your furniture.Aber du hast Zwiebelringe unter der Couch. White Palace (1990)
Ah, here's Maggie.Das ist meine Cousine, Maggie Buckley. Peril at End House (1990)
He arranged the mortgage and made me let the lodge.- Mein Cousin, Charles Vyse. Er ist Anwalt. Peril at End House (1990)
We never had nothing to do with that. Don't say anything, Bert.Sie versagen, töten aber meine Cousine aus Versehen. Peril at End House (1990)
My cousin's getting married soon.Meine Cousine heiratet bald. Days of Being Wild (1990)
Not very well liked in this neighbourhood, I've heard, but isn't that just the way in these stuck-up English places? Her beady-eyed cousin has no more chance of persuading her to settle down here than fly.Ihr knopfäugiger Cousin kann sie nicht überreden, sich hier niederzulassen. Peril at End House (1990)
This couch opens up into a bed.- Die Couch kann man ausziehen. White Palace (1990)
(country music continues)(Country-Musik spielt weiter) Troll 2 (1990)
She's no fun, though.- Wer ist Maggie? Eine entfernte Cousine. Peril at End House (1990)
I hope that the artist, Mr. Archibaldo Knips, captured the essential, the typical in the expression of this courageous young woman.Ich hoffe, dass der Künstler, Herr Archibaldo Knips, das Wesentliche, das Typische im Ausdruck der jungen, couragierten Frau getroffen hat. The Nasty Girl (1990)
The Wilshire Country Club.Der Wilshire Country Club. The Two Jakes (1990)
Whenever my cousin returned from Hong Kong, I'd ask her when she was going to take me there.Jedes Mal, wenn meine Cousine zu Besuch kam, bat ich sie, mich nach Hongkong mitzunehmen. Days of Being Wild (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
couAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
couAbove the music, I could hear her crying.
couAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.
couAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
couAccount for an expenditure.
couAccrued interest will be paid into your account.
couA child could not have understood the situation.
couA church spire could be seen in the distance.
couA couch potato is something that I don't want to be.
couA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
couA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
couA couple of swallows are flying overhead.
couA dry spell accounts for the poor crop.
couAdvanced countries must give aid to developing countries.
couA fool, when he is silent, is counted to be wise.
couA frank countenance.
couAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
couAfter all he could succeed.
couAfter all I couldn't make heads or tails of her story.
couAfter all, it is talent that counts in music.
couAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
couAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
couAfter I cleaned the window, I could see through it clearly.
couAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.
couAfter only 36 months, Koko could use 184 signs.
couAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
couA gargle with salt water is good for coughs.
couA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
couA great contrast between city life and country life.
couAgriculture is economy of the country.
couAh, could it be you're embarrassed to be called by your first name?
couAh, could we swap our mobile numbers next time?
couAh, sorry. Megumi, could you get me the conditioner?
couA human body consists of a countless number of cells.
couAir pollution is a serious problem in the country.
couAll during my trip I could not keep you out of my mind.
couAll he could do was resist laughing.
couAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
couAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
couAll my friends encouraged me to try my best.
couAll of a sudden I remembered that I couldn't pay for so many books.
couAll of us devoted ourselves to the development of our country.
couAll right! Everybody around me is so encouraging I'm getting a rush of motivation.
couAll Sadako could do now was to make paper cranes and hope for a miracle.
couAll she could do was watch him walk away.
couAll the man could do was obey them.
couAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
couAll those who made the grade in entering that school could not have done so only by cramming.
couAll you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive.
