Search result for

conj

(141 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conj-, *conj*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conjoin[VT] ทำให้รวมกัน, Syn. combine, unite
conjoin[VI] รวมกัน, Syn. combine, unite
conjure[N] ร่ายเวทมนตร์
conjoint[ADJ] ที่รวมกัน, Syn. combinded, united
conjugal[ADJ] ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา, Syn. connubial, matrimonial
conjunct[ADJ] ที่รวมกัน, Syn. joint, associated
conjurer[N] ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น, Syn. conjuror
conjurer[N] ผู้ที่ร่ายมนต์, Syn. conjuror, magician, sorcerer
conjuror[N] ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น, Syn. conjurer
conjuror[N] ผู้ที่ร่ายเวทมนต์, Syn. conjurer, magician, sorcerer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
conjoin(คันจอย') {conjoined,conjoining,conjoins} vt.,vi. รวมกัน,เชื่อมกัน,ประสานกัน., See also: conjoinedly adv. conjoiner n., Syn. connect,join,attach,unite
conjoint(คันจอยทฺ') adj. ซึ่งรวมกัน,ซึ่งเชื่อมกัน,ซึ่งประสานกัน, See also: conjointness n.
conjugal(คอน'จะเกิล) adj. เกี่ยวกับการสมรส, See also: conjugality n. ดูconjugal, Syn. nuptial,matrimonial ###A. celibate
conjugate(คอน'จะเกท) {conjugated,conjugating,conjugates} vt.,vi. รวม,เชื่อมผนึก,ผัน (กริยา) vi. ร่วม,แต่งงาน,ประสานกัน. adj. ซึ่งร่วมกัน,เป็นคู่,ซึ่งมีใบเล็กเพียงคู่เดียว n. คำผัน (กริยา), See also: conjugable adj. conjugative adj. conjugator n. คำ
conjugation(คอนจะเก'เชิน) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,คำผันของกิริยา, Syn. union,meeting ###A. division
conjunct(คันจังคฺ',คอน'จังคฺ) adj. ซึ่งรวมกัน,ซึ่งเกิดจากการรวมกัน, See also: conjunctly adv., Syn. conjoined
conjunction(คันจังคฺ'เชิน) n. สันธาน,การร่วมกัน,การชุมนุมกัน,การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. association
conjunctiva(คอนจังคฺไท'วะ) n. เยื่อตาขาว -pl. conjunctivas,conjunctivae
conjunctive(คอนจังคฺ'ทิฟว) adj. ซึ่งเชื่อมกัน,ซึ่งรวมกัน n. สันธาน connective

English-Thai: Nontri Dictionary
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
conjoin(vt) ประสานกัน,เชื่อมกัน,รวมกัน,ต่อกัน
conjointly(adv) โดยประสานกัน,โดยร่วมกัน
conjugal(adj) เกี่ยวกับสามีหรือภรรยา,เกี่ยวกับการสมรส
conjugate(adj) เชื่อมต่อกัน,ผัน
conjugate(vt) ผันคำกริยา,รวมกัน,เชื่อม,ผนึก
conjugation(n) การผันคำกริยา,การเชื่อมต่อกัน,การรวมกัน
conjunctive(adj) ซึ่งร่วมกัน,ซึ่งเชื่อมต่อ,ซึ่งกำหนดหน้าที่ต่อ
conjunctivitis(n) โรคตาแดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conjectureข้อความคาดการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjectureการคาดคะเน, การกะประมาณ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjoined twinแฝดติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjoint robberyการร่วมกันชิงทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjoints; consortคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjugal-สมรส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjugal family unitหน่วยครอบครัวจากการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugal lifeชีวิตสมรส [ดู married life] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugal rightsสิทธิที่คู่สมรสมีต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjugal statusสถานภาพสมรส [ดู marital status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conjoint analysis (Marketing)การวิเคราะห์คอนจอยท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conjugateจับรวมกับ,รวมตัว,คอนจูเกท,ควบกับ,อยู่ในรูปรวมตัว [การแพทย์]
Conjugate Baseคอนจูเกตเบส [การแพทย์]
Conjugate Movement, Paralysis ofตาทั้ง2ข้างมองไปทางใดไม่ได้ [การแพทย์]
conjugate of a complex numberสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน, สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน a + bi  คือจำนวนเชิงซ้อน a - bi [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conjugated Baseเกลือของกรดอ่อน [การแพทย์]
Conjugating Agents, Activatedสารควบคู่ที่ถูกปลุกฤทธิ์แล้ว [การแพทย์]
Conjugationการจับคู่ถ่ายยีน [การแพทย์]
Conjugationการรวมตัว,คอนจูเกชัน,กระบวนการคอนจูเกชั่น,การพบกัน,การควบคู่,คอนจูเกชั่น [การแพทย์]