couAlong with his children he fled the country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติมหาอำนาจ[N] powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
ชาวชนบท[N] rustic, See also: rural people, countryman, Syn. คนต่างจังหวัด, คนบ้านนอก, Ant. ชาวกรุง, คนเมือง, คนกรุง, Example: ชาวชนบทยังนิยมยาและการรักษาพยาบาลแบบโบราณในขณะที่ชาวเมืองสนใจการรักษาพยาบาลสมัยใหม่
นับคะแนน[V] count votes, Example: คณะกรรมกรรมเริ่มนับคะแนนหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง
ผู้ชี้นำ[N] guide, See also: counselor, Syn. ผู้ชี้แนะ, คนชี้แนะ, Example: การสอนวิธีนี้ เน้นบทบาทของครูในการเป็นโค้ช ที่ปรึกษา แนะนำ มากกว่าการเป็น ผู้สอนหรือผู้ชี้นำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แนะแนวทางให้
รายวิชา[N] course, Example: รายวิชาภาษาศาสตร์บริสุทธิ์ค่อนข้างจะเป็นทฤษฎี และเป็นรายวิชาที่มุ่งปูพื้นฐานสำหรับการทำงานวิจัยต่อไป, Count unit: รายวิชา, Thai definition: หน่วยวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งภาคการศึกษา มีทั้งที่บังคับและให้เลือก
สนามม้าแข่ง[N] racecourse, Syn. สนามแข่งม้า, สนามม้า, Example: ทุกวันอาทิตย์เขาจะไปคลุกอยู่ที่สนามม้าแข่งทั้งวัน, Count unit: สนาม, แห่ง, Thai definition: ลานกว้างที่ทำเป็นลู่ไว้สำหรับแข่งม้า
กระแสรายวัน[N] current account, Syn. บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีเดินสะพัด, Example: ธุรกิจของเขาใช้เงินหมุนเวียนจากบัญชีกระแสรายวัน, Thai definition: การฝากเงินธนาคาร ที่ฝากและถอนได้ทุกวันที่เปิดทำการ
คอร์ต[N] court, Example: ส่วนมากเราเล่นเทนนิสกันที่โปโลคลับ หรือไม่ก็โรงแรมเอราวัณ เพราะมีคอร์ตอยู่, Count unit: คอร์ต, Thai definition: สนามเล่นกีฬาเทนนิส, Notes: (อังกฤษ)
คอร์ต[N] court, Syn. ห้องเช่า, Example: มีคอร์ตอยู่ใกล้ริมคลอง เป็นทำเลที่ดีทำเลหนึ่ง, Count unit: แห่ง, Notes: (อังกฤษ)
คอร์ส[N] course, Syn. หลักสูตร, Example: ที่นี่เขาก็มีการเปิดคอร์สเพื่อสอนการใช้โปรแกรมตัวนี้อยู่นะครับ, Count unit: คอร์ส, Notes: (อังกฤษ)
ลงแส้[V] whip, See also: beat, flog, scourge, lash, thrash, Syn. โบยแส้, Example: ม้าตัวนั้นถูกลงแส้เพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1
ลดแหลก[V] reduce the price, See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price, Example: ห้างสรรพสินค้างัดกลยุทธ์ถล่มราคาลดแหลกแจกแถมกันเต็มรูปแบบ, Thai definition: ลดราคาอย่างเต็มที่
กรมการผังเมือง[N] Department of Town and Country Planning
คุรุสภา[N] The Teachers Council of Thailand
นิค[N] NIC, See also: newly industrialized country, Syn. ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
บ/ช[N] account, See also: a/c, A/C, acct., Syn. บัญชี
บช.[N] accounting section, Syn. แผนกบัญชี
บช.[N] account, See also: a/c, A/C, acct., Syn. บัญชี
บัญชีกระแสรายวัน[N] account current, See also: A/C
ป.ป.ช.[N] Office of the National Counter Corruption Commission, See also: NCCC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศาลฎีกา[N] The Supreme Court
ศาลแพ่ง[N] The Civil Court Ministry of Justice
ศาลอาญา[N] The Criminal Court
ศาลอุทธรณ์[N] The Court of Appeals
สจ.[N] member of the Provincial Council, Syn. สมาชิกสภาจังหวัด
สมช.[N] Office of the National Security Council, See also: NSC, Syn. สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
โอเปค[N] Organization of Petroleum Exporting Countries, See also: OPEC, Syn. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
เครื่องเสียง[N] stereo, See also: electroacoustic
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน[N] ticket counter with change machine
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว[N] ticket counter
พนักงานไปรษณีย์[N] counter clerk, See also: counter officer, Thai definition: เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ประจำที่ทำการไปรษณีย์
มีเพศสัมพันธ์[V] engage in sexual intercourse, See also: copulate, have sex, have sexual relations, Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด, Example: เธอมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายไม่เลือกหน้าและอยู่กันอย่างเปิดเผย, Thai definition: ได้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามีหรือภรรยา
มีโอกาส[V] be likely, See also: could, Syn. ได้โอกาส, Ant. หมดโอกาส, Example: พนักงานที่ทำงานกับจอภาพมีโอกาสสายตาสั้นได้มากขึ้น
สมุห์บัญชี[N] accountant, Example: บริษัทต้องการรับสมุห์บัญชีที่มีประสบการณ์ประจำที่สาธุประดิษฐ์, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
บัญชีออมทรัพย์[N] savings account, Example: แม่ให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเป็นบัญชีออมทรัพย์จะได้เบิก-ถอนเงินได้สะดวก, Count unit: บัญชี, Thai definition: บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ฝากสะสมเงินและถอนเงินได้ตลอดเวลา โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินตามระยะเวลาที่ฝาก
อาหารจานหลัก[N] main courses, Example: อย่าเพิ่งสั่งอาหารจานหลักมากินเลย ยังไม่หิวเท่าไหร่, Count unit: จาน, Thai definition: อาหารที่ไม่ใช่อาหารทานเล่น
แรงจูงใจ[N] incentive, See also: stimulus, encouragement, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ
ศาล[N] court, Syn. ศาลยุติธรรม, ศาลสถิตยุติธรรม, Count unit: ศาล
ศาลแขวง[N] civil court, Count unit: ศาล
ศาลชั้นต้น[N] civil court, Count unit: ศาล
ศาลยุติธรรม[N] Court of justice, Syn. ศาล, Count unit: ศาล
ศาลอุทธรณ์[N] appeal court, Syn. ศาล, Count unit: ศาล
สนองตอบ[V] respond, See also: react, give a respond to, counter, Syn. ตอบโต้, ตอบรับ, ตอบกลับ
สำเนา[N] copy, See also: clone, counterfeit, Ant. ต้นฉบับ, Count unit: แผ่น, ฉบับ
แบบเรียน[N] textbook, See also: coursebook, Syn. หนังสือเรียน, ตำรา, Example: แบบเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มี 3 ประเภท คือ หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแบบฝึกหัด, Thai definition: หนังสือที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ประเทศเกษตรกรรม[N] agrarian country, See also: agricultural country, Ant. ประเทศอุตสาหกรรม, Example: ไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม และขยายความเจริญทางเศรษฐกิจออกสู่ชนบท, Thai definition: ประเทศที่ประชาชนทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก
ประเทศอุตสาหกรรม[N] industrial country, See also: advanced or modern country, Ant. ประเทศเกษตรกรรม, Example: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย, Thai definition: ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก
ศาลชั้นต้น[N] Court of First Instance, Example: ศาลชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตจำเลยในข้อหาฆ่าคน, Count unit: ศาล, Thai definition: ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นต้น เช่น ศาลแขวง, ศาลจังหวัด, ศาลแพ่ง, ศาลอาญา, Notes: (กฎหมาย)
ศาลยุติธรรม[N] Court of Justice, Example: เจ้าพนักงานจะจับกุมพระมหากษัตริย์มิได้ เพราะศาลยุติธรรมจะไม่รับฟ้อง, Count unit: ศาล, Thai definition: องค์การฝ่ายตุลาการที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, Notes: (กฎหมาย)
ศาลสูง[N] Supreme court, Example: ในสหรัฐฯ คนผิวดำมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ในศาลสูง ที่ถือว่าเป็นสถาบันตุลาการที่สำคัญ, Count unit: ศาล, Thai definition: ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting   
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān lak) EN: main courses   
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
ไอแห้ง[n. exp.] (ai haēng) EN: dry cough   FR: toux sèche [f]
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำนาจศาล[n. exp.] (amnāt sān) EN: jurisdiction of the court   FR: juridiction [f]
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phān) EN: skim (through) ; read through   FR: feuilleter ; parcourir
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country   FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยประเทศ[n.] (ārayaprathēt) EN: civilized country   FR: pays civilisé [m]
อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning   FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
อาจ[v.] (āt = ātja) EN: can ; may ; might ; be able to ; could   FR: pouvoir
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
อัตรา[n.] (attrā) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule   FR: taux [m] ; niveau [m] ; cours [m]
อัตราคิดลด[n. exp.] (attrā khit lot) EN: discount rate   
อัตราส่วนลด[n. exp.] (attrāsuan lot) EN: discount rate   
อาวัล[n. exp.] (āwan) EN: recourse guarantee ; aval   
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthung) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk   
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage   
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บัญชี[n.] (banchī) EN: account ; account book   FR: compte [m] ; livre de compte [m]
บัญชีเชื่อ [n. exp.] (banchī cheūa) EN: charge account ; accounts payable   
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēnsaphat) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีเจ้าหนี้[n. exp.] (banchī jaonī) EN: accounts payable   