Conjugation Processจับคู่กับยาที่กินเข้าไปเยื่อบุตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A beast born of clay and conjured up only by the most powerful sorcerer.สัตว์ประหลาดที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วทำการปลุกเสกโดยจอมเวทย์ผู้ทรงพลัง The Mark of Nimueh (2008)
Telling Uther wouldn't save Gwen, he'd just blame her for conjuring it.-อูเธอร์จะโทษว่า กเวน ว่าเธอเป็นคนเสกมันขึ้นมา The Mark of Nimueh (2008)
It's conjured from clay by powerful magic... the type that can only be invoked by an ancient sorcerer, one who has the power to mirror the spirit of life.มันถูกปลุกเสกขึ้นมาจากดินเหนียวโดยใช้เวทย์มนต์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของเวทย์มนต์โบราณ ผู้ที่ทำได้ต้องมีพลังในการสะท้อนพลังของชีวิต The Mark of Nimueh (2008)
The spirit of a dead man conjured from the grave.วิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว ถูกปลุกจากหลุมฝังศพ Excalibur (2008)
I believe he has been conjured from the dead.ข้าเชื่อว่ามีคนปลุกเขาขึ้นมาจากความตาย Excalibur (2008)
The Questing Beast is a creature conjured by the powers of the Old Religion.อสูรปริศนาเสกสร้างขึ้นมาจากลัทธิศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ Le Morte d'Arthur (2008)
- Oh, my love, you've got conjunctivitis.- โอ้ ลูกรัก ลูกเป็นตาแดงซะแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
My father would have celebrated such a conjunction with a good wine.ขอบคุณครับ Agora (2009)
- This is conjecture.- นี่แค่กระต่ายตื่นตูม Seven Thirty-Seven (2009)
- This is conjecture?- กระต่ายตื่นตูมงั้นเหรอ Seven Thirty-Seven (2009)
- Yes. And conjecture isn't helping.- ใช่และกระต่ายตื่นตูมไม่ได้ช่วยอะไร. Seven Thirty-Seven (2009)
- My conjecture isn't helping. Fine.- กระต่ายตื่นตูมของผมมันไม่ช่วยอะไร ก็ได้ Seven Thirty-Seven (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conjAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
conjMy conjunctivitis is chronic.
conjConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
conjHe conjured up Arcadia reading the poem.
conjWe can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.
conjIn any case, you are wrong in your conjecture.
conjA more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.
conjHer coven conjures the demons.
conjThis word conjures up a new way of life.
conjCan you conjugate this verb?
conjI often get conjunctivitis.
conjIn English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำผัน[N] conjugation, Example: กฎการแปลงจะอธิบายการแปลงจากคำผันเป็นลำดับจนได้ประโยค, Thai definition: คำที่เกิดจากการเปลียนแปลงรูปแบบเดิมกลายเป็นรูปแบบใหม่
คำเชื่อม[N] conjunction, Example: อาจารย์บอกว่าบทความของฉันใช้คำเชื่อมยังไม่ดีเท่าที่ควร เลยต้องเอามาแก้ใหม่, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่มีหน้าที่ทำให้ความประสานคล้องจองกันหรือขัดแย้งกัน
คำสันธาน[N] conjunction, Thai definition: คำที่มีหน้าที่เชื่อมคำกับประโยคเข้าด้วยกัน
พร้อมใจ[V] conjoin, See also: unite, join together, Syn. ร่วมใจ, ร่วมกัน, พร้อมเพรียง, Example: ประชาชนพร้อมใจกันบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายแก่ในหลวง, Thai definition: เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
ผันอักษร[V] vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar, See also: conjugate, decline, Example: นักเรียนกำลังหัดผันอักษร, Thai definition: เปลี่ยนเสียงพยัญชนะให้สูงต่ำไปตามวรรณยุกต์
มายากล[N] jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
โรคตาแดง[N] conjunctivitis, See also: eye inflection, Example: โรคต้อหินชนิดเฉียบพลันเป็นโรคร้ายแรงที่ทำให้ตาบอดมากกว่าโรคตาแดง, Thai definition: โรคเยื่อหุ้มลูกตาอักเสบ
สันธาน[N] conjunction, Syn. ตัวเชื่อม, คำเชื่อม, คำสันธาน, Example: ประโยคนี้ขาดสันธานเชื่อมระหว่างอนุประโยค, Thai definition: คำพวกที่เชื่อมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตาแดง[N] conjunctivitis, See also: pink eye, Syn. โรคตาแดง, Example: ถ้าเป็นตาแดงมากขนาดมีขี้ตาติดจนลืมตาไม่ขึ้นให้รีบไปพบแพทย์, Count unit: ข้าง, Thai definition: โรคเยื่อหุ้มลูกตาอักเสบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อนาคตกาล[n.] (anākhothakān) EN: future (grammar)   FR: futur [m] (conjug.)