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamrai-khātthun) EN: profit and loss account   
บัญชีการเงิน[n. exp.] (banchī kānngoen) EN: financial accounting   
บัญชีขาย [n. exp.] (banchī khāi) EN: sales account   
บัญชีกระแสรายวัน[n. exp.] (banchī krasaērāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีลูกค้า[n. exp.] (banchī lūkkhā) EN: customers' accounts   
บัญชีลูกหนี้[n. exp.] (banchī lūknī) EN: accounts receivable   
บัญชีเงินเชื่อ [n. exp.] (banchī ngoencheūa) EN: credit account   
บัญชีเงินฝาก[n. exp.] (banchī ngoenfāk) EN: deposit account ; bank account ; account   FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ngoenfāk ømsap) EN: savings account   FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีเงินฝากธนาคาร[n. exp.] (banchī ngoenfāk thanākhān) EN: bank account   FR: compte bancaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COU    K UW1
COUP    K UW1
COUTO    K AW1 T OW0
PICOU    P IY1 K UW0
COUPE    K UW1 P
SCOUR    S K AW1 ER0
COUEY    K UW0 IY1
COULL    K AW1 L
COUPS    K UW1 Z
COURY    K AO1 R IY0
COUSE    K AW1 S
COUCH    K AW1 CH
COUGH    K AA1 F
SCOUR    S K AW1 R
COUTU    K UW0 CH UW1
COURT    K AO1 R T
COUNT    K AW1 N T
COUTS    K AW1 T S
COULD    K UH1 D
COUSY    K UW1 Z IY0
SCOUT    S K AW1 T
DECOU    D IH0 K UW1
COUPS    K UW1
COUGAR    K UW1 G ER0
COUSIN    K AH1 Z AH0 N
MARCOU    M AA0 R K UW1
COUGHS    K AO1 F S
COURTS    K AO1 R T S
COUTEE    K UW0 T IY1
MCCOUN    M AH0 K AW1 N
LACOUR    L AH0 K UH1 R
COUFAL    K UW0 F AE1 L
COUTTS    K AW1 T S
COURSE    K AO1 R S
COUNTY    K AW1 N T IY0
COUSER    K AW1 S ER0
COUNTS    K AW1 N T S
COULEE    K UW1 L IY0
COURIC    K AO1 R IH0 K
COUPER    K UW1 ER0
COULON    K AW1 L AH0 N
COUPES    K UW1 P S
COUSAR    K UW0 S AA1 R
COUPLE    K AH1 P AH0 L
YACOUB    Y AE1 K AW0 B
COUPON    K UW1 P AO2 N
RECOUP    R IH0 K UW1 P
MUCOUS    M Y UW1 K AH0 S
COUNCE    K AW1 N S
COUPON    K Y UW1 P AO2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coup    (n) (k uu1)
coupe    (n) (k uu1 p ei)
couch    (v) (k au1 ch)
cough    (v) (k o1 f)
could    (v) (k u d)
count    (v) (k au1 n t)
coups    (n) (k uu1 z)
court    (v) (k oo1 t)
scour    (v) (s k au1 @ r)
scout    (v) (s k au1 t)
cougar    (n) (k uu1 g @ r)
coughs    (v) (k o1 f s)
counts    (v) (k au1 n t s)
county    (n) (k au1 n t ii)
coup_e    (n) (k uu1 p ei)
couple    (v) (k uh1 p l)
coupon    (n) (k uu1 p o n)
course    (v) (k oo1 s)
courts    (v) (k oo1 t s)
cousin    (n) (k uh1 z n)
mucous    (j) (m y uu1 k @ s)
recoup    (v) (r i1 k uu1 p)
scours    (v) (s k au1 @ z)
scouts    (v) (s k au1 t s)
Courter    (n) (k oo1 t @@)
Courbet    (n) (k oo1 b ei)
couture    (n) (k @ t y u@1 r)
account    (v) (@1 k au1 n t)
couched    (v) (k au1 ch t)
couches    (v) (k au1 ch i z)
cougars    (n) (k uu1 g @ z)
coughed    (v) (k o1 f t)
couldst    (v) (k u d s t)
coulter    (n) (k ou1 l t @ r)
council    (n) (k au1 n s l)
counsel    (v) (k au1 n s l)
counted    (v) (k au1 n t i d)
counter    (v) (k au1 n t @ r)
country    (n) (k uh1 n t r ii)
coup_es    (n) (k uu1 p ei z)
coupled    (v) (k uh1 p l d)
couples    (v) (k uh1 p l z)
couplet    (n) (k uh1 p l i t)
coupons    (n) (k uu1 p o n z)
courage    (n) (k uh1 r i jh)
courier    (n) (k u1 r i@ r)
coursed    (v) (k oo1 s t)
courser    (n) (k oo1 s @ r)
courses    (v) (k oo1 s i z)
courted    (v) (k oo1 t i d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くに, kuni] Thai: ประเทศ English: country
数える[かぞえる, kazoeru] Thai: นับ English: to count
遭う[あう, au] Thai: ประสบ English: to encounter
[かい, kai] Thai: ครั้ง English: counter for occurrences
記事[きじ, kiji] Thai: รายการบัญชี English: account
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั่วประเทศ English: country-wide
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
出国[しゅっこく, shukkoku] Thai: การเดินทางออกจากประเทศ English: exit from a country
家計簿[かけいぼ, kakeibo] Thai: สมุดบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายในครอบครัว English: household account book
出逢う[であう, deau] Thai: เจอ English: to encounter
町会[ちょうかい, choukai] Thai: การชุมนุมในหมู่บ้าน English: town council
[か, ka] Thai: บท(ในหนังสือ) English: counter for chapters (of a book)
経路[けいろ, keiro] Thai: ความเป็นมา ที่มาที่ไป English: course
出会う[であう, deau] Thai: เจอโดยบังเอิญ English: to encounter
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
対策[たいさく, taisaku] Thai: มาตรการแก้ไข English: counter-plan
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse
国外[こくがい, kokugai] Thai: นอกประเทศ English: outside the country
一国[いっこく, ikkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
国々[くにぐに, kuniguni] Thai: บรรดาประเทศต่าง ๆ English: countries

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbestellung {f}; Widerruf {m} | Abbestellungen {pl}countermand | countermands [Add to Longdo]
Abfertigungsschalter {m}check-in counter [Add to Longdo]
Ablauf {m}; Verlauf {m} | der Ablauf von Ereignissen | die Abfolge der Ereignisse | für einen glatten Ablauf sorgenorder of events | the course of events; the sequence of events | the sequence of events | to make sure things run smoothly [Add to Longdo]
Abnehmer {m}account debtor [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Buchen {n}; Buchung {f}accounting [Add to Longdo]
Abrechnungscomputer {m}accounting computer [Add to Longdo]
Abrechnungsdatei {f}accounting file [Add to Longdo]
Abrechnungsperiode {f}account period [Add to Longdo]
Abrechnungsprotokolldatei {f}accounting log file [Add to Longdo]
Abrechnungsroutine {f}accounting routine [Add to Longdo]
Abrechnungszeitraum {m}; Abrechnungsperiode {f}accounting period [Add to Longdo]
Abreißrollenpapier {n}counter roll paper [Add to Longdo]
Abschirmdienst {m}; Spionageabwehr {f}counterintelligence [Add to Longdo]
Abschlag {m}; Disagio {n}; Skonto {m}; Rabatt {m}discount [Add to Longdo]
Abschlagszahlung {f}payment on account [Add to Longdo]
Abschlussprüfer {m}auditor of annual accounts [Add to Longdo]
jährliche Abschlussprüfung {f} [econ.]audit of annual accounts [Add to Longdo]
Abschlussturnier {n} (eines Kurses)end-of-course tournament [Add to Longdo]
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course [Add to Longdo]
Abteilungserfolgsrechnung {f}activity accounting [Add to Longdo]
Abtretung {f} | Abtretungen {pl} | Abtretung einer Arbeitsnehmererfindung {f} | Abtretung kraft Gesetzes | Abtretung von Forderungen | Abtretung zugunsten der Gläubigerassignments | assignments | assignment of invention | assignment by operation of law | assignment of accounts receivable | assignment for the benefit of creditors [Add to Longdo]
Abtrift {f}; Abdrift {f}; Versetzung {f}; Kursversetzung {f} [naut.]drift; drift from course [Add to Longdo]
Abwägung {f} | gerechte Abwägung der Interessen von | Mängel {pl} der Abwägungweighting; consideration | weighting to the respective interests of | procedural flaws in the course of consideration [Add to Longdo]
Abzahlungskauf {m} | Abzahlungskäufe {pl}purchase on account | purchases on account [Add to Longdo]
Abzug {m} | Abzüge {pl}discount | discounts [Add to Longdo]
Acousticophobie {f}; Phonophobie {f}; Angst vor Lärm, Geräuschen, der eigenen Stimmeacousticophobia; phonophobia [Add to Longdo]
Adresspegelzähler {m}location counter [Add to Longdo]
Adresszähler {m} [comp.]address counter [Add to Longdo]
Agrarland {n}agrarian country [Add to Longdo]
Akontozahlung {f}payment on account [Add to Longdo]
Akustik {f}acoustic [Add to Longdo]
Akustik {f}acoustics [Add to Longdo]
Akustikkoppler {m}acoustic coupler [Add to Longdo]
Alpenland {n}alpine country [Add to Longdo]
Amtsgericht {n}county court; local court [Add to Longdo]
Anderkonto {n}; Treuhandkonto {n} [fin.] | Geld auf ein Anderkonto legenescrow account; escrow deposit | to put money in escrow [Add to Longdo]
Anklage {f}; Anklagevertretung {f}; Vertreter {m} der Anklagecounsel for the prosecution [Add to Longdo]
Anklagevertreter {m}prosecuting counsel [Add to Longdo]
Anlagegegenstand mit eigenem Kontoasset accountability unit [Add to Longdo]
Anlagenbestandskont {n}asset investment account [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltung {f}assets accounting [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltungsbeleg {m}assets accounting voucher [Add to Longdo]
Anlagenbuchhaltungssystem {n}assets accounting system [Add to Longdo]
Anlagenkonto {n}assets account [Add to Longdo]
Anlagenrechnung {f}asset accounting [Add to Longdo]
Anrechnung {f}; Berechnung {f} | Anrechnungen {pl} | unter Anrechnungcharges | charges | taking into account [Add to Longdo]
Anschlussstecker {m}connector socket; coupler connector [Add to Longdo]