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
ด้วยกัน[adv.] (dūaykan) EN: together ; in company with ; together with ; along   FR: ensemble ; conjointement
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew   FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
กาล[n.] (kān) EN: tense   FR: temps (conjug.) [m]
การคาดเดา[n.] (kān khātdao) EN: conjecture ; anticipation ; assumption   
การคาดคะเน[n.] (kān khātkhanē) EN: conjecture ; anticipation   FR: conjecture [f]
การคาดคะเนของพองกาเร[xp] (kān khātkhanē khøng Phøngkārē) EN: Poincaré conjecture   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONJUL    K AA1 N JH AH0 L
CONJURE    K AA1 N JH ER0
CONJOIN    K AA2 N JH OY1 N
CONJUROR    K AA1 N JH ER0 ER0
CONJURES    K AA1 N JH ER0 Z
CONJURED    K AA1 N JH ER0 D
CONJUGAL    K AA1 N JH AH0 G AH0 L
CONJUGATE    K AA2 N JH AH0 G EY1 T
CONJUGATE    K AA1 N JH AH0 G EY2 T
CONJOINED    K AA2 N JH OY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjoin    (v) (k @1 n jh oi1 n)
conjure    (v) (k uh1 n jh @ r)
conjoins    (v) (k @1 n jh oi1 n z)
conjoint    (j) (k @1 n jh oi1 n t)
conjugal    (j) (k o1 n jh u g @ l)
conjured    (v) (k uh1 n jh @ d)
conjurer    (n) (k uh1 n jh @ r @ r)
conjures    (v) (k uh1 n jh @ z)
conjuror    (n) (k uh1 n jh @ r @ r)
conjoined    (v) (k @1 n jh oi1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
VS[ブイエス, buiesu] (conj) (See 対・たい) versus (vs, v.) [Add to Longdo]
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
ありがと(ik)[, arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
いくない[, ikunai] (exp,adj-i) (incorrect conjugation of 良い) (See 良い・1) not good [Add to Longdo]
おや[, oya] (conj,int,n) oh!; oh?; my!; (P) [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
がしかし[, gashikashi] (exp,conj) (See しかし) however; but [Add to Longdo]
けど(P);けれども(P);けれど(P);けども[, kedo (P); keredomo (P); keredo (P); kedomo] (conj,prt) but; however; although; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推测[tuī cè, ㄊㄨㄟ ㄘㄜˋ, / ] conjecture; speculate; speculation; surmise, #9,323 [Add to Longdo]
恩爱[ēn ài, ㄣ ㄞˋ, / ] conjugal love, #18,216 [Add to Longdo]
结膜[jié mó, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˊ, / ] conjunctiva (membrane surrounding the eyeball), #20,708 [Add to Longdo]
结膜炎[jié mó yán, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˊ ㄧㄢˊ, / ] conjunctivitis, #40,018 [Add to Longdo]
连词[lián cí, ㄌㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] conjunction, #63,100 [Add to Longdo]
使魔法[shǐ mó fǎ, ㄕˇ ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, 使] conjure [Add to Longdo]
共轭作用[gòng è zuò yòng, ㄍㄨㄥˋ ㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] conjugation [Add to Longdo]
连接词[lián jiē cí, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄘˊ, / ] conjunction [Add to Longdo]
连体婴[lián tǐ yīng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ , / ] conjoined twins [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共役直径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] conjugate diameter pair [Add to Longdo]
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] complex conjugate transpose (of a matrix) [Add to Longdo]
否定積[ひていせき, hiteiseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation [Add to Longdo]
否定論理積[ひていろんりせき, hiteironriseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation [Add to Longdo]
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection [Add to Longdo]
論理積結合[ろんりせきけつごう, ronrisekiketsugou] conjunction [Add to Longdo]
共役[きょうやく, kyouyaku] conjugate [Add to Longdo]
連言[れんごん, rengon] conjunction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top