Ansprechpartner {m}counterpart [Add to Longdo]
Antlitz {n}; Miene {f}; Angesicht {n}; Gesichtsausdruck {m} | Antlitze {pl}; Mienen {pl} | das Gesicht verlieren | das Gesicht bewahren; die Fassung bewahrencountenance | countenances | to lose countenance | to keep one's countenance [Add to Longdo]
Antwortschein {m}reply coupon [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
couteau(n) |m, pl. -x| มีด
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau
couleur(n) |f, pl. -s| สี
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
beaucoup(adj adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก
coup de foudre(phrase) อาการตกหลุมรักอย่างรวดเร็ว
au cours de(phrase) อยู่ในระหว่าง เช่น Ce bâtiment est au cours de construction. = อาคารหลังนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
accourir(vi) มาอย่างรีบเร่ง, See also: S. venir en hâte,
Image:
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:
courrir(vi) 1) วิ่ง, วิ่งแข่ง, วิ่งตาม, รีบเร่ง ex: Ce chien a besoins de courir. 2) เสี่ยง ex: Il ne veut pas courrir ce risque. 3)ค้นหา(เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ) ex: Courir les filles., See also: S. parcourir,
Image:
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
en fin de course(phrase) หมดแรง , See also: sur son déclin
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
course de taureaux(phrase) corrida, การแข่งวัวกระทิง
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง
crayon de couleur(n) |m| ดินสอสี
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
OTC[オーティーシー, o-tei-shi-] (n) over-the-counter drug [Add to Longdo]
OTC薬[オーティーシーやく, o-tei-shi-yaku] (n) over-the-counter drug [Add to Longdo]
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court [Add to Longdo]
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[, kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
かの国;彼の国[かのくに, kanokuni] (n) (1) that country; (2) (arch) nirvana [Add to Longdo]
こます[, komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
そうかもしれない;そうかもしれません[, soukamoshirenai ; soukamoshiremasen] (exp) you could say that [Add to Longdo]
そうとも言える[そうともいえる, soutomoieru] (exp,v1) you could say that [Add to Longdo]
ったらありゃしない;ったらない;といったらない[, ttaraaryashinai ; ttaranai ; toittaranai] (exp) (col) (See ありはしない) (used after adj.) nothing more ... than this; as .... as it could possibly be [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
と言えなくもない;と言えなくも無い[といえなくもない, toienakumonai] (exp) (one) could even say that [Add to Longdo]
と言ってもいい;と言っても良い;と言ってもよい[といってもいい(と言ってもいい;と言っても良い);といってもよい(と言っても良い;と言ってもよい), toittemoii ( to itsutte moii ; to itsutte mo yoi ); toittemoyoi ( to itsutte mo yoi] (exp) you could say; you might say; verging on the [Add to Longdo]
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
にゃにゃ;にゃんにゃん[, nyanya ; nyannyan] (n,vs) (1) cat meow; miaow; (n) (2) cat; (n,vs) (3) sexual intercourse; making out [Add to Longdo]
ねっとり[, nettori] (adv,adv-to,vs) viscously; stickily [Add to Longdo]
のど飴;喉飴[のどあめ, nodoame] (n) throat lozenge; cough drop [Add to Longdo]
ばっくんちょ;ばくんちょ[, bakkuncho ; bakuncho] (n) (1) (sl) eating in one bite; (2) sexual intercourse [Add to Longdo]
ひゃっくり[, hyakkuri] (n) (obsc) (See 吃逆) hiccup; hiccough [Add to Longdo]
まぐわう[, maguwau] (v5u,vi) (from 目合ひ; まぐわい) to have sexual intercourse [Add to Longdo]
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from [Add to Longdo]
もち[, mochi] (adv) (abbr) (col) (See 勿論・もちろん) of course; for sure; definitely [Add to Longdo]
もちのろん[, mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged [Add to Longdo]
アウトカウント[, autokaunto] (n) out count [Add to Longdo]
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[, akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability [Add to Longdo]
アカウンティング[, akaunteingu] (n) accounting [Add to Longdo]
アカウンティングファイル[, akaunteingufairu] (n) {comp} accounting file [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, ] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, ] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一国两制[yī guó liǎng zhì, ㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄤˇ ㄓˋ, / ] one country, two systems (China-Hong Kong) [Add to Longdo]
一对[yī duì, ㄧ ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair [Add to Longdo]
一对儿[yī duì r, ㄧ ㄉㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a pair; a couple [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic [Add to Longdo]
一触即发[yī chù jí fā, ㄧ ㄔㄨˋ ㄐㄧˊ ㄈㄚ, / ] could happen at any moment; on the verge [Add to Longdo]
三原县[Sān yuán xiàn, ㄙㄢ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanyuan county in Shaanxi [Add to Longdo]
三台县[Sān tái xiàn, ㄙㄢ ㄊㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Santai county in Sichuan [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三水县[Sān shuǐ xiàn, ㄙㄢ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanshui county in Guangdong [Add to Longdo]
三江侗族自治县[Sān jiāng dòng zú zì zhì xiàn, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanjiang Dongzu autonomous county in Guangxi [Add to Longdo]
三江生态旅游区[Sān jiāng shēng tài lǚ yóu qū, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄑㄩ, / ] Sanjiang ecological tourist area in Wenchuan county 汶川县, northwest Sichuan [Add to Longdo]
三河县[Sān hé xiàn, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanhe county in Beijing [Add to Longdo]
三穗县[Sān suì xiàn, ㄙㄢ ㄙㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sansui county in Guizhou [Add to Longdo]
三都水族自治县[Sān dōu shuǐ zú zì zhì xiàn, ㄙㄢ ㄉㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sandou Shuizu autonomous county in Guizhou [Add to Longdo]
三门[Sān mén, ㄙㄢ ㄇㄣˊ, / ] Sanmen County in Zhejiang [Add to Longdo]
三门县[Sān mén xiàn, ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanmen County in Zhejiang [Add to Longdo]
上杭[Shàng háng, ㄕㄤˋ ㄏㄤˊ, ] Shanghang county level city in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian [Add to Longdo]
上杭县[Shàng háng xiàn, ㄕㄤˋ ㄏㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Shanghang county in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian [Add to Longdo]
上栗[Shàng lì, ㄕㄤˋ ㄌㄧˋ, ] Shangli county in Pingxiang 萍鄉|萍乡, Jiangxi [Add to Longdo]
上栗县[Shàng lì xiàn, ㄕㄤˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Shangli county in Pingxiang 萍鄉|萍乡, Jiangxi [Add to Longdo]
上犹[Shàng yóu, ㄕㄤˋ ㄧㄡˊ, / ] Shangyou county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi [Add to Longdo]
上犹县[Shàng yóu xiàn, ㄕㄤˋ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Shangyou county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi [Add to Longdo]
上饶[Shàng ráo, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ, / ] Shangrao prefecture level city and county in Jiangxi [Add to Longdo]
上饶县[Shàng ráo xiàn, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Shangrao county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi [Add to Longdo]
上高[Shàng gāo, ㄕㄤˋ ㄍㄠ, ] Shanggao county in Yichun 宜春, Jiangxi [Add to Longdo]
上高县[Shàng gāo xiàn, ㄕㄤˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄢˋ, / ] Shanggao county in Yichun 宜春, Jiangxi [Add to Longdo]
下放[xià fàng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤˋ, ] to delegate; to decentralize; to demote a party cadre to work on the shop floor or countryside [Add to Longdo]
下流[xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, ] lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar [Add to Longdo]
下落不明[xià luò bù míng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] unaccounted; unknown whereabouts [Add to Longdo]
下乡[xià xiāng, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to go to the countryside [Add to Longdo]
下风[xià fēng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, / ] leeward; lit. to change course to leeward; fig. to concede or give way in an argument [Add to Longdo]
不二法门[bù èr fǎ mén, ㄅㄨˋ ㄦˋ ㄈㄚˇ ㄇㄣˊ, / ] the one and only way; the only proper course to take [Add to Longdo]
不令人鼓舞[bù lìng rén gǔ wǔ, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, ] discouraging; disheartening [Add to Longdo]
不可胜数[bù kě shèng shǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄥˋ ㄕㄨˇ, / ] countless; innumerable [Add to Longdo]
不妙[bù miào, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˋ, ] (of a turn of events) not too encouraging; far from good; anything but reassuring [Add to Longdo]
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments) [Add to Longdo]
不期而遇[bù qī ér yù, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄦˊ ㄩˋ, ] meet by chance; have a chance encounter [Add to Longdo]
不凑巧[bù còu qiǎo, ㄅㄨˋ ㄘㄡˋ ㄑㄧㄠˇ, / ] unluckily [Add to Longdo]
不计[bù jì, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] to disregard; to take no account of [Add to Longdo]
不计其数[bù jì qí shù, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] countless; innumerable [Add to Longdo]
丘县[Qiū xiàn, ㄑㄧㄡ ㄒㄧㄢˋ, / ] Qiu county in Hebei [Add to Longdo]
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple [Add to Longdo]
中庭[zhōng tíng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥˊ, ] courtyard [Add to Longdo]
中东国家[Zhōng dōng guó jiā, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Nations of the Middle East; Middle East countries [Add to Longdo]
中枢[zhōng shū, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ, / ] hub (e.g. of transport network); center; by ext. imperial court as the hub of centralized government [Add to Longdo]
中立国[zhōng lì guó, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] neutral country [Add to Longdo]
中兴新村[Zhōng xīng Xīn cūn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄘㄨㄣ, / ] Chung-hsing New Village, model town in Nantou County, west-central Taiwan, administrative seat of the Taiwan Provincial Government [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
カウンタ[かうんた, kaunta] counter [Add to Longdo]
カウント[かうんと, kaunto] count [Add to Longdo]
コースウェア[こーすうえあ, ko-suuea] courseware [Add to Longdo]
セット[せっと, setto] set (vs) (e.g. a counter) [Add to Longdo]
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter [Add to Longdo]
モジュロN計数器[もじゅろNけいすうき, mojuro N keisuuki] modulo-n counter [Add to Longdo]
ユーザアカウント[ゆーざあかうんと, yu-zaakaunto] user account [Add to Longdo]
リンク数[リンクすう, rinku suu] link count [Add to Longdo]
リングカウンタ[りんぐかうんた, ringukaunta] ring counter [Add to Longdo]
ワード数[ワードすう, wa-do suu] word count [Add to Longdo]
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler [Add to Longdo]
可逆カウンタ[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [reversible counter] [Add to Longdo]
可逆計数器[かぎゃくけいすうき, kagyakukeisuuki] reversible counter [Add to Longdo]
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information [Add to Longdo]
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]
会計処理[かいけいしょり, kaikeishori] account processing [Add to Longdo]
回数[かいすう, kaisuu] count, number of times, frequency [Add to Longdo]
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service [Add to Longdo]
幹線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] trunk coupling unit, trunk connecting unit, TCU (abbr.) [Add to Longdo]
環状計数器[かんじょうけいすうき, kanjoukeisuuki] ring counter [Add to Longdo]
技術講習[ぎじゅつこうしゅう, gijutsukoushuu] technical course, technical training [Add to Longdo]
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program [Add to Longdo]
局留め[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
計数器[けいすうき, keisuuki] counter (reversible) [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] coupled system [Add to Longdo]
行数カウンタ[ぎょうすうかうんた, gyousuukaunta] linage-counter [Add to Longdo]
合計カウンタ[ごうけいかうんた, goukeikaunta] sum counter [Add to Longdo]
国コード[くにコード, kuni ko-do] country code [Add to Longdo]
国番号[くにばんごう, kunibangou] country code [Add to Longdo]
国別コード[こくべつコード, kokubetsu ko-do] country code [Add to Longdo]
国名[こくめい, kokumei] country name [Add to Longdo]
国名コード[こくめいコード, kokumei ko-do] country code [Add to Longdo]
左回り[ひだりまわり, hidarimawari] counter clockwise rotation, CCW [Add to Longdo]
数える[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate [Add to Longdo]
数に入れる[かずにいれる, kazuniireru] to count, to include in the number [Add to Longdo]
責任追跡[せきにんついせき, sekinintsuiseki] accountability [Add to Longdo]
疎結合[そけつごう, soketsugou] loosely-coupled (a-no) [Add to Longdo]
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system [Add to Longdo]
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor [Add to Longdo]
総セル数[そうセルすう, sou seru suu] total cell count [Add to Longdo]
総数[そうすう, sousuu] count, total (number) [Add to Longdo]
対向循環[たいこうじゅんかん, taikoujunkan] counter-rotating [Add to Longdo]
直結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL [Add to Longdo]
通信文個数[つうしんぶんこすう, tsuushinbunkosuu] message count [Add to Longdo]
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勇気[ゆうき, yuuki] -Mut, Courage [Add to Longdo]
秒読み[びょうよみ, byouyomi] Countdown [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top